Your search has 385 results

a-z index of titles
  • 1915-12

Filters

Publication date
1915385

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1469 Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politleke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerlj van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkèrij, in Buitschland en in het onzijdige buitenland bij de ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer .Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van Het Duitsch Generaal Gouvernement in Belgîë. Belglsehe bladen mogon uit i De Landbouwer > nisti overnemen, sonder tetkem de bran te vermelden. Nr 42. Opstrlraad en verzeyifîing Iclaerl. Duitscb Bestuur, aMeel. VII, Namenstraat, iQ. DrukkerU : Staatsdrukkerij, ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Ve <lre<li 10 décembre lîMo io centimes le numéro S9me année — N° ^44 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : H fr. par an ; \ fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TELEPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas 'de 11 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 16 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.489 DIRECTION & RÉDACTION 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI S ONE PENNY; BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE s 6 OENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: TUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.O. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : 11, PLACE DE LA BOURSE. TELEPH.: {iaslfl.f* LONDRES, JEUDI 2 DECEMBRE 1915, (3 MOIS, 9 SHILLINGS.) ABONNEMENTS: •] 6 MOIS, 17 SHILLINGS, f ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakster-UltgeeîsteT Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuurder» P. DE "VÎSCH. Ledebsrg-Gent . . REDACTIE . . ADMIN3STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT Orgaan der Belgische Werkliedenpaptjj. —• Verschjjnende aile dagen. ABONNE/WENTSPR5J8 BÉLCiE i M Orle maanden. * . . . fr. 3.29 \ Zes maanden « » , » . fr. 6.501 Een jaar. ...... fr. 12.5® Men ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 22 December 1915. E@r»fce Jaarg. Nr 341 I ■■■■■ I — Frf s : 5 CmUemm door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad ^an België. - Verschljnt 7 maaî per week ABONNEMENTSPRIJZEN Fer week 0.36 Par 3 maanden 3.75 Par maand 1.26 Per 6 siaanden 7.60 P«r jaar 14.— — m. » — ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drwkster-U Ug? eîaîer SaEîî Maaischappij ^ET LICHÎ fcestisurder : P. DE V!SCH. Ledeberg-Qent . REDACTIE . . ADMÏNISTRAT1E SiOOGPOORT, 29, GENT Qrgaarn der Belgmke Werkliedmpanyl — Yerschipiende aile c/aaen. ABCNNEMENTSPRIJS BELGIE Qrie m&anden. . . , , fr. 3.23 Zca maandea • . ■ . . fr. 6.50 Ecn joar fr. 12.50 M«j abonneert zich ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 31 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - Vo 17.501 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne. I franc la ligne sur ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA MÉTROPOLE," the influential Belgîan newspaper now enjoying the jjospitaiity of S3lî iëtaaîiaxiJ, was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices- Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard bobr m$iJ # v.*i 13^€Mâ;ïL*Jka3 _ ^ y«r 0ùdm M&mM m £aàd VwCT 0>V » Ç«< ' 5 >*»j v«w. -.w^»• Vs&s as -»û4â&«ra : S,£ 0 îs. Vsttx Aa la *t ïwwl #.ô<5 ifti .évite» >* i*ri : è.00 ft>. testes te,;?: f>«Mfhw« wa eîk asiuitf worde# g#%^8«i» wordt !• ...

Vooruit: socialistisch dagblad

, W Drukster-UltgeeHte» |ara: Maatschappij HET LICHÎ bestuurder » P. DE VISCH. LedebergoOcnt . . REDACT5E . . ADMINISTRATÎE HOOGPOORT. 29. OCNT VOORUIT Or garni des* Belgische Werkliedemarîij. Verschjjnende die dagen. A BON N EM E NTSPRSjS BEtCiEâr' Drie maanden. . , «i. fr. 3.2$ Zcs maandeo . , , \*% fr. 6 5ù Eenjaar. ...... fr. 12.50 Meo ...

Pages