Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Â^VERi\Mardi 15 Juin 1915 Cinquante-huitième Anné - No 17.333 piREÇtj^^& RÉDACTION : ,v* --i'CRCE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

m - Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke Hdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-fleningsblad, Bhissel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad Is in Belgie verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in ' Duitschland en in het onzijdlge buitenland bij de Duitsche ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

s,e JAARGANG JULI 1915 W 18 DE WEEK Kiï LLUâTR£CRD BLAD ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar Buitenland : 1 0 franken het jaar GESCH1EDEN1S, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER BEHEER : C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 12, Brussel !— Z. M. CONSTANTIJN DE XI1% KONING VAN ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE f XjLk^'Op.jpy^jy j^S,'^P>-- -XL AX1__SLÏ ' JÏUL H. "~I~FT1 HWMMMMi >Q>X^-^^x--rnr--.A:-, rfcy A-r .-1- VV.^j ■ - | HET NEDERLANDSCHE EPISCOPAAT IN DE ROMEINSCHE CATACOMBEN VAN VALKENBURG : De bisschoppen van Nederland, uitgezonderd de hoogbejaarde Bisschop van 's-Hertogenbosch. die niet meer op reis gaat, ...

Het Vlaamsche nieuws

Dinsd&g 8 Juni 1915. Ber^te Jaarg. IMr* 145 "g" T «gars f™r"ïi JTlLJOLg Je Prijs : 5 Ceatiemen door g-eheel België Vlaamsche Nieuws Het hm&k IngelicM en meest ^rerspreid Nietiwsfelad van België.,. » Verschijnt 7 maal par week ÀBeNNEMENTSPRIJZEN : | »KCTTiTTe^rii . aieotc bakvewï I AANKONDIGINGEN t E«r week 0.35 i Per ...

De legerbode

26 Juni 1915 • Nurnmer 126 y- , ,„ "■ .. x » ir i i lî, ftfi.i J'ij/iji**£!^!!!f?!*!!?l!*?f!£??^!B?<>'i**^^ 26 Juni 1915 • Nurnmer 126 y- , ,„ "■ .. x » ir i i 11 ftfi.i J'ij/iji**£!^!!!??!*!!?l!?j?j!*??^!B?<>'i**^^ 26 Juni 1915 • Nurnmer 126 y- , ,„ "■ .. x » ir i i 11 ftfi.i ...

Het Vlaamsche nieuws

Diîisdag i Juni 1915» Berste Jaarg, Nr 138 Prijs : 5 Gerstiemeo door geheel België f;„y -wi 1 6.1 i3L$ JL Vlaamsche Nieuws Het bmmt ingelichî en meest verspreid '.Nleuwshlad van Beiglë* - Vanchynt 7 maa! per week -,~ _,——, — __ . _ . ABONNEMENTSPRIJZEN : Per week 0.35 , Per 3 maanden 4.— Per maand 1.60 j Per 6 maanden 7.50 Per jaar ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjtiende », r il r Tn -'ii-. I.B •■■■■' " .Kl ■ ... i."iiTnr nV ~ " i iT.ir --- i>r.-| riiiiimi ■ ■ ■ ■■ n I .liii iviuit -Iiin II ri il n ni il ' "»|| Dit blad is VOOR DE BELGISCHE ©OLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNEE. MARDI 29 JUIN 1915. N°- 180. LA GRANDE GUERRE. UN REVERS RUSSE—RETRAITE SUR LE [ DNIESTER—LE PLAN ALLEMAND DEJOUE. — SITUATION STATION-NAIRE EN FRANCE—UN TORPIL. LEUR ITALIEN COULE ?-—LE " VOR-WAERTS " ET LA PAIX—QUE FERA LA BULGARIE? La résistance ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Qrgaan des* Belgische Werkliedenpaptjj.: — Verschjjtiende aie ciagen. Orukster-U itgeeïster £am: Maatschappij H ET LICHT bestuurder : P. DE VJSCH. Led«berg-Gen» . REDACTÏE . . ADMSNISTRATIE ÎOOGPOORT, 29, GENT ABONNEMENTSPRI.13 BELGIE Brie maanden. . . , , fr. 3.21 Zes maandcn fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Met) abonneert zictl op aile ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk ID-A.C3rBI_.A-I> Foor God en Haard en iaiîc' * xrti ^ aLi-WiiLnii .L-Hjimr ii_ii<m« Tnnnmi» »<artiw^»'h».»iwn ■''■««-*>r.i—'n ->^*s««(rr ,^f»3wAr- s»..** • m*-.. «^<-: i - >■ . DE IEL8ISCHE STUDMRB» nrnkijnt iigilijH Bexu^d» : ILDEFONS PEETERS. „ v°0' r f.rra&!TA°°mme" ...

Pages