Votre recherche c:bnc:3332 a donné 60 résultats

a-z index des titres

  Filtres

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Twcedc Jaapgai*ff, nr 50 Prjje par immmef : 5 eentaem Zondag, 16 Deeesntoer 191^7, Aboan*m«ntaprlJ> : Per jaar . . 2,50 fr. Voor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0.65 fr. ♦ ♦ ♦ Aile briefwisseling te zenden : 48, Naamsche Vest, 148, Leuven Postcheckrekening nr 242 De Gazet van Leuven Slke medewarker bl|ft Tirnt-woordtl^k Toor zf n ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  ✓ % Derde Jaargang, nr 5 PrMs Ber aummer : 5 eentiem. Zoadag, 3 Februari 1918. (< Afconnementsprijs : Per jaar . . 2,50 fr. Voor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0,65 fr. Aile briefwisseling te zenden : 148, Naamsche Yest, 148, Leuven Postcheckrekening nr 242 Elke medewerker hlijft verant-woerdelijk veer zijn opstel. Qngeteekende brieven ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  aw * \ i 1 Eerste Jaargang, nr 1. Prijs per nummeri: 5 centiemen Zondasr, 10 December 191i De Gazet van Leuven □ AtoonnemLentsprij s : Per jaar 2,50 fr. p—. Voor 6 maanden .... 1,25 fr. j I Voor 3 maanden .... 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELIîQ TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HlfVERLEE (Leuven) I— ,11à- .1 .fcn.i -ji.r «. • r ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargaxig , ir 4. i Prijs per nummer ? 5 centieiAgn. Zondag, 28 Januari 1917. De Gazet van Leuven □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postckeek-rekening- N1' 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nl 1. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag\ 7 Januari 1917. De gazet van Leuven I—I ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. II I■■■ 11 ■ IIII — I I ■■IIII 11 III Illll IUBII ■■■!!■ ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Eerste Jaargang, nr c Prijs per nummer : 5 centiemen Zondasr, 24 December 191( De Gazet van Leuven Atoonnementsprij s : Per jaar . . . . . . 2,50 fr. □ Voor 6 maanden 1,25 fr. Voor 3 maanden .... 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) AANKONDIGINGEN : Naar overeenkomst. BOEKBESPREKING : Het inzenden van ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 48 Frijs per nummer ; 5 centiem. Zondag, 2 December 1917. AbonnementsprJjs : P^r jaar . . . 2,50 fr. Vnor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0.65 fr. Aile briefwisseling te zenden : 48, Naamsche Vest, 148, Leuven De gazet van Leven Elke medewerker blijft verant-woordelyk voor zijn opstel. Ongeteekende brieven of bijdra-gen ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Derde Jaargang, nr 35. Prijs per nummer : 8 centiem. Zonrîas: 1 ReDtembër De Gazet van Leuven Aboniraettîeritspriis s OPSTEL EN BEHEER : Elk medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn AANKONDIGINQEN : Naar overeenkomst. per :aar _ t _ 400 fr. i t/.o *i \t i/jo PII\/P\I I 0 5te1' — Ongeteekende brieven of bijdragen worden BOEKBESPREKING : ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 17. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag\ 29 AprM 191t. De Gazet van Leuven 1 = —J ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar . . . . 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVEBLEE (Leuven) Postoheok-rekening Nr 242 Elke medewerker blijft ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Derde Jaargang, nr 32, Prijs per nurnmer : S centiexn Zondag 11 Augustus 1918. De Gazet van Leuven Abonnenientsprijs : Per jaar 4.00 fr. Voor zes maanden . • • 2.00 fr. Voor drie maanden . . . 1-00 fr. opstel en beheer : medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn l Pl!\/P\j I ops'el. - Ongeteekende brieven of bijdragen worden 14o, IMaaniSCne ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 22. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag\ 3 Juni 1917. De gazet van Leuven □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. J Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : • Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekening Nr 242 Elke modewerker blijft verantwoordeJijk ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Berde «Margang, $7. Je ^ M % |<fOi «SX3#»»• vi «•vMli.O*i.1 Zsiàda.g 15 September 1918. De Gazet van Leuven ^\/>»' ..vw -visnjxrr t.r.w^wiwwtaacyxE» »«r -rwww j ftbok'SHer«ej2tsps,,!is : Per jaar 4-00 fr- Voor zes maanden . . . 2.00 fr. Voor drie maanden . • • 1-00 fr. Opstel en Beheer : ! 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN ...

  Pages