Your search has 410 results

a-z index of titles
  • 1916-04

Filters

Publication date
1916410

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N° 557. Ed. B CINQ CENTIMES Vendredi 14 Avril 1916 ABONNEMENT POSTAL, ËO. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mit. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jasv. 1 Aviùl 1 Juillet 3 Octob On peut s'abonner toutefois peur les ...

De Belgische standaard

ULJJHI IIHHMillH I I I T 1 tf2K*3K*œ&3F*7aaS3Bai^^w\iva*™^'*^ — ■ « Abonnement :riîs : Voor soldaten : Voor x ma and fr. s,s®— Voor 3 ïaaaad?n fr. 3,50 — Voor 3 Hsasnden fa. 5,75 ^ %. «1 .,- Niet roMaten in 't lacd : Vc-or x< (' *— V«-#r % waspo^a fr» SkJO— Voor 5 sai^ïicea fî. 5»*.» Nïf'c oidâ'cc BuUen 't lsnd : ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang \Tr 2 Prijs : 5 Centiemen. Zondag 16 April 1916 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijert Socialistenbond „ Slechts hij die de vrijheid van andereti lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De Witte, Verspyanstraat, 10, Gent Verantwoordelijlce Uitcever ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. J-00. Voor 6 ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

tëirffe gûtsgdse (A) fltete 10 pfennig Belgifcher Rurier ^rllffeïer- ïet 3 e l g 11 tf| e Sturicr ctidiciut iit SStiifi'cI iiigtidj (and) Soutiiags) îtocimat (bie Shiâgabett \ unb B auger fflZtmfag Botmitfag). Sic Et [te aasgabc (A), ttt bcttifdjcr 3cf)titf, ctfdjeiat jcbcti Rciilmiitog. ©rafisbcilagctt biefee aasgabe: ïïitttoocfjS ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

15 April 1916 Nr 16 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVING8PRIJB Yoor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad Terschynt den ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de3jaargang, Nummer 23. Prij» : 5 C«ntiemen. April-nummer igiô (A) ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN DAGEN Orgaan der 6R0ENINGER W ACHTEN van Antwerpen en Omstreken Men zegt dat 't Vlaamsch te nset zal gsa.n... 't En zal ! Ailes voor Vlaanderen Ge*n rijker kroon Dan eigen aohoon. ueiruira peu a peu i eiement germanique enrseigique.fcii ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

(gtfte 2Ctisga6e (A) jîreis 10 "Pfennig Belgifcher Kurier £5 vuffelev t£à$e0$eituti$ I II Set Setgiftfjc Jlariet eritfjefnt fa Stufict tKatid) (oui) SottniagS) îWeimat (bie StuêgoSen Il A uni B oujet aRontog Sotutittag). Sic S rite 8u8gabe (Al, in beittfdjct Sîfjriït, etfijeiitt jebcu U Kadjmittag. ©tcrtisibcilagcn bietei Sluëgobe: ...

Vooruit: socialistisch dagblad

[ ni* —a————— I ■«■»! I— Il II II HMPwBBBiBMMMWWMMilMglMWWKnlalMIlWlII J>i r—lqfc<KkHWAfKiflBWlK—gfc*gaBRl il. HWMWBBBHBI PU MB MM IH MIMW «HMTI_ i I» ■■—«■—■»■——H——H T jjaar — ft» 115 Pnis per nummer : voar Belgié 3 eentiemen, Toor den Vro«mde 5 eenti«men Teletaon : Ëfedaciie 247 « ...

Belgisch dagblad

1© Jaar^ancf. PONDERDAO 13 APRIL 1910J TVo. 170. -W. » ABONNEMENTEN. f"er 8 maaaden. yoor Holland i2.B0 franco per post. Losee ummers: Voor Holland 5 cent Toor Buitenland Th cent. Den Haag. Prinsegracht 89, ïelef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE - CH. HERBIET. Hoofdredacteur : U DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3~ Année - N° 554. - Ed. B _i _ CMQ CEXITlflES Mardi 11 Avril 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Bru telles - Provfncc - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mfc. 3.60 Les bureaux de poste en Relique et à rEtr;mger iï" acceptent que de* abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1ja.xv. i avril 1 juillet 1 octo» On peut ^'.Tbonner ...

Belgisch dagblad

le «T aargang-. X>ITV^r>JLC3 18 ^L l^lRTr^ ÎOIO. No, 183. ABONNEMENTS N. 3?er 3 maanden vôor Holland £ 2.50 franco per posfc. Losse Bnnnmprs: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 89, ïelef. Red. A dm, 7433. BELGISCH DAGBLAD Bfistnnrrlers : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU ...

Vooruit: socialistisch dagblad

.T^..*1 Kf'""'"""J'1""L'm " %a^erdatT^T'jI™tfUiL 'l'T! ''•)' L"^B IDrakster-U Itgceîste» IgjUlaaîschappij H ET L!CHT bestuorder > & DE YISCH. L*debsrg'G«at . REDACTIE . . ADMINISTRATIE (JOOGPOORT. 29. OENT VOORUITT ABONNEMENT3PRÎJS BELGiE Dcîc maanden. , . , . ïï. ^.21 Zea mt-.anden > . . ...

Pages