Belgisch dagblad

392 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 12 Mai. Belgisch dagblad. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/p55db7wr11/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Sde «I aargang, ZATERDAO lfi MEI 1017^ — 1 . ... No. S03, .SÉfc£ «Bs abonnemenïen. Per 8 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers. Yoor Sfederland 5 cent, voor Buitenland 71/» cent. Dea Haag, Molenstraat 21c. Telefoon Red. en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD ||Hm ÂDYEETENTIEN, Van 1—5 regels f 1.50: eHnj igel meer f 0.80; Réclamés —5 regels f 8,50; elke reoreï leer f 0.50. Lqndon: Dixon Hôuse Lloydfi venue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7, Merschijnend te 's-Gravenhage, eiken werkdag fe 12 ure vnïddag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Vlaanderen en Frankrijk. De gansche geschieHienis van Bielgië gt tuigt dat hieit volk er steiads muet di grootste énergie gewiB heeft -volleldig on afhankelijfc te wezen, vrij van lelka vreem (die voogdijl van vriend of- van vijanid Is vit] zijn aïs een Belg getejo, ijdje wooitl, trouw zâjin aïs een Belg is miedi een algemieene waarheiîd. Zeer korten' tijid voor den gavreesdes en siads 1912—1913 verwachten D<uit schen inval, sloeg Ida Belgisch© regee ring een aanbod van Mjjstand vara een wieâ meenenden verdediger van België's neutrali teit af. Het Belgiselie léger. was inyne-rs z©< zwak dat ©en beschermlende mogendliei»; voorstelde eett garnizoen tel Antwerpiei té leggen, althans de weerstandskraeht va» ons landje te verhoogen mieit een hulp foger van 100.000 man. België mocht niet. Het moest- zijn© imi tralibeit zelf verdedigen en zijn grondge bied ongeschonden hawaïen. Plicht ginj hier boven 'eigen voordeel en veiligheikl Na bijna drie j'aren hezetting zijn dt llelgen ontembaar en ongjefemld gebleken zoo ongetemid dat Duitschlaïid meit dea grootsten tëgenzin zal moeten afzien vaa een annexatie," zooals mien in te Berliji had gedroonid. Weenen ©n Munchen heb ben reeds door het Fremdenhlatt eu de Bayrische Staatszeitung wate in don wij!n gegotan. Er zou zelfs g©ei spraak meer wezen van ooflogsvergoeidmg Mon zou reeds dit -hypo'thetiscih voordieie willen vervangen door voordetefen opïiain felsgebied. Dit zijh ©chter proefballon non. Baarenboven zouden die voorwaar Iden steeds gunstig zijin voor de Centrale» jiie steeds het vooriecht van de mees begunstigde riatie 2ouden genieten ©a Bel gië in het bijzonder economisch ver-pletteren,Men is het immers in Duitschland eiens fiât ons land zoo zwak ©n zoo weel mogeKjk moet blijven. Men 'ziet v©r ei men reknt op dan tijfd als boindgenoo voor éene uitbreiding van Duitschlarid; gienzen tôt de zee^ van Emjdeû tôt Ha vere. Als splijtzwam voor België moet du; Ido taalkwestie Ûienien raet de bestuurl$rx sf'n'if'NÎrfi'ft aio HondercLmàal heb ik sedert h©t bestaai van het Belgiscb. Dagblad gwegd ©n her , zegd, hoe spijîtig het is gewieest dat allf binnenlandsehe tyvistpunten waarvan een vijand zich zou kunnen bedieaeni vroieigiea niet werden opgelost. Aldus zou de een lieid der natie versterkt gewéést z^n. lk bedoel in eerste plaats de tàalkwes tic. Ik mag daar jfes te m-eer op druk ken, daar ik als radikaal in die zaaî steeds, op een snelte en doelmatige op lossing heb aangestuurd, Ik ben. zelis èorste kandidaat voor de Kamer gevyeesit «lie in, 1898, tegenover lean zeer invloed bebbend Kamerlid, lid van die toenmaligt rogeering en minister sedert veLe jaren Waarme.de ik in herstemming kwam, Idi; Vlaamsche Hoogeschool als punt van m$r . programma veidedigde. Het getalm op aile gebied heeft on; duur gekost. Op die taalkwestie hebbiem de Duit-schers zich dus geworpen aïs de miseri* op de weîeld. Zooals Le Temps van 8 Mei 191' het riiflderïiijk getuigt is dit teviergeeEs gje weest. Het was onbescliaamîde leugieintaal, schrijil: het Fransch blald, toen Ide leden van de ccm'missie van iden Rijksdag beweierdeï] dat d© grootste meerdterlieid van de Via îuiugen heden <ie biastuurlijlke scheidin; Vraagt. En Le Temps voegt er in zçn 1 e a Û.er b:rj: - - .,De eenige uitslag van de^politiek dii to- Duitsehe autoriteiten in Bielgië me wsdeplichtigheid van eenige onverantwooi Hclijke personen hebbein verkregein, is he Ûoen b&daren van aile twisten, die voo jlen Qorlog tusschen Vlamàngen en Wa len konden bes'taan; het naùwer toeiha ttE TiiESTâîlD In Franknrjk is de toestanjd ongewijzigd j''Qchtans lieibhen Se Doiitsohiers ovier lie gansohe front geweidige tegeinaanvalleii ge ttaan. Overal zdjln zij met hebloedie koopieir a%eslagen. Ook in Maoeldonië zijin de twee aan vallon op jcle nieuwie Engelscïxe stellingei Wl; W» van Doiran mislukt. l®t offensief van Sarrail, in Macedonië lastc T°0r Wlestelijk front te ont Haliaansclie front wordt ook eex oltensxef voorbereid. i ^ Husland heerscht nog steeds ainarchis useti© verwai-ring. ^ochtans komt er klaarte. Zoo is te Kie: vtlii Ua^OIlaal politieke vereeniging gesti^alit ïPt ^ • ^Gn ^°,e^ het leger en d« 2c ft UnF sleunem om (den oorlog voort U. Ith1 n'i Dnitsche gievaar, [hetwelt 2w,nSe • T,Wieire^ tedreigt, volkomen be Ruv.1S* ^eri anHer géwiohtig idoel is de fcôiùnt rSers voor te heredden op he y-inicomen van 0e Constituante, door heJ •van ûuidieli jk© en Ibreed© uiteien^ettin' oogenbMk Politieke quaesties van he1 1 cefc b'nitevigïwoaa Dooma^zitting, gphou i- ien van baiiden. idie op traditioneele wijl-a ze boide rassen Idie de Belgische natie - uitmaken, vereenigen. !- „D© Ziedelijfce ©enheijd van België is door . iden oorlog verwezenlijlkt gewoPdein. De bar-1 baarsche manieren van het Kjeizeriijjk a Duitschland' hebben haar voor goect T)©v©s-tigd.î „Het Belgisch volk vertoont zich voortaan één en ondeelbaar. Het was voldofende r dat het Keizerlijk Duitschland aile belang - toonde dat het heeft in de diepe vter- - decldheid van de Belgen van het noor- • den en de Belgen vain het zuiden om: > heïder voor aller oogen te doen zien l het gevaar van ide btestuurljjUie scheiding i en dat die formuul voor altijid zal uit-i gesloten woiden van aile welkdanig po- - litiek progi'amma in België. «Bovendien, wanmaer d|e Belgisehe na- - tie zal hersteld worden in d© volheid - van haro soevereiniteit en onafhanke-l IjjScheid, zal Duitschîand's wil de . voôrwaarden van dit herstel niet vast-5 stellen. België vriji -en meester. van zijime , lotsbestemming is een tessientieel doel, dat î zal moeten verzekepd worden vooraleer il de geallieerdien er kuruien. in toesteramen; i idg 'iyajPenen nedler te leggen, want de - beschaafde wereld zou onherroepelipe ge-i troffen wezen in hare een- en in har© c EKjdialîjfce grootheid, indien zij me't het i rechtvaardig herstel vàn het geschonden . necht opdrong ten bâte van de natie, die 1 zich voût het gegeven woord, opof.ei'd©." D© verklaiingen van het èerste bladi - van Frankrijlk zijn wS| gelulckig te oai- - derschrijlven. , Wat steekt die Fransch© talct schiaip t af tegen de brutale bemoeiingen van onze 3 vijanden en van zeker© neutralen, die zich ook al met binnenlandsehe taal-©n anidere geschillen in België durven > inlaten om er munt en voordael voor zich zelf uit te slaan. i Wif, Vlamingen, voelen oaxs vooral getrof-ï fen, |o;mdat Le Temps niet alleen hnlde s hrengt aan de trouw vaii het Vlaainij- • sdhe volk, maar het ook verdedigt tegen (dien zwaldder van "den vija,nd en zijinla i medeplichtigen. * ' Wanaeer Frankrijk zich zoo ridderljife ge«ia«5t-, ivaimeuj- nt-t aan a© jjelgen allé l vrijiheid laat de binnenlandsehe vrageiiç - na;y eigen goekïdunken te regelen; > wanneer het steeds -als oprechte vrieiild i zoowei den Vlaming als den Waal zal " behandelen zooader echter in hun Ihuis- ■ houden te willen tusschenko'mien, vragen wi)[ af wat ons, Vlamingen, zoo vrij1 als - Ide Franschen zelf, nog zou weerhoudiem • eiens voor goeid gulhartig 'cfe hand van : Frankrijk te dxukken? Laat Jifôt ons zeggen: Vôôr den oor- s log bestonid ©en misverstamd tussohm , de Belgische Vlaoningen en de Franschen. ■ .Tuist !d© onde geest Van onafhankelijlkhesd, > de vrees van voogdij; waren die oorz;iken t dat de Vlamingen de Franschen was.-) trouwden, want |de Vlamingen houaen aain] i hun zelfbestaan en aan hunm© taal, als de Franschen aa.n de hunne. Dit wan- > trouwen is ook, dank aan dezen oorlog idie zooveel opgeklaard en gezuiverd en gelouterd heeft, verdwenen. i De wederzd.ldsche offers sedert het be-gin van den oorlog, d© trouwe kame-1 raaJdschap der wapenen, de daadwei-ke- - lijke steun van Frankrijk aan België, zijh takt vooral om niet ' tusschen te ko men in t de taalkwestie, hebtai hoogaehting en i gull© vriendsehap vervvekt. De Vlaming , -gooit zlrjn hart niet te grabbtlen, ma u' - wanneer hij het aan iemand schenkt, blijft l hij trouw zooals d© oudo koning van Thule aan zijin trouwe minnares. Daarom wensch ik, ©en reeds ouide Vlaaansch striper, ©en feestgelegenheid te 3 beleven waarop Fransch'en en Vlamingen in t het aanschijn van de gansobe weielid zullen - vxxcbroifderen t 1 Léonce du Castillon. den ter kerdenking van de opening van de cerste Doema werd Rodzianko luide t e e-juicht toen hij in ©an red© de geiach'.e van élan afzonderlijken vrede afwees en de ver-t zekering gaf van Rusland's tKMiw ten op^ . zichte van de bondgenooten. 1 In ten land als Rusland i§ ©on oomtra-revolutie nooit uitgesloten.... t = . HuMe aan het officlerscorp, l Kaar ' eien oorrespondeint te Petrograd. meldt, heeft de minister vari oioarlog ih een ■ legierorder op hartslijk© wij'ze dank geîjracht aan het officieirskotfps van léger en vloot : voior hun lioviding, welk© d© rageering een , kraohtigen steun verleent hij de voiveering i -van haar rieusachtig© taak om op de beste en > minst pijhlijfee .wij^ze den overgang ,tot het : nieuwlei régime in d© weormacht te doen ■ plaats hebibteln. Dez© houding iVieirçehaft den ; minister d© vaste oweir'tuigiing, dat de waar-; dévoue medierwerking der olficieren in ide ; toekomst d« overwinning zal vemkeren op ■ den taaien vijand ©n in staat zal stellen ; alie moeilijkheden, woortvloeienide uit de be- vesliging van dtel nieuwei poliitiieike hegiinselen, ■ te ovevwinnciF Links en Redits. Baron de Brcqueviilc had het parlement gewaarschuwd. De Duitsehe bladeai verauimien noioib de ge-legteuheidi oin> baron d© Brotjiueville, cmzen aersten minister; aau. te vaiîen. Aaai dg beete vrucliten kMgein immier de wespen, De Duitschers -weteln waaroim. zij op den aninisier va© oorlogi g-cbe.en z,iju. Hij was het die het land heeft giewaiaffEchu-wd. Le Bulletin dioeum ai taire belge piubli-eoea-t d© verklaiingen door hem gedoan in 1913, in de gelieime zitting van de Belgi -selie Kainer, toen lidjl een' legeir vani sleehts 390000 rnam vroeg' en te vele Kainerieden verklaaïiden dat de minister hun apipelen voor cita-oenera had opglcdisclit'oim den ailge-meemen dietigtpilieht etni dia marine te verkrij-gem. Een jaiar nadieo, enkele weken vé>6ir den oorlog, wais de iE^oqueville met Renkin ten dioioidio. cipgeeehreiven als mdtniisters, erndat hunne pârtij een paar zeitels lad) verloren, teir oioirzake van een dœnagogisoh drijven tegen de nieuwe legehvet. Heiti is bescha -mend die gebeurteris.en t© berinneren, doeh het moet. Dioior de weiS van Juni 1912 had Duitschland 300000 inan meer in de eerste linie dan Frainkrijk. Die veirheoging" had voor dioel het leger doer België te Iaten trekken. Het Fra,Tisch gevaar was kleiner, doeii het was steïiig da.t het Frarnsch loge^ Beîgxë zou bmoeaikoHietn ails de iDuit-schers er zouden zijn. Versebeidene mogendlieicten hadden België gewaarschuwd, daiî) wij niiet in staa.t waren, oins te verdiedugen. Hat grootsite gevaar zou geweést, dat vreejnd© niogemdheden ons ge-bied zouden bcaetten oim ons te besehetrmeai. Staatshoefdem hebben oes gewoarsehuwd. Koning Carol van Eoem'Gnië beeft aian Belgiië den raad gegeven ems'ig zi<;li zelf te ver-dadâgien.De geschiedenis zal bâiron de Broqueville ooirdieielen als den staïaitsman diie klaàr ge-zien had en nog ter elfcier uur optrad om te reddem wat cr ncig te rodden viel, maar de liisitca-ie zal striengi veroordeelen de ptar-lementsileden, die ter wille van d!en kiezer — zetter let op! — zijne WalarsèhumBglen in den wind sloegen. Von Biss'ng en ons Koninklijk sîa'ïihijis Graaf Reveutïow schreef naar aanlei-àing van het overlijden van den beul van België : Nog voor eenige weken verklaarde Von Bissing, dat hij een besiist tegenstander waa van het idée dat Koning Albert of zijn© zonen nog den troon van België en de tronen (sic) van Vlaandren en Wa-lonnië' zouden bekl*mmen. Naar de bestuurlijke scheiding Iiefc^ weekblad van den heei' Cawwelaert schryft naor aanleiditegi van eem plan dat zo'li bestaan, om de hoiogeseliool vam Leuven half Fransch en half Viaamsch te mâkan en d© Vlaamsche leergangen ntaar \Meelie -len over te brengien : ,,Wij weten niet in hoever <Mt bedcht waiairheid bevat, maer aïs di5rt wétt'kelijk li©t plan der bisaclioppen ia, do>i vragen wij ons af, waaroin niet andersoin zou worden g© -ï«ncl|p':lcfc Leuvetn; isi tocili c)tin Vlflaimlicibe stad, stiad, het zou dus loigisciheir we<ze>n de Vlaamsche eolleges te Leuven zelf te ge-ven en de Waalsclie eolleges naar een stad v a n h e t W a 1 e n 1 a n d over te brengen. Wriarom. roept de heer Oa|uw©ia©rt niet in andere woorden : Leve die beettuurlijke scheiding I De gansebe poilitieke en Vlaamiseh© hou-diinig vain dit Kaimerlid van Antwenpen, is vervait in : Je suis oiseau voyez mes ailes, Jie suis serais, vivent les raitis ! Verdachfe raad. De Meuwe Courant steunt, zcoals inen weet. de Vlaamsiche actbivisten niet uit lief -de voor die Vlaanderen of v«x»r Belgiiië, maar uit liafde voor Groot-ITedierlaind', emz. Het blad, welk m Belgie met toelatâng van onze blotedvijanden verkoohit en gelezen wordit, perinytteert zich thans raad te geven aan d© Vlamingen, aan de Belgisch© Staatslie -den, en aan België, inzake Vlaameche be-weging. Zij durft aauraden d© aetivisten, hare vriendeu" te vergeven, ©en d'ubbelzân -nig woord. - Wij verwijzem dit blad naar het besluit-wet van 8,April 1917 en voegen er bip, dait we geinoeg hebben met één raad van Vlaanderen. Dat die iN". C. ziich lievea- met îTeder -landseh-Iîidië moeie ! s Tendenzberichten, Uit Stockholm zendt Huysmains allerlei teudienzberiehte», nafcuurlijk In zijn voor -deel, oin de openbai© meening te mislei -den. De Belgen vooral, waarseëuwen wij. Zoo meldlde Het Volk. diait Troelstra een© bevredigende bespieking met dejni Bel-gisteheir sociaUst De Brauokjeife had gehald. Welke bevredigend© begprekimg] ? Het oa*-giaan vain Troelstra zeg't er ge©n gebene -dâjd wooïd van. Heii g© val heainnert aan de drieste be -vestiging vaai Huysmans, die ,v!e!rkilaatrd© vffln de Fransehe regieiering een piais te hebben verkregien, met felieitaitie voiar zijne vai -dertandisliéfdia... Bit waa eenvoudijigt ©en pilonipe mystifioaitie. Meu weze uiterat vaorziclktig vooir wsut uit Stoclcbo'Lm. wardt gesedind cf geschreven. istookholitt is sedert het begnn vain den oor-log een peusaeb ti^ .leugienPaibrîek 1 " T r *> ' ' BIJZONDERE DRAÂDLOOZE INLICTINGENDIENST. EEN PLECHTIGE DOUMAZITTING. _ PARIJS, 12 Mei. Eiene geimeenschappelijka zitting, vertegenwioiordigende de drie vooraf-gaande Kamers en de doema, hee t gisteren in het Taurisch© paleis plaats gehad. De TOorloopige. regeoring en het corps diplomatique woonden d©ze zitting bij. Rodzianko nam het woord en verklaarde: D© oorlog dien ons opgfâdrongen is en dien wij niet gevild hebben en waarvocr wij in het ge-hcel niet verantwioiordelijfc zijin, moet tôt een goed einde gebracht worden en op zulk een wijze dat d© onscbemdbaarhcid van o-ns ge-bied gieheel geliandhaafd wordt en de nationale ©er der Russische burgers. De ontel-bare opoffiaringen welke wij gedaan hebben op het altaar van diezen oorlog, willen dat do vrede in overeensteiiming zii met de grootbo van onze pogingen en dat hij ons de verzekering geeit het dioël van onzen strijd te bereiken, dat wil zeggen de trloi^f; van de idealen van rechtvaardigheid en vrijheid. Vergeet niet dat de Duitsehe arbeidersk'lasse, hoe vurig zij ook is, de overwinning wenscht. Daarom vierklaar ik o^enlijk dat het Russische volk ailes moet opotferen om in ver-eianiging met de geallieerden dezen oorlog tôt aan de volkomen overwinning te voeren en dat zoioveel te meer omidat deze overwinning voor altijd de vrijheid bevestigen zal die wij juist glaWonnen hebben. Ruslanidi kan de geallieerden niet verraden met wi® het zij aan zij strijldt sedert • drie jaar en; het zal ook trouw blijvleïi, Langdung© to6-juiehingen btegroetten deze rede. DE FRANSCHE MISSIE IN AMERIKA. PARIJS, 12 Mei. Eeti talrijke imienigtei onder wie zich 10.000 schoolkinderen be-vonden, verdrong. zich in Central Pa.rk omi tegenwoordig te zijn bij de aanbie-ding aan maarschalk Jofîre van de re» producMe in goud van het vrijiheidsstand* beeld. Behalve het beeldije is aan maarschalk •Toifre als aandenken aan Brooklijn 'n eere-degen aangeboden > van de insckrijvingen ingekomen bij de New York World. Bij deze pleehtigheid in de Oolumbia University werden de degens aan Vivia-ni en Joîfr© aangeboden door Murray Butler, président van cie Universiteit. In ©en mooie improvisâtie prees Vxviani de Anie-rikaansche universiteiten en bracht in lier» innering dat deze sedert het eerste uur gestreden hadden voor de zaak van het recht. Maarschalk J offre, die een regimaent infanterie inspecteerde, legd© op het giral van Grant een krans. Legerherichten der Geallieerden. Mislukie Duitsehe aanvallen. 9 ar-fiii.erissfErijsi HisBc3eèsSsuiEgliB9ie. —* U& in Ëlaceeiosaâë. — adie aan *t italiaansslse ïs*oi^f. Merkiar'iBig vais d@sa - van eie U^ssisftlae Ooema» Van liet lesMIc front. . b Het Belgische iegerberichî. s g Heftige artiileriestrijd. e 8 Mei. Heftge artiileriestrijd in den omtrek van Boes.;nghe in den loop van ^ verleden naioht. TameUjk levendige strijd v van de artillerie op verschcitlene punton | van het fronli. Bonumenfeamp bij hetVeer- z huis en tegen het Sas. z Het Fransehe Segerberieht. d h PARIJS, 11 Mei. (Havas,), Gisteren hebben de Franschen liegen het ei'nde van den dag in de streek van Chevreux, een v centrun> van verdediging genomen. Te- ^ genaanvallen met- handgranaten zijii door het Fransehe vuur mislukt. Een meer -j krachtige aanval, dien de Duitechers richt- ^ ten tegen een vooruitspringende stelliiig ^ nooidwestelijk van het plateau van Cali- . fornië, is âfgeslagen na een le^endigen 0 ■strijd, in den loop waarvan de Duitschers -ernstige verliezen hebben geleden. In den loop van den nacht vrij hevige artilier'e- J strî;d op het iront Cerny-Heurtebise. Duitsehe aanva lieu ten noordwesten van Ber-ry-au-Bac, in de sectoren van Navaain, Auberive en ten zuitfén van den heuvel St Marie, zijn gemakkelijk tegengehnu-den. De Franschen hebben gevangenen, z< geniaakt- Nieto te melden van de rest v< van het front. PARIJS, 11 Mei. (Reuier.) Na een fel bombardement in de streek van Cerny en Laonnai's hebben de Duitschers tiegelij^ on- d ze stellingen aan wceraKanton van het b. dorp aangevallen. Ons sper- en machine- p geweervuur braik de aanvalsgolven, die d liât in den Oostelijken sector niet tôt onze o schansen konden brengen. In het Westen z wei'den eenige vijandeiijke afdeelingien, die B ,op een front van ongeveer 200 œeter in di onze voorste loopgraven hadden weten g voet te krijgen, daar in tegenaanvallen » aanstonds uitgeworpen. > „ De artilieriestrijd blee! op dit deeï van .. het front druk in touw. Het Engels&he iegerbericht. ! " >: LONDEN, 9 Mei. (Reuier). Offici- ' eel bericht van hedenavond: Vanochtend ' hebben wij op den Zuidelijken oever van de Scarpe onze linie lichtelijk vooruitge- ! bracht- Onder dekkïng van een zwaar v bombardement heeft de vijand zijn pogin- r gen tegen onze stellingen in de Hinden- ^ burglinie ten Oosten van Bullecourt her- y vat. De aanval werd volkomen afgesla- j gen. Verdere vijandeiijke tegenaanvallen, j die gedurende den nacht in de nabijheid ^ van Fresnoy werden uitgevoerd, hadden evenmin succès- Een vijandeiijke patrouille heeft een inval gedaan m onze stellingen nabij Yperen- Eenige van onzeman-Den worden vermist- Er îs gisteren weer fel gevochten in de lucht- Zes Duitsehe machines hebben wij in luchtgevechten ge-veld, vijt andere moesten stuurloos de ' diepte zoeken. Wij vermi-ssen vijl vlieg- ' machines- ^ LONDEN, 11 Mei. (R'euter.) In .den af- _ i i ^ ti S —JJ-- » vilv eoosten Arleux en bezuiden de beek vanl ouchez afgoslagen. Op laatst genoemd. unt deed de vijand later een ni'euwe po„ ing met behulp van ' vlamwerpers, die veneens irislukte. LONDEN, 11 Mei. (Reuter.) Vanoch-». and heeft de vijand, opnieuw met gebruik an vlamwerpers, zijn d or den- aanval ge-aan tegen onze nieuwe stellingen ten uiden van de beek van Souchez. Na ware gevechten, die drie uur duurden, wong de kracht van 's vijands herhaal. e stormloopen onze posten eesa deel van et aangevallen front te ontruimen. Vanmiddag heroverden onze troepen in en fegenaanval aile verloren gegane chanson. Als gevolg van deze drie aan-allen leed de vijand geduchte verliezen. •nze stellingen blijven ongerept. gisteren bleef het bedrijv% in de luehÉ, n luch'strijd werden drie Duitsehe vlieg;' ligen geveld, drie andere tnlden stuur-)os naar beneden. Wij missen twee toe« tellen. «y , ^ ^ep protest tegen de Belgische twistzaaiers. Do heer Marfcijn Verbeik© uit Booseindiial, mdt o'ns dep voilgienden oproep^ dien w^( >lgaairn© oveixlrukken. O p r e e p. Iedei© Be.]ig, die in regel is ten1 opaicht© s wotten van zijn landi en, getrouw is ges-even aan de goed© princiepien hem inga^ 'enfc van kind^een af, herleze nogi e&na jze woordm, getrokken uit een brief van izen teergeliefden Vorst, Kosing Albert., nmebeeld van den PlicM, d© Eer, die echtschapenheid eni de Eeohtvaairdlighelid!, ie de bewondering en den eerbied afdwin-en zelfs van de Belgisch© republiketnen : ,,Zijne Majesiteit meent dat 's landswett©-lijke overheden zullem^ wamnéer de natie die vrijle uitaefdticmg hair\6ii- gpiiverrïni-tejt zal heroverd hebben al de maaifcregelen ne-men bestemd otn de verzucihtingen en dje belangen van zijn volk te \rijwaran, On-dortusschen doet d© Koningi een dringiend bereep op al de Belgen, opdait zij voàt dien vijand, g'een apder doel noeh andere bekommernis zouden hebben dan de vrij -making .van het giromdgiebied. " Iedei© Belg, die vei'troluwen ste&t in d«ae "oorden en oveirtuigd is van d© dripgende oodteakeljjkheid, in ona alleu' belaing gelioar 3 geven aan dezeni opiroep van Koning' Al-erï. wende zdch zotoder draten tôt denheef lairtija Verbeke, 19 Hiiilisdionkaohe stiraia|b 19,' toosend&al, en ondieirteeken© het siuk dlatfe jeze hem zal voolrlieggiew. Eendi'aelit maakt Maeht 1 Levé België l \ MARTIJN VERBEKE. M<%© het yooi'baeild va®; de Belgen vam teosendlaial ook eldws niagevolgd wotwfei : set heal van- België hoingt atf vau de een-iiraicht aller Belgteia gedurenniè coi" * ; o& „ JL ^C. àù

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes