Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 39 JUIN 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES abonnement: 9 FRANCS téléphone o 1268 J ADMINISTRATION : LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21e ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES \ Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles LE ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan den Befffische Werkliedenpartij,i — Verschjjnende aile clayon. Drufcater-U itgeeftter Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuerdcr » J». DE VISCH. LedeberS'Ocn! . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENT ABONNEMENTSPRIjS BELGEE Oric maanden. . , . . Tr. 3.23 Z.ea maanden • , « « . fr. 6 50 Een jaar. fr. 12.53 Meo ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere Année N°- 230 « ccm» (lo centimes) «Jeudi ÎO juin 191a L'ECHO BELGE UVmon fait la Force. Journal ouotidien du matin paraissant à Amsterdam Beltte est notre nom de Famille Toutes les lettres doivent être adressée: au bureau de rédaction : N.Z. VOORBUHOWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( Charles ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

! gerste JMârgàng Nô. 14^ Maatidag, 28 Junï 1915 S Cent DE VLAAMSCHE STEM 0 volk zal met vergaan! ■ ALGEMEEM BELGISCH QAGBLftP Eendracht msakt macht! REDACT3E- EW AEK3SN!5TKAT!EBUREELEN s KALVERbTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM, Telefoon No. 9222 Noord. s MoQiisiogtSiiGlEes*: 5VSr. ÂL3ERSK DESWARTE. OpsieSra'acS: CYRSEL BUYSSE — RENÉ DE ...

Het volk: christen werkmansblad

IfenTwTO^le JaaT— H 151 Go Misssî -r fial^ezlB — Elgeadoo Wocnsdag, 2 tel 191^ "Aile bricfwîsselingen vracht-Trij te zen den aan Àug. Vaiî ^ Jseghem, uitgever voor de laami. maatsch. «JRrukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Qent;"> c' ~ . [ Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossu y t, Recoiletten-itraai, 14, Kortrijk. 1 ...

De stem uit België

Tel«phoon; Central 12 86. Registered at .the General Post Office as a Newspaper. De Stem uit Belgie LEcbo be Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement î ls, 9d, voor drie maanden. Subscription : is4 gd« for three months. No. 38. VRIJDAG, JUNI 11, 1915. Price ld. NIEUWE HERDERLIJKE BRIEF VAN KARDINAAL MERCIER. Please Read This. There ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

[venant offrir au roi le montant d'une souscription pour la construction d'un nouveau cuirassé Cliché Svenska, Stockholm 1913 Le Parlement La statue de Gustave-Adolphe Le ministère des Affaires La Suède est gouvernée par une monarchie constitutionnelle et héréditaire depuis 1 523. Trois noms brillent comme des étoiles dans cette ignée de ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

f aerste .Jaargang IV". 13s DInsdag !5 Juni 1915 g Cent DE VLAAMSCHE STEM ^ ALUEfUEEN — '! BEL.GISCH DAGBLAO •ÉENDKACHT MAAKT MAC HT ! REDACTIEBUREEL I XAUERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOOH No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdairt elken dag des morgens on vier bladzijden. Abonnementspr\js bij vooruitbetaling : Voor ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

I H.LCLiT.'JCJI.JLH-llUl ' lir~r~ 'f8** ^a— i ■■i^n ■ —WfMi i i ■ i—>■ m.' n.ijgg^T r. ."ir- ir.ii > — i^i ■ i ■ ■■ "«*■ t.j-mi r—-wwb —w HT fiRNTENAAR ■ DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Kennisgeving. 1) Aïs hoogste prijzen zijn voor het Etap-pcn- en Operatiegebied vastgezet wordea . Voor runder. Ie ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

fW*e Ja^angivvia Kunuas la uium » r>io e» (cent ■^BÉBACTIEBUREEL ■ KAUERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON Ho. 9922 Noord. Pi Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens ip lier bladzijden. Abonnementsprus bu vooruitbetaling : Voor Hollana en BelgiS per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Vocr ...

L'écho de Belgique

L'ECHO DE BELGIQUE-DE STEM UIT BELGIE (337) 3 houding tusschen Engelschen en Belgen. De geestdrift, de benieuwdheid der eerste dagen zijn henen, het onderhouden der vluchtelingen weegt zwaar op diegenen die er zich mee gelastten, verwachtend dat weinige maanden zouden verloopen, vooraleer de zegevierende bondgenooten ons vaderland zouden schoon ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jèfe Année N»T225 S cents CIO Centimes SamecS; S juin 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Beîae est notre nom de Famille Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOOBBCRGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Ctoef: Gustave Jaspaers. ( Charles ...

Pages