Your search has 466 results

a-z index of titles
  • 1916-11

Filters

Publication date
1916466

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT W jaap. Nl m. 27i G. De Gpaeve, Keteïvest, i S Mbil tes WL ESte-à? i DE KLEÏNE PATSIOT Vpildaa 17 November 1918. Priî s 3 c nattent sa Duitscha herichten tyan het Grooi Hooîdkwaptier» BERLIJN, 15 November. kpjjustoaneal. legerfront o»n vldma irschatk k<'oonpvins Rupprecht v m Brieren De s!ag benoorden de Pomme ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

gtfte 2l«gtjc6e (*) ffcetg 10 pfennig Belgifcher Rurier $ee Sas<jijtf)î.S«?ïcs etî^eitte ".« Stuffcï iâfllicl) (autfj Eomtiags) jtoeima. autiet ilottiag Surmittag. 35ic ffirfte $ ît ê g 3 b e (A) ciîdjeittC î«6cn Jîacfjmittag. $ic 3 ït) c.. o 51 u S g a 6 e (B) «fdjettU morflenS. Sittfenbungcn fittii nut an Sic ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 76. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. | 25? November 1916 EEN NIEUW WERK = = van Charles de Coster. Er is zeker wel geen enkel iet of wat ontwik-kelde Ylaming, die het grootsche werk van den vlaamschen frartschschrijvenden Charles de Coster " Tijl Uilenspiegel „ niet gelezen heeffc. Dit werk, dat voor ons ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ctfte Sfosflafce (A) i i i nnwi " MI h il i w■ — ——!■—■—n—ra eds 10 Pfennig Belgifcher Kurier £3vuffelev' ^ae0^eitutiA SJet Ktttîet «[tfieint in Siûfiel tûgtidj (andi Sonniasê) stotimal on&er SRontaa bocKittag. Xic a t {I « H u 8 g o b c (A) ttfâeint je&cn SJcHfcmittag. $ie 3 » t i t e 8 n ê g a 6 e (B) ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig 3tt>eife Mot§et\'%\xô$abe (B.] 10 Pfennig Belgifcher kurier zràae&xettuti$ Xtt Seig'.jifte Sar;s: ctftfieinfc itt Srûiiet tâgHtfj (aud) Sfoniogê) atocimoï aufect SKsmiog fortniti^g. $ic <£z\tc siusga&c (A) crfdjeint ïcbcn Sîadjmittag. Sic SlBtttc Stuêgobc (B) crféiclttt morgenê. (îtnf en bnitg en fîttb nue ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

2953 Gesetz-und Verordnungsblatt for dis okkupierten Gebiete Beigiens. Oitgegeren door de politisée jfdeeling bi) den Generaalgou-rerneur in lielgié. Gediukt 111 do «rukkerij Tan het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche itraat 40. Het wet- en Verordeningsblad U in Belglë verkrijgbaar bij bovengenoemrie drukkerij. in Duitschland en in ...

L'indépendance belge

87ème année* No 276 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN! : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES CHOLLANDE s B CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : TUDOP HO'JSE, TUDOR âï., LONDON. E.C. u- PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE; CITY 3960. TELEPH. : } 3 7 * et MARDI Î>1 NOVEMBRE 1916. En vente à Londres à 3 h. le lundi 20 nov. f 3 MOIS, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

€tffe (A) !g 10 Belgifcher Rurier ^a$e@jcifunô $ô« ftsfcSïôf crfd^cttii lit "Bruffct 15gIidj"(ûUdj Qottttiâgê) -tocimoi aufec- ïtoatog toewtoîftûg, $ie &sfte 2ïs£$g26e £A) 2rf<^ciitC ;<ebeï; :fta$iKitfag, 2>ic $.îpc : j c au $3 a de (B) /rfdjcttti storgettê. Stitiiattbuttgctt ftnb nut an btc ...

Het Vlaamsche nieuws

VONDEL 17 No». i5S7 - Î679 5 Feb. liet ontvankelijk gemoed van de dichter deint geweldig in 't leven tu; schen opgewektheid en neerslachtighei en Goethe's woord : Himmelhoch jauchzend, Ztirn Tode betriibt ; is op hem toepasselijk. Ook was 't zoo met Voudel. Op be tijdstip van zijn kwijnende ziekte, va; zijn tôt deji doode bedroefd, volgt eei ...

Pro Belgica: l'ami Canadien de la Belgique

L'AMI CANADIEN DE LA BELGIQUE 2c Se™"0$1 THE GANADIAN FRIEND OF BELGIUM PRO BELGICA Organe autorisé de l'Oeuvre II The authorized mouthpiece of de Secours pour les Victimes I j the Relief Work for the Vie-de la Guerre en Belgique. || tims of the War in Belgium. lst Year, No. 34 November lst 1916—MONTREAL—1er Novembre 1916 1ère Année, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT 3&t iaar. Mtm.215 G* De Gpaeve, Keîeïvest, i DE KLSÎNE PATRIOT i&fa® ESTA VSXt Vrijdag 17 November 1918. ^23^ M M M Pnîlc 3 enfifimftiS Duifscha hericMen ^Bîi het Groot Hooîdkwartier» BERLIJN, 15 November. ^istel'jk kriîgsiooneel. Legerfront van o Idnta irschalk ki'oonpvms Rupprecht v in Boieren Do slag ...

De Vlaamsche gedachte

Ie Jaargang - N°. é 18 November 1916 De Vlaamsche Gedachte onder leiding van L. Picard. ABONNEMENT : voor Holland per kwartaal . . f 1.— buiten Holland ,, „ . . - 1.5C Adres voor Redactie en Administratie : DE VLAAMSCHE GEDACHTE - Postbus 252 — 's-Gravenhage. ADVERTENTIES : van 1—6 regels f 1.20 iedere regel meer - 0.20 Bericht. De ...

Pages