Your search has 297 results

a-z index of titles
  • 1915-02

Filters

Publication date
1915297

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

9e iAflrcmn(r — M' 4-3 Prijs ; & centiem voor hccl het land en â @ csntictn voor het Buitcnlaod Zaterdag20 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBLAD VOOR H ET VLAAMSCHE LAND t'oor Woik, en TaaI. <??iîdal Ik Wiamiatg !îeiî. Van Eyck. Handschriften worden niet teruggeeondm BEHEER EN RED ARTIE : 12. Zwarte Lieve Vrouwstraat, ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2e jaargang — N' 38 Prijs : 5 centiem voor heel .het land en 10 centiem voor het Buitenland Zondag 14 en Maandag 15 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBLiAD VOOR HET VUflfl^SCHH LAfiD Woor Volk, Stam^eii Taai. Omdat !k Vlamiitg tien. Van Eyck. Handschriften worden niet teruggesonden BEHEER EN BEDAKTIE : 12, Zwarte Lievs Vrouwstraat, 12 M«MI| ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VORUIT Orgaan det* Beigmhe WerMiedenpa&îiL — Yemehynmda aik dagen. Dniksîer-Uitgeeïîte» gara: Maatschappij H ET LSCHÎ bestuarder» p, HE VSSCH. Le«Jcbsr2-Gent . . REDACTIE . ADM1NISTRAT1E HOOGPOORT. 29, CENT ABGNNEMENTSPRIJS BELG1E Dfie snasade». . . , . fr. J.2S Zcs raaandcB • . . . , fr. 6.50 Cïn jaar. fr. 12.59 Mïa absnneert ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jère Annee N°. iz?> S cents (ÎO centimes) samedi 27 février 1915 L'ECHO BELGE L'Un son fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam.. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : JV.2J. VOORBUROWAL 234—240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXe SIECLE _ Jk eyi'ia—J 9/ RÉDACTION & ADMINISTRATION 28 ter rm is la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n° 14.05 I M Directeur : FERNMD NEEMT Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées Ia8K",TM de la Bourse, Le Havre. LONDON OFFICE: 21, Pan ton Street ■ (Broadmead House) j ABONNEMENTS : ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten I.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. ...

De stem uit België

LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Dieu et Patrie. RiiVAaii • ÇÇ RiiccpII Qmiai'P W f Abonnement: Subscription: Voor aankondigingen : DUIcclU . JJ, ÏYuSScII square, ff.v. is, 91 voor drie maanden, ls. 9d. for three months. 55, Russell Square. No. 20. VRIJDAG, FEBRUARI 5, 1915. Price Id. Decreet Zijner Heiligheid. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere ^rinCG IV0. 107. 6 cents (ÎO Centimes) Dimancne y février L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant A Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Ctief : Gustave Jaspaers. ( Charles ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNEE. - Série nouvelle. — NM07 Le numéro ' 10 Centimes Vendredi 26 février 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION 2g 1er me de !a Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n° 1Ï.05 Directeur : URNAND fiSSRAT Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées uSl*r, vae de la Bourse, Le Havre. LONQON OFFICE: 21, ...

Het volk: christen werkmansblad

— fijf-es-Twintig§te Jaar, H. 39 SoMenst — Biispzln — Elgenta Dinsdag, 9 Februari 1915. Alîa brieftyîsseîingen Trachfc-VTÎj te zenden aan Aug. Van Jseghem, uitgever voor de naamL tnaatsch. « Drukkerij Het Volk ay ïleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen» ©aston Bossuyt, Gilde der Ara* bachtan, Kortrijk Telefoon 52ï ...

Het Vlaamsche nieuws

■Iflsdag 9 rfebruai-Â 1915, feerstc JMrg. Nr 27 « EEïBTr1 f Prijs : 5 Gentiemen door géheërèelgië ««mu M mu. ,1,1,11 », Vlaamsche Nieuws Het feest ingeiicht en mee$t verspreid Nieuwsblad van België, - VerscKijnt 1 maal per week ABQNNEMENTSPRMZÇN : IL -jetl - 6-35 i Per 3 saaandeE 4.08 V* PerBmaaadsc 7.® meegt verspreia meuwgp ...

De stem uit België

KEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 20. VRIJDAG, FEBRUARI 5, 1915. Price ld. Decreet Zijner Heiligheid. Photos. Belgische Gewonden in ...

Pages