Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

306 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 04 Juin. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/pn8x92387m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Tweedc jaiirgang Nr 29 Prijs 6 centiemen Geiit \ Juni 191 (> hoofdredactie : algem-"n secret aria at oude houtlei, 34. met de medbwe r k1ng van het werk der volk> bibliot heeken "de straal,, thfcresianenstraat, 13 ALLERLEI Weekblad vooic ons Vlaamsche Velk beheer : vrouvvenbecretariaat peperstraat, 17. — «o» - ,Ai onnementen : fer jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 inhoud : Voor toekomende week — De uitwendige vereering vati God. — Mijne wenschen aan het H. Hart van Jezus voor de Junimaand. — Eer--stelingen. — Overtuigingskracht en Verdraagzaamheid. — Mijn règlement — Een gemeene kerel (vervolg en slot.) — Het Kerkportaal (3-vervolg.) — Voordrachten en Lessen. Voor toekomende week We beginnen toekomende week met de afkondiging van een uit het Fransch vertaald verhaal van den wereldberoem-den schrijver René Bazin Bazin is niet alleen een der grootste schrijvers van het huidige Frankrijk, maar staat tevens bekend als een zeer voorbeeldig katholiek. Intusschen mogen de vele Fransche vuilschrijvers met afgunst op zijn schitterende schrijversgaven neerzien. Van deze gaven nu zullen de lezers van « Alleriei » toekomende week een staaltje te genieten krijgen. We kunnen op voorhand verzekeren, dat het hun uitermate be-vallen zal. Titel van het verhaal is De Zegen der Armen Lezers van « Alleriei », maakt te dezer gelegenheid pro-paganda voor uw blad, al deedt ge 't maar om den vertaler voor zijn moeite te beloonen. de redactie. De uitwendige vereering van God Gelijk we gezien hebben is de leer van Christus betrek-kelijk de Godsvereering geheel ontdaan van aile wreede en bijgeloovige gebruiken der heidensche eerediensten, zoowel als van de kleine en plaatselijke bijzonderheden, in den eeredienst door Mozes den Joden voorgeschreven. Zij is die verhevene en zuivere leer, het meest beantwoordend aan de waardigheid van God en aan de hoedanigheden van den mensch. Wanneer wij deze leer aangaande de Godsvereering bij de voortreffelijke zedenleer en de allesovertreffende geloofs-leer voegen, laat zich reeds de gevolgtrekking op eene be-paalde wijze gevoelen. Maar als wij den Leeraar zelven en de wijze, waarop Hij leerde in aanmerking nemen, daarbij nog voegen de uitwerking van zijne leer, dan zal de gevolgtrekking volkomen wezen. * * f Welnu van wiens lippen vloeide de leer, die wij beschouwd hebben ? — Van de lippen van" een eenvoudigen ambachtsman van Galilea. Jezus, aldus werd hij genoemd, leefde, inderdaad, van zijnen handarbeid. Hij had geen onderricht in de letteren of in de wijsbegeerte ontvangen. Tôt geen enkele der sek-ten, die toen in Judea bestonden, behoorde Hij toe. Deze omstandigheid ontging niet aan de aandacht der Joden tôt wie Hij zich richtte : « Hoe kent deze de Schriften, daar Hij ze niet geleerd heeft ? » zoo spraken ze met verbazing tôt elkander. (Joan. VII, 15.) Doch die Jezus sprak met gezag. Hij hield geen redetwisten en droeg geen geleerde verhan-delingen voor. Hij sprak niet als de Schriftgeleerden en Farizëers. Hij sprak met gezag, als de opperste Meester. Aan zijne woorden bemerkte men, dat Hij de groote gehei-men, die Hij verkondigde, en die wel geschikt waren om de bewondering tler geheele wereld gaande te maken, volmaakt kende. Vandaar dat de verwonderde scharen uitriepen : « Geen mensch heeît ooit gesproken, gelijk deze. » Niets echter evenaarde de treffende eenvoudigheid van zijn onderricht. De Wijze bij uitnemendheid sprak zoo een-voudig als 't maar mogelijK was, zonder eenig streven naar welsprekendheid, zonder opgewondenheid en zôô, dat Hij kon begrepen worden door allen, die Hem hoorden. Het was overigens bij voorkeur aan de kleinen en geringen, ' aan de eenvoudige en oprechte zielen, dat Hij de goddelijke gehei-men openbaarde. Bijna al zijn ieerstellig onderwijs, zoo verheven en bij al de kortheid zoo volkomen duidelijk en juist, werd door Hem gegeven in den vorm van korte gezegden of spreuken, waardoor het gemakkelijk te omhouden was. Hij gebruikte treffende gelijkenissen, die de waarheden in den geest en in het geheugen der toehoorders prentten. Meermaals echter bezigde Hij bewonderenswaardige vergelijkingen, ontleend aan de voorwerpen, die de hoorders omgaven, aan de ge-beurtenissen van den dag, aan de gebruiken des levens. De menigte volgde Hem overal en verbleef zelfs bij Hem verscheidene dagen achtereen in de woeste streken zonder zich om voedsel te bekommeren Wordt Hij door zijn tegen- " strevtrs aangevallen, zijn antwoord is altijd kort en juist. Hoe dikwijls stellen de Farizëers en Schriftgeleerden Hem alleriei strikvragen om Hem met zich zelven of met de wet van-Mozes in tegenspraak te brengen en Hem zoodoende bij ht t volk belachelijk of gehaat te maken ! Doch altijd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes