Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

Het Vlaamsche nieuws

lyrijdag 18 Juni *915. Eerste Jaarg. Nr, 155 *0"W «T1 gv&j- - T*ê» bJLS Prijs t 5 Centiemen door g-ebeel België Vlaamsche Nieuws H*t #** matit ver«preidfe;Ni»*iiw^tI#.d va». Belgf#* « V«wchl|nt 7 m*&al per w«ck brin» ffliTTflrsu3a*3E~-J—■? »«*»•' — tt3m» 'jiB. - -• — ?.•> niiw—mhhmw iMiawWMMWMWaiiii» ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

W N ;v'\ ^àN^iRS, Jeudi 17 Juin 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.335 -iSb- «<-./ Uj^ffi&CTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Nationalisme of Socialisme? De jarenlange, nauwkeurige navor-schingen van talrijke beroemde geleer-den, Lyell, Darwin, Hàckel, Morgan en nog vele anderen, hebben ons de zeker-heid gebracht dat het menschdom voor honderdduizende jaren in dierlijken staat verkeerende, langzaam door aanpassing, teeltkeus, maar bovenal door onderlinge ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 4 Juin 1915 Cinquante-huitième Année No 17.324 • • . .|]»|CTION\\& REDACTION : H, RUE-VLEMINCKX, 14 . ENVERS "'i-A-'r -^téléphone 3761 LL0YD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

Het Vlaamsche nieuws

IjYIaandag 7 Juni 1915, < MIM « fHÉMIDMH 1 tliBMAMJBiiafeg Eerste Jaarg. Nr< 144 TTraMMBaraw Prijs : 5 Centiemen door gehee! België *&§£*»& s? \ sœi^ïssssgw* - ^ y_îy -JE îaP_-. â£&i!U ?dïsi Vlaamsche Nieuws Het best iiigallchf en xneest vërapréid Nteawsblad mi Ralgll, - V«rschint 7 maal per ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile, brfefwisselmgen vracht-vrij te zendeti aan Aag. Va* Iseghcm, aitgever voor de naamS. maatsch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderent Gaetoa Bossuyt, Recofletten-etraat, 14» Kortrjjk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Làmbmg : Viktor Kuyl, ilinderbroedcrstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrljft in : Op ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAÀR = DE LANDWACHT DE KLEINE PÂTBIOÏ svs&sr Het Provinciaal Hulp- en Voedingskomiteit van Oost-Vlaandersn. De Bijstand. De bijstand welken de Plaatselijke Komi-teiten verzekerd hebben aan de behoeftige bevolking moest natuurlijk verschillen vol-gens de bijzondere behoeften van elke ge-meente. Men zal verder het relaas vinden over ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOI^DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exempiaren. Napoléon in Beîgië De verjaardag van den slag van Waterloo wekt ontelbare nerinneringen. Dadelijk versehe-nen kenschetsende opschrilten die, al ...

De Belgische standaard

l8t9 Jaar, - M° 77 " " L/' Vijf centiemen het nummer Woensdag 16 Juni 1915 De Belgische Standaard Dooi Ta ' an Folie DAGBLAD Fobr Crod en Haard en Land « SE SEfitSCHE STAKOJIAfiff » verschijnt dtgelijls Abonnem-'n^ prijs voor 50 nummers bij vooruitbetaliug. Voor «le aoUati's : 2,50 fr. V.oo: «?é u.. <- m — tH 't land 3.50 fr. j ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere Année JXT-23'7 S ccnts tio cemtmctf, iFeucas iv luira 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait Sa Foret *Iowrsial quematers. caaa rraatiffi parais®,à Amsterdam Belge est ns>tre nom sle famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBUROWAL 234-240 Téléphone : 2797. Rédacteur en Ctief: Gustave Jaspae». ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 32 27 Juni 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN - " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANPSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ " DE VERKOOPERS " Lezinq voor net Christene Vlaamscne volk WEEK3SUID, Prljs 5 oeniiemen Het Kruis op der Alpen top Grootsch schouwspel ! ...

Le courrier de l'armée

3 Juin \ 915 Numéro i i 8 T, T7\ COURRIER DE L'ARMÉE paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoil dix ou quinze exemplaires français et flamands. mmora— niniiwi imwui—iihb «iMziaa—w—Brgg.gaaj«n—BBn—»»i» 11111 ...

Pages