Belgisch dagblad

283 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 26 Novembre. Belgisch dagblad. Accès à 25 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/sj19k46x16/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

. 3de J aarjgang. 2MLA-A-PS© NOYEMBER 1917. :N o. (>4>. I ABONNEMENTEN. V Per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per poat. Losse jiummers. Voor Nederland 5 cent, ▼oor Buitenland 7l/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. iTelefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Veirschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD YERTEN TIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk« regel meer f 0.30; Reclamef 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. ) London: Dixon House Lloydf Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'An tin 7. «■«an ' T il Tentoonstelling van Belgische , Moderne Kunst in Den Haag. i. f : i Ht verb'aeldde me ia Brasse! ta wdzefà Édiï opening van een Bclgisch salon, waar oinriiogeilijlc was de tentoongesteld© wer-i te bëzicixtigen ter wille van d© kwiinke-rende mondaine en modieuze bezioi^ers. , De ill1usi<3( „te anzelnit eu to huis" te Wezen, vvas nog verhoogd door de àamwezig-heid vaa w art en van kunslvrienden. Jk yoeld© mij zelfs le mïjnent. Claus, Wïïjjtamanj, lu Je j. Montignf, Lagae, Braeek© hielp&n o.m. mijn dagal'ijfcsch l©v©n ver'raaien en ik ont-mioet ze in Den Haag! Guide» Gezetle's vioor-tirëflelijfc bor&tbeeld versierde nijn sohiiijff-karrjar. Verrassing en eaiotie grepaa my'i aan, toen ik in Braecko's molli g kopje een marner kind&ren terugzag, dat door hein wenid ge-ibostseerd enkeie maanden nadat het ui't die traditioneele kool1 was gekropen. Waarom zou ik dan deze tantoansteilling! niet ©en bijzondere vcorliefd© taadragem, des - te meer daar zij de sohoonste is die w© toi nu too ia Nederland hejbben geziein-Nochians zou ik ©r meer werk van jongeren willen hebben ontmiceten in dit salon van Belgische moderne kunst. Waar zijln de| schiiderijan van Bik Wputers, Maurice Sijs, t\V. Paerels, dien \ve als Belg beschouwen, Guslaaf Desnaet enz., weric van heden en iwerk voor morgeia? Eclectisme driagt zieh thans vooral op onder Bielgen, welke door pnverdiende rampon werden g©troffen zond-er oaderschaid. Zijn zij dnardoor niet nader lot elkander gebracbf? Wiaarom ook geen Gods-■vred© in de kunst, en geen brefide tolérant-,tie ? De zwaarbeprce'fde mioeder België kent geem verschil Lusse hen de kindéreri, aie ha.ar trouw blijven in bqt oingeluik. Zij njo©t zelfs (eiejn voorliefd© hebben vioor de jo'ngsle, oanldat zij li«t juist zijn die hua bloed voor ha.ar; iVeçgielen en strate, vvaaaeer al de eurjotie, de alschuw «a de haat zuU'en bezoïnkeni zijn, een kunst zullen voortbreiigen, dioor-zinderd en gpinspireerd door dezen grciolm lijd. De jongeren van talent m'ogen nkt verwaarloosd wordiefn al1 foeiwwan'delen zij aiidore ^Vegen. De oudene-n en bezadigden nvo.gen noodt vergeden, dat zij ook op twin-tig] arigsn leeftijd als révolutionna,iren wkt-den uitgieikreiten en moestaa worden ver-dedigrl tegen de academiekers van vroeiger die nueit teer en stroap sohilderden. Waar is de lijd toe-n ik omistreeks 1889 Emile Cl au s tôt in de D i a t s c h,' e iWi a r a m, d ei '.ttoe, 'heit ultra conservalief tij'dschrift vain jden goedaardigein prof. Paul Albeïdinglc-S|hijm), als scliilder van blet licht deed keuiuen ivrannear imû 1© Antwerpen e>n te Exussel !dein sehilder van dé Leye al's verloren voo(r de 'kunst opsehieief. Daar ik altijd natum-, (originalileit en eeriijik streven in de kunst ŒxMb gewaardiaerd en jongeren die iets te zieggea haddien, 'hel> ve-rdedigd, zou ik aan Jinija pliohL 'en inija veirleden te kort koinen hier 1 iaiel le(en laixs te breken voor joing©ie(n, die met Galilei zeggon: E pur-si muovel AVe voegen hier bij, dat we ons dioor geien enkeie persooinl'ijk© sympathie otf antipathie la'en leiden. De inrichters van deze t|ein taon sterling zijn gewetensvioile, ePrlpe artisiten. Onder hen tellen w© vrienden. Het is 'dan ook geen blaaai dien we pp hun vcirdianslieiij'k en ondanlvbaar streven weE-pcn. 'Wij we|nsehen alleen dat in de toeikonisit îckeiping zou gehouden witmlen van dez© ae s uh-etische opmerkiagen. De Gentseh© meester Th. v,an Ryssell-b c r g h a is hier door een zestal werkem ve/tdgenwoordigd, waarcinder een Pairie in pointillé, vol wijdc ruimte en streelend Hc'ht. -Mon kan er diep ademhalen, mon vo©l't en ïïjen beweegt er zich vrij: en btehagelijk. Là-ter heeft Van Rysselberghe warmleir ge-« schilderd, z-ooals in D» Ivaap -Benat, waar de horizontale'strepen het pointilé hieibben varvang-en en in Veere, be.handeld ails een Sisley rnie.t cen bizonder mooi lichtend rooid. Een ander VlaamJsoh meester Emiïe Cl au s zond een vijftal werken in. De popu-lic'rein, dio klateren in lintclend ailver langs de heldere Leye, ad© Jordane vaa Vlaande-ren, zijn als d© ziel van ons land, mfet zijln eigefn schoi^nheid. Het is ganseh Vlaanderen. iVlet wat hartzeer heelt de meester zijn Vlaanderen en zijn Leye mloeten verllateni om voor de brbren uit te wijken naail Engeland, waar hij na e|en kortstondige. crisis zich opnieuw aan het werk heeft gez©t omi Londen ©n de Thejems te schild©i-en. Het zijn geen idyllische laadschappen n.eer, Idoeh gezichten van het krioelend LondenscJi mi©-rennest. Grauw met een lichtspeling op d© klotsend© golVen is de westelijke wind' iop de Ihecmg. Rood gloeit de brug van Blackfriars bridge". De iabriekspijipen van den1 sturen rechteroevér, schiet©n naar onittooig in de dichl© lucht, vol roet en neve], hieit tegendeel van de doorsohijinend© on fluide lucht van VlaandeT.ein. Men zegt, dat de mieœLer meer dan tachtig Theernsgezichtemi lieiejfL gemaakt. ,W;at een opgewe'ktQ werfc-jcaa|milieidl Wat een jeugd! Een banneiliiig is nog cen ander mie©stier, Victor G i i; s o u i, waarvan we e;en vijf-tal doekea tellen, behevaningea heiinnert aan zijn kortstori-dig verblijf alhi©r. Dat hij ronddolead sohil-der is, v©rlelien ons ook zijln visschershuis in^ Bretagne en zijn kasteel vaa Am'boise, minder lorschig geschilderd dan naar g©-woonte. Zijia geizicht op Brugge is een ze©r njooi doiek. Vooraleei- te ©indigen voegen wi| hier L c o ri Frédéric Ijij. Moeten wij1 resgen1, dat wij de figunen van den meesler bov©n: Z'ijln landschappen verkiezen, al1 ziet mon hier ook d© hand vatx een kunstenaar die doorgaat als iemand voor wi©n het schil1-iersambaoht g^jen geneimen h©ett, do vaar-digste schijder onder onze Belgische mjod©r-hen, i Léonce du Castillon. Nieuws uit België. Belgisch' idefaitisme. Ue G,az. van Brussei van 2*2 Novemlfelr sciu'ijfl : Wij leziein in hel kranig froniWaadjiei „Ons ViaajKter'en" van 11 Novielmlber: voli-gend dooir de Be-gische oeinsaur daarlijk ge-haveud stukje. (Er is spraalc over hieit Balgisch k.rijgsi-gastlniis le Boiurbourg.) De Gaz. van Brusseil van 20 Novjeimber cite jrt als argumlent een uittreksel van „De Belgische S'Deialist van 3 Novemibelr, waarin de voiigicnde woiouxlen in vetjes vaorkoimen. Teg-enover dez.e stel-selimiaitige weigeri-ng der li'jitei'ite wiîlen d© Centralen nu den vrede op-driagen met diei wapenœn." La Belgique van Brus sel — eigendoani van d© Deiiitsche Baink, — neenvt ia haar n>. Van 22 Novembieir een uittreksel van „Nep^ tune', Antwerpsch orgaan lie Lande.a. Het l>:«int : Le coup de massue qua les. Impériaux viennent d'assénieir à l'Italie a fait une impression pénible dans le mpmde entier irais surtout chez les' Alliés." Zijln er nu nog Bei'giscluet peTsmannen die niet bfiwust zijn, dat da vijiand op de loer ligt en gi«tig in België laat verschijlnen, wat kan dioaea om veirwarring en moade-kv'isheid te verspreiden ? Bes'aat er dan ook een B'e'îgiseh Boloâsmo? AVanneer zal de Belgiscto regaering cens energtek optneden als de gealiieerde regéé-ringon in de Vereenigde Staben, Engeland en Frankrijk? Wat. ht men tôt het ta laait zlijl? | Bakerspraatjes. ïitë gCruditein omirent ©en ministerieele crisis in Sainte Adreisisie mafcen coït de be-laagstelliïig van zckere Nederlandsohe pera-organen gaande. Het Vadcriand (no. 322) bazelt er over als ein blinde over kleuxen. Het orgaan van den h-eer KrôlLer kan ziijln leedvermaak niât veibergien. t Het scihrijft ook o.m.: Het „Belgisch Dagblad" sieiads, in druk vferkeer rniat de „berucàte miijtugravers" nf zijoals „Vr^ België" ze ncielmt }jde beruichte maifia enz. en verder „allieen staat vast dat Belgisch. Diag-bJM, XXe Siècle, Louis Piérard, ente, den Haverschien piexnier n>g altijç). als hun main verdedigm» enz." Dit laatsle is ecàt voor wat ons beitreft en wij zijii hier oofc 'de tolk van de patriolische Beîg&n van hieit bezètte land. Kersversche in-lic-htiagen die ans uit Bru s sel en Antwerpen fceneikten, wijaen er op, dat het Land den foefr de Broquieville ^ueeds als den onmis^ baren man bescJho,uwt — den ijzeren m a n schieaf een correspondent. Men is. er zieer onl^temd om de intrigues die tagen den ver-diens'icil'ijlkien staatsmaa ta Sainte Adresse zmudea warden giasponnlen. Wij herhailen, dat dat die intriganten mlet .vaux spelen en een îeactie ziullen verwekken, waarvan zij mis-sefeien d© giewolgien niet vermoeden. Wat de eerste bewering van het Vader-land t'en onz'en Listel betieift, wij verzoeken het Haagsche blad man en paard te ncemen ©a br-wr'zen le leveaen. Het pujblisk is niet met baieirpraatjas gediend. Wie zijn de mjijingangeirs ? Wie is de maffia."Ten slotte schuiffc Het V aderland ons de volgende woorden in de pen: de Broque-ville zou juist door de aotie van „verkapte activisten, neutralisten, defaitisten, door de aanhangers van Baron Beyens' en Schollaert's politiek" wordea aan-gevallen en als minister in gevaar gebracht. De woorden die we spatieeren met de aan-halingsteekenen zijn niet van ons maar van Het Vaderland, dat ons dus iets aandicht dat het zelf uit den duim zuigt pour les besoins de la cause — die slecht moet wezen om zulke praktijken te gebruiken. Wij hebben ons artikel herlezen en vinden, da^ wij niets dergelijks hebben geschreven. W^feijn trou-wens ridderlijk genoeg om de dooden te la-ten rusten. Wij laten het publiek en vooral de Neder-landsche pers oordeelen over de fair play van een groot blad als Het Vaderiand. Wij willen die vreemde doenwijze niet commen-teeren.ANTWERPEN. EEN JUB1.LEUM. — Sahepema Dosguia van Antwcip^n heieft zijln zilvi&r©n jubilaum her-daolit .la den gemaenteiraaid werd idaze ge-beuitèais op eleiavoudige wijlze geviard. DE SCHOOLKOLOKIES. — Antwerpien staat aan bet haofd der schoalkolomieg. Diaar is het gedacht opgeivat schoolkoloni'es op t© richten in de omiliggenda kasteeien, oalwei-p dat d w al de groaie gennaenten in België is i>vetgeniomie|n. 2335 kindiaren verblij:vea thans in. niet mander dan 24 kastesCea en villas. Van de toelagen door het Nationaal Comiteit ten baloope van 1.400.000 frank tcegokeiad, zija ex- 830.000 frank ajlleeln voor de pTovincie Antwlerpen. AVAAR HET VEE HEENGAAT. — '.Dorwhiil ifflnzO landgenoloten botogeir ea gebrek liijldeln, woidt door de Diuitsoliers tal van vee afgei-slacht. Het vlieesoh wordt gezOutein ein we-keliijiks vindt 20.0(00 kilo den weg naar Biuitschland. I BRABANT. PROVOST BJjONDBL' t- — De Belgische plaalsniiller Provost Biondel ia in d n aader donï van 70 jaar te Faiijb oWesrknlen. Hij was çÇn mieesbe® in de kunst- D® GRONDSTOiFIFEN. r— In tal van werk- ■ iarichtingen waren vtejle werklcpizan te weirk gesteld voor het maken vain kleederen votOfr de behjoieftigen. ^ Sedert éenige maandeia was mien verplicbt \ geweest, bij1 geibaek aan grondstoffeia, ver- t scbilleuide diezer inrichtingien te sluiten. Daar t: thans weier een voldoendië vcoi'raad weefse.1® g v,0|0|rraadig zijn, zijn een dieel werkloqzen te- 1 m g aan den arbeid gest&ld. j DE BE.VOOBRADING D!ER B.EVOLKING. c — Te Leu-ven is eerne samienwerkende maat- J s&happij1 opgerioht met îiet doel de soepen ea = ander® werken van het Nationaal Comiteit \ vaa iaiandsche waren te vcorzien. Het be- ' l*ear d.cie't ©an dringende opaoap toit d© eige- ' nâsais ea pachters van de om.iggsaxde kan- ( tons ■ om huin toekojmlend jaar do noodige 1 iaadbouiwvoorlibreagselien voor d© scepen en 1 ânderei werken te varziakeren. Overeénkoimstén c mec dw landbouiwars zullen in de best en s vcorde-ligst© voorwaardeia ge lo ea wcirden. 1 Degiaen, die bereid ziijn hmm m/adehulp te ' verk-toen, zrnllen amlmlonik-sulfaat bakomen. ( NJEUWE VERG-ADlERING DiER PROVIN- ; CIALE, RADFN. — Al de provincial© raden 5 zijln T©gen 1 Dacember as. in builengewone j, zittiag bijleangeti-aeipen. D© zitting zal met geslioten djeurien plaats hebben en niet Lan- 1 ger dan één dag nnogen dm en. Twee p,un- 1 ten slaan op de dagoadej: d© regeling der j zesmiaandieJijksclî© coilogsboilasiting van Da- \ cember 1917 toit Mei 1918, als ook de mid- g deten tat letaling dar kasboins ©n interest- < koepons in December 1917 en Maart 1918 der oorlogslaeningen die toit liedcn w^erden > aaiigegarm. 5 Do b^sluiteai daar de provinciale radea ge- j nomea zull'Oin van kracht zijn oaafgezien het j aantal tedan die de ziLting bijwonen. [ DE BERG VAN BARMHARTIGHEID. — 5 De Bt'j, g van bannihartigheùd van Biruiss'el sluit ; zijia dienstjaar met een winstsaldo van 9000 frauk. j ] DE BOTFRKWîESTlE. — Van af 15 N,> ! vembet j.l. is de maximum piâjs van de jb>> 1 ter vasigesteild op : 1. Ongezouten hâter, barattende 18 pet. ' 1 vreemde bestandcLeelen 1 7.70. 2. Gezouten b&ter, bevattende tan boogste 18 pet. vreemde bcstanddeeilen f 7.30 3. Boner uit de melk-.ïlj,, vcorzien van het officieaLa Cian-txole m^rk bcvatle;. .lo i©xx 18 ; pet. vxesmdie bestaiiddWen f 8.70. "4. On-gezouten bolietr, bsrattande meer dan 18 pet. en ten hoogsle 60 pot. vreamde bestanddee-len f 3.90. 5. Geizouten bioler, bevattemde meer dan 18 pot. en ten boogste 50 pet. vreenxde b^standdealen ^ 3.60. De groot s Le mcieiliijkhiedd alleen bestaat er ! in .om bo'er machtig ta worden. LEENINGEN TOT EEN BEDRAG VAN 100 MILLIOEN. — By besluit van 31 October is de Maatschappjj vau Gemeentekrediet ' te Brussel, gemachtigd, yoor rekening van verschillende besturen een leening van honderd millioen frank tegen 4 pCt. intrest uit te geven. OQST-VI.AANDEREN. Nieuwefclraf voor Gent. Omdat burgers vaa het front zija wegge-vlucht, waar ze weigerden nog langer xe werken, zij'n Gant en enkeie dorpeux geslraft. Vôor acht uur 's morgens ea na zes. uur 'savonds mogen geen buigers. op straat ko-men, uitgezondeird zij, die in de stad werken, neutralen en andere vrijgesjalden. Zondag was het taptoe om diia uur ia den middag. Tieu^ijg is Ihet oim aaa ta zien hoe zwakke pfarsonen aan de haven gedwongen worden steeniep en grind t!a lossen uit .sebepen, en arbeid te verrichten, die boven hun krach-ten' gaat. Waax'lijtk, allerwegen uit Beigië vernemen we berichten over nec daspoisaie bij den militaiien arbeid vcor biiirgers. Uit Selzate's omgeving, alleea dus ia Oost-Vlaandexen ten Noorden vaa-Geat, zijia ia de laatste weken zeveixtien burgers ge-fujsileerd.VERBU1STERING EENER SOM VAN 52.000 FRANK TE GEiNT. — Eea iawoner uit dea lomitiek vaia den gewezeix diereatuia, bediaade tfickeaaar aan dea Staat, ailsook hibliothekaris vaa een© bijizondere • ma.a.t-scliap}.ij, had vaxx ©sa© gebuuïjuffer een kof-fe.rtje ia bewiaring, bevaitende ongeiveer vocr 52.000 frank waarden bestaand© ia bank-brievtn, aktiën lenz;. Fenigu dageia galedea vrœig de'juffer, dir van haar buiiengoed was tai'uggekeerd, haxea selhat terug; taen zij bat kaffartje opende, stelde zij nueit oatziatting vast dat het in plaats van h ai© waarden slechts waardelooz© p,ap tercn bevatte. Eene klaoht wieiid bij de pclitia der vierde wijk nedergeùiagd die daidalijk ©an onderzoek i.is'teldia en de veadaehte parsoan ondervroteg, die bekende, dat bij het koffeatje bad terug-gegevm, zooals bij heit ontvangen bad. De juifeir hield staanda, dat bai© waarden waien gestoien; jd)0 batiohta locchenda kraciht-daaig, doeb door vragea ia bat nanw gebracht ea cmdar badreiging in het gevang te w-oiden opgeslatiein, btekende bij ten slatte dait al het geld in de schoiuiw verborge|n zat, waar m©a het iaderdaad oatdekte. Het lOnde'i'zcieik over deze za.ai, dio veel opsebudding heeft vervvckt, wordt voortgeiet. HENEGOUWEN. FRANSCHE. VLUCHTELINGEN. — Er zijn in bezet Belgié 65.000 Fransche vluchte-lingen uit bezet l'rankrijk, in de provincie Henegouwen alloen 29QU0. Bijzondere telegrammen. DE TEGEN8TAND VAN RUMEiNIë. ti PARUS, 25 Nov. Generaal Iliesco, de v ertegen wdord'jger yan bet Rumeemscha olk in Franlirijk, heeft aan een dag- ^ ladsrihrijiver het volgende meegedeeld om-rent dea tegienstand van Rumenië: Wij laan op het oogenblik voor twee moge. ijkheden. Of wij zullen strijden op de ? daata waar wij staan met den wil en a gteeatkracht om te overwmnen of wij ^ lullen, wanneer Rusland als bondgeaoot c ;ehoel inocht uitvallen, een centrum van r egenetand organiseeren, met de Zwarte î iieovioot als basis. Gelukkig zàjn er nog al van Kuasiscb© troepen, op wier m©- A lewarking wij kuanen bl'ljven verirouwan: 1 le kozakken, de troepen uit de Déferai - ^ ia, en die van generaai T'echerbatschef, die nza zaak voorstaan en niets liever wen- chen dan den oorlog met verbittering v 'oort te zetten. De verdedigingslinia, die dan ;ou moeten worden ingeriebt, zou moeten q imvattea wat nog van ons otngelukkig va- j, larland is overgebleven, yerder Midden v ïtusland, de Z"wart© Zee ea Axmenië. Wij t ;ouden dan" m onmiddellijke varbinding r :omen te staan met de Engelsche troe- z pen in Mésopotamie. Een moetlijke kw es- r ie wordt dan wel de levensmiddelm- N 7oorziening. Deze is echter met onop- j o&baar. Er doen zich ni. twee middelem ( roor, die ons in staat zouden kunnen { tellen onze troepen van de noodîge le- ^ reriStiaiddelen en munitie te voorzian. D© Tranissi/jctrische spoorweg., waar - i ran toezicht en dienst dan ter grootere ; lekarheûid door de Amerikanen zoudlen ± aoetan worden geregeld en de weg in { îet Zuiden, die een onmiddellijke ver- \ >inding geeft, daar zij van de Perzische î folf door Perzië loo'pt r naar de Zwarte t £ee. Wij moeten de petroleumbronnen yan • 3atoem en Bakoe verdedigen en even-' sens het Zuiden van den Kaukasxis en :r voor waken dat Midden Ru*land b&- 1 îouden blijft. liet is een zware taak, ç maar met de machtige hulp der gealli- s jerden is zij u'tvoerbaar. J AMEiRIKAANS CHE TROEPEN IN t FRANKRIJK. | LYON, 26 Nov. Uit Washington wordt 1 *emeid, dat Baker, de secretaris-generaal i ?an het ministerie van oorlog in deVei1- ^ janigd© Staten' verklaard, heeft, dat de t coirist dar Amerlkaansche troepen iax 1 Frankrijik' aan de varwacbtingen van bet s Lrransche département van oorlog heeft f Deantwoord. Het troepenvervoer, zoo heeft î xij gezegd, is afhankelijk van de snel- f xeirl der uitrusting en van het aantal t aeachikbare schepan. Wij hebben nu in 1 Frankrijk zooveel troepen als wij weiif 1 ichen. Het gewioht van deze verkHaring, 1 iie de secretaris niet nader wenscht toe l ;e liclxten, springt in liet 00g. Zij be- • svijst, dat voor de regecring de kwestie s van bet vervoer en van den arbeid ia j i opgelost en rachtvaarcbigt de verwach - 1 ng, dat de aanstaande conferentie der erbonden mogendiieden zal worden ge-] eniaerKt door ean kraclxl igen geest vaaj ' aâtbqradcnheid en eensgezândheid. DE VLOOT DER GEALLIEERDEN. r LYON, 24 Noviember. Uit New-York wordt emeild, dat Ameri'ka aan dea opr jep, door •loyd George verleden Diasdag Lot Amorika ericht, waarbij bij voor heit kouivende juat m aen vloot van zes millioen ton scheeps- : uimlt© h©eft gevraagd teneinde de over-.'inniag der g©;Ulioerdea te verzefceren, door! emiddeling van den Raad voor de Scheep;-' aart heeft geantwoord, dat zij daarop kua-; jan rekenen. De raad geeft vertier nog die ! olgend© cijfers, die een welSprekend bewip, 3V©ren van de reusachtige kraclhtsinspanniiag an Amierika. Op- het oogenblik zijn niet linder dan 1035 sehepen in aanbouw, waar-' aa de inihoud in het geheél 5.924.700 ton' edraagt. Van diéize 1036 schepea zijn er( 52 vau hout, 225 van staal geboiuwd, 58 ijin van genjengde constructie. 400 sebepen an verschill©ndea bouw zija voor rekening je-r ge.allieerden. Al deze schejjen zullen + og vôôr het eiad van 1918 zeewaardig" ijn. Meer dan een millioen ton sche©ps-' w uim't© wordt nog voor den lsten Maart an het volgende jaar ia dieast gesteld^ ioveadiea is de Raad voor de Scheepvaart; ! ip het C'Ogenblik nog bezig plaanen uit' e werken voor dea aanbouw van een twieiede, loot vaa vijf milliaen toax, waaraan in ]i©t -oorjaar begonnen wordt. De voor het be-' iogde doied benoiodigde credieten eia weitten'* ijn reeds door het congres aaageaoïmianij' i.ajerika zal dus niet zes, maar ©lt millioen on scbeepsruimifce vooa- hst gemeenschappe»-" ijlk doel1 beschikbaar stelten, teneiad© dia' :rijgskaas naar de zijd© der geallieerdoa' e doe.n overslaaa. . 1IEUWE BEURS CRISIS TE WEENEN EN BOEDAPEST. IjYON'1, 26 Nov. Uit Zurich wox*atg©« ne'id, dat het „Neuea Wiener Tageblatt" .an biericht bevat omirent een iiieuwe cri-is, die aan d© beurs ta Weenen en ta, Budapest zou zijn uitgebroken. De mee.s-i e beurssvaarden zijn met 25 à 45 krone^ j icbtergeloopen. De financieelie toesitajad s s in deze beida landen gadurende do ] aatste weken hachelijk geworden. Er valt l an slerke toename van de hoeveelheddfl an het in omloop zijnde baakpapiefll e constateern. let bedrag daarvan is gedurende de laat-1 te vier maanden van 12 tôt 17 milliard | jestegen. De ,,Neue Fraie Presse" vani Î2 Nov. zegt, dat de regeering maatre-j ;elen moet nemen om die toename tegen'/ e gaan. Het gebrek aan levensniiudielen,! ;leeren, schoeisal, linnen, zeep, koiea, | :ortom aan aile dageBjksehe levensb©-| îoeftan, en de ontberingen, die de bevol-j âng zich moet getroosten, zijn — zoa] chrijft bet blad — nog toegenomen tan-j çevolge van de stijging der prijzen, doora m vermeerdering van het papier en gelJJ -reroorzaakt. Legerberichten der Geallieerden. De Engelschen op 3 kilômeters vasi Kamerijk. De Engelschen in het dorp en bosch van Bourlon. — De Franschen nemen de 1e en 2e Duitsche Sinie bij Samog-neux. 800 gevangenen- — Gevechten op het Âsiago-plateau. — De Centralen vorderen niet meer- — Hevige artilSeriegevechten in Vlaanderen. DETÛESTJIfiD De Engelschen habben Bourlon met bet bosch veroverd, vanwaar zij de stad Ka-merijik bestrijken. Die verovering werd duur gekocbt, daar de Duitschers geweldig aanvietten als ziiji geen tegenstand bodan. Bij Samogneux namen de Franschen de le en 2e linie der Duitschers over 3% mijl breadte en maakten 800 gevangenen. Ook bij Juvincourt namen zij 500 Duitschers gevangen. In Ital'ë kunnen de Centralen niet meer vooruit De warboel in Rusland blijft duren. We zijn tjenieuwd wat Duitsehlaod zal doen met hat Russiscb >viredesaanbod van Lenin , die een wapenstilstani bavolen heeft. Van het Westelijk front. Het Belgische legerbericht. warrrr HAVRE, 24 November. Officieel : Het Belgische weakbericht van 17 tôt 23 November luidt : de wedarzijdsclxe geschut-werkzaamheid, die in den ioop der week verflauwde, behield irlettemirp op sommi-ge dagen haar lxevigheid in de streek van Dixmufiùen en MerckcM, waa|r de verontrust i agis&flhoten, hoofdzakelijk met gasgranaten, talr,;jte waren. In den och-teni van den 22en heeft het spervuur van ons geschut en van onze machine-, geweren, een krachlige Duitsche verken-] aiagsal'de&ling, welke zich lot eenonzeri vooruitgescho\Ten postan in de streek van! Mercken richtte, teruggeworpen. Onze vliegtuigea en ons geschut vaix'. varre draagkracht, hebben Adinkerke be- j stookt. Gndanks het slechte weer onder- • namen onze vliegers talrijke vluchtan intj de vijiandelijke liixies. Tijdens degeivech-' ten we>r;!en twee vijandelijixe taestellen gedwongen om in ontredderden toestandi binnen hun links te dalen. Het Engelsche leyerberïchî LONDEN, 24 November. (Reuter.) Officieell avondbericht. Vaixdaag is in de buurt vantj het Bourlonbosch Onstuimig gevochtea, waar,] de vijaad h©rhaaldelijk en kraohtig met vor-' sche troepen heeft getracht h©t hooge terreiqi; weier in bezit te krijgen. Vanochtand dwong ©en lorsohe aanval val den vija.nd onz© troepen in dit gebied stropkje grands prijs tie geven. Later. opij den dag deiden ze een tegenaaiivaj oui barstelden ze onze vorige Uni©. Op den uiforsten recbtervleu.gel van be| Zuidelijk© sla.glront hebben wij onze 8tel-; lingan in d© buurt van Banteux veibeter(f en ©ttelijke gevangenen gemaakt. Op Ihet slagtroat, bij Yparen is het vijflinde^. lijik geschut in het vak van Pflsschendaelb weier in touw. geweest. v LONDEN, 25 Nov. (Reuter). Wij veH* otverden het dorp Rou rlan en na genoeg: bat 'geiheele Bourlonbiasclx irjet al hejt daarJ in gelegen boo^ge, terre ia

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes