Your search has 297 results

a-z index of titles
  • 1915-02

Filters

Publication date
1915297

Het Vlaamsche nieuws

...

Le messager de Bruxelles

LE MESSAGER DE BRUXELLES JOURNAL QUOTIDIEN, ÉCONOMIQUE & FINANCIER A-bonnements : Pendant la durée de la gnerre 3 francs par mois (Bruxelles et faubourgs) AVIS. — Adresser toute sorrespondance à la direction du MESSAGER DE BRUXELLES Aucune quittance ne sera valable el elle ne porte la signature du directeur du Journal, Rédaction et ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Gesetz- und Verordnunqsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. m- Ki! vcruruBiiiiiUdumu vuur un mm aiicnGii m\ dgiuig. Bulletin ottlclel m Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. BRÛSSEL. I\° 44. 26. FEBRUAR 1913. BEKAN NTMACHUNG. Mit Zustimmung des Herrn Generalgouverneurs in Belgien habe ich gemiiss Verordnung vom 17. Februar ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 20 Février 1915 Cinquante-septième Année - No 17.239 -,^£TIQN & RÉDACTION ; K^é, RUf VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone : 3761 LLOYD ANVEESOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne. Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les annonces sont ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I eerste Jaargang N®. ia jviaantaHg ta r eoruan is>io s Cents DE VLAAMSCHE STEM ÀLOBlVlEEIVr BELGISCH DAGBL4D [en volk zal niet vergaan! Eendracht maakt maohtl REP*ALElSSBTRAATE3l! AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. pi Vlaamsche Stem verschijnt t* Amsterdam Blken dag des morgens *' Abo'nnementsprîjs by vooruittietaling! Vooi Hollaud en ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

■P!^^^H13^m^C§H§^|Q^Kk^^^B|^HH£^^^HK^^E9VJ de * documents off,ciels j Revue hebdomadaire illustree des Actualités Universelles L'Aviateur Willy Twer et son appareil. UN AÉROPLANE A DOUBLE ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViLLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Leve Koning Albert ! Leve ons heldenleger! EEIPLIGHT M HEU Ik lees la Croix van Parijs, en dik wijls benikbewogen.De ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2e jaargang — Nr 32 Prijs : 5 centiem voor heel het land en 10 centiem voor het Buitenland Zondag 7 en S! andag 8 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBUAD VOOR HET VllflflJWSCHE liAfiD Voor Volk, Stam eu ïaai. Omdat ik Wlaming^ben.^ Handschriften worden niet terug gezonden BEHEEB EN REDAKTIE : 12, Zwarte Lieve Vrouwstraat, 12 VAH_JSiTCK. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

WWW1'" 1 11-111 II" * OrQk&tftMJltgeoVite* lasaî Maatsctoappij H ET LICHÎ bestucrder» P. OC V5SCH. Udcbcrs>OrRt . . REDACTÎE . . ADMINISTRAT^ U0PGFOORT. 29, CENT «UV "-"«Hl B SWMHUdUttWdW '■ Orgaan der Belgische Werkliedenparty,\ — Verschijnende affs dagen. || ABCNNEMENTSPRJJS 1 BELQiE Drie ososBtsfeiî. . . , , ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

GAZET VAN BRUSSEL DflGBIiflD VOOÎ^ HET VliflRJWSCHE LiflflD % oor f olk. Ni » in en laàl Omdat ik Itamiug Sien. Van Eyck. BEHEER EN RhAKTIE " Il aankondigingen . Handschriften worden niet teruq qezondev J ' Il Plaatsaan/ragen : 5 centiem per>alven rcg«l , I Îaiia \p #i4i iO II am^ra 4anirnndi( moen 10 centiem ; Publiciteit: 3° ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 24 Februan 1915. Èerste jaarg . Nr 42 f*rijs 5 Centiemen doos g-eheel Belgrië 3EH£3EC*X Vlaamsche Nieuws Het best ixuselicht en meest versoreid Nieuwtblad van Belgiê. - Verschynt 7 maiu pwr IABONNEMEN rSPRtJZEN : (<er wtei J ... 0.35 I Per 3 maandcr *.UU 'e: m**ml ... 1.50 t Per 6 maandeii 7 Sti Per jaiir 14.00 BESTUUR BUREELEN: ...

De Belgische standaard

l ste Jaar. — N° $ Vijf centiemen het nummer Trijdag 5 enZaterdag 6 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViL-LA M A COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelfngen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. «DcBelgische Standaard» verschijnt ...

Pages