Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JÂÀR Woensdag 30 Juoî 1915 Nr 153 DE GENTENÀAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PÀTRIOT Eïspeeîen ta Genl nr 18 Ketelvest De Kantien vaa dsn soldait of îist Pakje van doa krijgsgevang&ae. ©31e pakje. — Van onzen ver- Fr. 5 kooper YVetteren-SchellebeUe, 0.50; Maria Richet, Schellebelle, 2 tr. ; T. D. S., Auwegem, 0.50; T. Bl..f ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI • ONE PENNY* BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARTS : | TUDOR HOUS&. TUDOR ST.. LONDON. B.C. "• PLAGE DE LA TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: {238-75. LONDRES, JEUDI 10 JUIN 1915. ,3 MOIS, 9 S HIT LTNGS. 1 ABONNEMENTS : I 6 MOIS. 17 SHIILINGS. CONSERVATION PAR LE PROGRES. 11 ...

Het volk: christen werkmansblad

HET VOLK Aile brîefwÎEselIngen vracht-Vt'ij te zenden aan Au g. Va* Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Dmkkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VlaanderenJ Gaston Bossuyt, Recolletten* itraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroedersti'., 24, Leuven. ■ ■ —s Men ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

645 Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegcver do \ a politieke afdeeling t>i. neraulgou- verneur in > drukt m de drukkerij viui ne* et- en Veror-deningsblad, Bru.. , Leuvensche straat40. . i Ilet Wct- en VeQordenmgsblad tis in Belgié verkrijgbaar l)ii bovengenoemde drukkerij, in Duitscliland en in tïet onzijdige buitcnland bij de Duitscl'ft ...

L'indépendance belge

S6ënie anEie. No, Î45 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : TUDOR HOUSE, TTJDOR ST., LONDON. E.C. u- DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: ] 238 75 LONDRES, MARDI 22 JUIN 1915. ,3 MOIS, 9 SHILLINGS. > ABONNEMENTS : JS MOIS, 17 SHILLINGS. CONSERVATION' PAR ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

LE BRUXELLOIS ABOXWIVHMB31VTS { 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs Journal Quotidien Indépendant REDACTION, ADk 'NISTRATION, PUBLICITE 4S, R"e Henri . '-as, 45, Bruxelles — ' AisrisroavCESs : Faits-Divers, la ligne 2 francs. Nécrologie, la ligne, 1 frano Petites annonces, la ligne 20 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Donderdag 3 Jnni 1915 H' 130 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE ELEINE PATRIOT Bureolen te Sent np 10 Ketelvest Bekendmaking. Gent, 30-5-15. De hier reeds bestaande paspoortbureaux zijn vereenigd tôt : Paspoort-centrale, Cent Afdeeling I (Kouter n. 2). Paspoorten in het Buitenland, in bet Gouvernementsgebied en in dat van het Maiinekorps ...

De stem uit België

y ' X» ——— Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: 18. Çd. voor drie maanden. " Subscrxption : is, gd. for three months. No. 37. VRIJDAG, JUNI 4, 1915. Price ld. DE NIEUWE LEGERWET. DE BELGEN IN IERLAND. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEBS, men, woraen and children, including about ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37«'JAAR frijfeg 25 Juni 19tl> N' 149" DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bureeïen (e Gent nr 18 Keteîvest Kennisgeving. 1 De verordeDirg van 25 Aprilen 2 Juni 1915 over de afteekens van vijandehjke Staten geîden niet voor afteekens in Bel-tische kteuren. Het dragen dezer îs alleen dan verboden en wordt gestraft zooals reeds ...

Het volk: christen werkmansblad

, Aile brîefwisseîingen vracht» Brij te zen den aan Aug. Van Sseghem, uitgever voor de naaml. fcnaatsch. « Drukkerij Het Volk», JMeersteeg, n° 16, Gent. * Bureel voor West-Vlaanderen: •Gaston Bossuyt, Gilde der Am-fcachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, ï&inderbroede rstr., 24, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Ornkster-U itgeeïstet Sam: Maatschsppij H ET L1CHT bestuurder : P. DE VISCH. Ledeberg-Gcnt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE HOOGPOORT, 29. GENT VOORUIT Orqaan der Belmche Werkliedenpartil— Verschi/nende affe dawen. ÂBGNNEMENTSPR1JS BELGIE 3rie maanden. . . , . fr. 3.25 £es maasidei? > . . . . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 iltn abonneert zicft ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 26 Dimanche 27 juin 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Pages