Your search has 542 results

a-z index of titles
  • 1917-05

Filters

Publication date
1917542

Informations belges

N« 336 45 Mai 19i7 Informations Belges Observation ±xx*.-x?ox?%eixa.ïe Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE ^ J I • OlTGAVE. N-V-PRUHKLRIJ ••• -PE-3PARR.(SE.5TAD---rtA55AULAAM ±9. HftftRLLM •") DE BLOEMENKEURING TE ROTTERDAM. Van de Voorjaars-bloemenkeuringte Rotterdam. Vrijdag 27 dezei werd te Rotter dam de door dt Nederl. Mij. var Tuinbouw- en Plantkundc uit geschreven en in de diergaarde ge-houden ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blacl is VOOR DE BELGISCHE SOL.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. ... _ . _ _ . ________ i Esd Bezork aan het Belgisch Gasthuis te Havre Dank aan de Fransche edelmoedigheid, en hjjzonderlijk aan den heer Justin ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Kurier ^riiff^er ^ameitutta Set !Bttgif$c fltttitt «[djeiat in Stiifiel iôgli^ (au# SonntagS) Jtneimal oa&M HJionto boimittag. Sic 6 r [t e 8 n 8 g a b e (A) crjdieint jeben Siacfjmitlag. $ie 3 *p t U e H n s 0 0 6 e (£ «tfôeinJ motgenê. einfenbnnflcn finb nut an bit SdjtifUeitmtg, n i cf) i an tinjelne $er[one jn tit^ten. ...

Belgisch dagblad

Sde «I aargang, ZATERDAO lfi MEI 1017^ — 1 . ... No. S03, .SÉfc£ «Bs abonnemenïen. Per 8 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers. Yoor Sfederland 5 cent, voor Buitenland 71/» cent. Dea Haag, Molenstraat 21c. Telefoon Red. en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD ||Hm ÂDYEETENTIEN, Van 1—5 regels f 1.50: eHnj igel meer f ...

Het Vlaamsche nieuws

Ldag *3 Mei 1917. Derdc Jaargaag Nr. 133 Prijs : 0* Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week iJOKNKMEMTIPIIJZKMa «iH *"*' ' " 1 i**r M'~ V«4ik(ie, !»«•»: «a Atik»* • «OODESTIAAT, fi arswbkfi* ■ x &?iTl&XAAili Itl VBIHULfl, »r. A&g $OfM$, Alk. VAN DEM 1RANBI Mut <i« mt* ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT fa» tnnr. Mnm.115 G.DeGraeve.KetelvesMS D2 KLEINB PATRIOT Wo3n3îîag S6 Mîi 1317. PiOjs 3 eentiemen ï#IïfCHr'BM!C«M van het Gsrool Hoofdkwai tier Twsôâa û .ilisoh bwliLi van 13 Ksi. BERLIJN, 13 Mei, avondbtricht. - Bij Airas tevendig vuur. Godeelitlijke aanvallea der Eneelschen 'agea het park van Oppy en tegaa ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND ADH'NHtfflAYIIK't k, fums Dmbbe^i'tt^ovts' 41*, s us' die Vis-, Calai» Belgisch dagblad verschijnende al de dageo der week R£BAGTIB z im tâieKiuwr if, rue Mortel, l'AILAIf" AÔOïS&EiiSÉÏisTS^IHiiJïEgS! s Per m«8hâ s Base'*- i*6fe Fp«»kic?îà £JM Kto8«te»tf-lfoiianâ #.y Par lriitte»Seif 4.0G » 5.50 » B.SC ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Œtfte Musaabe (Sk ÎStels 10 pfennig. Belgifcher Kurier ^riiffcïcts Set Setglfdit Hatiet (tfdjeint (n Stûiîtl tôglidj («a^ Seantug») jWeimal aufiet SMoul WtMittiii. 35ie (f t H e « n ( g a t e (A) ttfiÇeixt jctcn ïlmÇmitUg. Sic 8 W e 111 S u i g a k c ( crf^ciat Marge**. (Etnfcnbuitgett finb tint an kit egciftlcitxng, îi i tï) t -tn ...

Het Vlaamsche nieuws

loeosdag 16 Mei 1917. Derdc Jaargang Nr 136 Prijs : © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal In de week jgONNEMENTSPRIJZEN : ,ti maand 175 imannd 5,~~ j maand- ,0-— ibar ••••' I8'~ *• Redaktie, Beheer en Aankondigingen : ROODESTRAAT, 44 ANTWERPF.N DE OPSTELRAAQ : Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alh. VAN DEN ...

De Belgische standaard

J** J&HF '''SJ 1 S{C72 Dinsdag 2 y Mei I g 17 iMK&KRHO; I wowm» F*Sf âk£4&ï&îi jJ K KKNS* 1M | i à.i» H jjmàs&Se® iMSi ' afcttV/aiBfc I\\ m*t s*îënbmî ':■) tunim&li | ( îfita&S S?i z$% y 1 BtàèS^tS g.&« r|j I KisEliîS S=s| ; 3 *£««<«< UvsiUa fê Isa* J |j I taajsd fr, s»gs | 8 ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT POSTAL, ÉO. £ Bruxelles - Province - t'traiiger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste eu Belgique tt à l'Etranger u'acMStoU que des ibotiueuieut.s i RL<\ES1 RtiSLS ; ceux-ci prennent cours les i Janv. 1 Avril 1 Jnu kt 1 Qctor. On penU'.ibonner toutefois pour les deux derniers mois ou im'-me pour le dernier mois de ...

Pages