Averbode's weekblad

669 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Mars. Averbode's weekblad. Accès à 18 juin 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/z60bv7bt81/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Van ûeestelijke Liederen. \ Oogstmaand 1910 werd te Maastricht gehouden, het « Taal- en Letterkundig Congres », waarbij 00k « eene tentoonstelling van Nederlandsche volkslie- &fcx//yZ$ deren was ingericht. Eene bijzondere eervolle melding, als « het hoogst fjtjf/U staande in kunstwaarde van de 3oo muziekuitgaven, ^WifîM ^'e mededongen in den prijskamp », vervvierf eene verzameling liederen, getiteld : « Jaarkrans van Geestelijke Liederen rond den Haard », gedicht door August Cuppens pr., getoondicht door Lodewijk Ue vocnt. — De schrijvers van dezen «Jaarkrans» w-erden daarenboven door Z. H. Paus Pius X vereerd met een zilveren eerepenning en den bijzonderen zegen van den H. Vader. Deze « jaarkrans » bestaat uit twee bundels : Wintertijd, bevattende 21 liederen met bege- Q leiding van klavier, en Lentetijd, 22 liederen. Of die liederen nu zoo'n buitengewone ver diensten bezitten ? — Om daar te kunnen /'|j over oordeelen, moet gij een Cuppens-De Vochtavond hebben bijgewoond en in uwe / ziel, druppel na druppel, de groote kunst heb- IM ben opgevangen, die deze beide kunstenaars j door de uitvoering hunner liederen over de I zielen der toehoorders laten nederdauwen. | ■" Wel hadden wij van die gedichten van den \ Eerw. Heer Cuppens reeds gelezen, hier en \ JB8 ginds hadden wij reeds enkele dier liederen \ £l||l hooren zingen, maar een echte « Cuppens-De Vochtavond » mo.chten wij slechts dezen win-ter in onze Davidsfonds-afdeeling te Tienen _ genieten. Slechts dan eerst, wanneer die lie- l—> deren, toegelicht door den dichter, op het pAcTnnl? att klavier worden begeleid door den toondichter en gezongen door een uitstekend kunstzanger, geniet men al de wondere kunst, waarvan deze reeks liederen vol is. De Eerw. Heer Cuppens en Lod. De Vocht hebben begrepen, de groote kracht, die uitgaat van het lied ten bate van onzen Vlaamschen kaltuur-strijd, en daarom hebben zij beiden hunne groote talenten ten dienste gesteld van de beweging, die de ze-delijkë verheffing van ons volk betracht : beiden hebben zij liederen gedicht, in welke de ziel, de geest en het hart leeft van ons christelijk Vlaamsche volk. Het was de droom van den Eerw. Iieer Cuppens, een reeks liederen te dichten, op en neer gaande met het kerkelijk jaar, en die in den huiskring konden worden gezongen. Hij vond het jammer, dat er geen christelijke liederen meer bestonden, die in den huiselijkën kring op de kerkelijke feestdagon konden worden gezongen. Toen kwam hij in kennis met den jongen componist Lod, De Vocht van Antwerpen ; in dezen had pas-toor Cuppens zijnen man gevonden, en onverwijld vatten zij samen den arbeid aân tôt het scheppen der schoonste liederen uit onzen Vlàâmschen liederenschat. In zijne rede, vôôr de uitvoering der liederen, zegt Eerw. PASTOOR AUGUST CUPPENS. Heer Cuppens nagenoeg : « Gelijk er seizoenen zijn in het. na-tuurlijk jaar : lente, zomer, herfst en winter, zoo zijn er 00k seizoenen in het kerkelijk jaar : Advent, Kerstmis, Goede Week, Paschen. Die seizoenen van de Kerk hebben wij bedicht in liederen, die bestemd zijn om gezongen te worden in den hui-selijken kring, opdat de huisgezinnen op de kerkelijke feestdagen 00k in kerkelijke stemming wezen. » Hij wekt dan de toehoorders op tôt een geestelijjce zielsgesteltenis, en draagt een der Adventliederen voor : Dauwt, Heem'len, dauwt van uit den hoogen, zendt, wolken, den Gerechten af! Heb deernis, Heer, heb mededoogen ! verlicht onze al te -lange straf ! Wij zuchten onder 't juk der zonden en liggen neergedrukt door 't wee, voor eenwig aaa de dood verbonden, verzonken in de tranenzee.... |—. O Heem'len, dauwt van uit den hoogen Ll en geeft ons koelen morgentroost, dat Hoop de lang-verduisterde oogen IIkV herleven doe van Adams kroost ! 5|.\ Dàt te hooren voordragen door den dichter, il _, \ is reeds een groot genot, maar het wordt een | A kunst-weelde, wanneer onmiddellijk daarna : \ het lied door den kunstzanger wordt gezon-• | gen en door den toondichter op het klavier begeleid. — Nog zijn de toehoorders onder ; 1 den diepen indruk der uitvoering, wanneer 1 / de dichter in verheven bewoordingen . j handelt over het heilig Kerstfeest, en daar klinkt het mooie kerstlied, het vredelied van Herderkens, herderkens, die er zco vroom [ZI wakende bidt in de slapende velden, schuchtere herderkens, laat uwen schroom, rUST CUPPENS. luistert wat blijdschap wij zingende melden : Gloria in excelsis Deo ! 't Kindje, door hemel en aarde verwacht, duizendmaal schooner als 't licht waar we in zweven, 't wordt van een Maagd nu ter wereld gebracht, om u verlossing en vrede te geven. Gloria in excelsis Deo I Gaat dan tôt Hem, die in 't kribbeken rust, de arremkens open om vrede te bieden, vrede, die 't menschenwee trôostende sust, hemelsche gunst voor goedwillige lieden. Gloria in excelsis Deo ! Hoor toch eens dit aandoenlijk wiegeliedje voor het Kerst-kindje op den feestdag van 's Heeren Besnijdenis : Kindje lief, ik ben zoo arm, heb geen wiegske dan mijn arm, heb geen heuï voor uwen nood dan mijn boezem en mijn schoot.... Slaap nu, slaap nu, slaap nu maar, Slaap nu maar. Ach ! dat ge onder droef geschrei 't merk ontvingt der slavernij. Ach ! dat ik uw jeugdig bloed al te vroeg zien vloeien moet 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Averbode's weekblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Averbode du 1906 au 1956.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes