Your search has 375 results

a-z index of titles
  • 1915-09

Filters

Publication date
1915375

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

ls,e JAAR 23 SEPTEMBER 1915 Nr 33 't Sandbouwleven Orgaan der Laadboa^afdeeliM van 't Proviaciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Gaîgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artlkelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den ...

L'indépendance belge

L INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: „ BUREAU A PARIS: rUDOR HOUSE. TUDOR ST., LONDON, E.C. U' PLACE E(oiiKTet TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: | 238-75. LONDRES, VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1915. ABONNEMENTS: ■ | 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ■ 6 MOIS, 17 ...

L'indépendance belge

S6ème annéea No. 217 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ^ ONE PÉNNYr BELGE. ■<» CONTINENT: 15 CENTIME8 administration et redaction : bureaux à paris : tudor ho use, tudor st london e c 11- place de la bourse. TELEPHONE; CITY 3960. TELEPH.: 13 mois. 9 shillings. ) LONDRES MARDI 14 SEPTEMBRE 1915. abonnements . i6 mois, 17 shillings, j- ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

«œffs ^S£t£kr&ark& Mo. 2«5S Dinsâag, 'B Seplemher ï^FS S Cerat DE VLAAMSCHE STEM [en volk zal niet vergaanf ALGEHEEH BELGISCH DAOBLAD Eendracht maakt macht REDâCTIE- EH AOMÏNISTRATIEBUREELEH I KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTSPRIJS (by ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNÉE ■«•«toi» uPi«siî^»''s,ïMïJe»ertw - Série nouvelle. - N* 296 Le numéro : 10 Centimes (5 S!$3T1MI2§ âO î'HOTïY) arWRTilYz:. • . ...... :Lt t -U -. -..--r.; rrmi^rtvn.; >a^.ir-rT-^ax Samedi 4 Septembre 1915 aMw^rrr^rTOrrr^^"! ■■ ■■"■ r'mmrnrryiTrrr-''^ ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAK Woensfag £5 September Î9Î5 N1 gf? DE GENTENAAR = DE LANDWACHT BB ELEINE PATKIOT Supeelea te Citeat nr 18 Kateïwsst Bekendmaking. Varordenlng botrefîfende hot reîsvorkeer. A. ALGEMEENE BEPALINGEN. Aile burgerlijka personen behqeven in het tlgemeen tôt rcizea eene bijzotiaere toelat»ng naarmate de bepalingen vermeld onder B. ...

L'écho de Belgique

W' Registered at the General Post Office as a Newspaper Telephoon: Central 1286. (y . .<• WT 12 Biadz. Be Stem tut Jklgte Bureel: 55, Russell Square, W.C. !3D£cbo be JSelqtque Abonnement: ls, 6d, voor drie maanden. Subscription : is. bd. for three months. No. 52. Oplage 22,400. VRIJDAG, SEPTEMBER 17, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl voor ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXe SIECLE rédaction & administration £8i»t nie lie la Bourse — LE HAVRE t Téléphone: Le Havre n* 11,05 Sireeieur : FERONS lilURA? fautes (es communie ai ions concerr.an la rédaction doivent être adressée9 oSUT,rue de la Bourse,Le Havre. LONDOft! OFFICE: 21, Panton Street (Leicester Square) s. vv. ABONNEMENTS Franoe 2 fr. 50 par ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen ALMOES OF RECHT Het is klaar dat de meeste steunlicha-men samengesteld zijn uit belanglooze menschen welke in de eerste ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnikster-Uitgeeïstet fem: Maatschsppij H ET LICHT bestuurder» P. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATÎE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRUS BELG1E Drie maanden. . . , , fr. 3.25 Zes maanden fr. 6 50 Een jaar. ...... fr. 12.30 Men abonneert zich op aile postburceles DEN VREEMDE Drie maanden Idageîijks vcrzonsien). ..... ...

Belgisch dagblad

(.ste Jaargang" » ' DOHDERDAe 23 SEPïEMBEK 1915 TVo. 8 BELGISCH DAGBLAD abonnementen. Per 3 maanden voor Holland 1 2.B0 franco per post. Losse nummers : Yoor Holland 5 cent voor Buifcenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur : Dr» TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

101S - Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politieki afdeeling bij den Generaalgou verneur in lielgie. Gedrulît in di drukkerij van het 'SVet- en Veror deningsbiad, Brussel.Leuvensch straat 40. Ilet^Vet- en Verordeningsblai is in België verlarijgbaar bi bovongenoenule drukkerij, il Duitscliland ...

Pages