Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

L'indépendance belge

I scème année, No. 127 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE CONTINENT s 15 CENTIMES I ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : ïudok HOUSi/, TCJDOR ST., LONDON. e.C. "• PLACB i>e LA BOURSE. TELEPHONE: CITY à960. TELEPH.: ! 238 75 LONDRES, MARDI 1 JUIN 1915. v ,3 mois, 9 shitlings. , abonnements : i 6 mois 17 shiilings. ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

I ls,e JAARGANG JUNI 1915 7 15 N 15 DE WEEK mm i iwiiimagffFirf"^ ******* ■■„■•. ÛEILLU5TREERD BLAO "paaiMfe va*®** ttb. ——!■!■ -<• .-■"7. 15». ^ <35, • ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar Buitenland : 1 0 franken het jaar GESCHIEDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER ■ ...

De vrije toekomst: maandblad van de Vooruitstrevende Liberale Jonge...

3e Jaar. Nummer 6. Juni lOli. : De Vrije Toekomst 6 Maandblad van de Vooruitstre vende Liberale Jonge Wachl van Aalst, (De V. L. J. W. is aangesloten bij het Nationaal Verbond van Liberale Joxge Wachten.) y Brieven, Mededeelingen, Artikels en Advertentiën te zenden naar het Sécretariaat der Redaktie, lokaal : DE ViER WINDËN^^iz^njke Plaats, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 6 et Lundi 7 Juin 1915 Cinauante-huitième Année No 17.326 ACTION : .§4, Rfê^EI^KX, 14 |^; . EfcSi ' ■ . v , y •s4'/ Téléptiofley3761 LL0YD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

26 Juni 1915 Nr 26 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Kathoiiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN»CHRIJVIIVG8PRU8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Het volk: christen werkmansblad

s* Aile briefwfeselingen vracht- | »rîj te zenden aan Aug. Va» Sseghem, uitgever voor de naami. fhaatsch. « Drukkerij Het Volt», iMeerstceg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderen: vaston Bossuyt, Recolletten-jstraat, 14, Kortrjjk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrljft ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNÉE. VENDREDI 25 JUIN 1915. No. 176. LA GRANDE GUERRE. jpKES LA PRISE DE LEMBERG.—UNE NOUVELLE OFFENSIVE CONTRE VARSOVIE?—SUCCES RUSSES SUR LE DNIESTER.—ARRET DE L'AVANCE ^ FRANÇAISE DANS L'ARTOIS— ^ TOUJOURS L'USURE.—LE FRONT doi ITALIEN—L'INTERVENTION DE LA nie ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21' ANNÉE. — Série nouvelle. — N° 209 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AP FROBiT) —T irniiinrmmtiaiii i m irinrn i m ni tMWMMWi1 "'«■■«««■«■M'krfMif-MMBaH Mercredi 9 Juin 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION £8tei ne de la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n- 14.05 Directeur : FERHÂS0 HEDRAT Tontes les ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

LE ES den boeienden roman boétvaardige magdalena welke thans ais mengelwerkverschijntin de Jlntwtipsche Tijdingen Hat blad is in aile dag-bladwinkels en blj de ver-kooper* te verkrijgen a an S centiemen ir.GEILLUSTREERDE. 'c-"— . ■ !■! I >JItfeMOaaMB——————Ma——WMMMitnMBBBaiME ■ BUREEL : UANQE GANG 6, ANTWERPEN ; ...

De legerbode

1* Jnni 1915 Wnmmer 115 den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschïjnende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOI DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ont^vangt tien of yijftien Fransche ep. Nederlandsche exemplaren. Op den Yser TE DIXMUIDE Op 15 October te Dixmuide aangekomen, wa-,m de marine- fusiliers, met behuip van eenige ...

De Belgische standaard

l8*® Jàar. — W 13 ' {sliuf centiemen liet nummer B « o ~ Oonderdag 30 en Vrijdag 11 Juni 1918 De Belgische Standaard Door Ta,ai en Volk Voor God en Haard en Lanc « OE SlEÎE STANDAARD » verschiist 4 maal te week. Abonnementsprije voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 3,50 fr. Voor de niet-soldaten — in 't land 3.50 fr. ; ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere Année JXT-23'7 S ccnts tio cemtmctf, iFeucas iv luira 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait Sa Foret *Iowrsial quematers. caaa rraatiffi parais®,à Amsterdam Belge est ns>tre nom sle famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBUROWAL 234-240 Téléphone : 2797. Rédacteur en Ctief: Gustave Jaspae». ...

Pages