Belgisch dagblad

325 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 24 Janvrier. Belgisch dagblad. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/br8mc8s99j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Se Jaargaug WOENSI>A.G- U^XX.Z 191 Wo. 111 ^BONMEIENTEN. Per 8 maanden voor Nederlanc j 2.50 franco per posfc. Loss< àummers: Voor ÎMederlaiid B cent Voor Buifcenland 7 Va cent. Den Haajr, Prinsegracht 39 Telefoon Eed. en Admia. 7433. BELGISCH DAGBLAD lferschïjnend fe 's-Graveaihage, elken werkdag te 12 us*e middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 «JRE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VEETENÏIEII, Van 1—5 regels f 1.50: elk« regel meer f 0.80 ; Eeclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd» Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'An tin 7. DUITSCHE VREDE. .We zijn het allen eens dat de vrodo op het recht moet steunen en dat deze Ijselijk© oorlog moet eindigon met do hec.htste waar'oorgen voor een vroedzame toekom&i*. Ivan dit in den liuidigen toosland van Europa ? Met c su o onweerlegbare logica lieeit da Engels che minister van buit'onlandscha zaken, Arthur James Balfour, in zijne jongste lelegram aan den Britschen gobant te Washington de puntjes op de i's 'gezet- Balfour heeft nogmaals herinnerd, dat j wanneer iederean de internationale vor-jdragen voor hot revalenta airabica tegetn 'tien oorlog hield, Duitschland zich op zijn een?je liield. De roi, die de Duitscho regeering op de laatsle conventie van Den Haag, in 1909U verv'ulde, had inderdaad aller oogen miieten openen. Toen reeds zOuden wij in België, nevens den persoonlijken dienst-plicht oene ernstiger legerh&rvormdng, waarmedo sleehts in 1913 eon begin werd gemaakt, rnoaten ingevoerd liobncn. Duitschland brouwde toen reedP de plannen Van 1914. Dit z-ogdo zolfs L/eo-pold II aan zijne vertrouwden ïn 1906.' Hoe kunnen wij e&nig vorlrouwen hebben in lietzelfde Duitschland indien het morgen den vrede mocht sluitën? In dieu yrede zouden oïigetwijfe d <;o k'amon van nieuwe oorlogen liggen. Dît ' ( ; ! 1 ind Zf>u enkel oanigo stappen achteru .- xaâi on» des le beter te kinnoni springen. .ton nieuwe oorlog oni de meesterschap der we-reld zou uitbreken; nog verschrikkelij -ker dan de huidige katastroof, die de jaarde doet sehudden en beven. Om de gevolgen te vermijden diant de poïzaak te vcrdwijnen en dio oorzaalc is hot Duitsch militarisme met do Duit-eche zuoht naar overheersching. : Eogiseli moet er dus voortg.estreden j worden lot het doel is bereikt. Het is ver-I schrikkelijk maar noodzakeirk. J De Duitsche bevolking heeft nog niets geleerd. Nog den 13 Januari kwam de Boerenbond, do niachligste agrariëre ver-eenighxg van Pruissn, te Kiel Ijijoen- Zijn voorzitterd, het lid van den Rijksdag Roesicke sfeîde zieh ICgon den rijifckah-eclier die met Scheidamann vredosduifjes laat opvliegen. Kjo-'ieke laakte Belhmainn Ho'lweg onvdaii hij do schending van België had belreurd. ,.Het Duitsche volk, sprak hij, heeft nooit gedaclit dat '<et onrechtvaardig was door België ta marcheeren. Integendee!, het Duitsche volk beefj steeds geimeend, dat het Duitsehlands goed recht was. !De omsîandigîieden hebben bewezen dat het gelijk had." En lîofKicke eindigde met de woorden: ; „Oog voor oog, tand voor tand. "Wij zul-Jlon ailes "\vat nuL-ig is voor hot bestaan ; van Duitschland., nejmen en beweren. '.Wii zulloa ojk niet aarzelen scliadever-gooding te cischen.'' I Ht "T ^ETOESTAND . Présider:!: Wilson spant zich voort in om met don olijUak to ziwaaien en do oorlog-.voerona'e partijen te overtuigon dat hot bloed lia.d n oet < indigen. Eons hoorden wij in d< JMgiî-fcho Kamev een lid de woorden zeggen-: ,,'La Belgiqno s'ennuie". Het schijnt dat de neutralen zich thâns ook vcr.velem, omdal de oor'o-2 voortduurt. Bescheiden gezogd Fioudcrt niet de neutralen maar do ii,n dioji Iciorl-og betrokken Staten Wel daar eerst hunn|< meening moeton over uitstprek-an. Da ge-alliecrderi die den stokkebrand d,er w-ereld. het k\VDîid wil doen verhinderan, kun'ner zoo m.iar niet op een i^enk van don presi Ident dtr Vereenigde Staten de wapaaetti ner-leggen omdat zif anders in de kaart van K^nibscliîand zouden s'pelan. Integendeol, zij rusleit zich op waarlijfe rcusachtigo wijze ilit /érri dn. het voorjaar aan het westeiij'k frolit mat obn beslissing te zoekon. De in Bpanning van de soldaten ivan het recbt kan alleon verlamd worden door oingevraagdc l»moenngen van neutralen on andero O. W's* j ' Ilot treffen in de iS'cordzeo tusschiQia Brit-sclic on Duitsche zeesehepen ter hoogte van IZcehrugge cri van Fchevanin&'on. bewijst dat *te Biitscho admdraliteit waakt. Het was noo-ktig dat d\" kapers van Zeebruggo oca lesje kflatvingeïi. De kwajongens hebben ivosl te Jang g«mcend .dat zijl de baa.s in dat go-d«elto vaa de Noordzeo wai<ein. 'i'hans heb-bon zij oppieuw de hand van den meçstier ! cevoeld. Die klappen zulien ook mor go-! Volg Jicbben de Duitsche ar.ertvachtingctt van 'teeïi dnisbootoorlog op kolos aie ?— natuur-lijk —• Echaal te doon verminderon. iBlufR-n de Duitschers niet dat zij meer iian 1000 duikbooten bonwen ? Dnie Iionderd W>nâ'tn roc-ds kii zeo zijn. Eon k'slne Jion-fèerd zouden in den kelder gob! ;v:n.zijn. lien ,!y>'il aîdus Kngeland en Franki-ij'-c \titho;ngeren. Duitschland is ontevreden over zijne ;legers aan het v.cstelijk front. Het heeft Iceen ongelijk na den bloedif^n slag van iVer'dun, Vclen zijn in Duitschland te spre-ken voor esne inkrimping van het -\ves-telijk front en eene uitbreiding van den duik-hootooriog om aldus overwinnaar te worden. Militaire gebeurtenissen van grootbeiang fchjven stosds uit. Dit wil niet zeggen, dat er geene bedrijviglieid aan het wes-telijk front hcorscbt. ^ Hot Congres van den Boercnbond be-tuigdo juboïend zijne insteroming met die woorden. Daarom volgde enlcele dagen lajter eene officieuse nota van den Lokal Anzeiger, waarin verzekord werd, dat Bethjnann-Hollweg en H;indenburg twoe handen op een buil. waren. Het Borlijner blad schroef bovendien : ,,Wanneeir de heor Roesicka beweert, dat er ia Duitschland niet alleën' twee par-tijen zijn rond SchoiEeonann en Hinden-burg gegroepeerd, maair ook dat fie lcanselier tôt ScT> oiilamaim's partij be-hoort, is hij in volsttfekta tegonepraak mot de feiton." Eon lid Van het Pruisisch lii/3ronhuis, graaf Von Stolbarg-Weirningerrode, •— de Stolbergft zijn een der invloedrijlcsto go-slachten ondpr de junlcers — verklaarde, (jat Duitschland niet ver gienoeg was ge-gaan en vior misslagen had bedrevon : ,,Duis3ehland was gedurende d© tiental-lon van jaren dio den oorlog voorgingen te zuinig geweeet voor hefl logea-; Duitschland was te pacifist' Duitschland hing economisch to veel af van het buiten -land ; een deel der Duitsche per» schil-derde Duitschland te onvoordeelig af. Graaf Stolberg voegdo er bij dat Duitschland nooit meer van een wereld-vrede moot droomen. Duitschland moet zich meer en meer wapenten ©ni na den .oorlog den burgerlijken àienstplicîit en. de organiâatie van do oorlog.sindustrio bo-waren. Aanzienlijko stocka van, aile grond-stoffen en voor al stocks' met het oog op den oorlog. Eon prograin, van volksvoe-ding, moesten voorhanden wozen, die bij de oorlogsverklaring zou toegepast wordien Toest opgemaakt zijn. Die taal hooren wij wanneer Duitschland nog steeds doet knooien oim zich een groole zegepraal door een voorbarigen vrede te verzekeren. Dit is do grond zolf van den Duit-schen vrede, eene voorberedding van de verplettoring van do oude on de nieuwe wereld. Duitschland meent te vredc-lievend en to gemajlgd te zijn goweest en d.10 rech-ten der andere staten te veel te hebben •--<.n.bîeiiiga. Die illusie . is zoo g root. als d©ze van de ipacifistcn in de mat Duitsche landen, waai' men den wagon voor de paarden had gesipanuen. Zij hadden zowler dm Duitschen waard gerekend- Léonce du Castillon. P.8. Bovenstaande regelen waren go-schreven toen w© kennis kregen vaut Wil-sons verklaring in den Amerikaanschen senaat. Wij hoeven ons oordeel m niets te wijzigen. Zoo! an g het Duitsch mili-tairisni© blr'ft bestSan is geen duurzamo vrede mogelijk, zelfs al worden Beigië, Servie, Polen, Monténégro on Roeme-nië hersteld. Wilson mccot dus anede-dwingolandij. - Q, Integendoel, overal is do artillerie zeer bedrijvig. De iv-erkenningein par vliogtuig houden niot op. en de patroeljegevechten zijn niet zeldzaam. Aan de- Sereth schijnt de aanval der i Centralen voorloopig tôt staan gekQpien. Rond Riga wordt veel verkend en met het kan on geschoten. Hetzelfde gebeurt ; aan de Isonzo. s België en Duitschland. Aan Daily ïciog,raph wordt 19 Jan. uit Havre geseind : De TJnita Cattolica van 15 December heeîî oen (elegram uit Rome / gepubli-cëerd, méldan^ dat de Belgische gérant bij het Valilraan, van rten Staatssocreta-ris van den Paus een voorstel tôt on-middellijiken vj'oda had ontvangen, die door dezes tusschenkomst aai^ de Belgische regeering werd ondiai'worpan. Ik bon gemaolit'gd ta melden, dat dit gezeg-de ganscli valsch is en op niets steunt. Tuberculose en krank-zinniglieid,Uit Belgio vernemen wij, dat de g,3-vallen van tuberculose en van krank-zinnigheid or verbazend toenomen. Moeten wij zeggen, dat de oorlog cr de oorzaak van is. De gesticlitcn voor zinneloozen zijn te lolein om do ongeJukkigem ta bçvatten. Men ziet zich verplicbt nieuwe zothui-zen le bouwen ol de bestaande uit te bre'den. Hosvclgn in do horsonen geraakta Bcl-gen blijven er niet tiuiten ! Dé tuberculose Î3 oveneens op onrust-barende wijze vreeselijk toegonomen. Do ontoeringen on het gebrek aan het noodiige voedsel zijn or de oorzaak van. De kinder terfte is eveneens uitsrst toe-genomen.De Belgon in Noderland kunnen niet genoeg denken aan liunno liongerige en stervende medo Belgcn van het bezette land. Dat zij moer dan ooît het Bel-gisch DuJbbelfcje en do Hulp van het Belgisch kind bijstaan. Links en Rechts. De verantwoordelijkheid van Du.tschland voor den oorlog. Graaf Stolberg, lid van het PruisischHoe-renhuis iomschri|ft d© varant'woordelijkheid y an Duitschland iroor li«t uitbrekesn. van den oorlog als volgt: „1. Vôôr don oorlog is Duitschland te zuinig goweest dn zijtn epofferin gan en is t© vredelierend gielwoest. 2. Engelaaid heeft de pogingen der Duitschers om een oorlog te verunijlden uitge-legd als zwakheid; vandaar de miskeaning van Duitschland door hett buitenland. Do conclusia vaai dan graaf is : Duitschlatid moet niet drooanian van een algenieenen vrede; bat moot zioh wapenen. tôt het uiterste; na den oorlog moot den burgerlijken hulpdienst en do industrieala 1110-bilisatio oFp voiat «an oorlog gehandhaafd worden. De Duitscho pers moat do kracht van Duitschland propageiereai. Do Regeering en Rijksdag moeten over aanzianlijko be-drag'en l>eschikkon van do Duitsche aciie op de buitenlandsche per.j door te vocra<n". Het zal wel eens anjders kunnen uit-looipen.De scheppênde kracht van den oorlog. Bij het uitbraken van den oorlog bevotnd Frankrijik zich dn eau minderwaardigon toast and nopens de productie