Your search has 408 results

a-z index of titles
  • 1916-07

Filters

Publication date
1916408

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

fvaàét ti 1905 Edition de guerre, N" 35. Prà : iS (JttftittM 17 JUILLET 1«>16. CORBEILLE ^ JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL Bureaux: 103, Place de Meir, ANVER S. Téléphone 4ή8' Affilié à l'Association de la Presse Financière Beige. ABONNEMENTS Avis. — Nous avons institué un abon nement à l'Edition de guerre de It « Corbeille ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

SNHOUDSTÂFEL VAN HET -XfcT JEH T - 3SKT VERORI>E3NI3NrGSB]L.AID vnnr lipi l.ïiflnp.rk vnn t .Tnli tnf. 3n Sprifomlipr rurfi Nrs 229 tôt en met 259. A Aangiffcelijsten voor koper en tin. (Verordening van 8. 7. 16), 2443. — A. voor weefsels, gemaakte en gebreide goederen en lintwaren (Verordening van 19. 7. 16), 2557. Aardappelen. ...

De Belgische standaard

Mbor^&ae&Uorijs '• Voor #eldatec : Voor % m&aaâ tr. ï.ag — Voor s aaa*«de& fr. 3,Sê — Voor 5 satacdea fr. $,?$ Kiet soidaten in *t iai A : t ma4&d Ir. ~ ?«or« aisaauea fr. às5o — Voor 3 sutanép SUS SKet anidatco bultea *t 'snd ; VoC" ï matnd fr. s.to • Vaer 5 ta&isdsft fr, ?.oo — Vooï S «aandea ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 61. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 29? Juli 1916 GUIDO GEZELLE Als prozaschrijver, en vooral als geleerde, valt Gezelle niet te onderschatten, maar de zénith zijner grootheid ligt in zijn dichtwerk, zijn poëzie. Poëzie is de geest, die vaart door elk kunst-gewrocht; poëzie is leven, poëzie is gevoel, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT fSelaar. Uîtgaver G, Se Graeve, Gent, Keteîvesî, i«. idjs USXTEIISTE PATBIOT Bonderdag ®0 Jall 1916. Num. 17 3 ûfficlësla Oy^tscris torichten Bekandmakinff. Ik verbied elke rnanifesta'de door de bevolkiaf, die men soms den 21Juli aanstaande op touw 3e zetten van plan mocht zijn. Bijzondere kerkeiijke ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 21 et Samedi 22 Juillet 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.671 DIRECTION & REDACTKW 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires m»im ■■ imiii ■ ihiiwiiwii -Jw.—TMaMHeaMMgB-Mimien';iwit.na' ...

Belgisch dagblad

le «Xaarcaiisr ZONDAG 30 ©ri MAANDAG- 31 JULI 1916. ■ Ml, IVo. 269; abonnementen. per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Los6e nummers: Yoor -Nederland 5 cent voor Boitent and Th cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Be#tuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du ...

Belgisch dagblad

! je Jaargaug DOTV DERDAG SO JULI Î^IO. PiTo. 260, ABONNEMENÎEN. t>er 8 maandea voor liqlland | 1250 franco posfc. Longe Lmmers: Voor Hoîland 5 cent ioor Buitenlaad. 7 /» cent. DeaHaag.Prinsegra^lit 69. I Jelef. Bed. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CA8TILL0N. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT „ ZONDAG 2 JULI 1916 Tweede Jaargang — N' 10 Prijs : 5 eentiemen De Blijvende (Slot) Brandende randen van rood om de oogen, diep in 't ge-bleekte gelaat, was Henk tegen den vroegen winter-avond van zijn wandeling, — doelloos zwerven met luidgalmen-den pas in de grijze vrieslucht, — teruggekeerd. V6or ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

i Le Bruxellois m ABONNEMENT POSTAL, ÉD. Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk, 3.60 Les bureau* de poste en. Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Javv. î Avril 1 Juillet 1 Octob On petrt s'abonner toutefois pour îes deux derniers mois ou même pour le dernier ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

...

Pages