Your search has 399 results

a-z index of titles
  • 1915-10

Filters

Publication date
1915399

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNEE.—Série nouvelle. — N* 544 Le numéro : 10 Centimes (5 CUSNTIMES AB FHONT) Z\HnBrTJTH7MIBTWTïf Jlll IIUI il !■■■—flCCMPE—f^M Jeudi 21 Octobre 1915 M—a—— M I rédaction & administration J8l« m de la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n-14.05 Direeteur : FERMS HEBRÂ7 foutes les communications concernan la ...

De Belgische standaard

n<jor Ta») en Volk PA.QB1.AP Vmr God ea Ha»rd ®u .Laiîd AbannémanlapriJ» vocr 50 nnMKiérfli m**mdex) bij yooraltbstiiin* : Voor de soldâtes : 2,50 fr. V w de tjiet-sold&tea — In 't l*»«l 8.5 0 tr,; fcaiteo '* Iaad : 6.00 fr. Indien meer exeœpiaren vsn elk nummcr worden gevraaffd, wordt de abonnstnenU nrijï rainder. BeBtuurdar ...

De Belgische standaard

...

De Belgische standaard

1* Jaar — N* 188 m i i »wi iTi m m MWMiWMMMMiiMMitn raninwBnn— Vijf centiemen het nummer Dinsdag26 Octofcer lUlo De Belgische Standaard Door Tau! en Volk DAGBT.AD Voor God en Ha&rd en rja,nd AboanoMonUpi-y* voor 60 Hmwn (S bij vooraitketallaK : Voor do ooldoton : 31,60 tt. Vooï do iM-ioUitus — la 't la»<t J<50 tr» s butttu t ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: rUDOR HOTTSE. ÏUDOR ST.. LONDON, E.< TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS: 11, PLACE DE LA BOURSE. tel-eph, l LONDRES, MARDI 19 OCTOBRE 1915. [ 3 MOIS, 9 SHILLINGS. . ABONNEMENTS: 6 MOIS, 17 SHILLINGS. I CONSERVATION PAR ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Qrgaan der Be/ff/sche WerkliedenpapfiJ, — Verschjjnenda aile dac/en. Drolater-Ultgeefste» {(«id: Maatschappij MET LICHT bestuurder t P. DE VISCH. Ledeberg-Oent . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HCOûPOORT. 29. GENT ABONNEMENTSPRIJS? BELGIE Drle tnaanden. .... fr.'3.ÎÎS 2es tnaanden fr. 6>50 Een jaar ....... fr. I2£0 Men abonneert zich ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

S1TNDIKAAL van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie * Plantijnlei West, 66, Antwerpen ALMOES OF RECHT II Waarom nu de arbeider niet eene op zichzelf staande eenheid wezen kan hoeft niet veel betoog dan voor ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

...

L'écho de Belgique

Jtttgistered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 1286. y 12 Biaa2 De Stem tut JSelate îDEcbo be Belgique Bureel: 55» Russell Square, W.C. Abonnement: ls. 6d, voor drie maanden. Subscription : ls, 6d, for three months. 2de Jaargang.—No. 4. Oplage 2o,coo. VRIJDAG, OCTOBER 15, 1915. Abonnement voor Holland : i fi. Dyj/.p ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

siAM5CH LEV£v ZELFSTANDIG VLAAMSCH GEILLUSTREERD WEEKBLAD V Nr 3. ZQNDAG 17 QCTOBER 1915 PRIfS NIEUWE VERDED1QINSMIDDELEN : MASKERS, HELMEN, BORSTPLATEN. Zijn het krijgers uit de middeleeuwen, die onze plaat voorstelt ? Wel neen, het zijn deelnemers aan den XXe eeuwschen oorlog, die zich door nieuwe middelen tegen de nieuwe wapenen moeten ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- 11 iST5 Gesetz- und Verordnungsblatt .for dis okkuoierten Gebiete Beirâs tJitgegeven door de politiek; afdeeling bi] den Generaalgou verneur in Eelgië. Gedrukt in d' ûrukkerij van het Wet- en Veror deningsbiad, Brussel, Leuvensch Etraat40. . Het Wet- en Verordenmgsblai is in BelglS verkrijgbaar bi bovengenoemde drukkerij, il Duitsuhland en in ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 32. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 6? Oktbr. 1915 JJe Iietterkunde tydens de Opklaring. De werkelykheidsgeest der opklaring voert de dichters altyd meer tôt een voile en geheele voor-stelling van de menschenwereld. Daarin ligt de grondtrek besloten waarin hun realistisch processus allen dichtaard der vroegere ...

Pages