Your search has 307 results

a-z index of titles
  • 1915-03

Filters

Publication date
1915307

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATE1N bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Romaitfeuilletoiis en de ©orlog Wroote oorzàken, kleine gevolgen. De tijd is nog niet ver dat de schrijvers, en vooral de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk Voor God en H&ard en Land laKwawawyvm^jceeœmx&tpiœzx&suvc*?^^ •jz*V*IV>ZÎ « DE BELGISCHE STAHOAARD » versohijnt 4 masl te week. Abonnementsprijs voor 10 wekon bij vooruitbetaiing : In België : voor de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. » * w>> f r'i *mu ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 29 Vijf centiemen het nummer Woensdag 24 en Donderdag 25 PJIaart 1915- De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « OE BÊLQîSCHE STANDAABD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : vosr de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't ...

Het Vlaamsche nieuws

pinsdag iô Maart 1915. Eerste Jaari Nr 62. Prit s : s Çentiemen door g eheel België Vlaamsche Nieuws I Het best ingeîicht en meest versprëid Nieuwshlad van België. - Verschijrat 7 maa! per week 1AB0NNBMENTSPRIJZBN : p£; weeï . . . 6.SS i Per 3 maanden , . 4M !>;,■ tittiî . , . !.5» | Fer % maandea . . . 7.SS rr J«sï I4.'«d ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

Ie Année N° 152 5 cents Mardi 23 Mars 1915 LES NOUVELLES Journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe de journalistes liégeois. Rédaction et Administration : Imprimerie BGOSTEN & STOLS, Place St. Amor 16, Maestricht. Téléph. Interc. 417 Abonnement: 2 francs par mois. : ^ Dépositaire général : Librairie VOS, Groote ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e "JAAB ffoenalag 84 Maart 1915 Nr 70 DE GENTENAAR î DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT mu n m i»n i ifT 1 Tl ITT*"—**" Bureelente Oent nr 16 Ketelvesi Officieele Eerelijst VAN Belgigoiie ge^neuVelilen. Uit het « Staatsblad » doch ons in de onmcgelijkheid bevindende ons irezegd blad aan te schaffen, hebben wij de lijst overgenomen ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

DE KEMPENAAR Û.DVERTENTIEN. 15 centieraen J i———————J—— êlEON .■ EMENTPRIJS Voor België 5 fr. Voor Nederland 3 guldeii 25 centen. Ter eere m den B. Josept) bruidegom der Moeder-Maagd, pa-troon van België, schutspatroon der kristene huisgezinnen „QUICUMQUË". — LOF Z AN G. Wie naar een heilig leven traclit. En wie ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS. PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 32me ANNEE. MERCREDI 3 MARS 1915. No- G2 LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA BELGIQUE. I UNE NOTE DES BANQUIERS LIEGEOIS. I LA REPRISE EST IMPOSSIBLE. Correspondance de la '4 Metropole." iikGE, -5 févripr (par courrier).—Les bai: prs lié^eoii, pressentis par le gouvememen iaod au ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

303 Gesetz-und Verordnungsblatt for die okkupierten Gobiete Belgiens. WbI- en Vsrordenfngsblad voor de telle slreKen m België. Bulletin oillclel des Lois et Arrêtés pour le territoire Oelge occopé. I BRÎjSSEL. 5ÎÎ, 21. MÀRZ 1915. INUA.Lt: Verordnung, betr. Einrichtung einer Sittenpolizei in Antwerpen, Lattioh, Namur, Mons und (ïiarieroi ...

L'indépendance belge

fSeseaaoBfc No. 57. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY- BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, LUNDI 8 MARS 1915. CREGiSTKEED AS A NEWSPAPERJ Conservation par le Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION : Le bombardement de Smyrne.—Crise politique en ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37 e JAAR linsdag 23 Maart 1915 Nr 69 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRÎOT Bureelen te Gens nr 10 Ketelvast ■tii i " 11 1 "■ —ga*,*^w Offscieeîs Eerelijst VAN Belgi^GÎie gegnBuVeMen. Wt het « Staatsblad » doch ons in de onmrgelijkheid bevindende on! fezegd b);id aan te schaffen, hebben wn de lijs.1 ©vergenomen uit de ...

Pages