Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

232 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 12 Mars. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/w66930qr9m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

WeekbBad vooi* ons ¥EaamscEse ¥olk HOOFDREDACTIE : ALGEMeen SECRET AR1AAT OUDE HOUTLEI, 34. MET DE MEDEWERKING VAN HET WERK DER VOLKS BIBLIOT HEEKEN "DESTRAAL,, THERESIANENSTRAAT, 13 BEHEER : VROUWENSECRETARIAAT PEPERSTRAAÏ, 17. — «O» — A BONNEMENTEN : PER JAAR FR. 3,25 zes maanden: » 1,(30 DRIJ MAANDEN : » 1,00 INHOUD : Hier zijn we ermee ! - Eigenwaarde en Zedelijkheid. — Houdt u fier ! — Een Wandelingsken in Gent. — Maarten in 't Vagevuur. — Huiselijke Opvoedinr. — Van Klein Jauneken. — Lachedingen. — Voordrachten. Sociale Bedrijvigheid. Hier zijn we ermee! Van heden af dus verschijnt « Allerlei » met een bijvoeg-sel, dat over 8 bladzijden wordt gedrukt, in boekvorrn. Daardoor zullen de lezers, die dit bijvoesel zorgvuldig bewaren, na verloop van eenige jaren ?ich in 't bezit b( vin-den van een flinke bibliotheek. De reeks wordt geopend door een boeiend verhaal De geheimzinnige Burcht dat in allerhoogste mate de belangstelling onzer lezers gaande maken zal. We dachten het dan ook onnoodig hier veel woorden te verspillen, om dit verhaal bij onze lezers aan te bevelen : goede waar prijst zichzelve ! Dit echter kunnen we verzeke-ren : wie De geheimzinnige Burcht leest, wordt een propagandist voor « Allerlei, » omdat hij 't verhaal zoo boeiend vinden zal, dat hij 't ook door anderen zal willen doen lezen. Nu of nooit is 't oogenblik aangebroken om « Allerlei » in aile huisgezinnen te doen binnendringen, omdat «Allerlei» 't eenige weekblad is, dat volkomen beantwoordt aan de verlangens van hef vlaamschgezind publiek. Leest De geheimzinnîge Burcht en verspreidt « Allerlei » ; zoo slaat ge twee vliegen in éénen slag en helpt ge tevens doelmatig mede aan de ver-heffing van ons volk. Eigenwaarde en Zedelijkheid (Naar eene voordracht van R. D.) Onder bovenstaande hoofling zal « Aller'ei » eene reeks artikelen afkondigen over het zoo belangrijke onderwerp : « De bevordering der zedelijkheid bij de werklieden. » Er is geene kwestie van veel nieuws . aan te leeren, wel van eens té herinneren aan oude bekendheden, die immer nieuw blijven. Vooraf zullen wij handelen over de zedelijke opvatting van het woord : « Arbeider » en hoe wij dit woord moeten verstaan. Ban han- len wij, altijd kort, over de beteekenis van den Arbeid. vervolgens over de verschillende hoedanijheden die vereischt zijn om als een zedelijk mensch te kunnen aan'zien worden, of die in aile geval veel bijdragen om de zedelijkheid te verhoogen, de werklieden in de algemeene achting te doen stijgen. Zoo zullen wij spreken over : a) de houding ; b) de kleeding; c) de beleefdheid en voorkomendheid ; d) over slechte en vuile gewoonten ; e) de vriendelijkheid en gedienstigheid ; f) sierlijke uitspraak ; g) de zedelijkheid in de gesprekken ; h) de matigheid i i) de verdraagzaamheid ; j) de beroepsopleiding ; k) kunstzin en liefde voor wetenschap ; 1) zedelijkheid op het werk ; m) verzedelijking door verzekering ; n) de eerli jkheid en om te eindigen dan nog eenige woorden over de huishoudelijke opleiding. Voor vandaag handelen wij over : De Zedelijke Opvatting van het woord " Arbeider ,, Degenen die min of meer aan 't hoofd staan van de christene volksbeweging, hebben reeds dikwijls 't verwijt moeten aanhooren dat zij hunne taak te eenzijdig opvatten, dat zij den werklieden enkel spreken van hunne rechten en nooit, of althans veel te weinig, van hunne plichten. Wij willen hier die beschuldiging niet onderzoeken. Liever zullen wij zeggen hoe wij den werkman willen veredelen, wel oveituigd dat een veredelde werkmansstand ook tegen-over het pratoonaat, 't is te zeggen : tegenover de werk-gevers, ten voile zijn plichten zal verstaan en vervullen. Vooiloopig zeggen wij slechts het volgende : Is het waar dat de werkmansstand slechts door organisatie tôt het be-wustzijn zijner rechten zal komen, het is even waar dat de erkenning en vervuliing zijner plichten van den verzedelij-kenden invloed der organisatie zal afhangen. Dàt zullen wij 'trachten duidelijk te maken. Onder de hoogere standen vooral, als tnen van werklieden spreekt, neemt men minstens den schijn aan te spreken van « arme menschen. » En door « arme menschen » bedoelt men niet alleen menschen die stoffelijk arm zijn, 't is te zeggen arm aan bestaansmiddelen, maar ook aan geestelijke krachten, aan verstand, aan beleid en deihalve ook arm aan gezag en achting in de maatschappij. Tegen die beoordeeling moeten wij opkomen. Neen, de werklieden moeten niet gelijk gesteld worden met menschen die stoffelijk en geestelijk arm zijn; zij moeten zelfs beslist weigeren in zulke opvatting « arme menschen » te willen zijn. Het besef hunner eigenwaarde moet tegen die opvatting in verzet komen. Als arme menschen aanzien wij degenen die zich tengevolge van lichamelijke ongeschiktheden en onvoldoende geestcsgaven, onmogelijk een zelfstandig bestaan Tweede iaarçang Nr 17 Prijs 6 centiemen Gent 12 Maart 191(»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes