Belgisch dagblad

349 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 19 Fevrier. Belgisch dagblad. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/rr1pg1jp32/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Sgde Jaai^nng, MAANDAG 3L0 MBEB R^LâJR.1 ±917. IVo. i33. J0 abonnementen; fer 3 maanden voor Nedevland | 2.60 franco per post. Losse toùanera. Voor KederlandB cent, ^oor Baitenland 7l/t cent. j)en Haag, Prlnsegracht 89 ftiefoon Red. en BELGISCH DAGBLAD VerscDiiJnenci te 's-Sravenhage, elken «erkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD vektentien. Yan 1—5 regels f 1.60: elh» regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; clke regel meer f 0.50. ïiondon : Dixon House Lloydâ Avenue E c. x Parijs : 7 Avenue d'Anfcln 7. OanaAeezen en Anzaes. Een Beigisch bataillon in het Canadeescbe ieger. Ziehier een nicuws, dut de Belgen zai Ïenoegen dorai on hen zal trotsch ma-en-Onlangs' wa- ar spraak on ongotwij -feld nu nog van een Beigisch bataillon ipp te riehten; in don schoot van liet Ca-findeesch leger. . Zoo ton minste werd jnij onlangé te Londen verteld door een bravcn soldaat, îrvet wien ik samen aan de tafel gezeten ■Vas. .Mijn disohgenoot was fier over zijsa met .'.badges versie'rde uni'iorm on d'e bijssondere cereteekèns. die heirinniereaa aan de schoone. wild© Canadeescbe jtirtnur. Maar ivot min lier was hij over zijn' gc-herp Luikseh accent, dat hij behquden had. Waat de Canadeescbe soldaat, die mij aldiw toesprak, vas een volbloed Liiik.enaar, die oveir jaren met zoovoel andere laudgenooten ïiaar Amerika u?t-geïveken was. Ff■ i had het tenvouffiger gevonden bij jiri uitbreken van den oorlog zich aan de slùiten bij het Canadeesche ieger, lie-ver i'an den Oceaan over te steken en ilan van bel' eene naar het andere dépôt fgesUrûrd te worden. Tal van Belgen be-viuden zich in dit geval, zoo Vlamingen nls Walen. Zij verklaren het aan wien het hoorcn wil. dat zij vechten, voor Bel-•gis. net; zooals de Canadeescbe Firan -Bclien, die namen "dragen. zooals mon lecst in Paul en Virginie en die een aan-gename Fransche taal,. oude stijl, apreu keri Hun vooringenomcnheid in dezen oorlog gaal; vooral naar Frankrijk, het vndcrland huimer voorouders., dat ziji aan-iEthouweii als hun geestelijke mocder. '•'eu dot* kapi'tale zftelkundSge miss-la-der Duitschers is geméend te heb-ben. dat de vplken, die onder Britsche licei fi-happij -tnan, zieh zouden afge» b'CÎieurd hebbeu oui F.ngeland inx dèn ru g ; a;>n ie vallen. Wat is or gebeurd ? ' een beter dienaao-s dan een Smuts eu een ilotha. Van aile zijden van liet we-reidrijk, van uit het mystérieuse ïndië zoo:i]h uit het land der pelseu zijn dui-te£3>deu vrufillia' I orjestroomd oui te vec-hlçn ,,!or their Kiug and Country." Duiischlanîl heeft g^en hardn«kkigexie;n yijand dan ilughcs, eerste niinistér en leid' r der Arbeiderspartij in Australie.) ( 'i 31 Jauuari' 1.1.. hadden in Canada v «•")•"> iinroners zich bij net vrij'wilU-gei'>4f rpj> aaugesloten. Men weet hoe zij ,. ■ ten hebbeu rond Ieperën, te Gi-v en aan de Somme. In de bloe-geveehten hebbon zij zich doen uit- chitteren ala waro loeuwen. Voor het ! ;cr van niivarsehalk Douglas Ilaig^-zijn •/■■■ wat de marsouins en de zouaven -zijn \ r het l'rausche leger. AanvalStroepen Veut eerste gebalte, trotseerende den dood mei veraehting, zijn zij in den aarival oiuveerstaanbaar. ' Maar. tevens zijn liet kinderzielen, tlie adcinen van oprechtheid en kamteraad -•o.happelijkheid.Iii een prachlige lentoonetelUng van 0 logsphoto's heî» ik te Londen idylli-? -ha tafereelen van kinderachtige vroo- 1 Uei.d met een aandioeniij'ke ongekun-fi îldheid, nevens indrukwêkkende instantanés bevonderd. Dezo blijvendte berin-nering is op gevaair aî van zijn leven te ûîinkon aau luitenant. Ivor Castle. Het meerendeel cfczer Canacleçzen zijn " '0 natuurkiuderen, nog wel wat; wild. '/■\\ aanvaardcn onze Eurqpe^ebe gedacb-tcn nie', nopens- de discipline in dfe lè-§ers. Zij willen er n-ets van wteteu, waar ik smalcelijke bewijsvoeringen zou knnnen over aanhalcn. -In 't liclit van'don strijd voor de vrij-heid rekêncn zij er op zelf van te ge-nicteB. . *• De Engelsobe soldaat, de brave Tom-my Atkins, benijdt wel het speciaal vrijf- li eidsregiem, dat. door den drang der om-&tandighed'en zich ontwortedd heeft door deze atrijdmakkers van gene zijdo van den Oceaan. Wat zouden wel' do Duilsche soldaten vertellen, die de zweepslogeu met gela-tenheid verdragen ? Zoo gaat het ook met Anzaes, de sol-daien uft Australie en Nieuw-Zeelajnd. Men lcent den oorsprong .van juin popu-lariteit. Zij bestaat uit do initia'len van den naam van het korps, dat de viiur-proef onderging in Gallipoli in sanren-werking met de tei'ritorialen, en de Se-uegaleezeqi van generaal d'Amadc: ,,Au-stralia and N-ew Zeadand Army Corp»"; hetgeen herleid wordt tôt ..Anzaes", naam, die insgel'ijks gegeven is gewor-den aan de kust van Gallipoli, waar deze mannen ontscheepten met ^ een vast-beraden koelbloedigheid onder net moord-dadig vuup der Turk'sche batterijen. Ik keai geen sappiger schouwspel in de -straten van Lond'en dan datgene de-zer Australische soldaten met een ver-schro.eide gelaatskle^r, geitooid met bree-de ,:Sombreros". Het valt wel voor, dat men ze aantreft op de brugwering van de Teemsch, waar zij uren staren op het een m a m en droomerig geklots der wa-teren van den stroom. In de Victoria Street on.tmoet men een bar met het opschriît ,,Anzac Buffet". Zekeren morgen zag ik op den dor-pel vijf of zes Anzaes, gezeten op een ïange bank, terwijl zij rustig bun pijpje rookten onder het voorbijrijden van auto-busaen. Het was bitter koud, omh/3teven De brave Australiërs wilden naar bui-ten. Een ,,policeman" kwam ail lacbende aangestapt om lien te verwittigen, dat zij het verkeer op het gaanpad belemmer-don. De groote kerels gaxen lucht aan hun openhartige verwondering. Twee, merkwaardigie boeken over de krijgsyeï-rLchting.en in Gallipoli en Egypte worden ten zeerste aanbevolen : het een ,,On the Anzac trail", oorlogsblad van een Ausitraligishen soldaat ; het an- det ,,GaIJipoli". door Jobn Maseifieid, een ut i v ■ ,n uaoioaxe £atg«.si;iie (.ucRTei'.? Vau. dezen tijd. (De twee werken zijn uitge-geven bij W. Heinemab te Londen). In het eerste smaakt men een zeer smakfeïijk humor Het ander is 'een vër-beven, godsdienstige liulde aan den hel-denmoed, die zich afgespeeld heeît aan de woeste kusten van den Heiespont. Dcze inspanning is zonder resultaten ge-bîeven, docli neemt niets weg van - de echte inspanning ; zoo -schrijft de beer Masefield naar aanieiddng van de onder-naming der Dardanellen. Tal van prachlige zaken in de militaire geschieden s hebben bankroet ge-maakt. ; vele grootsche plannen en aclito îîguren zijn mislukt. Voor mij is' de mislukking der Dardanellen de tweed® groot'a gebeurtenis van den oorlôg ; "d'e eerste was het antwoord van België aan het ^^bsch ultimatum. Do schrijver van ,,On the Anzae Trail" eiiid'igt zijn verhaal : ,,Bij mijn rondreis was -ik vergiezeld door de ,,Agence Cpok .. Ik heb goede en slechte oogen-blikken beleefd, maar de goede overtreî-fen do slechte. In zijn geheel genomen was het een belangwekkcnde en prikke-lendc reis. Ik denk de goede bekeude oogenblik'ken te bewaren en de and^î'e te vergeten. Voor niets ter wereld zou ik ze : do goede en de slechte, willen g'emist liâbbeh. Op dit oogeublik zou ik verkiezen voor eeuwig te rusten in een der gravon van het Schiereâland Gallipoli ; liever dan aanzi'en te worden âls .jclacker ' (deserteur),. LOUIS P1ERAR0, artcBniaa^.u-fr 7~ri. «poimttg» -Mi.JUW DE TOESTAND Waixnear zullen we vrede hebben ? Biiiiien een half jaar meent de -Russische slaataman Sasonof. Ailes hangt aî van do erisls tuss. hcn Amerika en Duitscli-lond.fn Amerika meent men dat, wanneer sDuitscMand's duikbootoorlogi mislukt, de regeering van Berlijn het Wît Iluis te Washington zal verw'ittigen dat Duitsch-land geneigd zou zijn achterwaarts te stoomen. op voorwaarde dat Wilson nogmaals eene poging do et om de oor-Icgsvoereaden te bewegen tôt be^preking van vredesvoorvvaàrden. Zoo spreken de pacifisten. . °oze id'ealislen houden geeue reke -nin3 vaù de waarschijnlijkheid van een 0f>ïlog ^ tusschen de Vei;eenigde Staten !>uitschland. Daarbij - hoeït nog i'nge-/;en de mogelijkheid van een algemeen 0 '"nsief der geallieerden, die binnenkort n"e fronton zullen aianvailen en den •'"Ugersnood in Dui'tefohiand. waarvatn 1 JJ> m dit land, vele nare biizonderhe-tIf,n hoomi. i .6i vai1 ('e wapenen en van den ' "gers-iiood verwacht Sasonof den vredie '■en toekomem'ên zomer dan van eene uieuwe onwaarschijnlijke tustechenkomst van président. Wilson of van welkdanig ncutraal staalslioofd. De dingen moet men zijn gang laten gaan. Men moet zich niet overgeven aan illusies, nocli droo-men. wîer niet verwezenlijking bitterheid nalaat. Wij mogen Duitsçhland niet on-dcrrschatten, dat het ooTlogsoeial'smc op ; kolossale wijze toepast 'en alïes dienstbaar uiaakt voor de naticaiale verdediging. . pt;u C Februari sloot de koning van Beieren het wetenschappelijlt congres to Munchen met de woorden: ,,De oorlog kan nog lang duren". \\ al: de gang vau der^ duikboofoorlog. bc-tre'l, hij' kan iiiet beantwoordeii aan de ver-wachiingen van Diuitschland. Meer en meer blijkt blet dat menig Buitsch U l>cot jn het •net. loopt en .dat het beoogde deeh Engeland en Frankrijk te verhongeren, niet kan worden bereikt. Van de frohten steedg weinig nieuws. Schennutselingen, ©n patrosljegeveehten. De Duitschers " die reeds meenden door de Champagne pouilleux naar Chalons en ■Parij's op te srukken na hun voioadeedtje bij» maison de Champagne, moeten er een kruisje over maken. Het zal niet gaan. In Mesopotamië wordt Koet el Amara steeda meer ingesloton, zoodat generaal ïownshend weldra. za.1 giewiolcen wezen. Links en Rechts. Het alcoholvraagstuk in België. ,Onz.e Belgische regeering jâ druk-bezig met het voorbereiden ivan ernstigo maat-îegelen tegen het alcoholverbruik. De strjgd tegtn den alcohol en -de dranlcgefegenheden «a# in België .s.teeds een zeer moellyk op te lossen politieke 3avesti,e. Men maakt nu van de gelegenheid der •hemieuwing san vele toestanden sebruik om dien • Uijd duch-tig aan te pakken. De eommissics, die de 'nieuwc wet voiorbereiden, yergaderen druk onder de ieiding van jninister Vaudervelde,. die zelE geheelo«thoudï)i"v i-. Mon weet dat de minister' van justitie, de beer Carton do Wiart, steeds. aan het hooed geweêst is van de beweging tegen bel alkoholisme. Hulde aan Emile Verbaeren. De Brusselsche vriendeu en bewonderaars van den genialen dichter he bben Zondag 11 Februari in I/Oeuvre Nouvelle onder de bescherming vaa de -stichters van de Jeune Belgique Emile Verhaeren her-dacht. George Eekhoud heeffc met, ontroerde, geeatdriftige en trillendè stem denNeocialen dichter, het uaiverseel genie, de voor&amper van ailes wat groot en sehoon wai, den inti-mistiseben dichter^gehuldigd. De heer Ponzio zong dan Siradella's Pie Je su en mej. Auita Lesquoy droeg uittiek-sels voôr van Les Soirs, lies Déoâcles, Les Forees tumultueuses, La/ Multiples splendeur en La Guirlande des Duues. Bovenstaande bijzonderbeden or.tleenen wij aan La Belgique van Brussel, die slechts 36 regels aan die plechtigheid wijdt en dan nog bijna onleesbare lettertjes geborgen in een hoekje van het b!ad, 0 ! Duitsebe ridderlijkheiu ten aanzien van het genie van Verhaeren, plichtig in hare oogen .omdat hij zijn vadeiland in vlammende vërzen en bameiende proza heeft verdedigd ! Meester A. J. Heymans. Den 15 dezer is te Brussel in de (ialeries Giroux geopend eene- groote tentoonstelling van den meester-landschapschilder A. J. Heymans. Aotwerpenaar van geboorte, is hij een der eerste sebilders jp-an België. Als Corot, Daubigny, Frans Courtetis, zoeht bij in zijne kunst enkel de oprechtheid van zijn indruk. Met Isidoor'Meyers — die onlangs overieden is — Jan Stobbaerts, H. De Braeckeleer en Eosseels was hij van de seboot Van Dender-monde die do open lucht. de realiteit, do natuur zocht. Reeds in 1857 expeseerde A. J. JJ - 11 vasy* jiydp airh i« 1869 te Brussel. Hij is de grootste vertoiker van de Kpmpisch natuur, waarin hij opgaat. Bewoont hij niet het dorpje Weebelerzande dat hij nog eens juist' voor den oorlog schilderde? Wij zagen dit noooi blond Schilderstuk in de tentoonstelling van het Jubeijaarpark(1914j. Pater Ruiien O P. De bekende dominikaan, pater Rutten, waarvan spraak was voor den bisschopszetel te Gent, verblijft thans te Brussel, waar hij zijn sociale weiking heeft heruomen. Den 18 Februari uioest hij sjueken op de gesloten opeubare vergadering van het Christen Centraal iSyndicaat van 'de mannelijke be--dienden van Brussel. Hij zou er eene syndi-kale lezing houden uitsiuitend voor de leden eu hunne gezinnen. Wie zijn die Beigen ? L e XX e Siècle van 1 Februari bevat een aangrijpend. verhaat van een jongen Brnsselaai- die via Uuitschland naar Neaerland kon overkomen om van daar over Engeland in Le tiavre te iauden, waar hij dienst ge-noinen heeft in ous loger. Het is een jongen van 18 jaren on drie maanden. Thans is nij een man geworden. Hij had reeds broeders in het leger Wij kuimën raden wio hij is Twee jaren gelsden brachten wij zijn vader te Urussel de groece^i van zijn sohooubroeder en zuster uit bainte Adresse. Weinii, de jonge, dappera Brusselaai'klaagt in de „XXe Siècle" dat men in ilolland jonge Belgen aantreft die met de uit België komende jonge stiijders spotten omdat zij naar den Yser gaan vechten in plaats- van stillekens te blijven leven te Rotterdam of in Den Baag, En de jonge Belg besljiit: „Men zal na don oorlog die „francs-fileurs'' •hunne lafheid betaald zetten, is~ 't niet? Ik ben waarachtig niet boosaardig noch jaloersch, doch in België zal het er stuiven als die schoone heerkens in het iand mochten terug-keeren zoo gerust als Baptist en bovendien de Belgen van uit de hoogte bekijken die hun plicht zouden hebben gedaan...." Gentsche vlachtelingen hebben bij ods ook geklaagd dat die zelfde bende bloodaards hen van bun vaderlandschen plicht wilde afbrengen. Zekere koffiehuizen en bodega's van Den Haag hebben toen weerklonken van gewçldig protesten van hen die uit dee Belgischen laaien den oyen waren gekomec. Het zou goed zijn dat men dio achterblijvers in het 00g hield en zorgvuldig hunne namen opschreef. Na den oorlog moet de krijgsraad die bloodaards oordeelen. Levensmiddelennood in Duiisch» land. D e ï ij d schrijft : In Aken is de toestand voor de bev^lking allerbedroevendst. Een pond spek, voor zoo-verre voorradig, kost 7 mark; fiardappelen zijin niet meer te krijgen. De duurte en de armoedo nemen met den dag tce. Men leeft voornamelijlk van Kriegsbro't. Onder de arme bevolking heerscht groote ellende. In sommige lazaretten worden vergiftigden .verpleegà; de stank in die straten is on-dragelijk. • Er hebhen yeel ongelukkeiï! met de elec-trische tram plaats, daar het vrouwelijk tramiiorsoneel oiig'uoefend is; de train jeed dezer dageû in .een goudwinkei. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST DE HOUDING VAN. BRAZILIë. PARUS, 19 Febr. De Temps verneemt lit Genève de tijding, dat de gezant van 3razilië in Duitscbland op bovel van zij ie regeering, de Duitsche regeeri/g ge-vaarschuwd heeft dat Brazilio DuHsch-and verantwoordelijk zou stcllen voor îet lot der drie Braziliaansclio sebepen, lie sedert de verklaring van de blok-cade vertrokken ziju met bestemiming îaar de land en der Entente. DE BLOKKADE. . PARIJS, 19 Febr. Het Radio-Agent-jchap verneemt uit Washington, dat de 3eide Amerikaansche handelsschepen Ro-;hester en Orléans, ieder Duitsch verbod ;artend, New-York verlaien hebben met Desiemming naar Europa. Men zegt dat ir weddensehappen zijn aangegaan. De ïlgemeene qpinie is, dat de Duitschcrs er sich wel voor zullen wachten dezé sche-ien aan te vallen. ONTVANGST VAN GERARD. PARIJS, 19 Febr. De voorzitter van ienv 'ministerraad Brianl, heeft gistere-n sen deieuner aangpboden ter eere, van den ieer Gérard, vroeger gezânt der Ver-jenlgde Staten le Berlijn. De gelant der V*cr. Staten te Pai'ijs, mr. Shai-p on de gezàntën va-n de verbondeoi mogendheden namen aan ci,it déjeuner deel. DE. CO.NFERENTIE TE PETKOGRAD. PETROGRAD, 19 Febr. De gemmi'e-t'aad heeft aan de leden van de conteren-tie der geallieerden een schitteretide remplie op het stadhuis aawgeboden. De aungemeestex, Lolianeîf, heeft een toe-ïpraak gehniden, waarin hij speciaal tôt le buitenlandsche afgevâardigden zeide : Gedurende uw verblijf in ons land en jij ons leger, doordrongen van het krach âg besiuit het zwaard niet in de scheede e steken zoolang de vijànd niet het ioofd zal- buigen voor de vredesvoor-vaarden die de geallieerden hem zullen >pleggen, wetenle dat uwe landen en" iwe légers met hetzell'de gevoèlen bezield sijn, groet ik' u als onze lievo' wapen-JL'UettCTS-Wij zullen noch de ^ohitterende slag tan de Marne, noch do helden van Ver-lun ooit vergeten, noch de uitsiekende iiensten van- de Kngelsche vloot, noch o groote wapenfeiten van Italie. - , AANKOMST \?AN SOHEPF.N IN DFNEjMARKEN. KOPÏÏNHAGEN, 19 Febr. Een Ameiikaan-&chc g.to.omhoot heeft te Kopenliagen 4000 ton pelioleum ontscheept on 1200 ton hen'-: zine. Dezé o;nverwachte aankomst heePf groote vrengde onder de bexr.olking .veroor zaakt. PORTUCrAL EN FRANKIlIJiK:. L1SSABON, 19 Febr. Een dag ter %ere vai, Frankrijk is gisleren alhier gevierd. De président van de Republiek en de leden s-au bel parlement en een zeer groot aantal bq* langstellenden hebben de bdjeenkoimât bijge-.' woond die de club van jonge republikeinen.' bau georganiseerd in het theater San Çarloa ter cerc van de Fransche natie. -Verscheidenu redenaars hebben geeatdriftige yedevo-eringeiV -■uitgesproken. DE DUIL0300TOORLOG. MADRID, 19 Febr. De Corro,3ponden< cia Espaua geeft eene beschouwing over de torpedeering van dè Mar Adriatico eu het feit dat do- bemanning vàn de duik boot zieh heeft meester gemaakt van d® Spaanscbe vlag en schrijft : Wat wij onsj niet kunnen verklaren is dit détail, dai wij, nadat de Spaansche vlag is wegge-nomen en aan boord van de duikboot overgebracht, ' niet weten of dit is ge schiod om een aandenken te bewaren vau deze. dappere daacl of alleen maar ala eene vernedesenie geste voor ons vader-land. In den oorlog heeft men do ge-woonte de vaandels van den vijand y nemen als een teeken van overwinning, maar kan men do vlag van een neutraal achip weguemen en meevoeren als eea overwinningsteeken ? DE ' i 'O T? P E D E E lî INT G VAN DE LYV MAN LAW. PARIJS, 19 . Febr. Men meldt uit Mi-laan dat de kapitein van de Lyrnau Law, die . getorpedeerd is in voile zee, aan de kust van Saruinië, verklaard lieoft dat als hij.,een klein stuk geschut had geheel, hij zich gemakkelyk had kunne» verdedigen tegen de duikfioot. SPAANSCHE HANDELSRELAT1ES. i'.AjïUti. u> ryur. Mon ntviai- uit st.- drid, dat liet steuncomitc .bes'loten heefi de middelen, te onderzo&ken 0111 den uife. voerhandel naar Frankrijk en Italie itf verlevendigen, na overeenstemaning met de regeeringeu te Parijs en Rome. Legerberichtsn der Geallieerden Koninkrijk België. liepartement van Oorlog. Wekeiijiisci! buiietijn van 10 tôt 18 Febr. De bedrijvigheid op het Belgiscbe front is gedurende de week van 10 tôt 10 Februari tamelijk groot geweest. Vér-srheidene niaal hebbeu Duitsche verken-ners, soms in sterke afdeelingçai. ge-tracht de Belgische Unies to naderen. De vijand heeft zijne raids door hevige bombardementon ingeleid. Al zijne pogin-gen waren nocbtans vruchteloos. Hij heeft zich telkens moeten terugtrekken met "zware verliezen. Buiten hare mede-werking aan de nachtelijke lcleine aan-valîen heeft de artillerie minder bedrij-vigb'id getoond dan in de voorgaando week. De Belgische batterijen heDbcn ge-slaagde vernioiingsvuren gcricht op de vijand.elijko verdedigingswerken ten Oos-ten van Dixmuiden en bij Bixsijboote. De vijandelijke artillerie is met goed gevolg beantwoord geweest. Een vijandelijk vfiegtuig is ton zui-den van Waesten naar beneden goscho-ten. De Belgische luchtvaarders hebben veelvuldige lochton gemaakt. In den loop der week werden meer dan 20 geveehten gcleverd boven de vijandelijke linies. Do medewerking der Belgische vliegers voor het regelen van het vuur op grooten af-stand, heeft de doeltreffendbeicl crvan doen vaststellcn. Vaa liet Westelljk front. Hei Franschs legerbericht. PARIJS. 18 Eebr. (Havasj, Midtlagcom-niunitfue. In den loop van den nacht pa-trouillegevechten op verschillonde punten vau het front, in het bij>zonder in de sec-toren Troyon, Chambrettes en ten N.-Wi. van Badpnviller. In het Prip.sterbosch drong een Fransche aldeeling' bimien in de Duitsche loopgraven en vernielde de ver.dedl-gingswerken' eu onidierstanden des vi.jands. Van het overige front valt niets t° mel-den.Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 18 Febr. ' (Reuter). Offici-eel. Generaal Haig mieldt succesvolle ope-ratiea op de beide Ancra-oevers, waarbij des ochtends belangrijk® vorieringen zijn gemaakt. Ten Z. van de rivier werden de vijandelijke stellingen tegenover dte dorpeut Miraumont en klein Miraumont aangeval-len en over een front v#n ongeveer VA mijl vermeestei'd. Wij drongen meer,dan 1000. yards in de vijantielijke verdedi-gingslinie en brachten ons front vooiruiii tôt op weinig© honderden yards van kleia' Miraumont. -Ten N. van de Ancre werd een belangrijke vijandelijke positie op d» heliingen der hoogte ten N. van de Bail-lescourt-hoeve over een front ter breedta vaji ongeveer 1000 yards. Een vijandelijke aanval werd met goedern uitslâg afge-slagen. Behaive zware verliezen verloor de vijand 268 gevangenen, waarondet' S officicren, voor zoover tôt nu toe op da verzaine>plaàfeen feekend is. In den- oeb tend voerdem wij twee raids uit ten Z. van Neuve Chapelle en ten N.O. van! Ploegsleert, waar onze troepen de vijandelijke tweede linie bereikten. Een groot aantal Duitschers werd gedood, versehei-dene onderstanden vernield, -benevens peu machinegeweer. Wij maakten bij deze raids enkele gevangenen. Vijandelijke afdeelingen aau-vallende ten W. van Lens^en ten O. van Givencby werden met verliezen afgesla-geuf Wij lieten twee mijnen ^oringen luefc goed succès, ten W van La Bassêe. Tjj-dens een g'.steren gelèverd luchtgevecht, werd een Duitsch vliegtuig binnén onza linie neergeschoten en twee anderen in bescha'ligéer. toestand tôt landen gedwon-gen. Een onzer elgen vliegluigen wordt vermist. LONDEN. 18 Februari. (Renier). Of. f i c f o e 1 : Aan beide eevers van d® Ancre zijn geslaagde operaties gedaan. De vijandelijke stell ngen tegenover Miraumont zijn genomen over een fronl van ongeveer anderhalve mijl en ter diep, te van een kilometer. Wij vermeesterden bovendien een belangrijke vijandelijke stellTng ten N. va# BaHlescourt. De vijand leed zware verliezen.Geslaagde overvallen gesebiedden bi^ Nieuw-Capelle en Pl'oegsteert. Veol D^" schers sneuvelden. Van bet Uostelljk front. Het Russische Legerbericht. PETROGRAD, 17 Februari. (P.T.A-J Officieel : Vuurwîaseling en ver, - ' kenningstochten. In de Karpathen sneeuwjacht-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes