Your search has 481 results

a-z index of titles
  • 1914-09

Filters

Publication date
1914481

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36'JAAR BoïMag 17 Sefifmlssç 1914 H' 224 y -.r-V • 1 —~-r „ DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLSINS PÂTSîGT Eapceleiî te Gent np 13 Kelelvest De Belgische zcuding. ia Amerika. El) PRESIDENT WiLSOH. Een telegram uit Washington zegt dat de Belgische zending, naar America vertrok en.otn fcij de Veretn gd / Staten te protesteeren tegen de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

30 «aar — M. 257 mim IP Pri]s per nommer : voor Belgio 3 centiemen, voor den /recmrîe 5 centiemen Teîefaoïs ? tfîedsctie î"47 - Administrai!» 2845 ûinsdati 15 Sepîember 1914 Orukster-U itgeeîster Sam: Maatschappij H ET LICHT bestunrder :■ p. DE VISCH. Ledeberg-Qent . . REDACTIE . . ADMÏNISTRATIE HOOûPOORT, 29. ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Ûonderdag 10 September I9H Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 210 i 'Telefoon ■■ «m « FONDESENBLAD Telefoon 601 AANKOHUIGKVGm : Voor aile aarikondigingen wende men aich tco burecle van het blad.1 —o— KFTFLVEST. Num. 16, te GBNT. > * VLAAMSCH LANO Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCH !J N EN DE ALLE WERKDAGEN J M S ...

Geïllustreerde oorlogsgazet

September 1914 Nummer 4 GEILLUSTR EERDE. 5 Centiemen O.O.RLOGSGAZET JOURNAL ILLUSTRE DE LA GUERRE Verschijnt elken Woensdag en Zaterdag namiddag BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN îene kleine schets zegt me meer dan Ben lang verslag (Napoléon). _e plus court croquis m'en dit plus long qu'un long rapport (Napoléon). Paraît le mercredi et ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Yier-en-Twioligste Jaar. - N. 235 Maattdag, 28 Seplente 1014 HET VOIK Aile bricfwisselingen vrachtvrij te zenden aan Aug. Van Iseghcm, uitgever voor de naaml. maatsch. o Drukkcrij Het Volk » Meersteeg, n' 16, Gent. Burecl van West-Vlaandcren : Gaston Bossuyt, «ildederAmbachten,Kortrijk.TELEFOON523. Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg ; ...

De oorlogsklok: de Europeesche oorlog van 1914: geïllustreerd...

DE OORLOGSKLOK DE EUROPEESCHE OORLiOG VfllM 1914 5eïllustreerd wekdi$kseh tijdsehriît OFFICIEELE OOR-KONDEN — VER-SLAGEN OVER DE KRIJGSVERRICH-TINGEN—LAATSTEBERICHTEN Wordt verkoelit len voordeele van lie! Ontraal Hulpcomilcit M. EMIEL BRAUN Burgemeester der Stad. Gent. N' 6. — 24 SEPTEMBER 1914. PRIJS : 15 CENTIEMEN, GËNT Boekdrukkers- ...

De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

Dertiende Jaar. Nr 38. Prijs per nummer : 5 centiemea. ■rmnini-finimmirrriMrrT^ Zaterdag, 19 September 1914. DE BEIAARD * ' —- - ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Brleven en mededeellngen, de redactle DRUKKERS-UITQEVERS Het recht aankondigingen of artikeli te BERICHTEN en AANKONDIQINGEN i VOb°ertaalbE!"nenland ' 2'5°' V°°r00 ...

De nieuwe gazet

De Nieuwe Gazet AA-TrTE;OKrX)XC3-I3SrC3-E3Sr : 4<te bladzijde, per kleinen regel • «««,»• tr. 0.30 tinancieele annoncen » 1.00 Eeklaam onder stadaieuws, den regel. . . # • 1.00 Btadnieuws, den regel. •«••••••«• • 2.CÛ Uegra/enisbericht.. -«**.• • 5.00 ïfltgiften . ... - ^ . "• ^ i- . r foyer een te ...

La Flandre libérale

4g* iinuM — Dimanche 20 SiglUMfiflS OEOTIDIEM. - W GEWT. 8. 263 — Dimanche 20 Sipteaft!* V9M LA FLANDRE LIBERALE abonnements S moi». I mots, g Mode, D ara, BELGIQUE g Ffc 2.00 4.00 g„TO S6J9 . SIMON FOSTALI 8 Fr0 3.75 9M S8J® SS.,5® ®u «'«ta**® m taras du jenrn*l «f dan* ton» 1m larawm tf* pwte SteACnW, ADMINISTRATION H EWSMIM mm, ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

,ii i ii_—■—'^ag;.xt-y ijj«.^rr-r--'-r--iiwmafiw»awwwwmmh—— Lundi 28 septembre 1914 No 226 Vingt-sixième année ABONNEMENTS: v un an un seme. un tnme francs francs francs ANVERS . . 15.00 8.00 4.60 INTÉRIEUR 18.00 9.50 6.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.60 3.00 On «'abonne à Anvers au bureau di journal, et dans tous les bureaux de posti de ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

ïier cnïftiBligslc Jaar. 1214 HBBBPBHBMPBCSgKgBKMfaJiiJWMUWùMlliiflMPBayBWBMWBBggigZSKaWII^ Maandag, 7 September 1914 HET VOLK Aile brieîvvissclingen vrachtvrij te zenden aan Aug. \an Iseg'iem, uitgever voor de naaml. maatseh. < Drukkerij Het Volk » Mecrsleeg, b" 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Mardi V septembre 1914 î^o 203 Vingt-sixième année ABONNEMENTS: un an un seme. un trime. francs francs francs ANVERS . . 15.00 8.00 4.50 INTÉRIEUR 18.00 9.50 6.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.50 8.00 On «'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent le 1er de ...

Pages