Belgisch dagblad

375 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 06 Mars. Belgisch dagblad. Accès à 17 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/df6k06xx23/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

gde Jaar^angr, WOENSDAG 0 MAART 191B. Wo.145. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Nederland 12.50 franco per post. Losse nammers. Voor Nederland 5 ceut, toor Buitenland 7'/i cent. lien Haag, Prinsegraehfc 12C. iTeïefoon Red. en Admin. 7430. Werschijnend te 's-SpavenSiages ©ilsera ¥£ îâs*isi8ag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTE NTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elks regel ineer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke régal meer f 0.50. London : Dixon Honse Lloyd* 1 Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Wat willen de Belgen? Graaf v. Hertling heeft gemeend uiterst àandig en sluw te wezen door de Belgen Q verzoeking ta brengen. Heeft de rijkskanselier niet gepoogd België ■fi bekoren afzonderlijk met Duitschland te IJraten of liet sein te geven tôt een algemeen esprek tusschen de oorlogvoerende laoden? f Waarom een verdachta tête à tête ? België is een eeilijke vrouw die in het openbaar [niet raoet blozen. Het Belgisch antwoord aan den Paus dag-jteekent van 27 December en werd don 23 Hamiari in Sainte-Adresse bekend gemaakt. Do regeering van Koning Albert he*ifinerde it zj reeds van het begin van September j houding van België tegenover hare geal-jerden had laten kennen. Onze regeering voegde er bij, dat België aile geval geene uitspraak a ou doen over ) algemeene yoorwaarden van den vrede en : herinrichting van de betrekkingen tusschen aten die in voile akkoord zijn met de waar-rgende mogendheden van hare onafiianke-chei die eera gedaan hebben aan bunne rpHvhiiugen tegenover haar en wier legors ijnet het zijne strijden voor de zaak van het liée lu, 'loen somde de Belgisclie regeering de frectifwatigc en onontbeerlijke eischen van feus voit op: ,0 n s c i?. e n d b a a r h e i d van het Belg'sch grondgebied, zoowel iii Europa als in Afrika, 31 a a t-kundige, economisclie e nv milita ire onafhankelijkheid zonder yoorwaarden noch beperkingen, herstel voor de geledenschade, ^aarborgen tegen de vernieuwing Van den aan val van 19 14, ziedaar jle onontbeorlyke yoorwaarden van een reohtvaardigen vrede Voor België." Dit ia in enkele regelen het Belgisch vre-iesprogramma dat niet kan betwist worden. Is de Duitsehe regeering bereid die voor-yaarden te aanvaarden? We verwijzen Graaf von Hertling naar ton Bethmann Ho'llweg die in den Rijksdag jbeeft gezegd den dag waarop de Duitsehe poepen Beigië's gewaarborgde neutraliteit Bcaonden : „De sehade — on ik spreek hier tmomwondfln — de sshade die wij daardoor Îanrichten, zutlën Wij aoeiten te' nerareura oodra ons militair doel bereikt zal zijn." Als Duitschland herstel en schadevergoe-fting erkeut, waarom neemt von Hertling dan Se yoorwaarden van de Belgische regeering ®iet over? Waarom zegt de rijkskanselier niet eenvoudig: „Die yoorwaarden zullen wij in het vredesverdrag sohrijven." Watdoetde kanselier? Hij vraagt dat wij, deslachtoffers, aan Daitsehland, dat ons overviel, aile waar-borgen zouden verleenen. België zou Duitschland moeten bescher-men ! Op een verwijt van Duitsehe zijde zou België dus het gesprek moeten beginnen Meent men misschien te Berlijn en te Mun-schen dat de Belgen niet zien waarheen men ze wil leiden? België is nog geen Duitsch protectorat. De lconing, de Belgische regeering, het Belgisch leger en de Belgen in het binnen-en buitenland blijven onwankelbaar trouw aan hunne even trouwe geallieerden en beschermers. Wil graaf von Hertling dan de Belgen van het bezette gebied vermurwen? Dan zou het blijken dat die oud-prof essor in dé wijsbe-geerte een sleeht psycholoog is want naarmate de Duitsehe bezetting duurt word de vaderlands-liefde onzer gevangen broeders vuriger. _ Do Duitsehe oprechtheid blijkt eens te meer ! uit het vruchteloos gestook tusschen Waien en Vlamingen. Eenerzijds wil de rijkskanselier de Belgen onder elkander verdeelen. (Hij heeft de sepa-ratisehe politiek van Von Biss ng voortgezet en uitgebreid.) Anderzijds wil hij met „de regeering van Havre" onderhandelen onder voorwenJsel dat liij zieh plaatst op het standpunt van den H. Stoel, die het herstel van België vooMaat. Door welke spitsvondigheden, door welke casuistiek zal de rijkskanselier die tegenstrij digheden goed maken? In zijne jongste redevoering verklaarde de rijkskanselier dat hij de vier grondformulen van président Wilson goedkeurde. Eene van die formulen luidde als volgt : „Elke territoriale regeling betreffende dezen oorlog moet gebeuren in het belang en in het voordeel van de belanghebbende bevolking en niet als deel van een eenvoudige overeenkomat of een transactie tusschen de eisohen van tegenstrdvende staten." Hoe kan die formuul kloppen met de waar-borgen die Daitsehland van Belgié eischt? Hoe kan volgens die formuul de politiek van den Raad van Vlaanderen, dit paard van Troja made in Germany. goed geheeten worden ? UB wutfraoa van atui iij«yu vv ! genstrijdig met de daden van den grooten Duitschen staf. Words, words, words, zegde Shakespeare. Léonce du Castiilon. T. Tusschen activisîen en passieven. , Het Vlaamacihe Kieuw.s van 1 Ma art J>e rfpieckt het halfelachtige artikel van \T r i pelg ië van 22 Fe>bruari, waarop hi©r aoC Itowezm is. geweeelt. .Het Duitsoh-Vlaaanscil Mad haalt o.m. de volgende zinsneden aan jp.e woiordm ttosBchem () zi)n van het VI. N pergt oen citaat uit Vrij1 België: ..jjo zuivesh'ftid van onze Belgische isaal ia dezen to'ouiojg is tegenover de werel< ptare ware s.;©rkte gewcesi; dezelfde lonaan jîasthaarheid moet otz© Regeering ook we |eâ le b^reiken in hare Vlainingon-politiek (e wil zij met eonig gezag tegenover d 'ijVolkeren den eisc-h van Duil;chlaa<l afwij fson, om de Vlaamsoho zaak 'bij vredcavei |[d;ag te regelen." ,,Bravo, van Cauwelacr,! (ro«pt het VI. N .£ ...Dus. indien de Havétsche regeering (vv ;i'ogca voorloopig nigt meer de onze tege (lié Vlaams.Cihliaters) geen volledig recl >eh-enM aan VlaancfeÊcn.... dan heeft zij ail f,eéig verbeiird tegenover de volkeretti c limnen de passieven de ragejing van d VJaamsciho zaak hij yredesyerdrag, op eisc . van Etaksoliland, niet langer afwijzcn. • l'est zoo : ofwel ailes van Haverel oI\y( allés van 't vredesverclrag, dus ailes jt % geval. «En Fran^ van Cauwelaer't antwoord jwet dC'Zen laatsten' gierenden zin: ,...La;!t de Raad van Vlaanderen wa'a'r lîiimif! z.§n (dat. vinden wij aofcl), vaii oaz ^regeering hetbben we het reoht "vverlcen va f.'Wfelieid te verlangen. Mm doo ze zan.de l vit s tel. Het is nopodig" ,,'.W.i]sheid staat hier tegeno ver waan air ),''t Ig 't heelemaal! r i.Wâj draaien het hlad om en' lez on. i \ îieizelidie nnmmer : België ig gee'n xwilaire staat. Ecai Be. i giich volk in den engerein, den knlltireele: . x'm> heâiaat er niet. Waar dit zoo, dan zo. ook uoodzakelij'k ©en Belgische .laal, oei Helgigche ziel 'bestaan.'.' ..En voor dai. België^ dat iiiet bes.taai da geen taal, geen ziel heeft, zouden w (AJafuideren, moeten oipofferen en prijsgeven . ,Jk zeg nog eeins: ge leunt uit die p i: gieve Vlamingen niet nit." ilo© lang zniieu de pa^ieven van Vr b '. 1 g i ë nog gâhippcren na het pïptest de fv"nmngen van het bezette landV. v ' "eeiit de politiek van den natten vingt 11 3 niet afgedaan v t, '!en moet zond©r neyengedaohtoii kleu '^ketmen. i . . ■■ -, g < ~r.. • ' -• * &*■' - . Ll is geen ^iijderô . . Dr. Demets en Dr. François van Antwerpen gefusiileerd. Van de grens wordt ons gemeld, dat Dr. . Demets, de bekende Antwerpsche oogmeester, j1 wiena kliniek bij het Park was, dezer dagen c is gefusiileerd. Deze rechtzinnige patriot was i eerst verschei dene maanden opgesloten ge-weest, doeh bij gémis aan bewijzen losgelaten. Enkele dagen nadien werd hij opnieuwge-arresteerd om voor den kop gesohoten te ; worden. Mevrouw Demets is bij het vernemen ^ van die akelige tijding zinneloos geworden. Er zijn verscheidene kleine weesjes, waar-mede de bevolking van Antwerpen het groot-[ ste medelijden heeft » Men vreest dat Dr. François, een collega van Dr. Demets, hetzelfde lot heeft onder-gaan. Hij ook werd rond hetzelfde tijdstlp aacgehouden. . Dit drama heeft de Antwerpsche bevolking / diep geroerd en zeer verbitterd. n ' Op.eisching van klokken en a orgelpijpen. h h De Duitschers gaan voort met het plun-deren cm rooven van ons land. Na ©ersit de j faibriokon leeggehaald ée hebben, heeft men 1X zich op de gering© ibezittimgen van de par-itioulioren geworpen, Na het kopier was. het de heurt aan d© wcl, het lumen en tal van 1 andor© voorw©rpein waaraan de Duitsohers groot gebrek hebben. ' Tlians wordt de kroon op het w©rk gesteld. De klokken en de orgielpijpien worden opge-J eischt. Bij' besluit van dcâi gevuverneur-gon "raal Falkeaihausten, gedagiteekeod 11 Febr j.t., moeten lij'sten worden apgemaalct van ajle klokken in g©goten brotns. die meer dan i 10 Idlo wegen ©n van ail© orgelpijpen in tin oH in ©en meogsel mieit tin. De eerste ferryboat tusschen a Engeland en Frankrijk. Le Temps meldt, dat de eerste trein uit j, Engeland over het Kanaal is gebracht en te Dieppe ontscheepte. i . Beigië's antwoord op Von Hertling's uitnoodiging. ■j Gij epreekt, zoo geslepen en fijn, Doch woorden, zegt men, zijn geen oorden ; i" Hoe kunnen wjj vrienden weer zijn, Van hen, die onz' broed'ren vermoordden ! tSteeda grooter wordt afkeer en kloof, meer gjj ons martel! en pijnigt. t- Bij 't woordenapel blijven wij doof ; r;U niet Tan uw bloedvlekkea yeinigt. MIZAN. Hulde aan de Belgen van het bezette land- D© manifestati© van SVioen>dag 13 Maart te 8 utu 's avonds in den Dierentuin te 's.