Your search has 399 results

a-z index of titles
  • 1915-10

Filters

Publication date
1915399

Het Vlaamsche nieuws

I Vrijdag 15 Oktober 1915. Eerste faarg. Nr 273 Priis: 5 Gentlemen door areheel Belerië Het Vlaamsche Nieuws Het fegiftcht #© meest ^ietjigrsbtad w Brfjlà * Vindi^nt t xvuuU pcr ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 Per 3 maanden 4.— Per maaud 1.50 Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN BEN OPSTELSAAD : D' Àug. BOKMS — Àlfeeri ...

Het Vlaamsche nieuws

pinsdag 19 Oktober 1915. Eerste Taarg. Nr 277 Prijs : 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws I mm mm wmmwmê-é mmvmMm na • VmrnhSint 7 «Mal pm wmm LABONNEMENTSPRIJZEN | Per week 0.35 Par 3 maanden 4.— Fer maand 1.50 fer 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— «ans* V iiwi «I ■■«■«■Ma—w»w, ,i m ■ ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Pimanche 31 Octobre, Lundi 1 et Mardi 2 Novembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17-.451 ^QjtfRgGIION & RÉDACTION : 14À: VLEMINCKX, 14 Anvers DA^ ^pfeléphone 3761 LLOYD AKVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses ...

L'indépendance belge

SCème année. No. 249 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI» ONE PENNY BELGE® CONTINENT: 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) t ■ administration et redaction: tttdor house. tudor st., london, e.c. TELEPHONE: CITY 3960. bureau a paris : 11, place de la bourse. T*f?i cnu ■ J ^ ^ 1 "«3 7 ©t TELEPH.: j 238-75. LONDRES, JEUDI 21 OCTOBRE 1915. ~i i . 3 ...

Het Vlaamsche nieuws

Izaterdag' 30 October 1915, Eerste Jaarg. Nr 288 Prijsî 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN P»r week ...» 0.85 j Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 j Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGKVAARDIGD1N VA N DEN OPSTELRAAD ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukatcr-Uitgeeïstc» (fin: Maatschappij HET LICHT bestuurdert ». DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATES HOOQPOORT. 29, CENT VOORUIT Dr gaan der* Betgfsche WerkHedenpartij. —- Yerschijnende aile dagen. ABONNEMENTSPRUS BELGIE Drte maanden. . . , , fr. 3.25 Ze» maanden . . * * , fr. 6.50 Een jaar . fr. 12.50 Men abonneert zich ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

tfr 50 31 October 1915 REDACTIE VAN - " ALLERLEI „ " PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI UITGEVER : A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, b7, ST-AMA.NPSBERG, (GENI) Lezina voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prys 5 centiemen Allerheiligen ! Ons leven is eene reis. En het doel van die reis is de hemel. God heeft ons op deze wereld ...

Het Vlaamsche nieuws

■aandag 25 Oktober 1915. Eerste >ar g. SB Nr 283 Prijs : 5 Céntieoien door geheel België net Vlaamsche Nieuws Het Imt ing^lcht en vara&reid tou • Versehttnf ? m**l per mà [AB0NNEMENTSPR1JZEN Per week 0.36 ?er 3 maanden 4.— Per maand 1.50 Per 8 maanden 7.69 Per jaar 14.— :• ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijbîad van " VOORUIT „ ZONDAG 24 OCTOBER 1915 Nr 32 Prijs : 5 eentiemen De verloren zoon « Zie hem eens loopen ! » riep moeder terwijl zij mij vreugdevol achterna zag. « Ik geloof dat wij aan dat kind veel genoegen zullen beleven ! » « Ja, dat zal een harddraver worden ! » zei Coletta, onze meid, die mij terug naar huis ...

De Belgische standaard

n<jor Ta») en Volk PA.QB1.AP Vmr God ea Ha»rd ®u .Laiîd AbannémanlapriJ» vocr 50 nnMKiérfli m**mdex) bij yooraltbstiiin* : Voor de soldâtes : 2,50 fr. V w de tjiet-sold&tea — In 't l*»«l 8.5 0 tr,; fcaiteo '* Iaad : 6.00 fr. Indien meer exeœpiaren vsn elk nummcr worden gevraaffd, wordt de abonnstnenU nrijï rainder. BeBtuurdar ...

Het Vlaamsche nieuws

B/oensdag 13 Oktober 1015. Eerste jaarg. Nr 271 Prijs : 5 Centieraen door geheel Belgiê Het Vlaamsche Nieuws Ntot tMtit iaftelieht NmswiïfeW vmm B#g§& • V«mÉyni t mmsâ pœ wmÈt ABONNEMENTSPRIJZEN p»r week 0.35 Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELB-AAB : Dr ÀBg. BORMS — ...

Het volk: christen werkmansblad

fyf-en-Tïïmligstc Jaar. -— N. 288 Gcâsdisnst — Hnlspzîa — Eigendoia tfoeiisdag, 27 Ociober i 91S Aile briffwisselingen vrschi* *rij te ler.den san An g. Van Ircglum, uit ge ver voor denseml. traalrch. «Drekkerij Het Volk», Jittretteg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossu y t , Recoiletten-14, Kortrijk. Pureel vsn ...

Pages