Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

375 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 05 Decembre. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 21 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/z31ng4jn63/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Tweede Jaargang Hsr 3 5 Dcccmber 1915 REDACTIE EN BEHE] VAN " A I.LERLE1 PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 07, ST-AMANDsBERG, (GENT) Ifi7ion vnnr hftt Christp.nfi Vlaamsnhfi vnlk WE£K^LAO, Prsjs 5 centiemen INHOUD: Een Sinterklaasnacht-Droom. — De Leer vati Christus. III. — Zien-de blind. — Aan de Ouders, - Maria Onbevlekt Ontvangen. — Plan-tenkunde. — Waarom ? — Vergadering.— Leest moeders j Laast jonge dochters i — Qenoveva. (2e vervolg). Een Sinterklaasrmcht = Droom Met het aankomen van den avond had het kind vaders kloef onder de schouwe gezet. Ze stonden daar al sedert zoo'n langen tijd, die kloefen, achter 't houten beschot van de voordeure, die kloefen, waarvan vader lachend zeide, dat het precies lijk oorlogschepen waren. Oorlogschepen ! Wist vader misschien van toen al, dat er oorlog op handen was? Gewis, neen-ie, dat kon niet. Want vôôrdat de oorlog uit-brak, zag vader er altijd vroolijk en tevreden uit. Liedekens dat-ie van buiten kon ! Wel honderd en nog meer. O, ze wist het ailes nog zoo goed 1 Telkens als ie 's noens terug-keerde van zijn werk, mocht ze'm een heel eindje tegemoet loopen. Kijk, 't leek heur of ze 't plotselings weer gevoelde, hoe vader heur toen onder de okselkes greep en heur als een pluimken in de hoogte tilde. Moeder stond dan gewoon-lijk in het deuregat te lachen dat ze er bij schokte. En des avonds, vooral als 't buiten winterde lijk nu, kon vader zoo'n machtig-schoone vertellingskes vertellen, dat moeder zelve somwijlen de steken van heuren brei liet vallen en er bout-stille bij te luisteren zat. Dat gebeurde bizonder als hij het had over Simbad de Zeeman, of over Scharmenteka. Jon-gens, was me dat toen 'n leven ! Toen opeens was er rumoer gekomen in het anders zoo stille dorpje. In 't naar school gaan had ze bemerkt, hoe de menschen vernibbeld door mekaar liepen, als zaten al de duivels uit de helle hen op het lijf. En aile vijf voeten moest ze met heur vriendinnetjes op zijde springen, om niet ver-rast te worden door de ontelbare automobielen, die in razen-de vaart en met eeuwig getoet naar de stad toe renden. Op een nacht, rond denzelfden tijd, werd ze wakker ge-schud door vervaarlijk en aanhoudend geklop op de voor-deur. Medeen hoorde ze de alarmklok luiden, juist zooals ze geluid had eenige maanden te voren, toen boer Dael's hof-stede was afgebrand. Moeder kwam snikkend aan heur beddeke staan en zeide, dat vader onverwijld moest vertrek-ken. Beneden gekomen schrok ze geweldig. Vader stond daar in een soldatenpak uitgedost en zag er zeer droevig uit. Hij drukte moeder stevig in zijn armen en beiden snik-ten overluid. Toen sloeg ook de kleine aan het huilen, al kon ze niet recht begrijpen wat er gaande was. Vader droogde zijn tranen af en zeide heur met zoete stem, dat ze niet verlegen moest zijn, dat-ie vast en zeker niet langer dan acht dagen weg zou blijven, en dat ze maar intusschen-tijd aile dagen drie Onze-Vaders en drie Wees-gegroetjes hoefde te lezen, opdat hem geen ongeluk zoude overkomen. Toen, na vrouw en kind een kruiske gegeven te hebben, vertrok ie. Enkele dagen nadien kwamen er duizenden en duizenden soldaten langs het dorp voorbij : voetvolk, peerdevolk, ka-nonnen en wagens zonder einde. Daarop was ailes weer stil gevalien en dat duurde zoo geruimen tijd. Maar dan, nadat het kanon eenige dagen ontzettend in de verte had gebul-derd, waren weet; andere soldaten gekomen, soldaten die gewis tôt een ander land behoorden, want ze spraken een vreemde taie, zoodat de overgeblevene dorpelingen ze niet verstonden. Langzamerhand echter wisten de kinderen zich aan al die broeling te gewennen en het leven hernam voor hen zijnen gewonen loop. Nu, sedert eenige dagen, ging het niet al te best meer om buiten te spelen. 't Werd koud en 't regende slagwater temet ; pijpestelen zou vader gezeid hebben. Daarna was het beginnen sneeuwen drie dagen aan één stuk, zoodat de sneeuw nu allenthenen vuisten dik lag. Vandaag had moeder heur thuisgehouden van schole, zeggende dat het geen weêre was om er een hond deure te jagen. 't Ergste was dat Sin-terklaas er ook misschien niet deure zou geraken. Maar gekheid ! Sinterklaas toch was niet benauwd van de koude en zijn ezelke nog minder. Om den tijd in te korten had ze de dagen afgeteld : « Nog acht keeren slapen !... Nog zeven keeren... Nog zes keeren... Nu was 't de laatste nacht. Ailes was reeds in gereedheid. God, indien vader dat eens wist, hoe zijn kloefen hier nog te pas komen ! Die goede, beste vader toch. * * =f=

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes