Your search has 463 results

a-z index of titles
  • 1916-12

Filters

Publication date
1916463

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ctffe W BMs 1® Bfenitlj Belgifcher kurier £5vïïffelets <£a$e&$eïtung $« Sclgifti* 8 ut 1er erfdieiut in Sriiflel lâfllicij (auS) ©onntngS) 3U>eiî»al aujjet SHontcg tootmiitag. 2>ic Erfte S! u S g e 6 c (A) etfcfjeint jcSctt Sîadjinittog. ï>ic 8 H> e H e SI n 3 s a 6 e (B) crfrîjcint ntotgenS. Csin f cnï> ungen ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijtiende Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of ballerjj oritvang't tien of vijftien. Fransclie en Nederlandsche exemplaren. De Ifisîructiecentruins van het Belgisch Leger (Vervolg) IV. — Verdere Onlwiklreling. Eens de eer'ste moeilijkheden te boveii ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 Cfennig Stveife (1 ■I A A ■llffUI I III 10 gfetiiHg Belgifcher Rurier ^ruffgïet ^ntgeaseifuttg " $cr S :1 siî dj i SE ttt Î4; srfdjehtt te Siâftel iagltéj foucf) Sontiiogê) jtoetmaï au [jet ÎSoitfag Dototittag, Sic grtti ausgabc (A) ctf^tint jeben SiadjuiUtcg. Sic glociio MuSgabs (B) MfâjeiBt rastgeaS. Cinjcnbungcn finb nat on ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

' NVERS. Vendredi 1 Décembre 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvieme Année No 17.780 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx. Pour l'intérieur et l'étranger on peut s adresser à la poste. LLOYD ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N. 809 - Ed. I CIliQ CIKTIHES Vendredi 29 Décembre 1916 Annee - N. I abonnement postal, éd. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois s Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique el à l'Otatsiger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les I Janv. 1 Avm 1 Juillet 1 Octob. peut s'abonner ...

Het Vlaamsche nieuws

Zondag io December 1916. Tweede Jaarg, Wr 341 Prija 1 6 Centiemea door geheel 9«%sê Het Vlaamsche Nieuws - fan» iwii!p cas» nu) 4M3Bfc «SB» 4H§ ^ «hboi ■■■un »»« Het best iagelicht en meest verspreid Nieumshlad vao België. - Verschijafc 7 maal per week 4B0NNEMENTSPRUZEN » Per sxiasad 1.71 Per S msandeu P«r S sjMLBdes .......... ...

L'indépendance belge

i7ème amrëe.. No 287 L' INDÉPENDANCE ROYÂUME-UNÏ : ONE PSNNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : g CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : IUDOP HO'JSE. TTJDOE ST.. LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : ïl. PLACE DE LA BOURSE. TELEPH.: 1 3 1 1 "57 1 233-75. LU&DI 4 DECEMBRE 1916. En vente à Londres à 3 h. !s samedi ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 79. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 16? December 1916 Iets over Schoonheidsleer. III. Zooals we de vorige maal gezien hebben, heeft liet schoone de eigenschap een algemeen en onbaat-zuchtig behagen te verwekken. Dat is ook het geval voor het goecle en het ware. Want ik moet dikwijls eene daad goed noernen, die mijne ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3037 Gesetz- unti Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Citgegeven door de politieke Ifdeeling bij den Generaalgou-rerneur in îielgié. Gedrukt in de irukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussei, Leuyensclie •traat 40. Het "Wet- en Verordeningsblad t! in België Terkrijgbaar bij OTenarenoemde drukkerij. in ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Sm9 Année - N. 805 • Ed. 5 CINQ CENTIMES Samedi 23 Décembre 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. J Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgiqui et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours le» IJanv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 3§e iaar. Nun?« 291 G. De Graeve, Keielvest, 16 DE KLEÏNE PATRIQT faeitsdag ï3 Daeemaer Î91S. Prijs 3 eentiemea Duitsche beriohîen het Groot HooSdkwarti8if« Hïweeâe Duitsob bericht van 10 Deeamber. BERLIJN, 19 December, 's avonds. Benoorden de Somme af en toe krachtige fjeschutstrijd. — In Groot Walachije, in ...

De Belgische standaard

I IIUlMïffSU! :? | fw m/IWw i f maa&d i« *-®S ■ nvaacto s-5° |I» a» -5' ty.4 Mi-* 2 •-•; ' ' *.:* trcaane • - t wwaàti %-& g nw*n<-' - S"3? ,~ £«#«» "fias* f;m»»5d f. a~3® a«a*aaû«a §-e® | atifcaâsâ ï'P OPSTEL (H BEHEER Î rm* «tosGtquiOv* Zeedij* m ?&$•■** ISlcin« aaakpadi-gfes§«a 0,5,3 ...

Pages