Your search has 307 results

a-z index of titles
  • 1915-03

Filters

Publication date
1915307

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 27 MARS 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES abonnement: 9 FRANCS téléphone o 1268 ADMINISTRATION : LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21" ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DnrtttterimgeeHte* Miatschappij H ET LICMT , bestunrder » f. PC VISCIf. Ledcber*-0*frt . . REDACTIE ., ADMIN1STRAT1E KÛOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Orgcuw de/* âe/ff/sche Werkliademartij. —' VersohjimndQ a/k du®en. ABONNEMENTSPRUS BELQIE Orîe maaadeo. , . , . fr. 3.25 Zes maanéen « . « . . fr. 6.30; Een jaar....... fr. IL50 Mes abonaeert ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I Eerste daargang 56 Zondag 2® Maan 1915 * S Carras DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD [en voik zal niet vergaan! Eendracht maakt machti REDACTIEBUREELS PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. q9 Vlaamsche Stem verschljnt te Amsterdam eiken dag des morgens DP vler bladzijden. Abonnementsprijs bu voonjitbet*ling : Voor ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

DE OORLOG TE WATER. TURKSCHE PANTSERSCHEPEN VOOR CONSTANTINOPEL EEN VELD VAN ONDERZEESCHE MIJNEN Deze doorsneeplaat geeft de wijze weer waarop de onderzee-sche kruitmijnen, tôt verdediging of verdelging, aan metalen draden, op bepaalde plaatsen vastgelegd worden. Deze mijnen bestaan uit bol-len met ontplofbare stoffen gevuld; noodzakelijk moeten ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

13,e JAARGAN MEERT 191: Mr A DE WEEK gppBHRW—«cw ^WKSSffltbuA, ■•■ .? "WIA . ^I.L- -■ riirii i ncTcrpun m Ar ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar RmtAnlnn^ • 10 franVdn IIPI la; GESCHIEDEN1S, KUNST, LETTERKUNDI 12 BLADZIJDEN 1C rCMTIPMCM UCT NIIMUCD BEHEER : C. Van Cortenbergh EEN GROOTE DIENDER BIJ HET ...

Het volk: christen werkmansblad

Vïjl'enTwmligsle .laar. — N. 65 Goàsdienst — Hnlspzin — Eigendom Zondag, 7 Maarl î 9 S 5 : r 'Aile fcriefwïssellngen rracht-rrij to zen den aan Atig. Van ïseghem, uitgever voor de naaraK rnaatsoh. « Drukkerij Het Volk»t iïiîeersteeg, n° 16, Gent. ■i' Bureel voor W©vSt-VIaandercaï jGaston Bossnyt, GMe der Axa-jbachten Kortrijk. ...

Het Vlaamsche nieuws

^■ponderdag 18 laan *915. Eerste Jaarg. Nr 64. Priis : 5 Ceotiemen door g-ehee! België T ■■■' UHI'l"! __ «4L* rJhiKvJt ««v- Vlaamsche Nieuws I Het best ingelicht en meest yerspreid Nieuwsblad van België. - Verschijrit 7 maal per week E ABONNEMENTSPRIJZENÎ ' ' ' ] i.SS | Per 3 maandess , 4.9* à . . . i.St J Per « maandett . . ...

Pages