Your search has 360 results

a-z index of titles
  • 1915-04

Filters

Publication date
1915360

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR Woeasiag î 4 AprO 1915 N' 88 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEINE PATRIOT Bureeîen te Oenî nr 16 Ketelveaî: RAAK! Vooruit heeft gepoogd aan zijne iezeî te do en gelooven dat iiij, na de bczcltin van Cent door de Duitschers, enkel wee is beginnen verschijnen om de socialis tiscke « organisnties, voor vvelke zoovef is geoflerd ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

\ —'1 ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 n " n REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxelles UN AVION D'ARMÉE ASSAILLI PAR LE TIR \" ANNÉE AVRIL 1915 N° ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselmgen vracht« Vrij te zenden aan Aug. Van. Iseghem, uitgever yoor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten-Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Vilctor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Mon schrijft in ; Op ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orahlcr-DitgeditM j&œiîMaatschappij H ET LICHT , bcstuurder s pt t)Z V1SCH. Ladebçrg-Qeni . . REDÂCTJE . . ADMINISTRATIF HOÛQPOORT, 29, GENT Orgaan des* Belff/séhe WeMedenpadij* « Versphijnencie aie dagen. ABONNEMENTSFRIJS BELGEE Drie maanden. » ... , fr. 3.25 Zes maanden » , , , . fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.50 Men abonneert ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME (ANNEE. =. Sf« 210.. fSfTwïfe Jîs*4l§ié àsëWHSlmM OINQ' StStTIpN m SiEBOREEr 2ë ÏVBlfl 1915, 1 LE BRUXELLOIS ^.SOWPffBMEaWï-S 2 îl ma, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 htuita. 1 mois, 2 francs, .., o 'araa^l cpa.o &.ictJ.<eptsl -1 olcLérv>t»'rfaw!t BÈDAÇTlOM, ÂDMINIST.ftÂT|bND PUBLISITE j£iS» ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDENCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. «nMTiMCSJT • 1 r» npfJT!?<SPS Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. LONDRES LUNDI 12 AVRIL 1915. [rnewspapera]S A Conservation par le Progrès. TELEPHONE: CiTY 39SQ. ' - ' r ■ SOMMAIRE. LA SITUATION : Progrès en Wœvre et dans les Carpaiiies.— Les opérations dans ...

Het Vlaamsche nieuws

...

L'indépendance belge

S6ème année. No, 8f L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 39SO. LONDRES, MERCREDI 14 AVRIL 1915. [REGISTERED AS A NBWSPAFERJ Conservation par le Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION : Les batailles sur les Carpathes. Situation criti= que en ...

De stem uit België

itertd at the Ctnerti Post Office te a Ntw>pcr>*r. L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie 'Voor God en Vaderlanc Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : 1$. 94. voor drie maanden. ls. 9d. for three montl Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55. Russell Sauare. No. 31. VRÏIDAG. APRIL 23. 1915 Price 1( Paaschplicht. ■ ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer i Prijs: 5 Centiemen. April igi5. Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gsan.... 't En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ANTWERPEN BOVEN Ailes voor Vlaanderen Oreaan der GROENIN GERWA CHTEN van Antwerpen en Omstreken. Al wat dit blad betreft moet op ons bureel besteld worden. — Elke inzender is verantwoordelijk voor ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 24 APRIL t9i5 t°" JAARGANG nr 3 van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen EENE NIEUWE STEUNREGELING Een woord vooraf We zijn dus weer eens eene steun-regeling ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e INNÉE. Série nouvelle - N03 158 et 159 Le numéro ; 10 Centimes Dimanche 18 et Lundi 19 avril 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION îjti! rus de la Bourse — IE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Biïsciau? : FERME 8ESRAT Joutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées 38'", rue de la Bourse, Le Ilavre. ...

Pages