Your search has 363 results

a-z index of titles
  • 1916-02

Filters

Publication date
1916363

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Lundi T Février 1916 JOURNAL QUOTIDIEN. - X.3 JSTumêro : ÎO Cantimss ■■■■„, .-ni- ■■....■■il mrr.T-ri .Tr mrar: ^E-idiJ«MMMSE3ai*eMfa3ZXXmHy>5;«»ilŒ**eHl<X*Dea»*aF»reRi 2m" Année. — N* 446 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS •. Deux rr>*Tg février, mars), fr. 4.60 | Un mois (fêVrîS?), fï. 2.39 (■es ...

De Belgische standaard

nr rrin schl STAuDAABD ■^TFTd R AC M I B A A R T ^ A C~H~r Sbichbep-Besbuuf'aer8 : Xldefons Peeters. . .. — Faste Opstellers: M. E. Belpaire, L. Duykers, V. Van Gramb?ren, P. Bertrand Van der Schelden, D* Van de Pehre, D*J. Van «b Woestyne, Juul Filliaert -, r»*..* '■ ME* «i3< lit I I« Ytt*'ITU".•MÉTrfT» il "T " ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 18 Février 1916 JOURNAL QUOTIDIEN. — Z»e Numéro t 1CX Centimes 2m' Année. — N* 457 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS m r^ois fmars-i <v o o ADMINISTRATION ET REDACTION r Petites annonces la ligne, fr. O.-iO * 1- * " 9.i, RfontcigTie-aux-J&erhes-F'ot&g'ères,, "Ftn.TnnxT.r.fsfj _ I Réclame avant les annonces . ...

De stem uit België

9 rï.? vfiirs7^mplSn0 hk 74.4.^ DE STEM UîT BELGIE wingen echter ik niet in aile deelen kan bij-treden).* * * Eindelijk dient men wel in acht te nemen tôt wie onze bisschoppen hun verzoek ge-richt hebbee Voor eenige dagen verscheen in de "Tim.es" een bevreemdend te.legiam, waarin werd medegedeeld, dat de Paus geen onderzoek zou ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gôrne Année 4S& S tents cio centimes » Citnatzi lévrier is>ie L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande. £e/ge es/ notre nom de Famille. Toutes lea lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. X. VOORBUKOWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

Vrij België

No. 26. Dit nummer bestaat uit zestien bladzijden. VRIJDAG 18 FEBRUARI 1916. EERSTE JAARGANG. I VRIJ BELGIË onder leiding van FRAN6 VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKR1JK en BELGIË . . . i • 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 ...

Het Vlaamsche nieuws

jiîderdag 17 Februari 191:6. Tweede Jaaig. fer 48 Frljgi 5 Centiemen .geheei Beigiê Het Vlaamsche Nieuws T Het foesfc ingelicht eo meest verspreid & ieuwsblad van België. » Verschijnfc 7 maai per week tABONNEMBNTSPRIJZEN : Fer week 0.35 Fer 3 maaaden 3.75 pgr maand 1.25 Par 6 maaoden ...., 7.50 Per jaar 14.— 3BMEHBHMK9GK&nB0iWttUâ ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2eme Aîttiee IV®. 4S3 S cents flO Centimes} Vendredi is ïevrier l^IC L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande. Beiue est notre nom de Famille. Toutes le» lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: IV. Z. VOOBBORGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 3797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 13 Février 19H JOURNAL QUOTIDIEN1. — H.9 Numéro tO Cantimeà 2"* Année. — N° 452 LA BELGIQUE PRIX DES AB0NNEÎÎSHT3 Î Tc«5r Trois 'février, mars), fr. 4.60 | Un mois (fèVriaf), Fr. 2.90 Les demandes d'abonnement sont reçues EXCLUSIVEMENT aux guichets des bureaux do poste. ÂDMTMWfRATION Et RÉDACTION Sis ...

De Belgische standaard

TgSWSS* s., « Door Taai g® Foll P J&j€MBCTI « <% î> Foojt &®4 m ]Om*rd m .Land «JbrWA ; 4h v«*~i _ ,^.w. ^ *• . 1 ' '■ 1 ... . „ v "'*" .• —■ - ~~~ ! ?oor aU« mfsdedeelingea 2ich WMideG ot s, £ 4 Baatuurd»? » ILDKPOMS PEXTERS* ^ ViiU MA COQUILLE, Xeedijk BIFAKiKj v«w 4« aM-eoMatcâ-• I» '* U»â ...

Het Vlaamsche nieuws

|ofldag 27 Februari 1916, Jfweede Nr 58 Frit» 1 6 Centiemen door geheel Belgi* Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en oieest verspreid Meuwsblad van België» - Verschijnt 7 maaî per week rABONNEMENTSPRIJZEN : Per maand 1.76 Per 6 maanden 10.— Per 3 maanden 5.— Per jaar .... 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD ; Dr Aug. BORMS, Alb. ...

Het volk: christen werkmansblad

HET VOLK Aile briefvwselingen v*acht-vrij te zen den aen Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. rnaatech. « Drukkerij Het Voit», J5e»"**«eg, n* 16, Gent. Bwreel voor West-Vla&ndeïen: Gaston Kossuyt, Recolletten-itraat, 14, Kortrijk. Bnreel van Antwerpen, Bra-baiit en Limburg : Viktoï Kuyl, Vaartehaat, S, Leuven. Men schrljft in t ...

Pages