Your search has 356 results

a-z index of titles
  • 1916-03

Filters

Publication date
1916356

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede iaararang Nr 19 Prijs 6 centiemen Gent 20 Maart 191 (> hoofdredactie : algemeer> secretariat oude houtlei, 34. met de medewerk1ng van het werk der volks jbibliotheeken "de straal,, the resianenstraat, 13 ALLERLEI beheer : vrouwensecretariaat peperstraat, 17. — « O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden : » 1,60 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 22 Mars 1916 L© numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - No 17.570 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double coloiae AdroMes industrielle 50 centimes Émissions et Annoncw ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

VERSCHIJNT OM-DE VEEKTIEN DAGEN Orgaan der GROENINGERWACHTEN van Antwerpen en Omstreken Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gaan.... '♦ F n 73I I Ailes voor Vlaanderen Geen rijker kroon Dan eigen schoon. détruira peu à peu l'élément germanique en Belgique.'Ch Rosier 1834). Men zal stilaan het Germaansch élément (dit zijn de Vlamingen) in ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

A.NVERS, Vendredi 24 Mars 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - No 17.572 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne, — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

<£tjïe Sfegabe (A) pretg 10 pfennig Belgifcher kurier £5ruffeîeis f£à$e&$eifung ®er Seïgtîdj- SuEtcr crfc^cint iit îBtuîfcf ioglicfc (autf) ©otttttûfltf) jtoctmal (bie Suégabcn A uttb 3). $jc érftc Çluôgabc (A), tu bcutfdjCE CEfdjcint jeben 9ia$mittûg. ®Eûtté= fecttogcit blcfcr Vlusgabc 2>tcitôtûgô uub grciiagîi ...

De werkman

...

Het volk: christen werkmansblad

AHe bnefwïsEeliijgen vraeht-vtfl te senden aan Aug. Va» ïseghem, uitgever voor de naaml. . tnaaisch. « Drukkerij Het Volk», Mcs^eeg, ïi° 16, Gent. BtrSSel voor West-Vlaan deren : Gaston Bossu yi, Recolletten-istraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Liinbnrg : Viktor i£uyl» VaartEtraat, 3, Leuven. HET VOLK | Mon schrijît In ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

22 ANNÉE. — Sérlenouvelle. —-N* 478 Le numéro 10 C eiit i nies_(5CENTjlfflSADj|HONT)^ Mercredi l" Mars 1916 ISKDACÏIÛN & ADMINISTRATION 2* ÎSHATRé Téléphone-.Le Havre n' lï.05 Sirecteur : FERMD IiEURA? Tovlfs tes communications concernant la rédaction doivent être adressées $S"',rue de la Bourse, Le Havre* LONDON ...

Het volk: christen werkmansblad

...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

M fiENTENÀAR ■ DE LANDWACHT PRIJS PEU lïTJMMEK : 2 CENTIEMEN IDE KLEIIsTE PATBIOT BUREBLEN TE OENX: KETELVEST, N 16 Duitsche berichten A*ni NmiffSkw^rllef* I lfaie Biv» vi VM» Wcstelljk kp.|jst»i»neel> , BERLljN, 13 Maàrt fs middaus). — Begun-alicd door de wecr^estel'e lis, is de werking der twee artillerien zeer le^endig geweest op ...

Vooruit: socialistisch dagblad

1 - " ' - 1 ■ —1 — ■ ■ . — 'j_=» Pi. 60 Pni8 oei nommer : tooi Belgiè 3 centiemen, ?ooi dtn Vreeœd# 5 centieraen ,v? f Est'actie 24? - Administr aiie à£b4b %to«>»stfar 1 lbi6 Irakstc r-U iîgc eîstcr Ltschappy HET LÎCHT bestuurder : ■ VISCH. Le'deberg-Qent (REDACTIE . . DMINÎSTRAT1E OPOORT. 29, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

àMVFRS. Jeudi 16 Mars 191 < Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Anne - No 17.5f H i. DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

Pages