Your search has 540 results

a-z index of titles
  • 1917-04

Filters

Publication date
1917540

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Btiblad van " VOORUIT „ ZONDAG 20 APRIL 1017 Derde Jaargang — Nr 1 Prijs s 6 eentiemen Dubbele Vredesbeteekenis Voor de derde maal -- 1915, igi6 en 1917, — vieren wij ons Weteldsch Arbeidsfeest, terwijl de oorlog woedt. Onnoodig te verzekeren dat wij zijn langen duur betreu-ren. Hij doet aan niemand goed en berokkent nagenoeg ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR DELANDWACHT jfrljyr. jjs^.99 C.De Gfae^Kelelvest, 3§ jPE &JLEINJEF ATRI0 T ^ Banderiag 98 Apgjl 1317» . """" E8HLIUS JOANHES I SeghsrsJ ses? m mnpa nm ai « m«z m dm H. RpiiMIs&sn Siaei ben0@mde Bïsseh@p va» OsnS. d^an de Geestelijkheid en de Geiaovigsn. van Oas Bison*, zallgheid en zeifèn iu Oszea Heer ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Çjgffe 2Cusg*fti&fik) ^tefs 19 Iffemalï. Belgifcher Kurier ^çzsssi^ ç# ^rtiffef ets 4£&$e0$ef?ittt$ £er Selgifdfjc StarJet crfôclat îa Srflftel tôgKtf) (cadj 6oaafag§) âtos!incl ûa^cr SKaatog boïmittag. $ie (S r ft e 2 u S g o 6 c (A) crf^eint jeben 9îc$atiitag. Sic gtocitc 21 a 8 g û b c (B) crfc^eint atorgeaê. ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3H77 Gesetz-und Verordnungsblatt 1 -for die okkupierten Gsbiete Belgiens. t itsegeren «oor dt politleE< iMeeling bij den Generaalgou tsrneur in Belgif. Gedrukt in d( Irukkerij van het Wet- en Veror Jeningsblad, Brussel, Leuvensch' «raat 40. Set Wet- en VerordeningsBiâK « in Bel gif verkrijgbaar 61 ; Icîengenoemde drukkeril, il Duitsehland ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

21 April 1917 Nr 16 40® Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IXHCBllIJVhVGKI'IUJH Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden ' » 1.50 Voor Ned8rland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4— Année - N. 912 - Ed. S CIHQ CEHT1HES Vendredi 13 Avril 1917 ABORREMENT^OSTAL, ÉD. £ Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux: de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptait que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJanv. I Avril I Juillet 1 Octob. On peut s'abonnir toutefois pour les ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 10 *taa*W Belgifcher Rurier 233eHfftî&ts $ît S :Ig'.i2 Su::lî îtïdjetnt ic 3t2flcl icatifl ;aucf) GonttiagS' gtoelmaE ailier Mottfag Botœitlag." $ic (i z\l : SI u 3 s a b. (A) :i!<ï)cint jcScu 'Jîadjmiitco. 2ic 3 to : '. : - S! u 3 g a b : (B) erldjeiat motgcnS. Sinienbungcn |inb nut au Me Sdjriftleitana, n i d) î aa ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

<frfte 2fasaatie (fi) I'IIII nHIBI—asaB—MHggggg— îkcis iO BfettMg* gp«uw.yji'iiB^w^^iTOg^Yv;-^pr*TwiawBwpwag'iLt mil Belgifcher Kurier &$rttffeter Set 23 £ I g i t <5 « Jlntiet «frfjcittt in Stflfltl tôgticfj (on<5 SottntagS) jWeimel atifctr Koatog BoimUiag. $ie Œtftc SI u 8 g " & ' (A) ccfc^eint jcbcu Wadjmittag. ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

3621 Gesetz- und Verordnunqsblatt fflr die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de liezette slreken van België. Bulletin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke atdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Oedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgischer Aurrier ^5rliffelets Xtt Oelglfdje Rutiec etfcfjcint In Erûflsl (agluS (ûiicf) BouttlagS) jtocimcl ntt&tt îKonfag bcnuittag. 2>ie <£c ft e a u s 3 û b c (A) cr}rf)£i.it jcbca Kcitirittag. Sic 3 >0 c i t c 'Huîgatt (B) crfdjcînt morgercâ. (Sinfcnbungcn finb ntrï an btc Stgvïïîlcitung, u i tf) t in einjclne ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Cmfe %maabo (A) gtelg 10 pfewwig. Belgifcher Kurier ^ruffcïê^ '£er SJcIflifdje Entier erfdjehti in SrBffel iaglicl} (ûudj ©onntûgC) stoeittûl ûnfcct SEonte) aorraiiieg. Sic G c fi c HuSjjabc (A) crf($cini jeben Siûdjmitlag. 2)t t 3 to c t i c 3 u ô g a b c (B eïfdjetni morgcnS. Giitfenbungen $t*b nur an bie etfjriftlcitung, nicfjt in ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ÀHiHi8iii$TGKA?i!B's a. tftiPfe»! .^..cf» Belçisch. dasblad verschiiiiende ai de daçen der week 434» s "yKtdt; s is fe£u&ti&«u.i Di-iikl. cî--i:it{jr«ve(r 17, rac de Vit-, Cillais O O J O 4% ,-,„> Mor tet, CALAIS .ni— 1 mi^^^jmropniuw^lPliMtiJBIii UMIIIIII.1I4.M WWB^WM mijwljHiBJ '■-■» n I-Jul J W!.l»wm»i«TiwW! ...

Pages