van chemisohe stoffen, onmisbaar voor 'g lanids aœrdadi-ging.Eicn spoadig© oiplossing droaig zich op. Sn-ello bosiiiiten worden genomem en ge-volgd door bijna onmiddellij'ko besluitein. In November 1914 werd er een fabriak tvoor bereiddng van phénol opgericht, dat reeds in Fobruan 1915 bogon te produceeren en mat den dag i3 de productie toegenesmen. Ilel gantai nieuw opgerichto fabrieken voor bereiding ivan caemi&ohe stoffen is zoo grnot, dat de mogelijikheid is uitgesloten, dat na den oorlog deze organisatie baar nieuwe taak niiet naar eisch zal kunnen veryullen. Een redevoering van Albert Thomas. In een voor do aocialisten gehoudon ne- dieyicering iv.erklaarde Albert Thomas, de bia- benide socialdstisch© minister ran Frankrijk, •,»»„,..0...... •• •- — - - het Pruisdsche militarisme gekwetste vol- keren voldoetnïng hebben gakuogen on de zakerheid hebben, dat de gesloten vrede een (duurzame zal zijln, dat het recht on d© rachtvaauiiighedd zultan zegevierein. Hij tjn- digdo zrn rede met het woord van Jaurès: d© ovorwinning is zakei" omdat wij moeten oviarwinnon. De geestestoestand in Spanje. Van Duilsch© zijde wordt do wereld diets gemaakt, dat Spanje in den grond germa-jiaphiel as ' Na grondig onderzoek is het gebleken, dat de porcentage der germa.nophio-lan aan de overzijde der Pyreneeën sleehts 30 pot. be^ draagt, verdaclcl als nrolgt: 10 pet. perso-nan uit liet léger, d© geastelijkheid cin de heersehende klasse; 10 pot. personan, die Duitschg'ezind zijn z.oinder ta weten waar-om en 10 pet. die door onze vijanden be-taald worden. Het overige ivan hot land is op de liand der Entente-landen. X S Een kentering in de activistische midderis. Sinds den laatston tijd is or een soort .ommekeer te bespeuren in dan schoofe der Vlaamsche ac.tivisten, Zi] zo^ken naar toanaderîng on aanoan-"sluiting onder de lauze van ,,ailes wat A"or-do cl t moet worden uitgerukt en aliean dat-geno wat allan verbinden kan, de liefde voor het Vlaamsche land, zal nog worden aangeroord." Da vorbroederfng zou in 't licht staan van. „Z e1 f b o s t u u r w.oor Vlaan-idoron c<p Wallonie met federa-tioven s t a at ssr.orm." Onze activa s ton koesteraa noig zekere her-sanschimmcn. Zij hebben geen zin v.oor die rcalit&it. Zij hebbo-n nooit dotorgedrongen tôt de zicl van Vlamdngen. en Walen, tôt de Belgische z i o 1. Een Vf-i-broadering op basas ivan zelfbc-stuur en fédératievan st.aatsjvOrm : daï 11 oo i t. Het zal îiiet gaan, heeren activistenl ïtan andere, mits deze voorbehouding, zal do vsa-broedering nog wel woorafgegaan wordien van wat anders: de tverantwoord&lijk-jicid van dezo actlvische baweging moet vastgesteld worden. Da verbuoedering zal bebearscht worden door de conclusies van dit oinderzoek. , Dit ds toch wel klaar en duidelijkl Yerasideringen in België. Do Duitsche ^censuur laten de corresi-pondent Ehi. De Bom toe in de N. R. XJ. melden, 22 Januari: Zijn mijn inl'chtingcn juist, dan is in het rogeoringsporsoneel van dan bezetter in de laatste dagen oen belangrijke wij-ziging gebracht. Dit wil in duidelijker woorden zeggen, dat Von Bissing, de kluge Moritz, naar Brussel met meer zal terug keoren. De vervloekingen van allô Belgon zul-len hem m de oore bfijven suizen. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. DE BOODSCHAP VAN WILSON. PARIJS, 24 Jan. D© boodschap van Wilson vordient de geheole aandacht om hef hoogstaande doel dat hij voor oogen heeft. De denkbeelden di© hij met veel wclsprekendheid uit, zijn na verwant aan die welke ons de wapenen in do hand hebben gegevem. Zij zijn daarentegen in strijd met do beginselen van den Duitschen oorlog. Noch in Djitschland noch in Oostenrijk-Hongarije, noch in Turkije is men bereid too to geven dat do regeeringen hun macht ontvangen door de toestemming van do volken die zij regeeren. Nergens bestaat het recht dat veroorlooft volken van den eenen potentaat aan den ande-ren over te dragen alsof zij eigendom waren. Elzas Lotharingen, de Tsjechen, de Jougoslaven, do Armeniërs, de Syrîërs, zullen deze nieuwe verklaring van do supremati© van het recht, op de kracht toejuichen. Aan den anderen kant, i9 de. samenstelling van Middel-Eiiropa een der oorlogsdoeleinden van Duitschland. De bedoeling is een van die groepen van mogendheden te vormen, waarvan président Wilson het gevaar aanwijet. Kan men na de ervaringen van het verlcden en het heden hopen dat Duitschland vrijwillig zijn heerscharsneigingen. zal opgeven? Amerika heeft den Duitschen wil leeren kennen door de misdaden van de onderzee,sche zeerooverij, door de schending van zijn neutraliteit op zijn eigen grondgobied. Het kabinet van Washington heeft gepxotesteerd tegen do moorden in Armenië, de Belgische depor-tat.ies. Daarom gelooven" wij, dat wanneer de président over vrede spreekt zon-der overw.'nning, hij geen voorbarigen vrode op het oog heeft, die een beslissing zal voorlcomen en de degenen dio verantwoordolijk zijn voior den oorlog en „ , hunne slachtoffers op eene Tljn zal etél-len. Het is waarschijnlijker dat de président heeft wilon zeggen «jat d© oorlog niet moet worden voorfcgezet, totdat dfl( tegenstandor vernietigd is, totdat doojr een definitieve vornedertetg het sainen-werken van aile rassen in de toeteomst onmogolijk gemaakt wordt. Daarin zou hij het d'an ook weer la dit geval eens zijij met de geallioerden, dio verklaard hebben dat zij de vernieti-g'-ng van Duitschland niet bedoelen. GENèVE, 21 Jan. Het Journal de Genève verklaart, dat het' programma, ont-wikkeld in de boodschap van den président, die geheel in strijd is met de ge-heele politiek van het Duitsche impérialisme do goedkeuring zal wcgdragten van [aile weldenkendon. Een enkel punt echter verdient ernstU ge tcgonwerping. De vrede inoet een g<^ organiseorde vrede zijn Maar hoe zal men daa.rtoe komen, zal men zeggen ? Door eeru vrede zonder overwdnnîng , antwoofdt; président Wilson en deze on-voorzichtige en ongelukkig gekozan woorden brengen het gevaar mode, dat ge. hoel zijn initiatief za] mislukken. Aandringen op oen vrede zonder oveiv ■srinning is een vrede willen zonder her-stol. Mon zal België zijn onafhankelijk-heid toruggeven, er zullen geen Pickel-hauben meer op de pleinen van Brussel en Antwerpen gezien worden, tnaar wiî zal dit ongelukkige land schadeioos s.tel-len voor al het lcwaad dat men het ge-daan heeft en voor het vreeselijke loi dat het ondergaan heeft. En het noorden van Frankrijk. Is het voldoende het to ontruimen? Wie is dea oorlog begonnen? Wie heeft den aanval gedaan. Moet men daar eenvoudig cïf spona over halen? Heel lang zal een dergelijke vrede kunnen duren? Legerberichten der Geallieerden. Vau bel Westelijk front. Belgisch legerbericht. Hevige geschutstrijd. 19 Januari. Er heeerschto een zeer hoftige artillerie-gevecht in do streek van Ramskapello. Aan de overige plaateenyan het front de gewione actie. Het Fransche legerbericht. PARUS, 23 Januari Officieel : Ta-melijlc- lovendig geschuivuur tusechen Oise on Aisne. De nacht was kalm aan het grootsle 'deel van het front. Gisteren heeft een Franseh vlieger een Duitsch vliogtuig geveld Het vie! in do Fransche linies bii de Navarin-hoevo. In de streek van Montmedy hebben de Fran-schen eon ander Duitsch toestol van dicht-bij met oen machinegeweer beschoten. Het is in de Duitscho linies bij Amel te pletter govalien. PARIJS, 23 Januari. Officieel avond-• bericht : Vrij hevige vuurwisseïmg in Champagne on Argonne. lien vijandelijk kanon van ' groote ctraagitracht heeft enkelo granateii gewor-pen op de streek van Fronard. Vijandelijke vliogtuig en hebben bom-men geworpen op Montdidier. Bij Fis-mos is een Fokker binnon onzo linies geland, twee of drie zijn bij Marchele-pot en bij Amy aan de Oise gevokl. Heî Engelsche legerbericht. IjONDEN,. 23 Januari. Officieel : Ten N.O. van Neuville St. Vaast hebben wij een geslaagden overval gedaan en go-vangenen gemaakt. Gisteravond heeft de vijand twee over-vailen beproefd tusschen Armentières en Ploegsteert- Eén is afgesiagen voor de vijand onzo linies had bereikt, de ander bereikte onze schansen, maar daaruit is de vijand dadelijk weer ver^reven. Do aanvaller3 kwaimen toen onder ons ma- i chinegewoorvuur en lieten een aantal doo ! den liggon. Aanmerkolijke bedrijviglieid van de artillerie over on weer. Wij hebben de vijandelijke sleilingen op vorscheiden© punten met goed waarneembaro resulta-teu beschoten. Onze vliegtuigen hebben gisteren doeltreffend met do artillerie sa-mangewôrkt. Een onzer vliegtuigen wordt vermist. Eergisteren hebben wij een vijandelijk vliogtuig tôt landen gedwongen en den bestuurder en den waarnemer gevangen genomen. Belgen brengt een bezoek aan de bestendige tentoonstelling der Society of Friends, Pletterijkade 12 (bij het Holîandsche spoor), Den Haap. tâll iliSl UUàiCilJli li UilU Het Russische legerbericht. PETROGRAD, 23 Jan. O'fficieel: la de streek van Riga benoorden het Bugg©-reinmeer hebben d© Duitschers, in witt* iassen gehuld, veldposten van onti aaa-govallen, maar zo werden teruggeslagen.. De vijand viel na oen stevigo vuuiw voorberei'ding onze afdeelingen beoosten. het dorp Kalntzem aan, maar hij word met zware vorliezen teruggeworpen. Aan de Stochod zijn onze verkonnera in do streek van Swidniki en Stary Mo»-aor door do eerste prikkeidraadlinie vai| den vijand heongedrongen en de twaed-4 Unie genaderd. Toen de vijand deze be-, weging gewaar w©rd, opend© hij een hag vig gewaer- en artillerievuur en deed een troep, ter sfcarkte van een compagfr» nie ongeveer, een aanval. Bezuiden StaM ry Moseor hoeft ons geschutvuur don aanval gestult. Zuidelijk van Drzozany bombai'deerda onze artillerie doeltreffend vi,jandelijk© werken in oen bosch bij het dorp Mita-jistsjof on in d© streek van Swistelnikl aan de Narajofka. Van het Zuidelijk front Het (taliaansche legerbericht. ROME, 23 Jan. Officieel: In T\rentino zwak vijandelijk geschutvuur. Onze ar» tillerio heeft vijandelijk© werkploegen iw het Pasubis-gebied, Etsch-dal, en op da hellingen van de Monte Peluggio, As.tico-dal, verst'roaid. In het vak van Plava, middeoa-lsonzo, de gewone vuurwisseling. Ten z.o. van Gôrz, was na korte, h©-vig© vuurvo or bereiding, een vijiandelijke afdeeling cr in geslaagd een onzer echan-< sen binnen t© dringen. Zij ia er echtoir aanstonds weer uit verdreven. Op den Karst geschufatrijd van mat', g* intensiteit en patroelje-actie. E@sb belcSin. In do Sorbonno is or Zondag een bijf> cenkomst gehouden ter ©ere van d© 2t( jarige Marcelle Semmsr, draagster van hot oorlogskruis on het legioen van ©er, Toen in Augus?us 1914 d© Duitschers dit Fraaischcn vervolgden, opondo zij ean sluis, waardoor d© vetrvolgera een <Mp werden opsrehouden, Zij hield zich in haar do,rp vérscholen on hielp zestian uitgeputto, Fransche soldateiir in burger-klaereji te ontvluehten. Gesnapt, sarwijl zij bezig was eon Franschen etoldaat, dif 7/oh in struikgewas verborgen had, yjpe&H sel te brengen, werd zij ter dood veroor-deeld, Toen z© op het punt wae terecht gesteld te wpj'dani begori|n«n; de(Franischokal-nonnen t© schieteu. