Your search has 385 results

a-z index of titles
  • 1915-12

Filters

Publication date
1915385

Belgisch dagblad

lste «fRargang ÛINSDAO 31 DECEMBER 1915 No, 83 * - v" ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse iummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/j cent. DenHaag. Prinsegracht _ 39, ïelef. Eed. I Adm. 7438. BELGISCH DAGBLAD ADVERÏENTIEN; Van 1—5 regels f 1.50: elt# tegel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaa! Gouvernement in Belgîë. Belgiaohe bladen mogen uit c De Landbouwer > niets overnemen, zonder teikens de bron te vermelden. Nr 41. Opstelraad en verxending Keiserl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10-Druhkertj : Rtaatsdmkkerii. Leuvensche ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI ; ONE F HNNY BELGE. CONTINENT : 16 CENTIMES (HOLLANDE ; 6 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: B^AU A PARIS: (3 MOIS, 9 SHILLINGS , IUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. 11. ILAth DE t LONDRES, JEUDI 30 DECEMBRE 1915. ABONNEMENTS : ] 6 MOIS, 17 SHILLINGS. I CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH. : ...

Vrij België

No. 16. VRIJDAG 10 DECEMBER 1915. EERSTEJAARGANG. VRIJ BELGIË onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. " ENOELAîO 2 .«ence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND .... . . . . 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Vererdnunqsblatt fur das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE Uitgegeven door de Etappen-Inspectie.Het blad verschijnt volgens behoefto en is ter inzage bij ieder gemeentebestuur. Ook is het verferijgbaarbij deEtappe"-Inspectie,Zivilverwaltung, aan 20 Pfennig per enkel nummer. VERORDENINGSBLAD voor het Etappengebied van het 4e Leger BULLETIN OFFICIEL ...

Het Vlaamsche nieuws

Donderd&g- 23 December 1915. Ben*! Jaar^. Nr 342 Frijs : 5 Cmtiemm door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingeîiehfc en-meest verspreid Nieawsblad vae Beigië. -, Verschijnt 7 maaî per week ABONNEMENTSPÏilJZEN Eer wf.ak 0.36 Per 3 maanden 3.75 Ber maand 1.25 Per 6 2aaa»den 7.50 Per jaar i*-— AFGEVAARDIGDEN - VA N DEN ...

Het volk: christen werkmansblad

Fîjffu-Twlsllgste Jaar. - s, m Existas! — Hifspda — EJpsioi Yrpag, 10Mcei!)3r iUa ATÎe Srfeftçîfwlîrgeïi vrrcM" rrij te renden aan Aug. Van ÏBegfatrn, uitgevervcor de n £ ami. CiSttEch. ♦ DruLLerij Het Volk», Mecrstceg, n° 16, Gent. Buieel voor Weat-Vlaan dercns Gastoii Bos^uyt, ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN best.emd ; ieclere compagnie, escadron. / of batterij ontvang't tien, of vijftlen Fransche en Nederlandsche exemplaren. I T GEMENGDE BRIGADE in de Gsvecltlan te iersclwt su Ksssei-lao (9 en ÎO SeDtember 1914) H. — In het Geyecht van. Kessel-Loo (Slot.) De ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21" ANNÉE.— Série nouvelle. — N* 405-404 Le numéro ; 10 Centimes (5 CEWT2MES Al? FESSAT) Dimanche Î9 et Lundi 20 Décembre Î915 (lÉDACTlON A ADMINISTRATION fEtn ni de la Bonrse — IB HAVRE Téléphone: Le Harre n* 14.05 Sirectenr : FERMD NEÏÏRA? fentes tes communications concertant la rédaction doivent être adressées ...

Het volk: christen werkmansblad

ïyf-ca-Twmiigsle Jaar. — K 322 Sodsdiensî — Hulsgezin — Elgeadom Zoadag, 5, en fflaaadag, $ Becerakr 191^ Allé briefTriseoHngMi vrscM rr$j te «en den oan Aug. V*i Jeegfctm, uitgever voor de naem] tr.Mitoset. « Drakkerij Het Volki Keereteeg, n 0 16, Gent. Bu réel voor West-Vlaanderen Gaston Bossuyt, Recolletten girwtt, 14, Kortrijk. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

m— ■ m ?atiuo¥ ïï» & M --w .- . •.,. jfWf II I .mw « ' m: — — !lZIÉii!l!-lirtî83!ti88t I. Konéftii de wisidefeesui Sfaekea 5<ju ik hna fa-e verStaso Wî5.dek«-ss uit onze stiefen Wajir ©?izs îummAmmis stesfô î Ttaantjes «si* perelead amf ien Kussen de wi*d«ke»« ésnag De ccgjwi nocîîtas® biij*e« wacfeïea S ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37* JÂÂR Vrijdag 24 Deeember 1815 S' 305 -- _2» DEGENTENAAR=DELANDWACHT SP*®8 per somme? S âenftemen. m ELE1NE PATRIOT BBP^Iso fe ©eu! «r Si ttei.ivaal Officieele Buitsche berichten lol. VERORDENING i. De bavoegdheid, die dea General-koinaussarls •root de bsnken in België op grond der verorda-aiagca van 26 November 1914 en 171 ebruari ...

Pages