Your search has 613 results

a-z index of titles
  • 1914-07

Filters

Publication date
1914613

Het morgenblad: volksdagblad

V J&argang, Nu 2G<2 '^sanoag 27 Juii 1914 2 G2!i6ôffiS9 fteî nu&inzt HET MORCENBLAD f 'kankowdîgîrîgëîî s " ! 4= bladzijde. — per Scleinen re„el fr. 0.30 | Financiiieie, » » * » 1.00 Stadsnieuws, per grooten regsi » 2.00 Reclamen, » » # » » j.oo Begrafenisbericht, » 5.00 VOGLKSDAGBLAE AUo meded'eelin-gecéte ...

La Flandre libérale

40* Innée — Jeudi 23 Juillet 1914 QUOTIDIEN. —10 CENT. I. 204 — Jeudi 23 Juillet 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS I mol». I mois. I ai ois* 1 kk. BELGIQUE i Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE t Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 Vu t'abonna an bureau du Journal et dan* tous la* bureaux il port» RÉDACTION, ADMINISTRATION ST WPRIMERIH ...

De textielbewerker: orgaan der erkende vakvereenigingen van de Gentsche...

Vijflieiide Jaai'gani ■ 28 Zccdasi 1 § ju(FWtkE 0ODSDIENST -HUIS6EZIN-EI6ENDOM C PTijs per nunlmer 5 centiemeri S î Abonnementvoor een jaar : a frank/ / Ongefeekende briever? worden met opgenomer / Opstel. Beheerraad: Is. De Greve, Alf. Piet"ers.,&u. VerWse,\0udborq36.Ger)f.j C Ailrî/i" i/jnr» fl mTviïV P\K»>"\ ho ...

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

„Vmgt'èvatr11femf: Année.— 18 Juillet 1914 N° 29 18 Juli 1914.- vler-en-twfntigste J.\argang ■umabjuiini imw L' IMMOBILIER organe de publicite hebdomadaire grand wekelijksch aankondigingsbi. ' de la ville et de la province d'Anvers exposition* voor de stad en provincie Antwerpea L'ISTRIBUÉ GRATUITEMENT CHAQUE SAMEDI DANS LES CAFÉù. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

»».„A \ \ 1 , - ANVERS?, Samedi 11 Juillet 1914 Le numéro 20 centimes Cinquante-septième Année - No 17.091 PRIX DE-'L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : Anvers Frs 10,— par trimestre. Intérieur .... ,,11,50 „ Hollande et le Grand I 13 75 Duché de Luxembourg \ " ' Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

^——g Vendredi 3 juillet 1914 No 152 Vingt-sixième année *' ' x «V. \ ABONNEMENTS: un an un sem«. un trim*. ^ francs francs francs ANVERS . . 1800 800 450 INTÉRIEUR . 18.00 9.50 6.25 "^EXTÉRIEUR . 30.00 15.50 8.00 On «'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les ...

De boerin: orgaan der boerinnenkringen van Vlaamsch-België

De Boerin Maandschrift van den ISelgiscfyen I5oerinnenbon3 Aile briefwisseling betrekkelijk het blad moet gestuurd worden aan het adres: BELQISCHE BOERINNENBOND, Minderbroedersstraat, 24 LEUVEN. 6dc JAAR. Nr 7. JULI ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

MESSAGER DE LflRûilCONFRERIE DE N.Ù.DU 5ACRE ...

De waarheid: socialistisch weekblad

8e Jaargang. Nr 32 Prijs : 5 Gentlemen Zondag 19 Juli 1914 DE WAARHIED ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIALISTENBOND „ flja j Sle olits lilj die ci© vrJj« tieid van anderen liei beeft is die» xelf waar-dig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Yeemarkt, 19, GENT ABONNBMBiVTSPRIJS Voor 3 raaanden. Fr. 1-00 Voor 6 raaanden » 2-00 Voor ...

De beambte: het blad der Vlaamsche staatsbedienden

...

Le sifflet: siffle tous les dimanches

Abonnement: 3 francs l'an (Pour l'étranger, le port en sus) On s'abonne dans tous les bureaux de poste BUREAUX : 16, Rue des Paroissiens, 16 BRUXELLES. Téléphone A 6953 LES ANISIOISTCES sont reçues à l'AGENCE BELGE DE PUBLICITÉ GÉNÉRALE 16, Rue des Paroissiens.— Téléph. A 69 53 Le Cinéma de Marianne Spectacle recommandé : Le « ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. Om braaf te zijn, Dezer dagen kreeg ik een heel lief briefje thuis. Een klein nichtje, nog pas zeven jaar oud, schreef aan «pater Heeroom », dat ze eenige dagen te voren het geluk had gehad, haar eerste H. Communie in aile stilte te mogen doen. En moeder had haar toen gezeid : « Kijk, Marietje, nu moest ge zien, dat ge ...

Pages