Your search has 540 results

a-z index of titles
  • 1917-04

Filters

Publication date
1917540

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Weekblad voor het Viaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : BUREELEN; AANKONDIGINGEN : Een jaar fr. 5.20 Voor het Generâal Gouvernement: Prijs naar overeeqkomst. Zes maanden .... » 2.60 . Prinsesstraat, 16, ANTWERPEN. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. Drie maanden .... » 1.30 Voor het Etappen- en Operatiegebied : Geene handschriften worden ...

Belgisch dagblad

5>do Jaargang1. WOENSDAG 25^APRIL 1017. rVo. 188. abo.n.neme:nteh. Per 8 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor -Nederland 5 cent, voor Buitenland 7'/j cent. IDen Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD ADVEETENTI EN. Van 1—5 regels f 1.60: elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 ...

Informations belges

N° 294 2 Avril 1917 Informations Belges Observation îxaportaute Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible encertains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Europeesche Oorlog le West-ïlaandersn n la Frankrijk Uit Duitsche bron. BiiivLiJ.N, 8 Maart ('s avonds). — Officieel. — meerdere sektoren van Artois eD de Aisne en ten Westen van Champagne levendige artilleriegevechtea en levendige vliegersbedi ij vigheid. In het Oostea mets bijzond>er». Westeiijk gevechtaterrein i BEHL1JN, 9 April. — ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

. 3KK Gesetz-und Verordnunasblatt Uitgeferen door rte politieke tfdeeling bij den Generaalgou-rerneur in Relgié. Gedrukt in de drukkerii van tiet Wet- en V'eror-deningsolad, Brussel. Leuvensche Jtraat 40. Het Wet- en Verordeaingsblad is in Beigië verkrijgeaar bij bovengenoemde drukuerij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland tijj de ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jaargang • Nr 22 Prijs 6 centiemen Gent ril 1917 hoofdredactie i vrou wensecreta ri a at MET MEDEWERKING VAN HET algem. secretariaat EN HET WERK DER volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI Weekliiad voor ofss Vlaamsche ¥oîk beheer : peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig , , --— —^sasss^~3=^- —» Omette Mot§en'sMmgûbe (B.) 10 pfennig ■immam^samsismÊÊHBSssmiaBaaea Belgifcher Rurier ^cUffelev- ®tt B*1«K4« Stttxeï îï^eint in 3t51î«t tâolU® ;aua; SontttttflBi «oeimat sujet 3Rp«(a8 Scrmittoa. Xie CE r jt : S a § S 2 à - (A) îtfôciat jeben Koc&mMafl. $ic 8 » c i 1 î 91 a S g ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Hrffe 2tes ga&e (A; ?iseis 10 JJfetmig. Belgifcher Kurier Xtr Stlgifdjc auriez etfiljcint in Stufiel iâgliil (««d) EeitttfasS) jtteimal o«6ee SRonto Dottatlioa. 2>ie Eifte 31 u 8 a n b c (A) crfdjciat {ebcti Sîcdjmitlaa. SDie 3 tt « i t e a u 3 g o b e (B «îdjeittt œoratRS. Ëinfettbungctt finb nus an bie ®rfjriftCciturtg, n itfj ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND « &• t&KKftt ^4». Belgisch da^bfad verschijnende ai de daçen der week p"e; -,Ti: 8 4t s 'llKli rfEiei Dnikkc r-.SjitstrcV!*-^ If, dp de VU-, «OaSsstsi *-> CJ 4 O -JT?, rn<> >lo»'t«*? - AtAl» ABONtti fiSï » TSPKIJZEiitt ! Ppf maend ; Beig'w 1.50 Frankr jk '.00 EngeXamdUHaltan^ 3 0" P«r 'rimeskT ...

Informations belges

N« 316 25 Avril 1917 Informations Belges Otoservation importante Les diffîcultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

<frfte 2fasaatie (fi) I'IIII nHIBI—asaB—MHggggg— îkcis iO BfettMg* gp«uw.yji'iiB^w^^iTOg^Yv;-^pr*TwiawBwpwag'iLt mil Belgifcher Kurier &$rttffeter Set 23 £ I g i t <5 « Jlntiet «frfjcittt in Stflfltl tôgticfj (on<5 SottntagS) jWeimel atifctr Koatog BoimUiag. $ie Œtftc SI u 8 g " & ' (A) ccfc^eint jcbcu Wadjmittag. ...

Pages