Your search has 647 results

a-z index of titles
  • 1914-06

Filters

Publication date
1914647

Het nieuws van den dag

Iabonnementen ï 4 irank. —Pisjaab. 8 frank. 11 ~ lut 4e andere landen Tan het postverbond ». 20 ~ BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Bru3sel TELBFOON A 171 DAGBLAD Gestieht door Jan HUYG-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TBLEFOON A 7848 AANKONDIGINGEN : Gavraagda an aangeboden plaatsen. Gewone, per kleine regel... ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Jeudi 18 juin 1914 No 139 Vingt-sixième année ^ 'ABONNEMENTS : / un an un seme. un \N. / francs francs francs ANVERS . . 15.00 8.00 4.50 INTÉRIEUR . 18.00 9.50 5.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.50 8.00 On «'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent le 1er de ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 21 Juni 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar, Nr 25 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insclirijviiigsprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en 0p al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE ...

De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave

De Belgische Boekdrukkersbond Vlaamsche Uitgave :::::: Verschijnende den lsle* en den isaep van jedere maand : : : ; : Officiëel Orgaan van het : Belgisch Boekdrukkersverbond i België : 2 franken per jaar Vreemde : 3 franken per jaar : Op voorhand betaalbaar : Ailes wat Redactie en Bestuur van bet blad betreft, vôôr den 5don en den 20s,en ...

t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor...

naab nieuwe wegen w yoorU2tstrerend, Vrijzinnig, Volks- en Vlaamschgezind ALLES VOOR EN DOOR EET VOLK u ° VOOR TAAL EN VRIJEEIB Weekblad voor Brugge en de JProvincie V(Fest-Vlcifonderen. Abonnementsprijs : België, één jaar fr. 2.00 Buitenland, vrachtloon erbij. Boehmerhen maarvan een exemplaar ioegezonden tvordt geven recht op aanhondiging, ...

La dernière heure

La Dernière Heure SEUL JOURNAL BELGE ayant fait contrôler et certifier par expert! comptables as-sermentés près des tribunaux, les tirages quotidiens et moyens de ses numéros payants. Constat : PAR JOUR : 125,922 NUMÉROS LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNE ABONNEMENTS BBUXELLBS PROVIHCB Fr. 1.00. . UN MOIS. . . » 3.00. . TROIS ...

Het nieuws van den dag

Dertîtjste Jaargang Nr144 2 centiemen per nummer Brussel, Doiiderdag 18 Juni 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG IABONNEMENTEN ! ........ . u. —^ p_ - BURHEL AANKONDIGINGEN : 0 ° ' I M Ç ^ I 1 } DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Gevraagde en aangeboden plaatsen. I Gewone, per kleine regel... 30 0. P£"^ h"' » Zandstraat, 16, Brussel Zandstraat, 6, ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Vrndan 26 Juni 1914. Priis ner nummar : H f.fintifiman 45e jaar, num. 147 Telefoon FONDSENBLAD HÏKO\DIBI\(iH» : J aile aaakondigingen wende men zich ten burei van het Ibltd. —0— i ?sinw»«^--»K5os (srnme^ msm iSBMmmmaMr VLAAMSCH LAND Handel, ISTijvertieid, Taal en G-odsdiem VERSCHIJ N EN DE ALLE WËRKDAGEN Telefoon OO# IM S CII tt IJ \ I ...

La chronique: gazette quotidienne

Hlardï 1 6 juin 1»14. - Edition C CINQ CENTIMES LE NUMERO POUR TOUTE LA" BELGIQUE <fyo année. Ri» 103 LA CHRONIQUE BUREAUX 5 et 7, Gtlcrie du Ror(Passage Saint-Hubert) ■RUXELLIS GAZETTE QU OTIDIENNE TÉLÉPHONES Administration: N* 79812. ) Rédaction. N* 14QSa 1 ABONNEMENTS : FONDATEUR • RÉDACTEUR EN CHEF: ANNONCES.. 4® page : 30 ...

L'étoile belge

L'ETOILE BELGE Jeudi 4 juin !9I4 PRIX DE L'ABONNEMENT : POUR ERUXELLES : t'n an : SS fr.; 6 mois, fr. 3 mois, fr. 8,5® POUR LA PROVINCE : Un an : 14» fr.; 6 mois, fr. 8.54»; 3 mois, 5 fr. ; BUREAUX : rue des Sahles, 13, ouverts de 9 à 16 11. En province il suffit de remettre le pria: de C abonnement au facteur Edition G Baromeire ou juin 5 ...

Gazette van Gent

247* JAAB. — Nf 142 - B S OEKTIEMEN ZATERDAG, 20 JUNI 1914 GAZETTE VAN GENT IXJif HRIJVIXGSFRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Ëtiii jaiu- fr. S 2-00 Een jaar fr. 15-00 3 uutaudtfn. , * 6-50 G m&anden » 7-75 i mmtuiieu. . . . . » 3-5(3 3 maanden. . . . , » 4-00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andure lamlen : fr. 7-50 ...

Nieuwe Vlaamsche illustratie

No. 37. ZONDAG 7 JUM 191'.' 19e JAARGANG. Verkrijgbaar bij de Uitgevers van het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 3.60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Essad Pasja, de verbannen minister van het jonge vorstendom Albanie. ...

Pages