Your search has 481 results

a-z index of titles
  • 1914-09

Filters

Publication date
1914481

Vooruit: socialistisch dagblad

i Drtîkater-UHgeeJater Safflî [ laatschappij H ET LICHT , b est u tarder : p. d:: v5sch. Ledeberg-Gcn* . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPQ0RT. 29. GENT VOORUIT 4 ABONNEMENTSPRIJS | BELGIE Drie maanden. », » , , fr. 3.2f Zes maanden > . , , , fr. 6 5(7 Een jaar. ...... fr. 12.50 Men abenneert zicts op aile postbureelw DEN VREEMDE , Orle ...

Le matin

EDITION - ClâfQ "CKI^TIMISS 21me Année — M° 265 I rédaction ( /JgîLLE^EOURSEj 3Q ANVERS ®!ipbone Rédaction : «l'y v ^jjoia.Kî.sïaïa.esa.-ts : I un an . . , . .fr. ÎS.OO lha {Six mois . .... ) Trois mois .... -j..vL» (Un an ÎO.-OO trieur ! Sis mois S.ïïtl / Trois mois .... îî 4M> f-wcEB : France. Angleterre, Allemagne et ...

La Flandre libérale

^IBB8pHHIBR9BB88B^5'<9^^SE$!lASW88®ï?S!^31SI'65HB5@PBSroK^I|9ll513SI1|Ç65R9PIS 40- mm — Jeudi 17 Seule»»?» 1914 mmsmmmmmmmmmmmmmmmmmm ifiTXMiH. - m wmmw» I. 260 - Jenm 17 Seutenin W* LA FLANDRE LIBÉRALE ^IBOIVWEMTEIVTS mnn 1 moi•'- 1 moi«' 8 Mtto- B EH. BELGIQUE s Fr, 2.00 4.00 8.00 16M MNION POSTALE 8 Fr„ 3.75 9.00 18J® ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-Uitgeefster Sam: ftlaatschappij H ET L1CHT , bestuurder. P. DE VISCH, Ledeberg-Ocnt . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E HOGGPQORÏ, 29, GENT Dr gaan des* Belgisohe WerkliedenpartjJ. ; ¥erschjjnende alie dagen. ABONNEMENTSPR1JS BELGÎE prie maanden. . » , , fr. 3.2* Zes maanden . , , , . fr. 6.5( Csn jaar. ...... fr. 12.51 Men abonneert ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

n^m dûuieriâg 24 Beptemkr 1914 lr 231 DE GENTENAAR DE LANDWACHT DE KLEIN S PATRÎÛT ■snsfs&sf i nui— mm m "!'h~ — ■■ p.. h " m ■■■mm r. — BERIGHT. AAN DE LEZERS VAN "MET HUISGE^IH „ Er zijn nog altijd personen die ons vragen ®m ® H ET HUISGEZIN » te zenden. VVij atitwoorden, voor iedereen : IIet Iluisgeain ...

De nieuwe gazet

De Nieuwe Gazet -rv V_J t-s.; | i | ij. i t<* ai :::::: râ Abonnemenfen worflen aangenomen in onze bureelon i KORTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en in aile PosikaDtoren abownbmbmt®bîï , oader «tdniêu^ «m WrtC ! è t • Mû Par Jsar, b. S.OO. - Zm masadoo, fr. 4.00. -1 Ee?r[! feutsbVrishi**', . «ai***. t t * r lioo il 40# Bntvsn, ...

Het volk: christen werkmansblad

HET VOLK mËârn wmmm m Aile briefwisselingen vrachtvrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgcver voor de naaml. maatseh. < Drukkerij liât Volk • Meersteeg, B" 1(5, Gent. BureelvanWest-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, GiUle der Ambacliten, Kortrijk.TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en Liinburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36e JÂAR Woeasdag 16 September 1914 223 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINS PATRIOT Btiraelen le Gent nr 18 Ketelvest areEaMtt,^frT» yvssr*^mi-m\v3£si*eg iliieeli itteîimn Antwerpen, Maandag avond, 10 ure. De uitslagea van den slag van heden, tusschen onze troepen ea het Duitsche cbservatieleger worden ten voile bevestigd door de laatst ...

Le matin

^ardi Septembre 1914 QUATRE PAGE§ - CÏI¥Q ClkrëTIJIlËS ■ 21me Année — 244 irédaction VIEILLE BOURSE, 39 ^ WVITliB Téléphone Rédaction : «lï ^poïHiements : t rn >.'i lr. l'i OO ' 'iiis'niois .... «S KO Hf»* rois mois .... 3.KO i Un an 16-OO ,„sŒUR Sii mois _ S £îî ™ /Trois mois .... î».00 A.i«res • France, ...

De nieuwe gazet

Zaterdag 26 September 1914 3 CENTIEME!!. - (BUITENLAND 5 C.) 17° jaarganç Nr 6022 De Nieuwe Gazet Finînci'iolé amioncen ^ . î ' ^ T ■ I ' I ' • • » IJÛÛ Il Abonnementen worden aangenomen in onze bureelen : KORTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWEBPEN, en !n aile Postkantorea II ^onnsmentsia* Reklaam onder statoieuva."<Jcn regel'. ' ! * ! ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

St NUMMER 10 CENTIEMEN «ri-l.eM.madair. SAMEDI-ZATERDAG §§ |^EM?eI 1914 "™Wjnento 3 maal per week £ N° 114 ABONNEMENTS ABONNEMENTEN Belgique p^ an . . fr Belgie per jaar ... Hollande par an Holland per jaar . . Autres pays Andere landen ' 1 °'UU On souscrit dans tous les bureaux de poste Men schrijft in op aile postkantooren ...

Geïllustreerde oorlogsgazet

September 191 Nummer i GPILLIISTREPRDE tSL JLÏ OORLOGSGAZET JOURNAL ILLUSTRE DE LA GUERRE Verschijnt elken Woensdag en Zaterdag namiddag Paraît le Mercredi et le Samedi après-midi BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN BUREAU : LONGUE ALLEE 6, ANVERS DE AANVAL OP DE MAASFORTEN -- L'ATTAOUE DES FORTS DE LA MEUSE Een neergelater. koepel van 57 1,1 en ...

Pages