Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

L'indépendance belge

S6ème année. No. 131 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION t P® nVUP RmmsP l'PDOR HOUSii, TUDOR ST., LONDON. E.C. U- FLACE DE LA BOLRSB TELEPHONE: CITY 3960. TEUEPH.: , 233 75 LONDRES, SAMEDI 5 JUIN 1915. , 3 MOIS, 9 SHIILINGS. s „ ABONNEMENTS : J 6 MOIS. 17 SHII LINGS. I ...

Vooruit: socialistisch dagblad

tr"~"zz: - ■ 1 Drukster-UJtgeefster Sara: JHaaîschappij H ET L1CKT bestuurder : a.DE VIS CM. Lcdcberg-Qent . REDACTÎE . . ADMINISTRATIE HOQGP0ORT, 29. GENT VOORUIT ABCWNEMENTSPR3JS BELGIE Drie maanden. . . , . fr. 3.25 Xes maandeo • . ■ . . fr. 6.50 Ce ri jaar ....... fr. 12.50 Men abonncert rlrfî op aile povtbureelea DEN VREEMDE ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Dins'ta î lirai 1915 N< 128 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLE1NE PATRÏOT Bureelen te Oeni nr 18 Keieivest STAD O-^ÏSTT- BBBIOH T. T)o- Commandant d&v Etape, In uîtvoering van zijn basluit in datum *an 19 Mei 1915. BEVEELT Ban al de manr.en geboren tusschen 17 Mei lggO en 17 Mei 1898, daarin begrepen die welke tôt de ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

LE ES den boeienden roman boétvaardige magdalena welke thans ais mengelwerkverschijntin de Jlntwtipsche Tijdingen Hat blad is in aile dag-bladwinkels en blj de ver-kooper* te verkrijgen a an S centiemen ir.GEILLUSTREERDE. 'c-"— . ■ !■! I >JItfeMOaaMB——————Ma——WMMMitnMBBBaiME ■ BUREEL : UANQE GANG 6, ANTWERPEN ; ...

De stem uit België

Onze Visscherij. M en mag zeggen dat gansch de bevolking die in België, als visschers-bevolking doorging, de Belgische kust verlaten heeft, met uitzondering noch-tans van eenige zeelieden uit de Panne. Wat een gélule, dat aile deze vaartui-gen aan de Duitschers ontsnapt zijn, want hoe klein ook konden ze altijd van dienste zijn aan den vijand. ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mardi 20 juin ItM ► S- centimes le numéro r>9me année - ■ N° 180 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : S fr. par an ; \ fr. pour six mois ; T-i fr. pour trois mois Pour rétranger, le port en sus HEDACÎION & ADMINISTRATION : j -i -i-i-J -1—/JC-J jb -J—v_J3 J>sj J—- TÉLÉPHONE 665 A N N 0 N C E S : Voir le tarif au bas ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22MM AJNNEK MERCREDI 23 JUIN .1915. N°- 174. LA GRANDE GUERRE. LA LUTTE POUR LEMBERG.—UN POINT D'ARRET.—POURQUOI LES RUSSES NE' FONT PAS LA GUERRE DE TRANCHEES. — SUCCES BELGE A SAINT-GEORGES—LA MARCHE SUR COLMAR—VERS GORIZIA. Les nouvelles de Galicie sont un peu meilleures. ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 " * " REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE 20 pages : 25 centimes le niimprn ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 1?, nip ri a l'Fmparaur, Btusallat SA MAJESTÉ GUSTAVE V, ROI DE SUÈDE dont 1 anniversaire de naissance, — fete nationale célébrée le 1 6 Juin ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

cetste Jaargang No, 1^3 Woensdag, 23 Juni 1©SS S Cent DE VLAAMSCHE STEM $ yolk zal niet vergaan.' ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht! RESACTIE- EN AOMINISTRATIEBUREELENS KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9S22 Noord. HoofdopstetBers Mr. ALBERIK DESWARTE, OpsteBnaad: CYRSEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — ANDRÉ DE ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

pafgte Jaaygâng N°# 143 Dinsflag 23 Juni 1915 « Cet VÎrmSw" "^TEÉnd^A CI-IT.MAAKT MAC H T I «tJACTIEBUP -EL : KALVEHST ,AÏ 64, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. Du Vlaamscfce item verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens ip vler blaiizijt} n. Abouutn/ -jitspr\Js by vooruitbetaling: . Voor Holland en BelgiS jv;r jay / ...

Het volk: christen werkmansblad

Ïijfen-Twinligsle Jaar. — H. 157 GoMlenst — Hnisgezla — EigeMom Diasdag, 8 Juni 191S »' ' ' ■■ Aile briefwïsselïngen vracht-*rij te zenden aan Aug. Va* Iseghem, uitgever voor de naatat. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Jieereteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderenî Gaston Bossuyt, Recolletten-ïtraat, 14, Kortrijk. Bureel ...

L'indépendance belge

86ème. année. No. 128 L' INDÉPENDANCE RfYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT f 15 CENTIMES Administratif et rédaction: bureaux a paris : iudor HOUSi,. tDOR ST.. LONDQN, E.C. 11. PLACE DE LA BOURSE TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: {238-75 LONDRES, MERCREDI 2 JUIN 1915. , 3 MOIS, 9 SHIT LINGS. Ï ^ abonnements : j 6 mois. 17 sflji lings. ...

Pages