Belgisch dagblad

308 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 18 Fevrier. Belgisch dagblad. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/1r6n010h32/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le J aargang. VRIJDAG 18 FJ5BRUARI 1910. 3Vo. 13S AB0NÏÏE1ENIEN. Per 3 maanden voor Holland 12.50 franco per post. Lossa nummers: Yoor Holland 5 cent foor Buitenland 7'/s cent. Den Haag. Prinsegracht 89, Telef. Eed. Adm. 7433. BELGISCHD AGBLAD ADYEBTENTIEÎTÎ Vaa 1—5 regels f 1.50; elk® sgel meer f 0.30; Réclamés —5 regels f 2.50: elke regel leer f 0.50. London : Dixon. House Lloyds venue E. 0. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. VROO, VRIJ, VRANK. vTan die kniezers, knoeiers en zwar kijkers in politiek, d. i. in... burger kleeren, die in liet buitenland, liun eige vervelipgi,! IwijfeJ: en ontmocdfiging a an hui ne landgenooten willen inenten, wende wij onze blikken af. Met ons hart ett onze gedaehten vertoeven we liever aa jjen iJzer, desi te meer daar juîst eenig brieven van of licier en en aoldiaten or h-eCobeii bereikt. Een vriend der jeugd, die thans ee compagnie aanyoert, heeft er fotc bijgevoegd. Wij zien hena midden eei groepje ,,jassen" in een loopgraaf. Ailen hebben het water tôt aan d( knieën. Hun khaki moet zich versme (en met den toon van het leem vai: A eurne-Axnbaclif. TerWijl een zorgvuldi door een kijkgat ligt te loeren, hebbe de an «1er en zich naar den foftograaf g< draaid. Op aller gezicht speelt een g< monkel of een laieh. Ja zij iachen — jusqu'au bou ■— zooala zij vechten j u si q u'a u bou en niet tôt den Duitschen vredie di< flajuten in politiek wonschen orna naa huisi te kunnen terugkeeren en hun g< woon leventjo te hernemen rond deir pappot. lia! Waarom zijn die zwairle bril'ten nie ook aan het, front, ver van ,,le mond ou l'on s'ennuie."? Voor mij heb ik een andere loto di verbeeld't een boerenhuisje van het lan dier vette „ween". Karakteristiek is hi inter'.eur met zijn ouderwetschen schouv mante], waar een Vlaamsche stove m< roetjes den heerd der va der en ver van g het gepijpt kavekleed met rood-wilte> rui jes, het kruisbeeld op het kaveîberd mic den rood-get-loemde tellooren. Aan die: wand een prent van 0. L. Vrouwtje waaronder de dresse ofte schapraai. A les ziet er zindelijk uit en ook die roc do t cheitjes moeten blinken van netheu Welnu, c'a .r wordt gekernd, het is ee kern in vorm van een vat dat op twe stasnders rust en meest gebruikt worc door kortwoonders, die een geitje of ee Koét.'e en ook wel een zwijntje houden. Weet u wie zich vermaakt aan dei kern te staan? Twee luitenanten, grae d'Oultremont en baron Snoy. Aan hun monkelen ziet men dat z sinuLen van tevredenheid en de dikk d Oultremont paft a.in zijn pijpje da men lust voelt er ook een te doen brai den. t- Een vriend vertelt me van de Panne-- attractions. Football en tennis daaïglej-n laten, waarvoor hij niet veel voelt, houdt i- me die aestheet een dissertatie over de n, kunst onder het gewapende volk. i Hij spreekt une van concerten, van n tooneel, strijkkwartetten, alleenSpiakJeni e en liedjeszangeys, maar yoegt er bij djat s tranerige diraken aJs de Twee Weezen er liefet gemist worden en ook geen bijval n zouden hebben. Dit is een repertorium s voor den tijd van Vrede als met dikke t tuiten van tranen weent, ook een tijd* verdrijf en een ontspanning. Er moet > leute zijn in het leger en zonder leute i- kunnen de jassen niet leven. Zij die een ^ pint goed en gezond bloed zoeken, zijn g de gezworen vijanden van azijnbrou-n wers, pezenwevers en vredespatrioten. i- Diezelfde aestheet klaagt dat men van uit Den Haag veel te veel ernstiige, dtoppeidj'oog-deîtige btfeken najar het t front stuurt. Hij vindt dat onze Vlaam-t sehe literatuur te veel stijfi-verhollaiidsdht ; is, want de Vlaining houdt Van lachen. r Fijn en gui en geestîg, zooals hij is, houdï hij van kluchtige zetten en niet s van would be HolIan^Bche spiritualiën, die soms rajadsels zijn voor zijn spon->t taan en levendig denkyerniogen. Waar-e om heeft de Vlaamsche literatuur niet meer geestigo en humoristische schrij-e vetra voortgebracht, als zij slechts in d den moodergi'onil te putten hajiden? }t Laat ons toch geen triestig volk wor-r- d®n ondei' voorwendsel van Ilollandsche it kultuur. Sabre de bois! anders moeten t, \vi;'i Rein a ait de Vos en Uijlenspiegel > verlooehenen, en 'die zijn ôns. Il Onze sokiaten, die het eerst en het a ineest zouden moeten klagien, zijn vroo-, lijk, vrij en vrank, zooals het Vlamin-l- gen betaaint, Vlamingen die den brui i- geven aan plak en aan pedanten. 11. ' Al hunne brieven, al hunne diaden, n zijn doordrongen van de vaste hoop en e de diepe overtuiging, het onwrikbaar ge. it loof en den stalen wil eensi het afschuwelijk n monster, dat het onschuldig België in de klauwen kneit, en brein en harto op-l zuigt, te verngien, zoo niet te doodlen. î Vaderland yrij! ziedaar in een woord de verzuchtingen van allen die in het slijk ij en in het water van den IJzer het sein e huns Konings afwaehten om er yoor t goed op los te stormen. i. i DE TOESTAND Je val van Erzeroem — welk dapper en stormenderhand door de Russen werd veroverd — bewijst eens te meer dat de ve.stingen het moeten onderdoen voor het modem- grof geschut. Van groote beteekenis is dit succès voor de russische wapenen. Het levert hun miniers Armienië. Tevens bedreigen zij de Turken die den Tigris en de Eu-fraat bezetten en droomen naar Indië op te rukken. Het oprukken der Russen zal wat nog • blijît aan het Armenische Volk aanzetten met de wapenen in de vuist voor de zelfstanidiigheâd van Armenië te strijden en zich eens voor altijd te ontmaken van het Turksche juk. Het zedelijk uitwerk-sel van de innemïng van Erzeroem zal m sschien nog dé materieele overwinnig overtreffen. De val van die vesting zal de Turken tôt de werkelijkheid terugroe-pen en hun doen inzien dat het nu geen tijd is aan veroveringen op zijn Alexan-der de Gro>ote's te denken ;tweedens dat zij ongelijk hebben door te vechten aan de zijde \ aa de Duitscliers, clie er toch maar op uit zijn Klein-Azië te beheer-schen. Derdiens zal de val van Erzeroem ook eene ontlasting meebrengen voor de bondgenooten in het nabije Oosten, diar de Turksche strijd'krachten door het verlies van Erzeroem verzwakt worden. Dit wapenfèit zal nog bij aile gealli-eerden een gevoel van opiûontering ver-Wokken, des te meer daar Erzeroem niet zal moeten ontruimd worden als Prze-mysl, daar de Russen munitie in over-v'oed hebben. Een gewichtige stap. Onze bijzondere correspondent uit Le havre seindc ons d€n 16, dat Maa,ndag ecne overeenkomst was gefceekencl tussclien tiusland. Frankrijk, Engeland en 13elgië, waairbij aan België het recht wordt ge--vaarborgd deel te nemen aan de vre-desondephandelingen en er zal "belia.ndeld woïden als de groote mogendheden. -U telegram we'rd bevestigd daor een neachit van Havas uit Le Havre : M:;anda,g hebben de bij dsn koning der Lclgen geaccrc-dlteerde ^ezanten van Frank-^ngeland- en Rusiand zich verv^O'egd. f>!l ^ den Belgisoben minister van buiten-iandsche zaken, tôt wiien prins Kondasjef. niede namens zijn ambtgenooten. de vol-cende verklaring heeft gericht: De geal-Jiieerde miogendjheden, onderteekenaars van <Je Verdragen, die de onalhankelijkheid en oinzijdigheid van België waarborgen, hebben besloten thans door een pleoh-tige daad de verbintenissen te heniieu-wen, welke zij jegens uw land Ihebben aangegaan. Bijgevolg ihebben wij gezanten van Frahkrijk, Engeland en Rusland daar-toe do-or onze regeeringen gemacihtigd, de eea- do volgende verklaring af te leggen: De geallieerde en waarborgende mogendheden verklaren, dat als het oogenblik îs gekoinen, aan de Belgische regeering zal worden ve-rzocht aan de vredesonderhan-delingen deel te nemen en dit de gc-allieerde nuoigendheden de vijandelijkbeden niet zullen staken, tenzij België in zijn politieke en economisché zelfstandigheid is h e r s t e1d en ruimschoots schaflielopS gesteld voor de ondlervon-d e n s c h a d e. Zij zullen België steunen bij zijn commercieel en finan-cieel herstel. Nadat baron Beyens de gezanten uit naam van de regeering en den koning dank had gezegd, deelden de gezant van Italie en de vertegenwoordiger van Ja-pan, baron Beyens mede, dat hun re-geeringen, die niet behooren tôt de gar ranten van de loinaihankelijkheid en de onzijdigheid van België, geen enkele be-donkiag hadden t^-gen de verklaring der geallîee-rden. Dit is het antwoord van Rusland. Frank-rijk, Engeland, Italie en Japan, op hot geki-r en gekoer van de keizers der Ccn-tralen, «m België te bewegen een a£-■ zranderlijken en voorbarigen vrede met hen te sluiten. Die deelaratie zal ook hop en wij. ©en einde m-aken aan allerhand gebazel. De hotofdzaak is, dat België ma g deel-nemen aan de eventueele yredesconferen-tie. Dit beteek'ent in andere woiowlen, dat de tijd van noutraie voiogdijscliap uit is, maar dat ^de Belgische * Staat ganscli zelfstandig nevens de grootmogendheden zal beraadslagen, zonder daarom niemands satel'liet te moeten wezien. Het is ook van het hoogste beilang. dat de vijf groote geallieerde mogendheden door een plechtige verklaring de'r wereld diets maken, dat de oorlog niet zal eindigen zoolang oms land niet weer politiek en (ïconomisch zelfstandig is en ruimschoots schadeloos gesteld woidt. Als de Duitschers- gemeend hebben hun . Belgischen concurrent ctoanme'rcietî'l en fit* nancieel klein te krijgein, .dan mogen zij die hoop opgeven. Dit punt opent den weg naar de tfie-kamst.De deolwatie van Le Havrei zal dnge-twijfeld onze landgenooten een riem. onder het h art steken. i Laat ons voortaan aan nîets ^inders meer denken dan aan den aoM>« ettt 1 geen ond'er doel beoogen dan de vietoiie, . ; Links en Rechts6 Onverqeielijke woorden. jOnlangs heeft d|a gewe-zm Franscho Mir nisiter Louis Bathon Je Parijs gleizegd • „Frank-rijk is geen© natie dig aan haar woordt verzaakt. Soms heeft men de onvoorziichtig-heden van zijn ledelSmoedigheid kunnen bo-treuïen. Men heeft echter noioit kunnea véiTr wij'ten eiene daad va', afvalligheid, verra,ad o£ vafechheid te hebben gepleiegd. Fi-ank-f^jk weeit wat het aan België is verschuldigd en het weet wat het zjoh zel£ is yeischiddigd Er zal1 geen Franscl.e vrede zijn zeolang het gloriierijke en rampzalige België, na het vertrek der bandietei'. die het vermootd n vertrek der handieten die het vcûmoord en zijn 'gxond h-ebben ontietetrd, niet zal nersteld zijn in ?ij!nen territoriale, politieke en eecono-mische onafhankelijkhteid." , , Hunne plannen. Een gerluchte handelaar sohtrijft ons dat de maaitieglelli van Helife-riob — Helfiicrich due in Bélgië den tijd len de moge-lijkheid heieft gehad den financieelen toéstand van ons land «en ook den OjpKsn en den toe van onze banken <0 onder^peken — ook nog een andfâr doel1 beoogt. De Daitschers meé-nen dat er voor 400.000.000 £r. wissels in België moejen gediskonteeid worden. Zij vreo zen dat de Bplgische banken het teumijn nog eens zo-udien verltengen ie(n daarom dwan-zij die door de opheffing van liet moratoiium dit gemak van betaling niet toe te staan. En waarcimj? 'Omdat zij de banken wiJ'lieint dwingen vooir 100 o£ 200 nuillioea fr. in it|e teekienen op hunne oorlogsleeaijng — dus willen zij op die wij'ze de Belgen be-atnemen Eenheid van leïdîng. Me groote hladen der viervoudig enteinto dringen aan op «einheid van leiding, nieit al'ieen in hieit jeger, maar ook in de mariais, de diplomatie (gn den economiochea ooi-log. Paulo minora .caniamas. Die elein-heiid van wei-king zou ook da besfe vruch-ten in neutralie landen dragen, waar thans elk gezantschap fe veel op zijn cig^a wearkt. Zoo zo.u de (ijenst der inlichtingen b.v. oindel'ijk kunnien concureeree tiegen de zen der Centralisa, die op dit terne in de Entente de baas is — we nnoieiten het toch eens zeggen. Coordinaitiie is er noodig, dringend nc-cdig. Wij zouden ->an onzen plient te, korl; blijven indien we net veirzwegiea. Vlamingen en Duitschers. Dat hier en daar in België, op den buiten vooral, lie'den worden aangetrof-fen, die met de Duitschers heulen, mnjet niemand verwonderen, als men de zucht naar yoordeel en het winslbejag van den landman kent, dioch de bevolking in het algemeen, blijft zooals zij altijd geweest is, de Duitschers vijandig. Bij de eerste gelegenheid de beste breekt de haait, die de dorpeling in zijin hart verbergt, met ongetemd geweld naar buiten. De bot-eing tusschen boeren en Duitschers te Atesmejdle, die we gemeld hebben, bewijst het eens te meer. De barbaren ste-len en rooven zoo buiten band dat de beker overloopt. De \boeren zijn die re-kwisitiën beu. Dat de vijand oppasse. Voor hem zal het gewaarlijk worden een opstand te moeten dempen als die geal-lieerden gereed zio'n het groot offensief te beg'innen. Een algemeene opstajid der Belgen zou alsdan voor de duâtsche macht onberekenbare gevolgen hebben. De bloedige botsing van Aseenede bewijst nog dat de Vlamingen die Duitschers tôt het uiterste blijven hate-n, spijts de pogingen der in het Vlaaansch geschreven Duitsche pers, Vla'a m-sche Post, Vlaamsche NieuAvs en Gazet van Brussel. Zien die Duitschers nu nog niet in dlat zij hun daài'aan besteede geld wegr gooien? De schijnheiligaard. IWoliï liuilt het volgend'e: In Januari zijn de inwoners van h&t door ons beizette gebied ïn Bellgië ^n Firankrçk door de beschiieting van hu neigen landgenooten zleieir ^waar geteisberd. Uit een nauw-keiurige stotistiiek bhjfct, dat gedooil zijn: 10 uiannen, J3 vrouwen, 12 kinderen; ge-' wond: 28 niannen, 43 vroiuiwen, 27 kiindl^-ren. In de b|eizeilte geblieden zijn dus în Jamu-axi 133 mienschen gleidood of gowond. -Jlen weleit yrelke leugienfabriek in hét grooit WfM£ van BeirUjn is. Dus zijn die cij£e{rs njielt te v)ertouwen. Maar aangenonien dat zij lefckt zijn, wie draagt de gchuld dat die mienschea gedood zijn ? De Duiitschers, diie het weartlo os Dlelgië o'vûi-roiiïipeid'ei en 't dwongen zich te v|ea~we!rie:a Zou Wolff niet beter doen eens temelden hoeve^l weerloozen de Dluitsche duiikbootii en zepiplelins hebben vemiooid? , Hei leven in de gevarigenkampen. Bij veagissing is in oins jioofdartikel van 13—14 dezer dis tât-el' der brochu,ur weggie-v allen waarudit onze miedewerk&r h,ad geput om de ijse-lijfc-ï folteringen van de gevangenein [n Duitschland kanbaar te maken. De bro-chuùf heeit: ;Onthulling|sn over hel ïevien in ge,A-angenkaniip|e:n in fiuitschland dooir eelrt Ncderlajïdieï. N. V. Exploita Lie Mij . van Dag-l'iaden, Piinsegracht 16, Die-n Haag en kost slechts 20 cent. Do auteur, de heer Pletrj, bewoonde G|ent en werd daaj; tôt 6 maianden veroordeeld in Daitsc-hland te zitten. Als een Niedei-lander zoo hard behandeld wordt, tioe ïnioet dan hfât lot zijn van een veroor-ieelden Belg ? JDtiie broc-liuur is eien siriftmerid sntwooid. op het verelag van har;>n d-3 Fhijsebaert |en D^. Fallinagne van Naman, lie bewteerden dat dei gevangjenett , hijna aiets te kl!ag|en hebheft. Onze kolonie. m. Vervolg van de redevoering van den heer Renkin, minister van Kolonien. Bekomene vooruitgang. Sedert 1908 ils de organisatie van :t land veranderd geworden om eene af-doendie bezetting en een beter controol op de handeiwijzle der agenten te lie-komlen'. In 1908, was de provincîe Katenga nauwelijks bestuurd. Eene regeering is ex- ingevoerd. Aile streken zijn bezet. Eene spoorweg die in min dan twee jaar îs aangelegd, verbindt het niijnen-gebied met de grens van Ehodesia en met den spoorweg van de Kaap. Eene stad is gebouwd. De kopernijverheid heeft vastengrond gekregem niettegenstaande er groote moei-lijkheden opgerezen zijn die de hcofden van de Eendracht der Miinen hebben kunnen overwiinnen. Van nu af reedis heeft de nijverheid te Katanga zulke uit-slagen bekomen dlat ha-re toekomst yer-zekerd is. De ontdekte mijnenvelden zijin talrijk wat een bewijs is ten voordeele van den mijnenrijkdom des lands en eene beves-tiging der vooruitzichten die in 1908 als te voorbarig beschouwd werden. De kolonie beschikt over drie zeeha-vens: Banaha, Boma, en Matadi, wa»ar-van de inrichtingen verbeterd zijn, en over vijf stroomhavens, die aile dlagen verbeterd wordeii. Honderd en drie steamers waarvan er 52 aan den Staat toe-behooren, varen op den strooni. De h ndelsbeweging die in 1909 106 imillioen frank teldle, waai'van er 26 aan de importa ie moet toegeschrevem worden, steeg in 1913 — niettegelnstiaande de caoutehoitc-crisjs — tôt 158 millioen waarvan 87 voor de importatie. Het kapitaal van al de Congoleesche inaatschappijem beloopt heden 474.822.750 1rs., zijn de dais ongeveer een hiaJf milliard.Eene bank van uitgifte werd gesticht om de handelsondea'neiningen en den oui loop der kapitalen te vergemakkelijken. Ee-n spoorwegnet T. S. F. laat toe heel vlug met de bijzonderstë posten van de kolonio in verband te kemen. In 1908, telden die spoorwegen in den Congo, 605 kilometers. In 1905 waren er 1.727 kilometêns. En wanneer men rekening houdt met de sec-tio Ivambovo tôt Bukajna die de stroom met de grens van Rhod-esia zal verbin-den en die — naar Wij denken — dit jaar zal voltrokken zijn, mogein wij zeggen dot in 1916 het spoorwegnet 2.097 kilometers. zal tellen waarvan 1.492 kilometers s-edert de annexatie reeds aangelegd waren. Aan te leggen spoorwegen. Toen de oorlog uitbrak waren wij be-zig twee lijnen aan te leggen : de spoorweg Tanganyika en die van Bukama- Er waren personen die om redten van financieele moeilijkheden achter uit wil-den wijken en die aanraïadden de werk-zaamheden stop te zetten. Maar ik be-sloot deee door te drijven en wij hebben nu d® groote yoldoening te bestatigen dlat, •niettegenstaande den oorlog, de lijn Tangjanyika is voltrokken. Zij heeft groote diensten bewezen voor de verde-ddgjng van het meer. Dit jaar nog zullen wij ook de eer hebben — zoo ho-pen wij — de spoorweg tôt Bukaina te voleindigen. Ons nastrôven is ook de bevolking op moreei gebdedl te! verhefSen, hunne niid-' delen van be«taan te yerbeteren, de gee. sels die ze uitroeiden te bestrijicLen en voornamelijk de slaapziekte. De zendingen telden in 1908, 125 hui-zen en 325 zendelingen, en in 1914 hebben wij 650 zendelingien en 165 hu'zen geteld. Meer dian 500.000 inboorlimgen worden-in den godsidiienst onderwezeri en de zendelingen hebben yeel bijgedragen tôt de uitbreiding der scholen waar de kinde-ren de grondbeginselen der school en de jonge lieden de praktijk der vakken aan-leeren.De grootste krachtinspanning is ge-daian om de verwoestingen der slaapziekte te beperken. Tegen de siaapziekfe. Niettegenstaande de moeilijkheden d'io men heeft om zich tegen die zielcte te bescheatmen, zijn aile mij-Jjdelien a.a|nge-wend ge worden onder gebied yan phy -siek, van den grond en van het kli-maat: rooiingen tôt op uitgestrekte af-standen, waar nien alsdPin — rondo m de posten en die doi'pen — struikgewas plantte, aanvulling der moerassen, ver-plaa-tsing der te veel blootges-telde bevolking, waakzaamheid op het verkeer der bevolking en der dragers en op de vischvangst. Het getial lazaretten en ge-neesheeren is meer'dan verdubbeld- De Koning steldo jaarlijks één millioen frank ter beschikking van de Regeering om d.e zielcte te bestrijden. Het laiboratorium van Leopoldville dat met de ontleding dier kieanen yan de ziekte belast is, zet zijn-e onderzoekingen voort en. raadpleegt daarvoor de werken dler tropicale ge-neeskundiigie scholen Van Londen en Li-verpool. De verkeerde weg. (Artikel De Groote Zegepraal îî. R. O. van 31 Januari door den heel Julius Holete junior.) IV. De auteur vraagt verder : „Wat zal er na bonderd jaar overblijvea van al de volzincen-literatuur en Brochuren-druk, die nu boogtij vieren ? Eenige verzea opgedragen aan koning Albert, de artikela van Romain Rolland en het fiere ofschoott bespotte optreden van Liebknecht. „Dus, zal men mij vragen uit den hoek der officieele berichtgevers : gij zijt voor» stander van vrede : gij roept niet mee met hen, die-schreeuwen alsof zij het geloofden: de oorlog tôt bet bitter einde toe ! „lk doe niets anders dan den drang ver-tolken, dien veel eerlijke lieden niet durvea uitspreken, wanneer zij tôt een oorlogvoe* rend volk behooren, maar nog eens : dai valt mij des te gemakkelijker, daar ik burger ben van België en er niemand is, die zich vredesonderbandelingen voorstelt, -waarvan de eerste eisch niet zou luiden : de onaf-bankelijkheid en scbadeloossteliing van België." Ziebier onze kantteekeningen op de zonder» linge taal van iemand die zich Belg noemt. De auteur, die nooit de gruwelen van den oorlog heeft gezien, gaat voort met de Duifc* sebe theorie van ontinoediging. Wat zal er van die oorlogsliteratuur over< blijven? Waarom voortgestreden ? De auteur werpt de kaarten dooreen, Da brave lieden willen allen den vrede en wij ook, maar men beelde zich niet in dat al dia brave lieden aansturen naar ... den Duitscbea vrede, d. h. met de voorwaarden die men uit» pakt en door bet woord voorbarigen vrede wordt gekenmerkt. Dit is zoo waar dat de scbrijver van het ongelukkig artikel zelt schroom beeft gehad van de gevolgtrekkingen van zijn factum. Sidderend heeit bij eene terechtwijzing aan een Belgiscben confratergestuurd om te zeggen dat bij zelf van geen voorbarigen vrede wil hooi en. En dan? Op wat, rijirrt dan zijn ,,grr>ote zegepraal" in een pro-Duitscb blad? WaÊ was zijn doel ? Belgisch legerhericht. 12 Ite|Lu:iwi. ZeiJr geweldig aflikeide vuur in den s-eotor van U'ksumiidei en in het nooxden van die stad. Ais weexwraak van d^ jongs.e boschjei-i ting op plaatsen door burg-ers bi3wooiad| heïiben onz|a vliegeas g©d;ua;eiade de laabi sio tweld nachten met go'edeu uitslag hel Viiegearsveld te Gis tel beb-ohoten waa® zij een brand hebben veiroojrdzaakt Zoodoende hebben de zendelingen met goeden uitslag aan het gezo-ndheidiswerk kunnen cieeincmen, nà een practisch on-derricht g-en-olen te hebben over de manier, waarop de geesel moet bestreden wordeii. liare Majestoit de Konimgin heeft aan het werk willen bij)di-agen en onderschreef voor eene som van fr». 15U.OOO voortkomende van een gedeelto der opbrengst van de ,,Koninginbloemi'> in 1911 — ten bate van een te Leopoldville te sticliten mcdellazaret. In vele gewes-ten is do kwaal tegen-gehouden en de giezondheid is wede-rge» keerd. Men besiatigt dat in gansche pro-vinciën zooals in Benedeu Congo, de geboorten vermeerderd en c!e steritecij,' fers van kinderen verminderd zijn. Onze inlandsche poliiiek is zeker nogj niet voimaakt, maar zij behoudt toch den vredie in alie gewesiten van den Congo, en wel in zulke mate dat gedurende 't jaar 1914 onze publieke macht miiar éénmaal, in ganscli de kolonie, is moeten tusschen komen om dq orde te her-stellenDe bel^stingen worden regelmjatig ge-stort. In 1908 brachten zij 1rs. 516.000 op, in 1913 8 millioen îrs. en in 1&14, niettegenstaande de oorlog en de crisis, zr'ii zij njet gedaald. De oorlog ging bewijzen of de bevolking ons niet gene* gen was. Iiare opoffering was volledig. De reseivist&n zijn in dienst en de vrij' wiiligers hebben zich aangemeld. Do troepen hebben heldhaftig gestreden en de .bevolking heeft, zonder morren, do 1-asten vafl den oorlog gedragen. Daar er overal kalmte neerschte, de belastingen regelmatig gestort werden, de pnblieke gezindheid verbeterd is, de geboorten vermeerderd zijn, en deinboor-lingen getrouwheid en opoifering ge-tcond hebben, kunnen wij daaruit be-sluiten dat de koloniale politiek van België aan de noodwendigheden der bevolking die zij onder hare bescheraning genomen heeit, volledig beanlwroerdt. Maar de bekomene uitslagen zijn niets, in vergelijking met de mogendheden diel de Congo aanbieelt. De anti-koloniaJen hebben ! ij ons veel aangedîrongen op d« moeilijkheden der kolonisiatie. 't Is wnart ze zijn groot; maar niettegenstaande die) moeilijkheden moet men geen zwartden-ker zijn, ea voiornamelijk niet in zaka yaa Congo, (Wdsrdt Vervplgd-)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes