Your search has 461 results

a-z index of titles
  • 1916-10

Filters

Publication date
1916461

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

21 October 1916 Nr 43 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Kaiholîek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IIV8CHRIJV1IVG8PRIJ8 Voor een jaar ..... fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanderi » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Lundi 16 Octobre 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année No 17.741 DIRECTION & REDACTION : 14. RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx.— Pour l'ntroniror nn npnt c'arlrpççpr à la nncto LLOYD ...

Het Vlaamsche nieuws

ILfl^g 23 Oktober 1916. Tweeds Jaarg, Nr 294 Prijs: 6 Centièmes door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijct 7 maai per week | .... >- - ■-■—---i—rrrr-ti—nirnrwirtrmnni m mitrr- mnfirt-i rrr—irm—rm-nn—ri ~in ABONNEMENTSPRIJZEN : Per maand 1.75 Per 3 maanden ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 14 October i9t6 2de JAARGANG nr i5 MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudl zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie ; Plaritijnlei West, 66, Antwerpen lets voor de gedeelteSijke werkeloozen Dat er bij ons nog al eens ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

...

Duynenblad

...

L'indépendance belge

BELGE» ROYAUME-UNI: ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE; 5 CENTS) administration et redaction : blreau a paris : «j* a™ £5 et yi 4ci4£? i mo <3 q qtjtt t tisîr^ ^ tttdor Hf usb. tudor st . london. e c il. place de la bourse. MERCREDI 4 OCTOBRE 1916. (* "ois. 9 shillings.ï T._, ccu-me ____ ' ,-j-, _ (31 j-57 et . . , . , , .. ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND Bi*ukfcei*-Uit#evcp : *« TÈ.IKPIRE-ISUTLE ilyinkerli«l«isi)i 82, OE PAUME (Beigic) Voor Framkrijk ■ 17, r«M de *i«i SALMSi CFSTEL'i J. BAECKELANDT, rue Mortet, 17, CALAIS. RECHT DOOR. VRIJ EN VRANK + VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! ABONNEMENTEN Bal|lt Frankrijk Engeland en HoDanl I.SO fr. ptr maand 1.80 * p. par maand 2.70 fr. par ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR- DE LAMDWACHT M-laar. Uitaever G. lia Graere, Gent. Ketalvest, as. 33 "B iSXrHERTia 3?A.rX,flIOT VHfdag 27 Oktober 1916. Nu m. 253 Verordening Voorhet Zuideli_k gedeel'e van het district ![ortrijk, ia West-Viaar-deren, dat van het eb;ed van het Gourernement-Generaal in îelgjë we:d afgezonderd en den 22 Juli 1916 bij et ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

têvff» 9fnsgat>e (A) ptds 10 ftfem Belgifcher Rurier £25rliff&îets S«ï ë*i<si~;â}i Ststziet îtf^cinC s» ©lûfîcî ISglicf) («ad) SonafagS) stoeltaai aufat 3Koataa Mrmittag. 'Die S t ft c a a s g x bt (A) stfdjcia t 'eber. îîailjmiiiag. 2>ie 3 » c i i c «uîgabc (B) «l'didn iior(\cn". gittjottbtsagcrt ftab aat ait ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI : ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : CAMCn! APTADDr irut? /, To „ otttt t tstoo v ÏUDOR H0T7SE TUDOR ST LONDON EC P-kACE DE LA BOURSE. SÂlVIfcDl 21 OCTOBRE 1316. (3 MOIS. 9 SHILLINGS.) --V ' ,.E> EDL1 et ... J ... -i .. ^ ABONNEMENTS :• 6 ...

Het Vlaamsche nieuws

ILgdâg 24 Oktober içiô, Tweede jaarg, Nr 295 ■<-' _ ,.-m,2fxi~3sstg>&-7trsBMa ma Prijs 1 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsbîad van België. - Verschijtët 7 maal per week [ABONNEMENTSPRUZEN s fer asaad i .75 Fer 3 maamien S.— Per 6 tuaanden I0.~ Per jaar 18.— . ...

Pages