Your search has 647 results

a-z index of titles
  • 1914-06

Filters

Publication date
1914647

Antwerpen's havenblad

« A MWPP SAMEDI <1 «* m 101 a LE NUMERO <|Afe HET NUMMER 1 *»*■ ANVERS MARITIME ABONNEMENTS: ABONNEMENTEN: Belgique: un an j, België: per jaar (ira. O. Pays-Bas: un an U „ Nederland : per jaar rrs- Etranger: un an j. _ . Buitenland : per jaar jira. /.ou Organe hebdomadaire paraissant tous les samedis. Weekblad verschijnende elken ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

Mardi 9 Juin 1914 »«- aanée IV lo» Le Nouveau Précurseur A.B03STTsTB3«rE33SrrS : ANVERS. un an 13.00 fr.; six mois 6.50 fr.; trois mois S.50 fr. INTERIEUR, » 15.00 fr.; » 8.00 fr.; . 4.50 fr. HOLLANDE, » 32.00 fr.; » 16-£0 fr.; » 8.00 fr. LUXEMBOURG, » SS.OO fr.; » îe.OO fr.; » .S'2nff<>-UNION POSTALE, » 48.00 fr.; - 31.00 ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

HOOGERLEVEN INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaàrs Nederland : 3 ffulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers «g 10 centiemen. ÊÈ AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tariei op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven ...

Het nieuws van den dag

ABONNEMENTEN J , r% - —^ _ _ __ BUREEL AANKONDIGINGEN ï . „ o , v C : I ) /\ Ç -& iiS s /\ 8 1 DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Gevraaoda en tangeboden plaatsen. Gewone, per kleine regel... 30 0. T. lÎT Z*ndstmt, 16, Brossai ^ ^ Zandstraat, 6, Brussel ^ •* ' îi md.„ landen Tan het postverbond , ■ 20 ~ TELEFOON A 171 Gestacht door Jan ...

Het morgenblad: volksdagblad

...

La Flandre libérale

LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS I molt. » mol». i moIi. (M. BELGIQUE s Fr. 2.00 4,00 8.00 16.00 UNION POSTALE i Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 r* Sn t'abonm an luriau du Journal et dani (oui les buroaux di posta RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE GAND, l, RUE DU NOUVEAU BOIS, I, GAND ABONNEMENTS ET ANNONCES ; I! -- RÉDACTION — Téléphone ...

La chronique: gazette quotidienne

Mardi S3jub» 1914: — Edition C CINQ CENTIMES LE NUMERO POUR TOUTE L'A! BELGIQUE 45's année. — 1*1° l1^ O LA CHRONIQUE "" F BUREAUX / 5 et 7, Galerie du Roi'(Passage Saint-Habert) BRUXKM-lt GAZETTE QUOTIDIENNE TÉLÉPHONES \ Administration i N* Rédaction : N* 14LO& * ABONNEMENTS s Bruxelles : 12 francs par an ; — 6 francs pour ...

La pensée: organe hebdomadaire de la Fédération des sociétés belges de...

Dixième Année. — N° 4à GINO CENTIMES LE NUMERO Bruxelles, le 7 Juin 1914 La Pensée Organe hebdomadaire delà Fédération des Sociétés belges de Libre Pensée ABONNEMENT ANNUEL : j • • • • *r- ».j on s'abonne a tous lks bureaux ds poste, RÉDACTION : 350. Chaussée de Boendaei. Rédacteur en Chef : Eugène HINS ANNONCES : On ...

Ons recht: Vlaamschgezind weekblad

16e Jaargang Nummer 24 10 Centiemen Zondag rd Tuni 1914 ONS RECHT YL^ AMSGHIGEIEIIJIJ WEEKBLAD. ABONNEMENTSPRIJS 5 Fr. voor één jaar. 2,50 Fr . voor 6 maanden. 1,25 Fr. voor 3 maanden Uitwisseling van bladen en tijdschrilten wordt "olgens overeenkomst geregeld. Voor inschrijvingen en brieiwisseling wende men zich tôt het bureel : M ...

Hooger op

Orgaan van -Het Kruisverbond- voor t Aartsbisdom Mechelen Il ; = Il DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke n°s:,6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C.. Deurne-Antwerpen. Metvaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven; Eerw. P. Dom. Van den Bogaert, 0. P. daartoe ...

Le courrier de Bruxelles

Dimauche 21 et lundi 22 juin 19(4. 53" aTinS». — T 172173; —— ABONNEMENTS t mu m (in manu BELGIQUE, .fr. 10.00 5.00 2.60 hollande. . .) 19 20 e.60 4^0 lUXEMBOUBO CN10N POSTALE. 30.00 18.00 7.60 5 CENTIMES I#» *b poliment» n« «ont m* <■>!• »nf*nt» TÊLÉPHONB SABLOS 1784 LE COURRIER BUREAUXj A EaUXELUE8a 52, rue de la ...

Het volk: christen werkmansblad

VIor-cn-Twinïigsîs Jaar, v—' i . -AL 137 mr?-r««rrtgïiyrXfatJC£gatorXae^ Godsfast - Huisgezln - E^endon Zontlag, 14, en Maandag, i 5 irai {9 S 4 -"■" 1 1 1,1 1 " *> AIIo briefwisselingen vracht-ijfr'j te zenden aan Aug. Van Jseghem, uitgever voor de naaml. ïnaatsch. « Drukkerij Het Volk », alecrsteeg, n° 10, Gent. ...

Pages