-Gravenhagc, gro©it steeds in belangrijik-heid aan. Onder d© Belgisch© maatscliappij'en die reeds hunne bijtredinig hebben toegèzegd stip-pen wij de volgend© aan: Het Belgisch Comii©it van VGravenhage, het Internationaal werk voor l«ij;gsgevangei-neai (Belgisch© afdeoling) 's-Grav nhage, het Belgisoh Oomiteit vain Scheveningen, het .Werk van besoh©iden hulp, Il ittèrdam, de Belgische E©ndracht, Amsterdam, do Belgische Kring, Zwollo, Paitria Belgica, Roo-gendaal enz. Het aantal zitplaatsein is beppikt. De vraajg ig groot. Men spaed© ziah mi de nog he-schikbare te r^erveeren. Geen© staand© plaatsen worden gereserveerd. Men gclieve zijhe plaafecn to laten voor-ibehouden hetziji persocmlijik, het'ij sohrifte-lijk, aan 25 cents per plaats, *'5 PapesLraat, l'ien. Haag, elfcen werkdag via 4V2 tot é uni '§ avonds. Huysmans aan het ^tceffen. Na de bezetting van Briwsel door den vijand viel het den Brusaelaars op dat Huysmans graag den sioeiferuithingop hetachter-balkon van de tram. Zoo hoorde men hem roepen, zonder vrees van spionuen: „lk ga naar Holland als ik wil en zonder pas. Wan-neer ik aan de grens kom, zeg ik tôt de Duitschers: Ik ben Huysmans, secietaria van het I. S. B. Laat me door! En ze laten me door!" Onze wereldberoemde landgenoot verstaat de kunst van zich te doen t pveken. Dit hebben wij in Den Haag gesien, v/aar hij op den besten voet stond met de correspondenten van de Duitsehe en Oostenrijkach-Hongaarsche kranten. ïe Stockholm verkeerde hij nog in-tiemer met dergelijke vijandta van zijn iand. In zoogen, correspondenten van een paar Hol-tandsche bladen, die, naar het schijnt, ge-zworen kameraden met hem waren, wist hij blinde wetktuigen te vinden om urbi etorbi kenba»r te maken wat hij v- ilde laten weten. Haoi't. hii »m rlon .^rreanondent van de N. R. Ut» eveneens een gewitligen penné- stok gevonden. Die brave heer seinde eergisteren een tele-gram van een zeventigtal regels over de Vlaamsche po itiek van den vriend van Schei-demaun.Huysmans beweert dat de regeering te Havre hem ongeveer vijf weken geleden tele-grafeerde om htm als flamingant te vragen of h;i en andere passivisten van plan waren eenigen steun te geven aan den Vlaamschen raad. Het seheen Huysmans dat de regeering eenigszins zenuwachtig was. Wat beteekent die zenuwachtigheid ? Wilde men misschien weten indien de confident van Joris von Stockholm wel zuiver Btond? Dit lijkt ons waarschijntijk gezien hec antwoord van Huysmans, die den Raad van Vlaanderen heeft moeten verlooehenen. Huysmans meent dat er thans een tegenxet moet gedaan worden tegen de positieve politiek van de Dui schers in de Vlaamsche kwestie door een stellige politiek. Oaarom moet, vol-gens hem, de regeering ooverwijld een com-missie benoemen om een bepaald plan voor de behandeling van het Vlaamsche vraagstuk na den oorlog uit te werken. Natuurlijk moes^ j die commissie de bestuuriijke scheiding à l'instar de Stockholm en van zijn bondge-noot Van Oatfwelaert voorstellen. Huysmans beweert ook met den aplomb, die hem eigen is, dat Vandervelde wel Yoor dergelijke groote commissie is maar meent dat het Kiesrechtvraagstuk dan ook door eën commi $ie zou moeten onderzocht worden. Als men den weg dercommissiesopgaatmoet men aile politieke en sociale vragen aan commissies overlaten. Wij kennen te lang de parlementaire zeden en gebruiken om niet te weten wat een commissie beteekent. Commissie beteekent begrafenis eu allerminst iets op de lange baan schuiven. Welnu, de Vlamingen willen niet begraven noch met een kluitje in het riet gestuurd te worden. Zij willen niet gefopt worden en geven daarom de brui aan soortgelijke commisaiés. Met den takt dien Huysmans kenmerkt sleurt hy ook Koning Albert in het gedrang. Het is niet noodig hier ten onpas te herin-neren dat de Koning de Vlaamsche zaak genegen is. Elke Belg weet het. tlebben de jongste gebeurtenissen den slimmen Huysmans nog niets geleerd ? Hebben de loyale Vlaamsche maatschappijen met de Vereeniging van Vlaamsche letter-kundigen, zich niet tegen de bestuuriijke scheiding onder welken vorm ookverzet? lu Sainte-Adresse is men gelukkiglyk beter op de hoogte van den algemeenen toestand in België jn van de houding der Vlamingen in zake de taalkwestie dan de heer Huysmans in Londen. De regeering, die hier gesteund is door de groote massa der Vlamingen, weet wat zij moet doen met de bestuuriyke seheiding, stelsel Huysmans-Van Oauwelaert, dat gelukkiglyk nog niet gebreveteerd is door het gouvernement Een vraagje aan Huysmans : Waar biyft uw voorstel de Vlaamsche zaak teinterna-tionaliseeren en aan het vredescongres te onderwerpen? Hebt gij vergeten wat uwa mislukte conferentis te Stockholm daarover heeft beslist? Hebt gij thans uw eigen kind verlooehend 1 Legerberichten lier Entente. De Duitschers naar Petrograd. »*=«»» Japan komt tusschen. — Vrede tusschen Roemenië en de Centralen. — Finîand onder Duitsch protectorat. — Ge-slaagde Britsche en Fransche raids. 0ETOESTAMD / r x-?if7riTT i-wiM arfiir> — Na die onierteekening van den schand gen vrede, waar bij beide partijen 7Àc yerbon&en in vrede en vri&ndschap te le ven esn geene kuipérijen tegen elkander t dulden, mocht men hopea dat de Duit sche legiers niet naar Petra^rad zoade: oprukkem. Het tegendeet heeït plaats. D pinhelmcn hebben Narwa bezet en rukkei naar de hooîdstad op. D© maximalisten zitl-en daafmsede in hun bed. Berichden uit g;oede bron verzekeren, aat zoowel Trotaky als Lenin het al'jai ergste van de hongerlijdende massa' duchten. Om deze reden zet Trotsky.gieea voet huiten aijn starK. bewaakt huas, tei wijl Lenm wegens. zijn ke»lziekte weei een sanatorium opzocht. Beide jùdas&en weten welke beloonin hen wacht. Wanneer zij niet tijdig doo hunne meesters worden verlost, zullen zij aan een '.antaarnpaal worden opgit hangen door hun eigen volk, dat 'zic. thana bedrog.en zal zien. De revolutli© heeft altijd hare kindesren verslonden. Het is nu oo'c uitgelekt dat tur=schen Fin Iand en Duitschland werd gekuipt. Eei groot Finland zou gestieht worden m.e liulp van Duitschland on onder dezes pro tectoraat- Het verzpek, dat kort geleden aan Zwe den werd gedaan om in Finland militair. hulp te verleenen, had ook niet ten d.oe de orde in Finland te herstellen, doch om er van verzekerd te zijn, dat er een rijjk buit van Rusland te verdieelen zou valletn Uit de documenten is eveneens gebl© k'en, dat de Finsche g-ezant t© Stockholm Griepenbersr. een schandeliik© dubbele rc T©5*JHWW U0 *■*-ffwuownv tvgWxuç, g.espeéld. Ook de Zweedseh© activisten worden door de gievonden documenten in hun wa re gedaante ten toon gesteld, doordat e uit blijkt dat het plan, om Zweden in hc avontuur te lokken,-werd ontworpen i overleg tusschen Finsche staatslieden e Zweedsche activisten, waarbij de laatgte in 't geheiia ailes hebben a»ng©wend oi de positie der Zweedsch© regeeringi te on dermijnen, ten einde (iaardoor te bewerk stelligen, dat het Duitseh-l'lnach© plan zoi slagen. Oie kuiperijen doen denken aan Duiiech lands gâmaakt spel in Vlaanderen me hulp der Nedea-landsehe aktivisten. Eiror de Russisehe gebeurtenissen, heeJ Reemënië zidh. 'veuplich't gezitn den vred te sluiten. Het België van h©t 0 jgten is scjhamdelij verrad-en geweegt. Amerika neemt steeds een grooter aai deel in den oorlog. Het département, van oorlog der V. E maakt be.cend, dat een groote artille.rie-b£ sis in Frankrijk wordt gevomid, welke mrichting 25 millioen dollars zal. kostei Met den bouw is verscheiden weken ee aanvang gemaakt. Het département va oorlog heeft aan het Congres verzocht oa nog 450 millioen dollars voor het prograj van -het vliëgwezen'in te willïgen. (Gedeelteiijik niet geoorngèerd.) Va» het f/estelijk front. Het Engeische legerbericht. LONDEN, 5 Maart. (Reuter.) Oîf cieel avondbericht : In een overval, doc a© Britten va^inacht bij Waasten ( Wara ton) uitgevoerd, werd forsch verzet g1 boden. Men weet, dat 40 vijancien zij n g sneuveld. Onz,e troepen bereik'fcen noo) tans de tweede linie der Duitschers en slo gen twee tegenaanvallen al met nieuw verliezen voor den vijadd. Onze eigei verliezen zijn licht. De vijand overviel Britaeh© posten, den ©enen ten Z. van é Quentin, den anderen ten Z.O. van Ep hy. Wij imissen vier man. Vandaag is het vijandelijk gieschut ( verachillende punten aan den gting g weest tusschen Flesquieres en de Sarpi Onze artillerie nam vijandelijk e arbeids ploegen in dit gtebied onder yuur en ve strooidten ze. L'ONDjEN, 5 Maart. H. N. draadlooâ. G durende een nachtel^ken aanval, die m succès op; d© Duitsch© stellingen van RBs neton werd uitgevoerd, hebben d© Augtr liërg eein aantal gevangenen genïaakt en tw machi negewereai genoirien. Ean vijlandetijf afdeelin^, di© een aanval deed op eein v; caiàe postai in d©zeifd© stieek, werd na i» loy^ndic© fcrijd terui;gewoirpen. Gisterenmi dag hébbejo onze patrouilles, govang^nen c mtuKt ten Z. van St. Que'ntln. Het Fransche legerbericht. PARIJS, 5 Maart. Ofiici. ^yondhericht: Gedurende den dag heeft d^^eschutstrijd U met- vrij groote lievigheid op den rechter-ti ©ever van de Maas aangehouden, n.L in . de streek van het Fossesbosch. 9 In de Vogezen aanzienlijke geschut-. \verli.zaamheid der Duitschers in het vak -, van \ iolu, bij Bani de Sapt ©n bij Hiisen-B first. Op het overige front geen nieuws. i PARIJS, 5 Maart, (H. N. Draadloos). Teu; N.. van den Cihéinan des Darnes en ten O. vau Cô-uity, hobbea ' d© Fransiiben met s.uc-c©s aanvaliteià gedaaji op. do vij&adelijlke loop-graven ©n 20 gevangenen binnengebraclït. Op den redhter Maasoever is d© artiltarie(-strijd hevig -gewe©st in. de streefc van Caur i riêres en het bois 1© Chaume. Op dit 1 aatste piuait hebbepi de Daitscih©rs varunorgen een aanval gedaan, di© na e©n Itevendig gevecilij' is algeslagem1. Ben andere vijandelijlke aan-' val bij h.et bois d©3 Ghervalliars is volkotmea = rrislukl en heeft d© Fransohen in staat ge-' r steld gevangen8n te n«alken.. In Lobhaiingeai( is een Duilsche aanval op d© toopgraven; ' dio door d© Anjerikaniein verdedigd weç. i' den algeslagen. Patrouilles van deze bondgenooten, dio in* dezellde str©ek ppiereerdeii, hebben gé-. - vangenen gemaakt. In de Vogezen heeft' i d© vijand tevergeefs geitraeht op verseihiJK t lenïto punten, d© Fransche linies to jia* -v deren. ; Vas heT Zaideiyt front. J Het itaiiaansciie legerbericht. 3 ROME, 5 Maart. (S t e £ a n i). Officie©». . Sleeht weer heel den dag heeft gis ter en de gievechtsbedTijvigibeid tôt aeer korW frontvakken beperkt. [ Bij Loppio, LagâriàaKiial, levendig® een"goê(i ^^sla agtl eT vendigie onrust in de vijandelijke Unies |i het leven. "r Langs d© Piave brachten onze vuur-. conoentraties vijandelijke batterijen toeoo^' j ten Cornadella en bij San Dona tôt zwij( ni s®1- ! a r; ' Q De interventie van Japan. LONDEN, 5 Maart. Reuter. Voi; gens de D a i 1 y. M a i 1 nmg worden veri 1 waeht, dat de onderbandoiingea onitreny de tusscbenkomst van Japan in SibetriS binnen 24 uur zullen afloopfta. D© gezanten van Eingeiand, Frankrijk en Italie t© Tok'o zijn gisteren overeen-gekomen gemeenschappelijk op te tredeoj a om te verzoeken, dat stappen worden ge-,, , daan ter bescherming van de belangen dei^ c geallieerden in Sibérie. De Annerikaan-sche gezan,t zal waarschijniijk niet meek . doen aan dit gezameniji|k optreden), imaar' er is toch geen opposiitie yan Amerikaan, ; sche zijd© te yerwaehten. t- Men gelooft dat ©m militaire aelie vaa r Japan op handen is. De Amerikaansche re* ] t. geering h©e£t haar inzichten h ieromtrent nie£ j n doen kennen, doch in diplomaitieke krin^eaij n woïdt verklaard dat de Japann©rs, zioh spjeu^ n dig in bewoging zullen zetten, ten einde aatfii n aile onverwacibte gebsur(enis;sen het hoofijj te bieden on het toit stand komeii van gehikking met Amerika ©n de geallieerdeîj ; nojfens. den ornvang en het doel Ser onder-1 = neming aan de thans aan den gang zijnd# diplc.rnatiek© gedacbtenwisseling over t« laten. Ee Matin, die de giewœhtige nuededt©-lingen bespaeekt, welke Piohon in de Ka-mercionnnissie yaor buitenlandsche zakert heeft gedaan, s.chri|It: aan de intervenlie van Japan in den eorloig in den vorm van; i- een helangrijSce ©xpedi'ie t» land, gohijaon", 'r geen hind©rpalen in den weg te §taan; opi i- het moment, waarop d© zorg voor Japan's? ï- eigen veilighr-id krach'.ige maatregelen nood^ 3- zakelijkheid do©t zijn en het momenti i- waamp de geallieerden de graan vooirradenJl a- en de voorlihreng^elen hunner njivei'heii'j a ureten redden. De E,uropeesche mogend-;; 1 heden laten Japan geheel de v:ij!j hand. Oo^i 2 schijnt het, dat Wilson van ooirdco! is âaft it. de injterv©ntie van Japatt in Aziati di Rtis-' ©. land op geen yan d© door hem verkondigdft heginselein inbreuk maakt. Het gaat nie& ipt .met .ean een aotie tegen een bendgenooÉj fy van gisteren, doeh wel otn, ten bâte van he&' », gemeenschappelïji'k he.il, het binnendrina nf . der Euitsohers, di© ©r naar sifcreven .oni bel r. evenwich.t der m.ogendheden in, Azie te veç« breken, t© do.en misluJtken, Het gaa1 er dua| ■niet "sni het Rugsisoh© volk neer t© drufen e- ken, doeh om het te st.'-unen. I>3 regeerin^J et der bolsjewiki, dio het vr-rdrag van Londeœ r- di er het gluiten van ©en ajzichtelijken vrede a- met, den vijaud ho^ft geschonden, zal nie^ 3© meer ah* de yertiegBnw «rdigstei van eieaii® c© gezàg worden ©rkend. Milliovnen Rus-e^ in snakken, naar de bevrijcliing. Het Japansçli^ •n leger zal z'gln taak al$ veitooid b©sohouwej* d- rp den dag, waarop het t b^slag Jegg'en va« c- Duitschland op Rusland en Azië vo i"gpeŒ nnlogolijk z»! heb.b«in gwnaakt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes