Belgisch dagblad

376 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 06 Mai. Belgisch dagblad. Accès à 20 juin 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/dz02z13p3t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

SdLo Jaat'gang MAA^TBA.® O 1018.'- -. o. :^€5. BELGISCH DAGBLAD A'BOIn L il EN T EN. ^ | Per 3 xnaandcn voor Nederland f 2.50 franco per post. Loase iiummers. Voor Nederland 5 cent, vopt i3uitenland 7'/; cent. Haag, Prinsegracht 120. -v': v,ov> Red. en Àdmin. 7433. I - gfcjjMMIllMWBMMB——— Verscliîjnend te 's-Grawenfeage, eikeu werkdag te 12 lire middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. J Van 1—6 regels f 1.50; elke i regel meer f 0.30; Realamea"/ 1—6 regela f 2.60; elk« regel j meer f 0.50. 'f London: Dixon Home Lloyd* l Avenue E C. Pàrija: 7 Avenue d'A&tin. Een fumisterie voorBelgischevluchtelmgen > De vcrklaring van gooeraal Sir William Robeii&on dat do ojarlag nog ©en geruimen tijll zou kunnen durèn, is cfp1 feoem konden c,ic n gevallen. riateliJK heeft ©on gezaghehbond veldhoer a]p cle gowezçn chef van don Britschen gene-raiei' slaf bat woord gezegd dat velon om tijlci 'ei re'enen niet durfden uitapneften. • D>o oorlog kan nog jarén duren. i\\ i'i zijn verwitU'gd en genvaarschuwd. Dïtt de landen, dio in den oorloig get-' wikkeld zijn, hunno voorzorgen nernen en niet het minst Btelgië. Vaiï aard is ©en Ydaming ©an oplimist, vol kvejisliist on vjertrouwein in de tQetewmstô. >ZonJ©r dit optimisme dat goworden is ©en tenmerk van dan Beîgiscbon 'aard, zouden nçij zeber de rampon van ihanis nie» kunnen veruragen. Da}ik aan dit _op'iimisni© kunnen vviji ar-bieideu, en -rnorgien, wanaeer België van Vijian-den zal gczuiverd weaseû, zullen w ij onze v«r-valien ©n verwoast© haïaixMeden heiopbou-wcn of nieuw optrakkein mei dezeïïde bhj-anoodigheid dijei ons ras zonnig boali'aalt. Ivevens dat optimisme besaten wij nog een gava: do zin van de werkeîijkheid mol het gezond venftand. D.aarom ontsleimt het ons wanneur mo") ons veidiehtsels. oveç dem toestand vcox oc ■n'toovort in pdaats van de nuchtro on v.ro raaliteit. iVij zijn trouweins gcoa volk van kinderen on wij> lalein ons dan ook niet als kinderen aan-den leiband anledeslccsn in het onbekendo. AVij willen weten! * * * \,a.njacor de oorlog nog jacan nioc-t duren •uaigen we uit naam van aile Vluditolinge^ in Nederland: — onze landgefioot^ lajidiore vreemde lande» zulleli het wel in ons eens zija — Ileeft oiiate re,|6s ring ree'ds 'den toestand overwogon eji aan h0t lot der Belç^siclsc uiitwijkelingen in het buite'nl'and jg^ldiacht?. Dit lot is ver van bonijjdfenswaardig. <5nnocdig het af te schildereh. Iedorcen, die nio leest, liooft slechtr. zijn eigen toestand te ondarzo^ken, om Lot een jalgeimeeno èonclûeie te kome'n. De Beig'isehe regeering verdient gee'n Ijlaaïïl!: _ Zi} EoelT gedaah wat zïj kon. Wa£ eritîek verdient is do nianieif van de hajid tôt dan tand te l©^|n. Aile kràchten zijn vei'snippet'd e,n Vei*-strooid1. • Die anarohio heeft aantaiding gegevo:a tôt allerlei miisbruikcn, / Dit verhd'Djdïert niot dat de tusschenperson<m o£ vereenigingen die zdiçili het M der»vluch. t&lingcii aangeitrokken, ruime-waàr- tering verdic'acia. Dat "de vcrzoï'ging der vluchtelingeii vcel tel 'wenscha \ la.at is oaigeilukkiglijlk oon niet te loochcnon foit, dat dadielijk hoeft vor-bctrrd (o worden. t * * 4 Het is te» weinschen dat do Bolgisolie re-'jgeering zondor dralon ailes zal oentrali-sc.ieTi, wat do uitjgow'elkon Belgen botreft en voor wat aangaat de hun geschnikoa 'înorec-iai eh matericelen \ijtstanti.. 0,m die taak met gezag en do noodige doelmatighoid =to vetfvull.eîi is cen jninisteri® i voor vluohtelinigen tomontbeieirlijk, Ik voog I et onniiddeJlijpi bjijl (dat hot niieit nooidiigi is j ei;jn 15on ministeT ittej henoomen mjet een j stif nieiuwe amhtonarcin, als or reejds te veel ■ mine s tors on ambionaren zîjn. E,eft dor niinistors, diei heit niot druk heeft, i k;ùi zich gevo^-golijk aan b.ot hooifd van Jbet ] niouw diopartomeint stellen en er zijn ift < Havre aniMettartoi ge,noeg, uio het oofc niet ] ûruK hebbicn, waaruit men hot gesehikto j f!?rsoncol kan samensteHen. 1 Aa^i olk gezantsc'ha.p Ican alsdaa don com-inisàaris voor vluchtolingen verhondiein wor- : der, dio ,"dus onder omnïididlallijk rfficieisl toeàicln handelt on daar^oe de nioâSgo îmxch- ; ton vicrkrijigit. Bij dej vooinaamste gozantschappen hoeft Bulgië oen inilitairon altaché en dan r.og etfn genefaal. Iji Kedorland zal hovandien oan Staats-îDÎntetet optrodon als koninklijk hooigcom- • raissaris voor ociononnsche zaken. iVvaarom dan ook gom inan yaa aanzien -voor do vluchtelingen? Ziïlk ambt zou zoker gesin aangenaam baanijê zijn,. ma>ar het zon menschlievond On patriotisch genoeg weKeja om eon nian mot iiart eai horsO-noa en energie te verlok-k<%i.' Noveais d, n Kon. coinmissaris voar vluch-telingon zou eela raad van vlucM&lingeta iiiini; i bostaan dio hun bi&roeip on de Idach-ten zou kuiiiuon ondorzoekein ovor hot vec-sirekken. van hulp en bijistanJ. D'i« raad zou ailo schaikeieringiein van do Belgischo open-b3xe jnoitiing b©v,atl'en ton oinde de liovo kinderen to vorniijden. * * * Mocht do regeering tôt do ini'iehLing vah eK-ii, ministoi'io' \oor uitgeiweilveiaen besluden, zij zou ongehvijfeld do geiadkeiuring Van alLe Bolgéaï vorwerven. . J De bitîerhelcn van de ballingschaip zoudm er dooi verzo-et worden. Heit is immeirs reodr, troosuij|kJjen epheuiond te vaeilon dat mon iiielt verlaton is. En zoovoie, ja aile uitge^ welk'tai bohoevon te wOion ©n te onidervin-don dat zij aango.wezon zijn op Gods sjoaade. Hot' liedje: Binnen 3 maandon zijn wo tirais is uitgezongen. Dit golooft zelfo gaen nvuiiozel moei*. Nu botxeurt rnon dat rneia hier het ooit . liOeiF ^gozongon wsaft aiaion Cfc cfc- waarhoid on do werkeilijkheid in de oogon haddon gezien, zou Bielgië lodig gelo:ipoa zijn on ons legor s tond Vorrijïdubbield aan don Yzer. Bovondion zoudon de nrôt-oom-battanton zich nuttig geiinaa,kt hobben, ge-woïï i en gozwoogd in afwachting van don nittooht naar hot herwonnon vadeaiand. IWiaarom eehtor daarovor gcgannpeid? Ge-dalixe zaken hehlbon geon ke<sr. Uit n,aam der uitgiewOkon Bieilgon in No-dorland dringan wij aan apiat de regeering zonder dralen de ojplgewotrp.on vraag zou onderzoeken om zoo ispoedijg mcgelijik tôt eejx rosultaat ta komon. Do Belgen verlan-eeai speciaial ministerie voor uditgowo-kenen.Léonce du Castillon. P.S. Tweo jaren galedon hebhan wij de opiïchtiinjg van oen mînistoriie vooir Balgische^ vîwchtclingein. voorgesteld. Red. i Moodkreet — Steun voor de Bslgische geinterneerderi. Wij deden onlangs, naar aanlêiding, yai de verwarring: der baralcken onzer geïn tei-neerden, uit.;-:chijnen hoe bekommeri zich onze Belgische bui'gerlijke. en militai re ovçrheden in Nederland, alsmede die Belgische Regeering betooneîa om den treu .rigen toestand, waajrin onze landgenooten in de mterneeringfikarnpen verkeeren. Edoeh, do goede wil, de herhaaide gnigen, het ombaatzuchtigi aa'ndringen ej het moedig iniliatief, leveren niet altijd he gcwensehte resultaat op, en zôô nioeten on ze burgerlijké eu militaire overhedon dik w.jjls hua oruaacht erkenncn in oene bij uit Btek mensehlievende zaak. Voor het oogenblik zijn wij in de eersti plaats bezorgd om de vooding. onzer go'in terneeird© landgenooten. Sinds de voianiœde riag van het rantsoon, is de toestand waar-îijk treurig. De ontoereikendheid der voe ding is reeds in de kamipen gebleken. Li chamclijke kwalen dreige-n onze ongelukki go soldaten aan te tasten. Zôô hebben dt a.iTïbachtseoholen 25 % der leerlingen ver loren ;• sport wordt niet meer beoieîeind als voorheen ; vêle soldaten voelen zich ge t»igd osn over dag te slapcn. grootste ontbering vloeit vooit ui fhet gëbrek aan brood en aardappelen, on niet eens vàn vleosch te spreken. Het voorgeschreven diageli^sch tant-8>ûn bestaat thans uit de voî^ende hoe veelheden : 's Morgens : 200 gr. brood, 70 gr. kaas , 65 gr. margarine. g Middags : soep met groonion of ga'iea roeel of rijstebrij. 's Avonds : "700 of 750 gr. a;ardappe-len, 70 gr. vet, 200 gr. vleosch, éèns pej Wrv^' v'^Sc^ °P' andere dagen. it _ rarrtsoen lijkt voldoetjde, op <c we b-(' zicht, ma,ar in werkelijkheid ferij^a |'a'.e soldaten niet oèns de vastgesteldje "«TOclhcdon: in plaats van 100 gr, brood 00r ~tWc0 m an, wordt er slfichte 38C à 390 gj:. verstrekt. I>e hoevoelheid ka,as en margarine ondergaat evoneens ©en ge-ringe.... vermindering. Voeg daaraan te©, diat liet brood niot meer de voedeid© ■wîaarde heeft van cortijds en dat helt i daarenboven niet behooriijk gobakfcen cV, . en gij • zult tôt de civerluiging koimen dai;, \ in dit opzicht roeds, de vo'eding vjan . don soldaat ontoiereikend is. Het aardappelr^ntsoen, zooals hat don - soldaten wordt voorgezet, woegt gemiddeld 300 gr.; daar nu het gswicht voo-r hot 'niet gesoM'lde rantsoon op *300 à 750 gr. - is vastgcsteld,, is hot tekort wairlijk onannl. i Wat de viseh beire^',, is het r.int t soenj op sormniga dagen, behooriij'k. ]\laar - het heeft zich ©veneens voorgedaau dat ■ elke soidaat een v®shjÀ ontviag, grooter dan oen groote sardija, rnaar kleihor dan een zeer jongla haring. (Wij ontleenan onze , voorbeelden don toestand in iheit kaanp van Zeis^. Moge deze beknopts uâ[;eenzatf,i:ng dor fei-ten do Nederlandsehe om-heden er too . bewegen aan.'de geinterneerden het vast-gjastelde rantsoen te verstrekkon. Wij ge^ en gaarne to& dat ,de Nedar-landsciie regleering met recht de sfollihg heeft vordedigJ, da't de geïnternaerden evenmin als de vluohtelingen van a-lio nationaliteit cp een bevooriwhjen! toe-i 1 stand aanspraak moahton msikon on op t denzelfdon voet diendon gestald ials do 1 k' bevolking van het land. Maar tegenover, ©en toiestand als die, welko wij zooeven hobbon gesahetst en . die noodlottig het lichamel^jk vervàj na ziah moet sleepon, van diie mannen, wa,ar- , , aan ons land npg znlko "dringendo be-hoefte zal hebben, woegtt een gebiedendo . plie ht van solidaritoit iopi al • de , Balg|en) ( ià Nederland verblijvond, s Van al" dit oogiambiilc, mooiietn allô Bolgi- ; . .sciiiti werken .in îfederlaindi, alla liei'dadjga ■< komiteitem ûDmidJdlefllijk hulp Weden aan en- i se oaigteluklyglel séilidaiten im. die inteime'edngR- <. i kajiipen. Bi- «î^tBlan Mrijké jni<M'©letn om hun i oirdlersfand te bieldieia on. om ons Belgtise'he > i €refca|n'''»oh$p in De)n Hiaag etjj. qcqsscs Regiae - < ri«g toi steuniem- , HAAT. Er 2ijin eir di© hot scliijnhaai onvorklaanl->aar vindeln dat ik niet jpronduitsch b'en; eir :i]ti ©r dio rnijl vorwtijtien te hevig anti-duitech o z^jin; er zijn ©r di© mlij zelggen niet te nogein haten. En-... ©r zijln er ook die maar liât kunnen boseffein dait ik nu de vriepden ,raW weieor den rujg toegekeerd heb. lW!ant hot imoet nag altiijd uitgomaakt ■wor-lelir wie don oorlog van hadepi heeft uitge-okt en,-... bij| hen dio mlij dat zeiggen komt ieai eeuwieno.udi©n haat tegen Eingeland w^eor joven! „Gott straff© En'gland", anaar Duits&h-.anid.... Dnitschland is ©en. land uitstekendi Dovejn aile andiària landen. Zopi beibben hot 'hiei* g'efeeird de kathoîiekài; die zieih blind îtareto -op de voori;r©ff>elijko eigenschappen der Dnitscho kathoii'eken, en.... zijl halen de 3'chouders op voot do lichtzinnige Fransch© 3n Belgisch© geiloofsgeaio'oteai. En zoo loerdon hot d© soeialisten die zich blind slaron op de macht der Dnitsclre Frelia 3owerhscha|tan en daar is 'tooh goon land waar do arbeidors bat zoo goell' hob-beDi dan in Dnitschland. En zoo loerdon het d© Hoillandsehe \,3'tu-Jiosi",dio ziehblinidstaardon opidoDnitechei „Wissen3ehaft", die àll© wei'.ieinschappen van ailla andere volken ovortrefc En zulk ©an voortreffolijlk land ©a volk zoiu Ihien mofgen, ziau mea kunnen haten? Hot wara Goi geiklaagd; want dat d© Duitschers nu wat wreei sehàjlnem ©n wat oniniieinscihelijCsar lieeten te doen, nou ja, 't is imimers oorlog en da andoi'Oa zijn toeh ook geon brave Hendrikkafi? En dat d© Bielgon nu wat v©al hobben te [ijden ondor do Dnitseha bezo^tihg, ja, 't is jàarjmor, maar orde moet er zij(n, ©n dat geert j© nog niet hot raaht om d© Duitschers to haten. Oorloig is altijd wread, "ovepigens ri^n de Duitschers wèl zulk© brava men-Bciien a-ls wie ook. Dus j© moqgt bon niot hatan ©n..„ ja suit je vijanden lief.hebiben gelijk je zelvon. Dio wot goldt natuurlijlk niot voor do Dnit-sehore ; dio vertrappen allooh. majir hun vriendon oa niiejmanid wéiasahta meer vrede dan. zijl. En loch, ik haat do Dnitschcrs, oa ik zal bon bii,von hatoa zg^ang ziij mijl, aoclang zij mijn vriendon ondornuin ijzoraa hèal tracihten lia verpialteren. Zij hebbon mijln vxieaden, vrouwoa en kinderen van mijln vnendon vierinoard on uitgezogjn, zij hoblbiein' Vi'tuw ©a kinderen vûji inij rd.f.^scneuTa ©n v<orviïermd m's cL «.i; ik zal daar g oen traan om lafcen, di© vreug-ao gun ik geon Dnitsçher; ik zal h©n echter blijven haten, ioiaraa dajg meer, naarmate zij met hun volkereinmoord dooii'gaan. En als het waetr viod© is, dan zullen wij niot als vriendon naast elkandar wonen,' want afigodwongan wordt vriendschap niet, en moord en brand en slav'eirniji zijn niet aans tonds verigeton, maar zal d© haat mij nog bijblijvon lang, z;eor lang. In do haat vind ik nu mijln grootste vreugde, zal ik nog lang mijln giootsl© vreugoa vindon. Want andere vrougidia is imij door da Dnitschers geslolen ©n wanneer ik eenmaal i^ergeof — wan.t vergevon is ook piicht — zaï ©r veol door hen moeton gœdgemaakt wordon. Zoolang ©ohter d© Duitschofs blijlv©:i V'jait-gaan met moordan oa varpl© teien, zoolang zal niijn iiaat blijvon ©n groeien, zo ilang zal er van geon veirgeveih siprake zijn, zoo-lang zal mijn giootsto vreugdo zijin hun oederlagien. VAN DFR VVE1J, "Tifo5n3iD~ In Rusland gebeurt iets doeh wat? Da t>eriCliten zijn zoo tegenstrijdtg dat men jngeloovig blijft. Dat er een bewe0ing lot het herstel van ûe monarchie bestaat, is buiten kijf. Thans meldt Ileater dit de gewezen tsaar, zijne g.einalin an • een dochter uit Tobolsik naar EkaterinOburg ovargebracht zijn, omdat de bolche^iKis vreesden dat de boeron en monarchisten de keiz.orlijke familie zouden verlost hebben.Finland, waar de socialisten eens de meerderheid in den landdag bezaten, zou thans eea koninkrijk worden, onder den seepter van een middeleeuwschen ïvleck-lenburger, hertog Udolf Erederik, die voor len oorlog in Belgisch Congo en i>ritsch Zuid-Afrika, ging veiV^iedcn. In Cekraine heerscht de Duitsche terreur. Generaal Eichhorn pleegt er ge -weld om er graan van de boeren te bo-komen. In den llîjksd^g, hebben Seiiei i&-mrînn en Erzberger uit politieke grondon tegOn die schandaligo handelwi^ze gepro-esteerd. Von Eichhorn heeft uit den duim gezogen dat de Oekrainers de Siciliaan -sche veapers op do Duitschers zouden; ;oapassen, om ze dus te vermoorden. In het westen is het kalm. De Duitschers zoeken steeds een zwak punt doch het pakt niet meer. Veldmaaisohalk French is onderkoningi van Ierland benoomd,. Dat wil iets zeg-gen."ilc^'O elke liofd&diiiglh^id onze gieiLiiuerneer. Ifiû ten gpeldJei komem; mogein allon hun rteluji wWeienon aaim die speeiale, inriehtin -die aich om hieit lot dfe'r geSnta-neter -fan beffcommierein, ein moglan vooa-ai voeklfiiî&ï,-niddléieta in girooit'e hoevciclhcdon wordlen toe-fezonden.Wij zsyii avertu igd d«t 1 ï d© aprocip, die a rij i'ot ail© edolmoodigë ziolen, tari bâte niK'ir klm%fetttOofcfia rielitan, -wert-klandc zat iiidrla ! jOffiee liclgc. Legerberichten der Entente. De warboel in Rusîand. - .V De Duitschers treden driest op in Oekraine, verzinnen complotten om hun terreur te rechtvaardigen en speien aldus het spel der Entente. — Cecil heeft de komende Duitsche vredesintrigues onthuîd en een deuk gegeven. —î Aan het VVestelijk front betrekkeiijk rust- — French onder-koning van Ierland. — Een Mecklenburger zou Koningvan Finland worden. Het offensief aan het Westelijk front. Belgisch weekoverzicht. HAVRE, i Me". Officieol weekbericht van 27 April tôt 3 Mei: gedurende de afgoloopen week heeît de vijand vei-sehei. den imalen getracht zich van onze voor-posten meester te maken tusschen het Blankaarwncer en St. Julien. Den 29sten April n.l. heeft hij ee£ aanval onderno-men op onze vooruitgeschoven stellingen van bezuiden het bosch van Houthulst af tôt Viet bois des Cuiseniers. Deze onderne-n;ing werd ©venais de voorgaanden vol-kômen tôt mislukking gebracht dojr ons vuur of door onz© tegenaanvallen. Tijdens deze kriigsverrichtingen zijn verscheklen gevangenen in onze handen gebleven. In ae streek van Nieuwpoort heeft da vijand zijn overvallan vermeerderd. Zij werd en aîlen hetzij door het vuur, hetzij door gevechten van man tegen man, af gesl'agen. De geschntstrijd werd heviger, hoofdzakelijk in de riehting van Nieuwpoort, alsmede tusschen het Blanlcaart -ipeer en de spoorlijn van Yperen naar Langemarck. yoorls vallen te vermelden verscheidon vrij hevige granaatgevechtenl in de riehting van Dixmuiden. Den 25en April hebben onze vliegers een tweede vijandeïijk vliegtuig -tôt dalen gehracht. Den 8en Mei hebben de adju -danten Kervyn en de Meulemeester, ©an Duitsch t.oestel neergeschoten, dat bij Per-rya te pletter gevallen is, Het Engelscba legerberscht. LONDEN, 4 Moi. (R e ù t e r. ) OXfiroiieel avondbericiht : Die Britsche en Frauscih© artillerie heeft vanociitend 's vijlands boimbar-dement ten Z. en Z.W, van Yperen kraicih-tig beantwoord. Er kwamen gaen a an vallen. De mfantariestrifd heeft zich vandaag tôt . plaatselijke geveohten op verschillendapun-ten beperkt .ln de geslaagde verrichting vain beperkten omva.ng, vannacht door ons in het vak van Hinaas ui'fcgevoerd, namen wo meer dan 4 vijianden gevan-gan. Een plaatselijke aanval, vanochteiud vroag door den vijand bezuiden Loere (Lokerj onder dekkinjg van zwaar geMiutvuur be-proefid, liep voislagen mis. In operaties, even-eens in de vrosgt© in den socto,r van Locre igedaan, moaktan de Fransche troepen v^r-derimgen en maakteu ze meer dan 50 ge-viangenen.De Brit&oh© troepen, di© op den rechfer-vleugel der gaallieerden aan den gaag zijn, vordenden evenaens in de buurt v,an Me^-teren.Van het overige front niets bijzonders te melden. LONDEN, 5 Mei, 's morgens. (R eu ter.) Tijictans gesla.a.gd© klcine operaties, in don j afgeloopien naoht door ons ondemonien bij ! -Sailiy-le-See ©n ten Ooston van Hébuterne, verbeterden wij onze ,linie op die pun'en en maakteii verschoideho gevangenen. iieden-morgeai vroag vieil d© vijand de nieuwe stel-lingien, door ons in d©a naciit van 3 Moi ten N.O. van Fin'gas veroverd; aan. Hiji werd ©ohter tc*agg es lagon. Onze linie is intact. Wij ondemamon c©a geslaagden over-val in den sacior vairi beC, Forêt da Nieppe. Er boorschta welerzijdsch© artillerie-bo-dii,vigheid aan hat Leie-fiont'. LONDEN, 5 Mei 'savonds. (Router.) Fransche troapen hebben gedurende d©a îiachl in eea p'.aa.tseiijfe govocht nabij Loc:e eien aantal gevangenen gemaakt. Vandaag beèfi, zich, algérien van wederzijdsche arîil-kria-beidrijvigheid en plaatselijke gevechîen ep vcrsohiliande puntea, niats bijzonders voorge'daan. H«t Fransche legerbericht I'ARIJS, 4 Mei. (H. N. Draadloos.) Leven-dijg bomibai'dement irf d«a storoek van do Avr© De Franschan hebben ve.rscfceiden aan-Vajlcn gedaan aan de overzijida van de Oise eai d© Ail et;© ©n ten wos'uen va.n da La PonteUe." Zijl hobbon ©on aantal gevangenen binnengebracht. Een Duitsche aanval in d© sector van Cavaliers dta C'ourcis ©a tweta an^clora ten N. en ton N.O. van Reims hobben, . geon resultaat opgeleverd. PAR1JS, 4 Mei. Officieel avondberioht Van-Idaag geen "infanterieacitios. Gesohntstrijidi ton N e.n ten Z. van do Avre «venais bijl idten boivan- ©n den bonedenloop van do Ailette. PARUS1, 5 Mei. namiijdidag.. (Ha. Va s.) Er "heerschto wed'crzijdsch© arlillerK-bodrijvig^ heid ten N. en Z. vaa da .\,vre en in 'le s -toron van Eouaimo. 1 on Flirey. ïnta - . ,ae-geveohten hadden nièt plaats. -In LoliharLn-gen werden bîj eon Verrassenden • aaiv.al dor Franschen in de streek van Exricourt in ©en patrouiillegjoveoht in de streek vani Auicen'iilers gevangenen gemaakt. Dio maclit verlieu sve^sens kalm. Een succès der Amerikarie.v J Reuti'rr bijzondere corrrspondentbij het !Fransche loger semt d.d. 3 Mei : Giateravond werd een verrassende aanval door «le Franschen pndwno-mon ten . Zuidea van Haifles, avaardoor onze posi-| tie ton Westen van- de Avr© aanmerkelijk i varbetord werd. î Het dorp ligt aan de Avre, dicht' bij dfl i sameinvloejing nilet do Lucie. In d© g1evechten van de afgeloo-pen weokj hadtlen d© Duitschers zich in hetbezit ^©-^ steld van ho o g te 82, 270 voet, onmiddellijk | ten Zuiden van Hailles, waardoor het dorp 1 en hot Avre-d«l beheerscht werd. Dezal slelhng varmde aïs het ware* ei?<n za.k, diu^ nood'zakelijk terugig'ebogen moest worden. $ Om z©s uur 's morgens bégonnen wij f den aanvaf na epn arlilleriavaoroereidingi.^ Er werd verwoecl gc-ïtii-eden. De Duit.j schers hielden het woud, aan den Avre oaver, dat vol opMelplaâtsen Avas voor." niachine-gewcrea, t>yt den avond, toen wîj'1 het gohoel veroverden, alsmad© d6n heu » vel, dien wij verëterkten. Wij maa-ktat^ 1-iÔ *krij§ag,evaiigoneai, onder wie vier oî.1 ficiere.n en veroven-den vea'scheidene nû/i werpers, mae'«^egeweren en andere cor»" logsinateriaal. .<_v Ci istermorgeu voerdén de Franschen otk'^ Amea'ikainien varraa90ude aanvaUen. uit ia"; i^otharingen in de s.!r©ek van Lieinbreii. i De vooreeraiding van d© Amerikaanscho | artillerie was buiteagewoon. Bij den aoa.j val die volgde, haiwlen de Duitschers d«' oersta loopgravok verlaten, zoodat de Ame. rikanon zich daar op hun gemak kondoa verstérkon. Vervolgens drongon zij totd® derdis linie m het Bois des Chiens' door,. Deze kleine oparatie slaagde Volkomen. Lloyd George's intirukken van den x oorlog. LONDEN, 4 Mei. (.H eu ter.) Ll), i Ceorg,©, doç>r lleuter naar zijn 'imlrukkén^ van het .bezpek aan do legers ondc.rvraagd hoeft. gez&gd : Ik heb de generaals Foch, Haig, Pet :ia Pershingi, Byng, lîawlinson' en andere of-iicieran met een belangiijk beval ^espro. ken. »Ze zijn. allan vol vertrouwen. ik oniînoette evenaens een zeer grooi antal * onder hen dienende oiî'ieieren en soldaten, die in de. aïgeloopen zes weken :.onder xnankéeren in de vuurlinie Avaren. Ze had-'' den daar zwaar te ploeteren en ook nuii'j vertrouwen is veru oiiderlijiï. Bij he-i. liei» ik pacifisten noch zwartgalUgoii: aange - •! troîfen.'Ze begi^ape-n niets van het gekijjfi in bepaalde kririgeai vaii' Engeland, datl ervan schijnt uit te gaan, dat we. versl-w' gon zijin en Tlat het .er aileen op aankomt.^ uit te maken wie te laken is Afgezien van] het ongeluk van de filhireerste dagen, "waarj voor ze allen uitkwamem, vertrouwen zà' erop te zullen winnen en ook dat zc den! vijand deerlijk teisteren. ' De gonai-aals zeid&n : wanneer de vjj-anden tai'rein wînîien, zullen wo maken, daf, ze daarvoor een ontzcglijken prijs I e-.( talen.. In dit pffensîëï karf incn alti.'d ter? rem koopon ais «non den. daar op cto.an ten prijs wensclit te bctalen," en de kosten vo.jiri de Duitschers zijn hoog en nemen nog tue.' Do generaals hondoa zich overtuigd, de Duitschers 'het spoo.lig zullen betreu-_ren, dat ze'zîch tôt die aanvallen h©b||j] laten vinden,-indien ze dat nu al niet doen.. j Zoo dacbt men er algemoen over in -d'aj rangon van hef Eng'elsche en het "ranst&ej legor. Gavraagd, hoe het met het Ajnerikaan-.i sche leger staat, zei hij : oen flinfe aantal] soldaten is er al. Nog veel meer zullen 1 deze maand gestadig toestroomên. ïi-an-1 sche soldaten, die bon zagen vechtan, zciï den dat ze eersle-rangs-v'echtjmateriaal zijn moedig, veerkrachtig en door.tasle.ud. i3e Duitschers hebben Avaarlijk te groote hen-stoa aan de zaak der geallieerJen bewozon Zij baspo'etligen de aancomst van'Ame-; rikaanscha troepen an zetfcon de eenheid in aanvoering ten laatste in werkelijkheid om.1 De Franschan en Britten strijden broederJ li.jk vereored, ied©r, vol wa.ardeering vooij de eigonschappen van den ander. De boodi schap,. die ik van het Britsche léger v<jor het volk binnon de grenzen meebrengi, | luidt : ,,Wees opg'aruimd, het gaat goed '* goed- Dwangmaatregelen in Oekraine. W'iaBNKN, 4 • M-i (î:.3nv. V. B F rein P r c s • h ' ,i a i'.L-'' > " ■- ' * Li * ' " 1 '• ' - j zf'g'il' Wi.-rJ , <*••' • ■>:. ■ _> i rgami^vùe 0. v1 !. ht v. \ liât p«vejKïi van .r. iig^ '] v • •• -; liSr». eea ficoaioïniB ; e < «nfealc von riuiês-jîw 'a :d ".n ©■'içteij.s'ip' . zal îngn'ijpen en zelf <• •s t werfc tar liaod zou nemen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes