Your search has 613 results

a-z index of titles
  • 1914-07

Filters

Publication date
1914613

Het volk: christen werkmansblad

p———ia——■MU 111 ■ ii i iw nim>i<iiwLi#r■ ■■ i ■ hmaius Yier-cn-Twinligsre Jaar, -N. 170 f. —* I i..■■■!»th,ii a-ge»'... iitmiUm-u TrnK«i'■»W n im«mKV ■ 'iI fcîMgari. aJML■ IjaSMtaamSgfl&^Aj Godsdteost — Hnisgezln — EipaSam Yrijdag, 24 Juli i 9 i i Aile briefwisselingen vrachfc-rrij to zen don ...

Het nieuws van den dag

HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTENI 10 maaiiilen * 4 lrank. 0 Pïb jaab. 8 frank. joor Holland ». il — Toor de andere ianden van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL s Zandstraat, 16, Brasse] TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HTJYGKB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGÏNGEN : Zandstraat, 6, Brussel TELEFOON A 7948 AANKONDIGINGEN ! ...

Vooruit: socialistisch dagblad

30 faar ■» N. 102 Prijs per nommer : voir Bolgi'é 3 centiemen, voor den 7reemde 5 centicW.en Telçfoon f Rfldastlo 247 ■ Àdmfnistratie 2345 Zondafl 12 Jïïlf 1914 Drukiter-Uitgeeïster Sara; Maatschappij HET LICHT , bestunrder : ' P. DE VISCH. Ledeberg Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE MOOGPOORT, 29, GENT VOORUIT ûfffaafl der Belgische ...

Het nieuws van den dag

Oerîfgste jaargang Kr 174 2 centiemen per nummer Brussel, Doiuierdag 23 Ju3l 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG IABQNNEMENTEN t iss maanden • 4 frank. 0 Pra jaa*. 8 iranît. Toor Holland • • . • • 9 • 11 Voor de andere landen van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstxaat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan ...

L'indépendance belge

A B 85' ANNÉE Jeudi 30 juillet 1914 ADMINISTRATION ET REDACTION 1 7'v rue des Sables, Bruxclleii BUREAUX PARISIENS . 11, place de la Bcurs» ABONNEMENTS : ÉDITION QUOTIDIENNE BELGIQUE. Un an 20 tr. B msis- 10 fr. 3 moi*, 5 fr. lUXEMSOURB(Cr.-Dj » 28 !r. » 5 tr. » Sir. tTRAHGEH » 40 !r. » 22 fr. » 12if. ÉDITION HEBDOMADAIRE 'Internationale ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRASCISCUS SALESIUS, D. V. 0. «| (iOO dagen Aflaat voor Je feden des Genootacbaps). j VEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N< 12 VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STiCHTING. 17 JULI 1014 i V>;; a IL \r \~ i tvttmvi» ni'v Dit blad verschijnt aile Vrijdagen ' ■ avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. I 's jaars ...

La Flandre libérale

40' Innée Hardi 7 Juillet 1914 QUOTIDIEN. -10 CENT. I. 188 — Mardi 7 Juillet 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS 1 molt. I mois. I note. 1 as. BELGIQUE ? Fr„ 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE s Fr. 3.75 9.00 18.00 86.00 gn t'abonne an karaau du Journal et dans tous In bureaux da poste RÉDACTION, ADMINISTRATION ET MPEIMERIX GAND, l, RUE DU ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

I Priis per nr 3 centieinen 10' Jaar, Nr 30 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad I Inschrijyingsprijs : I 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en j» Jal nnstlrAntnrfw Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE BRASSOHAAT Aankondigingen : Volgens tarief, ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

25 Juli 1914 Nr 30 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVINGSPRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— ^ Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Bit blad verschijnt ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Jeudi 30 juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année — N° 211 JO URNAL DE G AND ABONNEMMW» : 3SLÔXQOB: i» fr»M« par as ; 7-50 m- s; 4 trioca pour tr«fc moto Pour f étranger, le por t «. iut ■g—e^gg-g—^ RÉDACTION & ADMINISTRATION : a. RUS DE .FLANDRE, 3. GAND TÉLÉPHONE 605 ANNONCES» Totr le tarif au bas de la dernière ...

Le patriote

Vendredi 31 juillet 1914. 5 centimes le numér<j pour toute la Belgique. Trente-unième année. — N. 212 Administration (tél. 1182) - Rédaction (tél. 382) BRUXELLES 12, Montagne-aux-Herbes-Potagéres, 12 _/es manuscrits non insérés ne sont pas rendus. ABONNEMENTS BELGIQUE : uri an, 10 fr. : 6 mois, 6 f» ; 3 mois, fr. 2.50. Étranger: Un ...

Le national bruxellois

■. liÉI : 9 ^P9^| 9k Êt ÊÈÊB mu*. ttiQTlONAL f J /fil flUE ^ME-AUX-feBE^ÈRK B ifliSiiW k Le3 annonces sont exclosifemsnt reçue * *o « NATIONAL », 12, Montagne-an fcv Herbes Potagères. (Téléphone 11S^) e |& ttAGENCE HA.V-4LS ^ Eiireâ&x «averts de 9 a S htira * ANNONCE Si >S Sujets demandant place ; 1 à 4 bpuss. « vr»/^ ...

Pages