Your search has 647 results

a-z index of titles
  • 1914-06

Filters

Publication date
1914647

L'étoile belge

L'ÉTOILE BELGE Mercredi 3 juin 1814 €515* ^ax33.ê^. — X^J" JLE»-â Baromètre du 3 iuin . PRIX DE L'ABONNEMENT : POUR BRUXELLES : l'n an : 1£ fr.; 6 mois, fr. 3 mois, fr. i&& POUR LA PROVINCE : Un an : I« fr.; 6 mois, fr. &.50; 3 mois, 5 fr. BUREAUX : rue des Sables, 13, ouverts de 9 à 16 En protùice il suffit de ...

De toekomst: weekblad voor de arrondissementen Gent-Eecloo

^7" eeictilsicl -voor de Arrondissementsn Gent-Bekloo Cngetcekende brieven worden niet opgenomen ANNONCEN : 15 eentiemen per regel dikwijls herhaald REKLAMEN : 20 eentiemen per regel REDACTIE : ADMINISTRATIE : W. MEYER G. FOUCAERT ===== Hoogpoort, 29 - GEPIT - Lokaal Ons Huis, Vrijdagmarkt ■ IHHIII ■ Il II I »!■ IIIMII III——IIIIMM - ...

Het nieuws van den dag

HET NIEUWS VAN DEN DAG IABONNEMENTEN ! KsB.ifflden-4 tank. ~8 «ran*. WrEoUand >.11 — s,r(s andero landen van het postverbond » , 20 — BESTUUR EN OPSTEL ? Zandstraat, 16, Brassai TELBPOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYG-HE BUREËL <)ER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zaudstraat, 6, Brassel TELEFOON A 7948 AANKOND Gevi'aagda an aangeboden ...

La chronique: gazette quotidienne

Mardi S3jub» 1914: — Edition C CINQ CENTIMES LE NUMERO POUR TOUTE L'A! BELGIQUE 45's année. — 1*1° l1^ O LA CHRONIQUE "" F BUREAUX / 5 et 7, Galerie du Roi'(Passage Saint-Habert) BRUXKM-lt GAZETTE QUOTIDIENNE TÉLÉPHONES \ Administration i N* Rédaction : N* 14LO& * ABONNEMENTS s Bruxelles : 12 francs par an ; — 6 francs pour ...

Gazette van Gent

247e JAAR. - N' 14B - B 5 GENTLEMEN ZATERDAG, 27 JUNI 1914 GAZETTE VAN GENT IIÎSCHBIJYOOSPBIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eeu jRJvr fr. S2°QQ Een jaar fr. I5-G0 6 maanden » S-50 6 maanden. .... » 7-75 3 maanden » 3°50 3 maanden » 4-00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, ...

De afrosser

Vijfede jaar. — Hr 26. — 28 Juni 19T4. DeAfrosser WEEKBLAD BOST AT WIE 'T VERDIEWT tyv ABONNEMENTSPRIJS : 3 frank per jaar. — Prijs per Nummer : 5 Centiemen OPSTEL EN BEHEER : in 16, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 6953 Voor aile aankondigingen, zich wenden tôt de ^ AGENCE BELGE DE PUBLICITÉ GÉNÉRALE Parochianenstraat, 16 te ...

L'agronome: journal de la Société agricole et forestière de la province...

ABOIREIEIT S francs par an. ENVOI GRATUIT aux membres de la société. L'AGRONOME INSERTIONS *9 o. la petit* ligne. 40 0. la ligne moyenne •o£0. la grandj^» ligne, Jonrnal de la Société Agricole et Forestière de la province de Naqwtet PARAISSANT XjE SAMEDI - Directeur : J.-B. FICHEFET. y 5 625 pl^' Les lettres concernant la rédaction et ...

Het volk: christen werkmansblad

YieF-cn-Twinligsle Jaar,-N. 142 Godsdienst - Huisgezin - Eigendom Zaferdag, U Jim! 1914 Alla briefwisselingen vraclit-frrij te \onden aan Aug. Van Iseghem, uifcgever voor de naami. maatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van Wesfc-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Ain-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, ...

De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en...

Zesde Jaargang. Nummer 18. Prijs per nummer : 10 centiemen. 20 Juni 1914. ÏÏÎILT!ANTWEfÇPEN : LflfTTTHTTTTmtTlflinilll'l)lin> De Verzekerings-zegel is de voordee-ligste en nuttigste zoowei voor winke-liers als burgers. Bureel:0ranjestraau30. ABONNEMENTEN: Men schrijft in op het bu-reel en bij aile postinees-ters.□einschrijvingcn worden op ...

De bestuurlijke scheiding

Ie Juni 1041/ 10 centiemen het nummer Ie Jaar Nr 2 in E BESTUURLIKKE SCHEIDNG — ABONNEMENT — 1 franlc 's jaars REDACTIE EN BEHEER : CENT, " Vlaamsch Huis „ St Baafspleïn, CENT — ABONNEMENT — 1 frailit '«s jaars De abonnés worden verzocht den abonne-mentsprijs zelf op te zenden aan 't adres van redactie en beheer " VLAAMSCH ...

Le ralliement: journal libéral hebdomadaire

Douzième Annee, N° 26 LE Dimanche 28 Juin 1914 RALLIEMENT Journal Libéral hebdomadaire Comité de direction : Paul Jasson, E. Feron, P. Hanrez, G. Lorand, A. Lanihiotte, Hennann Dumont ABONNEMENTS : Belgique . fr. 5.00 par an Etranger : fr. 7.00 id. Les abonnements prennent cours le 1er janvier et le 1er juillet 10 centimes le numéro ...

Pages