Your search has 481 results

a-z index of titles
  • 1914-09

Filters

Publication date
1914481

La Flandre libérale

40*Aané8 — Hardi Ier Septembre 19(4 niraziBiEx. - m mm. I. 244 »- Mardi Ier Septembre 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS 1 moli. I moli. s mois. S sm. BELGIQUE ? Pu 2.00 4.00 8.00 S6J© UNION POSTALE 8 Fr. 3.75 9.00 18.00 86.00 In a'aktnni u ftoreau du Journal «t dans t«ui les burwtus ia jm»Ss SÊDACTÏ0H, ADMINISTRATION H MPBMÏRiB mm, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

———— —r ~ | 1 *>« iafli* .« Un 270 Pri]s per nummer : voor Beis^ië 35 centiemen, vooi den i/reemde 5 centiemen TeSefooii s S?e*itee48® 247 « lldmii&istpatie 2845 Maan*ia$? 2© Se^tembep 1914 Orulater-Uîtgceftrt*» ^n; Msatschippij H ET LÎCH1 bestu«rdcf v p, DE VISCM. Lcdebcrg-Ocnl . . REDACTÎE . administratie flOOGPOORT. ...

Het morgenblad: volksdagblad

7e Jaargang Nû 234 Donderdag 3 September (9i4 2 centiemen het numtner HET MORGENBLAD 4e bladzijde. — per bteinen regel fr. 0.301 Financiëeie, » » » » j.oo | Stadsnieaws, per grcoten regel » 2.00 | Reclamen, » » » » J.OO | Begrafenisberichf, » 5.00 S VOLKSDAGBLAD Allô mededeelingen te zenden aan M? J. BAMPS, Bestuurder, ...

La Flandre libérale

IMWUWVI.-Ji «UMWAJ.U WpP..ll^vllVJ*J.».ym 4®» jlnrtv — Lnnd! 2! Saptswlffl ÏSN m^rmïm. -1© cssry. i. 284 ••« Ln^idi 2! Ssp&Bbrfl 19)4 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS S nol», I nofi. 0 mtria, g nta, EELOÏQUB s Wza 2.00 4,00 BM 16,00 UNION POSTALI s Fr„ 3.75 9.00 1U» MM ®« «'«tonne m tartan dn |«nrnal *f tant («m Im ...

De nieuwe gazet

3 — Maandaa 21 SentemhAP 1Q1 A, 3 CEiilïf^oT^BUITE^LAiiD 5 C.) 17ejaargang 6017 De Nieuwe Gazet A.A.TTBioisriDia-iisra-EJsr = 4<ie bladzijde, per klennen regel ...... tr. 0.30 Fmancieele annoneen ■••••• » 1.00 Keklaam onder stadnieuws, dcn regel. . . . • 1.00 fitadmeuws, den regel .2.00 Begrafenisbericht .5.00 UitBlItea .... ' ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatscliappijen. ABON N EMENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 PARTICULIEREN 8 00 het buitenland. VOOR HOLLAND FR. 6.00 Elk abonnement is vocraf betaalbaar en eindigt op 3) December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers centiemen OPSTELRAAD: DE ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Vier-en-ïwmtigsle Jaar. - K 2o2 Yrjjdag, 2 S Seplember 18 H HET VOLK Alîe briefwisselingcn vracîitvrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de siasm!. maatsch. « Drukkerij Het Volk » Meersteeg, B° 18, Gent. BureelvanWest-Ylaanderen : Gaston Bossuyi, 1 Cilde der Ambachten, Kortrijk. TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en ...

La Flandre libérale

40' Année — Jeudi 3 Septembre 1914 itf •VIM1M. « !• 0KXV. I. 246 '»> Jeudi 3 Septembre 1914 LA FLANDRE LIBERALE ASSOI>J'ivem:ETVi,X,B 1 moi», I iaol«. s asoic, il s», ELGÏQUE s Ff0 2.00 4.00 8.00 16.00 'NÎON POSTALE s Fr„ 3.75 9.00 Î8.00 86.0© (Sa «'aktnnc a« feorwiu du Journal «I dans leus In Bureaux fr ...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

Het volk: antisocialistisch dagblad

VieMnTfintigste Jaar.-N.229 Binsiiag, 22 Septante S914 fli ■■ — - '■ i l» l Ulll l i -< « —i un — 111 ■ui.» '.in «. ■■■■ i i II mimtm m II . m '■ I un '■ 11 ■ HET VOLK Allé briefwissclingen vrachtvrij tezendenaan i r TJf T3 T Cr S "C1 "NT \7îT 117 O Yf T\ /T A 1V1 O "D F A 1 \ Men schrijft in: Awg. ...

De legerbode

19 September !9l<f nummer 9 DE LEGERBODE den Dinsdag,Donderdag en zaterdag verschijnende Dit blaci ts VUOR PL SOLDA r£.ï\l foestemd ; iecere compagnie, eseadrsn of featterij ontvangt tien Fransche en tien Nederiandsche exemplaren. M— ■■■■ : _ __ _ : ... AI de duitsche plannen storten achtereenvolgens in duigen i Wij mogen voortaaa ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

StNuÏÏeR 10 CENTIEHEN J™™l «-hebdomadaire JEUDI - DONDERDAG U HpÎemIeI 1914 Verschijnemle 3 maal per »eek £ N° 113 ABONNEMENTS ABONNEMENTEN Belgique par an . . fr Belgie per jaar . . Hollande par an . . _ Holland per jaar . . 1 Am®'S Autres pays . . . _ Andere Ianden On souscrit dans tous les bureaux de poste Men schrijft in op aile ...

Pages