Your search has 542 results

a-z index of titles
  • 1917-05

Filters

Publication date
1917542

Vooruit: socialistisch dagblad

Europeesche Oorlog le West-VIsanderen en !n Frankrijk XJit Duitsche ^ron. VVcstelyli gevechtsterrcin: BERLIJN, 10 Mei. ~ Officieel: Front g£;a. velcLrn. kroonprins Rupprecht van fieieren : Bij Atrecht is do geschutstrijd wê-dcr in kracht aan het tcenemen. Onze loop-graven bewesten Lens en Avion waren gis-ieren'het doel van vergeefsche ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT I» lur. M aM. 126 O.P» Oraere, EetclresMt DS KLEIN8 PATSIOT 'Zondaj ©a Hiandag •§ Mal ltIT. Pr3}s 3 eentidmen 1 **BUITSCHï BSBICH7SI Tia het Groot Hoofdkwarti®r Xtrit» Daltioh berlokt. BERLIJN. 25 Mei. WestelJfk kri|fl«tooneel. %»gugrm?p »«* oelémmmrschulk krionpniu Ruppreeht **n Beiwtn. Na etn krachtire ...

Het volk: christen werkmansblad

4Jle brlefwfaselingea rracht-te eenden &an 4ug. Van fe«ghem, nitgevçr voor densamj. B5*fttfch. «DrukkeHj Set Volk*< Meersteeg, n» 16, Gent. Bureel voor Weat-Vlaandereni Gaston ïîoEsuyt, Bocolletten» fctrt&t.H, Kortryk. Men sohrijM la ! Opalle postkantorena&n 10 f A per jaar. Zçs maanden fr. o.OOU Prie maanden fr. 2,50. ...

Informations belges

N° 340 19 Mai 1917 INFORMATIONS BELGES Observation, importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

De Belgische standaard

n JilHBJSEÏÏfiaSx ] I re&f «oMaêsa: |»M4 &»S»S3 IMWte &-TJ | ■MlsSrâïi g«fi mut télUUat] la I HMaiif ïr, ï.ïi ■ «Misfeta B4& ■ aeuu&%. i«*i ButU* 'tUa* i X uud ir.iuso t MiaUa s.90 I»sî35tsî 1HH» i.T=HùiA5.1 »l i I ^ DE BELQISCHE STAHDAARD * ^r-mTRA C H T "; 'j A.A.R T~ A A ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Kurier J23rUffeïe»>- S(t ScIgifiÇc Jtttties eift^eînt in aSiitfîel tôgticij (aadj Sorttiiafl») jtociraaî oafjec 9J!otttoa bormittaa. Sic Ëi(tc 31 « S a a6 c (A) etfcfjcint jeben Sîadiimttag. $ie 3»""' a a S g a 6 e (B) er[tfjctuf œotactiS. CEinfcntuniflcn fiai) mit an Me Sdjjiftlciiuag, n t cf) t an einjelne ...

Het Vlaamsche nieuws

loeosdag 16 Mei 1917. Derdc Jaargang Nr 136 Prijs : © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal In de week jgONNEMENTSPRIJZEN : ,ti maand 175 imannd 5,~~ j maand- ,0-— ibar ••••' I8'~ *• Redaktie, Beheer en Aankondigingen : ROODESTRAAT, 44 ANTWERPF.N DE OPSTELRAAQ : Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alh. VAN DEN ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

—n.»i i i 1.1 n~_. L—■■■■■■■ ■ PRIX DES ABONNEMENTS 9mois (avril, mai, juin), fr. 7.65. — 2 mois (avril, mai), fr. 5.10. — 1 mois (avril), fr, 2.55. Les demandes d'abonnement sont reçues exclusivement par les bureaux et les fadeurs des postes. — j'tes réclamations concernant les abonnements doivent 5tre adressées ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VER0R36N1NC ,, Door âeze wor<£t het verbodea dea l»ouw ven jaàïen, fabrieken en andere gebouwen, weîke voor de behoeftenof doeleindea dar bUrgerlijfce bevolking zul-len dieaen, te beginnec o{ voon te zettetu Uitjonderingen kunnen alleen in bi-jzor.der ^egroade t>d"iagende gevallen tosgesta-ia wûrdaa. " Dienaangaasde «anvragon ...

Informations belges

N° 325 4 Mai 1917 INFORMATION BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur ...

Het Vlaamsche nieuws

Ipinsdag 22 Mei 1917. Derde Jaargang Nr, 142 Prijs : © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws 1 Verschijnt 7 maal in de week I '^BONNEMENTSPRI.IZEN : " I -g één maand 1.75 I ^ 3 maand 6.— L g maand 10.— ■fc Uén jaar '«■— _ Rt'daktie, Beheer en Aankondigingen : ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN •<-- - - - - ■ - DE ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orgaan der Beigischô Werkliedenpartij. — Verschijnende aile dagen. Druktter- U itqeefster Sam. Maatsch. H El LICHT, Best. : P. De Visch, Lecleberg<Gent. — Red.-Adm , Hoogpoort, 29, Gent 33e gaan* « 146 3 centiemen per nummer Zom3ag 27 GSei 19*3 7 VERORDENING hstrofîanae de In ùMiagnaming, ao namlng «n h«t*fh«lniiv*n rwwljxor, ...

Pages