Your search has 463 results

a-z index of titles
  • 1916-12

Filters

Publication date
1916463

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 79. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 16? December 1916 Iets over Schoonheidsleer. III. Zooals we de vorige maal gezien hebben, heeft liet schoone de eigenschap een algemeen en onbaat-zuchtig behagen te verwekken. Dat is ook het geval voor het goecle en het ware. Want ik moet dikwijls eene daad goed noernen, die mijne ...

Het Vlaamsche nieuws

piflsdag 5 pecember tgië* Tmmû% Jmmrg* Èï Jgé Prij^i ë CmM&mm âom gabae! Baîgiê Het Vlaamsche Nieuws 1 ■ ■"!■ -* mm - "^ïsgs^ ■IIH»»» «www—; «Haocxw ^■E#^ g«w«t ami ^"■'j'a^1' ^ —wmTfni "fi" iy Het bast ingéiicht en meest verspreid Meiiwsfelad van België, - Verschynt 7 œaa! per ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3mo Année - N. 804 - Ed. B CINQ CENTIMES Vendredi 22 Décembre 1916 MflHNEMENT POSTAL, ÉD. g Binxsâles - Province - Etranger 5 mets : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 ÎBireaux de poste en Belgique t? * fHtartger n'acceptent q.ue des Sionnemems TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les fcfeiro. ! Avril 1 Jouter 1 Octob. On Bsnt s'abonner toutefois pour les ...

Ons land

4dc jaargang, Nummer 33. Prî}s : 5 Cerrtiemea 17 December iqtô ONS LAND STAATKUNDE - WETENSGHAP — KUNST — TOONEEL — LETTERKUNDE ABONNEMENTSPRXJS : Per jaar fr. 3.— Voor 6 maanden . . 1.75 Voor 3 maanden ... ... . . . . » 1.— men schr1jft in ten bureel van het blad. Opstelraad en beheer : Markgravestraat, ii-i3, ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

ffi' . ©esember 1916 lUITOEGEV/EM DOOR JOhû ...

L'indicateur - De aanwijzer

41sto jaargang. — Van 17 lot 23 December 1916. N° 50. fin 17 ni 23 ïipMinhrft \Mb. — 41mo année. DE AANWIJZER L'INDICATEUR Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Téléphone :261 Bureau s VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. NÏEUWE DIENSTBEGrELINGr DER TRAM-, BUURT- EN SPOORWEGEN POST- El TELEGRAMVEREEER ZIE BLABZIJDS BERICHT In DE ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ON S VADERLAND •'f.te.»e*-»Ilitîs«: Tl $• V*é Sf* E»Bî li YLE 'ï?^si«fe*F"sr»<*iiastp S2, 5JE PAMME 1 fi>caiKpiik t lï, fin «• *io, CMUtl S STEl i J. BftEGKELftRBT, rat Mortel, 17, CALAIS. BfeCH f OOOB, VRu tN VRftNK *■ -» -*■ ♦ VOOR GOD EN VOLK EN LAND I ABUB9IEi«EHrËM S*t{fi« Fs-aBKfijh Èageiiiaii én ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

ÏG ïfàeimïg "wclfc î!tot?;sn-2lusga&e ÎB.) 10 pfennig Belgifcher Kurier ^3ri!ffeler> $« S ; ■ î iï: ftusics itfdjeint i» 3riij,'cl 123(1® (aud) SanniagS) atociœot <ra&<* Sîotttag Ootmlttog. $ie (S ï (t c Si u S g a b c (A) ct(tf)trat jcbcit Siatfimiltog. Sic 3i»ctti SI u S g a 5 ; (B) (tfdjeint moignts. ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

fistffe Musaabe fft> ÇMs 10 pfennig Belgilcher Kurier ^5ruffeïets Set Selgiîdj* Sntîet CIfc^cittt lu BtSîftI tâgltcg (audj ScmttogS) jtotlmal au6« ÎRotttaB ftotœUtaa. 35ie <S r ft e 3 n « 8 o & c (A) erfdieint jeben Wo^mittoB. $ie 3 t» c i t e luJjaSe (B) erfdjeint morgcuS. Ëinfettbui'gctt fiitb nut a» bic ©djtiitleltunfl, ...

De Maeseyckenaar

r Nu m mer 1. Decembcr 1916. DE MAESEYCKENAAR M A A NDELIJKSCH TIJDSCIIRI F T REDÀCTIE : .1. BOONEN, BOULEVARD DE STRASBOURG, 36, LE HAVRE. Een woord vooraf. Wapenbroeders, strijdmakkers, vrienden en stadgenooten van 't aloude Maes-eyck, dil is een bladje voor n ! Hier in eenige lijnen zullen wij mal-kander maandelijks het schaarscli nieuws ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Geffe ttttsflcfte (A) yteis to pfennig Belgifcher kurier wruffelets Ter B 11 g i i dj « Autict «fdjtittt in BtBfftt 13«Ii(6 (amJj SomtUgS) atoeimat «tt&et 3Ront«( fcormitteg. $ie e t ft e 91 u $ g « 6 e (A) etfàtint i/rt«n So^witiag. $i« 3»tite8n»g«be(B; etfcÇeint motgenS. gijtfeninngtn ftnb nul on bie S^tifUeitung, ni$t an ...

Het Vlaamsche nieuws

■p-.J 1 flft r, r *ondag 31 December 1916 en Maandag 1 Januari 1917. Derde Jaargang Nr. 1 Prijs . (3 Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws * Verschijnt 7 ma al in de week \ iBONNEMENTSPRIJZEN : Voor téa inaand 1.75 Voor 3 maand 5.— Voor 6 maand 10.— Vn/ir ién iaar 18.— Redaktie, Beheer en Aankondigingen : ROQDESTRAAT, 44 ...

Pages