Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

671 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 17 Decembre. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/4m91835j77/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Derde jaargang Nr 5 Prijs 6 centieraen (xent 17 Deeemfoer 1916 hoofdredactie : algemeen secretariaat met de medewerking van het werk der volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI Weekblad voor ons VlaamsoEie Volk beheer : vrou wensecret aria at peperstraat, 17. '— «O» — abonnementen: per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 1NHOUD : De Kerk en de Slavernij. (Vervolg). — Moederliefde. Kinder-wraak. (lr vervolg). — Het lied je mijner kindsheid, — De Paling. — Voor de Keuken — Gezondheidsleer. — Eene goede les. — Goed ge-antwoord. — Eenige oorzaken van onweersvlagen. — Lachen is gezond. — Voordrachten en Lessen. — Nieuwe Lezers. — Schoone Boeken. — De Verloofden (15e Vervolg.) De Kerk en de Slavernij (Vervolg) In ons voorgaande artikelen toonden wij hoe de Kerk, door hare leering en hare ijverige bemoeiingen, de slavernij in haren wortel aantastte, het lot der slaven merkelijk ver-beterde en het aantal vrije werklieden steeds grooter maakte. Zij had hare taak nog niet ten einde gebracht toen het Romeinsche rijk ineenstortte en de volksverhuizing nieuwe, barbaarsche volken op het tooneel der wereld bracht. Het aantal slaven dat in de vierde en de vijfde eeuw zoo merkelijk was geslonken, begon weer schrikbarend te stijgen want elk veroverd gewest, elke verwoeste stad bracht dui-zenden krijgsgevangenen op de slavenmarkt. Maar de Kerk die den ondergang van het romeinsche rijk overleefde, heeft haar beschavingswerk onder de barbaren voortgezet. In de middeleeuwen werden door Pauzen en kerkvergaderingen 300 verordeningen ten gunste der slaven uitgevaardigd ; de schatkisten der Kerk werden tôt vrijkooping der slaven ge-opend, zelfs de heilige vaten en altaarsieraden werden tôt dat liefdewerk ten gelde gemaakt ; de slavernij werd door haar invloed in de zachtere lijfeigenschap omgezet en einde-lijk, door de geleidelijke vrijlating der lijfeigenen, werd het laatste spoor der slavernij uitgewischt. In de vijftiende eeuw was bij de christen volken de slavernij en de slavenhandel in vergetelheid geraakt. Terwijl de Katholieke Kerk in de middeleeuwen met het beste gevolg aan de afschaffing der slavernij werkzaam was, handhaafde de Islam het stelsel der slavernij, vooral ten koste der Christenen. Ontelbaren kwarnen als krijgsgevangenen in de slavernij der Mahomedanen of werden door joodsche of ook door . ontaarde christen slavenhandelaars verkocht aan de Maho-measnen. De Kerk zocht hulp bij de wereldlijke vorsten en werkte ckîor bemiddeling van nieuw ingestelde geestelijke orden aan (te. vrijkooping dier ongelukkigen. Joannes de Matha stichtte met zijn vriend Félix van Valois, tôt vrijkooping der slaven de oïde der H- Drieëenheid, die in 1198 door Paus Innocentius III werd goedgekeurd. Bij het einde der achttiende eeuw, waren er door deze orde 900,000 kris-ten slaven vrijgekocht. Eenige jaren later in 1218 verbonden zich in de kathedraal van Barcelona Petrus Nolascus en 13 edellieden, om niet alleen hun bezittingen op te offeren maar ook zich zelf als slaaf te verkoopen tôt vrijkooping van anderen. Deze Orde van Maria tôt loskooping van gevangenen werd in 1235 door Gregorius IX goedgekeurd. Door deze orde waren er op 't einde der achttiende eeuw meer dan 300,000 slaven vrijgekocht. Een nieuwe herleving der slavernij bij christen volkeren was het gevolg der ontdekking van Amerika. Weldra zucht-ten de Inaianen in de slavernij maar zij bleken niet bestand tegen den zwaren arbeid, hun door hardvochtige meesters opgelegd, en daarom werd het oog gericht op de viermaal sterkere negers. In den loop van drie eeuwen werden niet min dan 30 miljoen Afrikanen als slaven naar Amerika ge-voerd. Ook hier streefde de Kerk ernaar, het ongelukkig lot der slaven te verzachten en hen aan de zegeningen van het Christendom deelachtig te maken. De beroemde Apostel der slaven. de H. Petrus Claver, doopte alleen driehonderd dui-zend negers. Ook de Pauzen bleven geen stomme toe-schouwers. Paulus III (1537), Urbanus VIII (1639), Benedik-tus XIV (1741) traden op voor de vrijheid der arme Indianen. Ook tegen het wegvoeren der nederslaven hebben de Pauzen meermalen hunne stem verheven. Gregorius XIV gaf den 3 November 1839 in een apostolisch schrijven een zake-lijk overzicht van de bemoeiïngen zijner voorgangers ter bestrijding van de slavernij, veroordeelde opnieuw de slavenhandel en verbood de slavenhandel, onder welk voorwendsel ook, te verdedigen. In de Vereenigde Staten van Amerika werd in 1863, in de andere landen weinig later, de slavernij opgeheven, en Léo XIII mocht in zijne Encycliek van 5 Mei 1888 de afschaffing der slavernij in Brazilië als het kostbaarst geschenk voor zijn gouden priesterjubilee begroeten. Nochtens bleef vreeselijke geesel nog altijd voortwoeden in Aziè en Afrika. Alleen in dit laatste werelddeel kostte, volgens Kardin?al Lavigerie, de menschonteerende slavenjacht, nog weinig jarer. geleden, jaarlijks aan vierhonderdduizend menschen de vr -heid of het leven, en waren de woestijnwegen, waarlarg de Arabische menschenroovers hun slachtoffers voortzweep ten, afgebakend door de ontvleeschde geraamten van slaven die onderweg van uitputting bezweken of als weerloos vee

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes