Your search has 307 results

a-z index of titles
  • 1915-03

Filters

Publication date
1915307

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD ZONDAG 21 MAART 1915 Bijblad van " VOORUIT „ N1' 1 Prijs : 5 centiemen Ter inleiding- Met dit eerste nummer herleeft het Bijblad van Vooruit. In den drang der gebeurtenissen was het ondergegaan ; maar het komt weer boven, grooter en sierlijker als voor zijn verdwijnen. Wij wilden, te midden der vreeselijkste gebeurtenissen, onze ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

27 Maart 1915 Nr 13 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankeïijk Kaîhoiiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Âlgemeene Belangen Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrîjdag 26 Maart 1915» Èerste jaarg. Nr 72. 1,—ii.iaw Frifs" ; 5 Ceetiemeia door ireheel Beigië .0«JSi X Vlaamsche Nieuws I Het best ixigelicht en meest verspreid Nieuwsblad va n Beigië. - Vérschijnt 7 maal per week IABONNEMENTSPRIJZEN : per week 0.25 > Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 j Per 6 maanden 7.60 Per jaar 14,— BESTUUR ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

LECOMTE-ROEIS Egmontsiraat 39, (Zuid) BELGISCHE HU1SKOLEN Anthraciet & Machienkolen ALLERBESTE KYVALITEIT aan M AT I G E prijzen Verzorgde beslellingen bir.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. 7 Maart 1915 Nr 16 GEILLUSTREERDE 5 Gentlemen ZONDAGSGAZET Papierhandel JAN BOUGHERIJ = 22 = HOPLAND, flntwerpen DRUKWERK ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Année N»T!Sâr 5 cents CIO Centimes) Samedi 27 mars 1915 L'ECHO BELGE Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam L'Union fait la Force. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau tie rédaction: IV.Z. VOOR8URGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaerg. ( Charles ...

Le progrès libéral

VENDEEDI 26 MARS 1915. DIX CENTIMES LE NUMERO. PREMIERE ANNEE. No. 2. EDITION DU MATIN. La Princesse Charlotte Imp�ratrice du Mexique Lorsque le capitaine von Schmitz, arrivant avec son d�tachement de cavalerie allemande � Bouehout, remarqua le ch�teau aux grilles de fer rehauss�es de deux couronnes royales et imp�ria- les, ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. N° 25 Vijf centiemen het nummer Zondag 14 en Maandag 15 Maart 1915. De Belgische Standaard / Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Beigid : ro®r de soldaten r.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

|eK Année N*»71t33» 6 ceftîs (ÎO Centimes} %/f*»Vri««É*ri8 fi» îîii'ss^sr: flCMfiï L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant êi Amsterdam, Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: \.Z. VOOHBUBGWAL 234—240 Téléphone: 2797. Rédacteur en ...

L'indépendance belge

L' INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES - ■ 11 ■ — ■ — v Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. lubcrrïïm m mars 1q1r ckegistered as a _ _ TELEPHONE: CITY 3960 LONDRES, MERCREDI 10 MARS 1915. newspaperj Conservation par le Progrès. S O M MA IR E. LA SITUATION : Trois navires ...

Het Vlaamsche nieuws

pinsdag iô Maart 1915. Eerste Jaari Nr 62. Prit s : s Çentiemen door g eheel België Vlaamsche Nieuws I Het best ingeîicht en meest versprëid Nieuwshlad van België. - Verschijrat 7 maa! per week 1AB0NNBMENTSPRIJZBN : p£; weeï . . . 6.SS i Per 3 maanden , . 4M !>;,■ tittiî . , . !.5» | Fer % maandea . . . 7.SS rr J«sï I4.'«d ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

fcfodsrea in de ctnuct warea, kon dît groote pngeîukken veroorzaakt hebben. Gehikkig-fijk waren de kinderen ait den weg gespron-gen. Men kon bet paard, na twintig minuten fcopens, tegenhouden. — Overstroomingea. — Vrijdag avond «ras er overvloed van water in Lede en Durme. De Roomstraat en een deel van de Kieine Dam stonden onder water. De ...

Het Vlaamsche nieuws

...

Pages