Your search has 375 results

a-z index of titles
  • 1915-09

Filters

Publication date
1915375

De Belgische standaard

Ie "aar ~~ Nr 164 Vijf centiemen het nummer Diuddag 28 September 1915 De Belgische Standaard t5P noor Tas! ai? DAGBLAD Foor God en Haard an jL&imî AJunnefflsatipry» voor 60 nuBOiaers (S muta dent bij voornitbtUling : Voor de soldaten : 2,50 fr. v ior de Bîet-eoldaten— In 't 1*8 d 3.60 tr, ; haiten 't lnnd : §.00 tr. Ittdian mter ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Jeuili 'J septembre JF3 centimes le numéro 59me année — IV0 '24Î3 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : RÉDACTION & ADMINISTRATION : ANNONCES : ELGIQUE : .S fr. par an ; ï fr. pour six mois ; 3 fr. pour trois n^fs Q .R.TT1D 12'E IT-LAN ^ RE, 3, C3-A TNT i ~, Pour l'étranger, le port en sus ' TELEPHONE 665 Voir le tarif au bas de Ia dernière ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI î ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: ,, Fi^nitTîW TUDOR HOUSE. TUDOR ST.. LONDON. E.C. "• 1LAtE ,311.57 et TELEPHONE: CITY 3360. TELEPH.: | 238-75. LONDRES, LUNDI 27 SEPTEMBRE 1935. | 3 MOIS. 9 SHILLINGS. 1 _ ABONNEMENTS- 16 MOIS, 17 SHILLINGS, i ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 28. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 8? Septbr. 1915 Gevangenbrieven. genoeg heeft aan zichzelf om een deeltje maar Bruxelles, 2 Juillet 1915. van 't myne mede te dragen. Morrende schuch- Monsieur et cher compatriote, terheid schaduwde over my. Yau myn tbuis komt (Ik vertaal uit het fransch :) Myn deelken goeds ...

Het volk: christen werkmansblad

Yijf-enTflinligste Jaar. H. 2S4 enâsâienst — Hnlsaezln — Efoenfioa Maandaî, 13 Sepiember !915 AH« briefwfeselingen vwekt-rrij te senden aan Aug. V*n ÏEeghem, uitgever voor dt-naerol» maatech. «Drakkeig Het Voilt», Meersteegrn* 40, Gent. Bureel voor West-Vtaande*em Gaston Bossu yt, Recolletfcea-Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

is,e JAARGANG WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1915 -5 10. 15 N1 30 DE WEEK GEÏLLUSTREERD BLAD ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar Buitenland : 1 0 franken het jaar GESCHIEDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER BEHEER : C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 1 2, Brussel " 1 ONTRUIMDE RUSSISCHE ...

L'indépendance belge

S6ème année. *0.211 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI î ONE PENNY* BELGE. ^ -it j' nn.«tr.9> r&p* s, OONTÎNENT* ^ CfcNTfflfiS administration et redaction- bureaux a paris f 3 mois, 9 shillings. ) , tudoe uouse, tudor st.. london. e.c. a- FLACE DE ?°F5SIÎ;«. LONDRES, MARDI 7 SEPTEMBRE 1915, abonnements^ js mois. 17 shillings. \ ...

De Belgische standaard

Hoor Ta« l en Volk PAOBI iAD Foor :î;Cak>d en Maard axkLa,nd Ab tuoea•misprij» voor 60 namaMH (J? ouidtn) bij voornltbttaling : Vf;or de soldaten : 2,50 ft. V .or de niet-soldaten — In 't land 3.50 fr, ,* bulten 't Iud : 5.00 fr. bxiien meer exempltren van eDt nommer worden gevr*ajçd, wordt de *bonnement«-itija mmder. Bestuurder : ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2° Année. - N° 358 TIRAGE 75.000 CINC2 CENTIMES Ed" B ■■■■■■MM—— '"I —EiMB—B—i—|—M——a—B—M SAMEDI 25 SEPTfMBRE 1915 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs. . . , . 2 fr. 4 fr. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger . . . . . 3.50 8.50 15.00 30.00 i 1 »J" Journal Quotidien ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " VOORUIT „ ZONDAG 19 SEPTEMBER 1915 Nr 27 Pri js : 5 centiemen Twee Beesten (Slot) Toen naderde Keukelaere tôt ons : « Eiwel, mijnheer de notaris, wij zullen dat al gauw eens klaar gaan maken, niet waar? » stotterde hij. En onmiddellijk, gebogen voor ons staande, wilde hij ons de voorwaarden van zijn testament ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Zaisri&ff 4 Seotember 18 ! § ïïr 810 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DF, SLEINE PATHIOT Bnreelen fe GorJ npl3 Keielvesi De Kantien van den Soldaat fe50 en 6-257. — M. M. Gillot, Sctteldewin-dekc, 2-50 ; Faveau, id., 4 ; De Clerq, 1-50 ; P. De Vreeze, 1; Alfons Lippens, id., I; te samen 10 fr. ; voor Emiel Houbracke en Romain Van den ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Zaferdag 18 Sepiember 1915 W £82" DE GENTENAAR =DE LANDWATCHT DE KLEINE PATRIOT Bureelon te Qen ni» IA Kftlvosè RUMENIË. Rumenië is een Europeesch komngrij gelegen in het schiereiland der Balkan: ten Noorden is het begrensd door de Ooste rijksche provinc ën van Gaiicië, Bukowm Transylvanie en Banat de lemesvar; t< Westen ...

Pages