Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan den Befffische Werkliedenpartij,i — Verschjjnende aile clayon. Drufcater-U itgeeftter Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuerdcr » J». DE VISCH. LedeberS'Ocn! . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENT ABONNEMENTSPRIjS BELGEE Oric maanden. . , . . Tr. 3.23 Z.ea maanden • , « « . fr. 6 50 Een jaar. fr. 12.53 Meo ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

[venant offrir au roi le montant d'une souscription pour la construction d'un nouveau cuirassé Cliché Svenska, Stockholm 1913 Le Parlement La statue de Gustave-Adolphe Le ministère des Affaires La Suède est gouvernée par une monarchie constitutionnelle et héréditaire depuis 1 523. Trois noms brillent comme des étoiles dans cette ignée de ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

fW*e Ja^angivvia Kunuas la uium » r>io e» (cent ■^BÉBACTIEBUREEL ■ KAUERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON Ho. 9922 Noord. Pi Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens ip lier bladzijden. Abonnementsprus bu vooruitbetaling : Voor Hollana en BelgiS per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Vocr ...

L'écho de Belgique

L'ECHO DE BELGIQUE-DE STEM UIT BELGIE (337) 3 houding tusschen Engelschen en Belgen. De geestdrift, de benieuwdheid der eerste dagen zijn henen, het onderhouden der vluchtelingen weegt zwaar op diegenen die er zich mee gelastten, verwachtend dat weinige maanden zouden verloopen, vooraleer de zegevierende bondgenooten ons vaderland zouden schoon ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

I H.LCLiT.'JCJI.JLH-llUl ' lir~r~ 'f8** ^a— i ■■i^n ■ —WfMi i i ■ i—>■ m.' n.ijgg^T r. ."ir- ir.ii > — i^i ■ i ■ ■■ "«*■ t.j-mi r—-wwb —w HT fiRNTENAAR ■ DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Kennisgeving. 1) Aïs hoogste prijzen zijn voor het Etap-pcn- en Operatiegebied vastgezet wordea . Voor runder. Ie ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Druk3ter-Uitgeefsteî sam: Msatschappij H ET LECHT bestuav^Ser r P. DE V1SCH. Lcdcberg-Oent . . REBACTIE . . ADMÏNISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJ5 BELGIE Drie maanden. . . , , rr. 3.25 Ses maanden > , . , . fr. 6.50 Een jaar. . . * k . . fr. 12.50 M en abonnecrt zich op aile postbureelc* DEN VREEMDE Drie inaandcn ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE. — N" 260. TiRÂGË JUSTIFIÉ 58,000 EXEMPLAIRES CINQ CEHÏÏM.ES EDITION B JEtfDI 24 JUIN 1915. LE BRUXELLOIS ^^<c»3?sr2«ir3Bî3WtBa«a-,3rs s 1 as a 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 fraises 0 «MgsiiM<MMaaR»ii»fflBtaiB«aBKigasatratBi«a^^ «Xo*o.a?:Ba.£0. 0"ULO"tlc3Llo3 ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

■ 671 - Gesetz- und Verordnungsblatt [Or die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezcltc slreken van België. îullelin officie! des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gêdrukt in de drukkerij van liet Wet- en ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

! gerste JMârgàng Nô. 14^ Maatidag, 28 Junï 1915 S Cent DE VLAAMSCHE STEM 0 volk zal met vergaan! ■ ALGEMEEM BELGISCH QAGBLftP Eendracht msakt macht! REDACT3E- EW AEK3SN!5TKAT!EBUREELEN s KALVERbTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM, Telefoon No. 9222 Noord. s MoQiisiogtSiiGlEes*: 5VSr. ÂL3ERSK DESWARTE. OpsieSra'acS: CYRSEL BUYSSE — RENÉ DE ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

r çefSte Jaaréang N°. 124 Vrïïtfag 4 Juni Î9I5" â Cenis KAC I^^AA C^ — '-: —- - BEDACTIEBUREEL,: ccnnu m aaoo u„ J Hootdopsteller : Yoor AB0KNE11ENTEN vende men xich tôt do Administrât!» V8n flot Mti Be vSZ ve'rscl^jnt t^ Âmsterdam elken d,g de, morgens Mr. ALBERIK DESWARTE KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. - Te.. M. 8922. j« vier ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

LE ES ^itn teoelenrfan roman B0ÊTVAARDI6E MAGDALENA welke thans ais mêngelwerkvorsohijntin de Anissrpsohe Tijdingen Hat blad is in alla dag-blao .'.inkols en blj da var-keoper» te verkrijgan aan 5 centiemen 2;_^L——ll2.GEILLUSTREERDE 5 ce""eme" Z OMPACy S GAZET a m—i—■himi iwiii—i ii i il >i il mm m ■mi' il muni h ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2rANNEE. — Série /e-- N°8 227et22S Le numéro ; 10 Centimes (5 CISRTIMSS AU F10NT) ^Dimanche 27 et Lundi 28 Juin 1915 mm—a— -aga»" RÉDACTION & ADMINISTRATION fjto m de la Bourse — il HAVRB Téléphone: Le Havren* 14,05 Directeur : FEENANS NSÏÏRAr Tontes tes communications concei la rédaction doivent être adn a8x",rue de ...

Pages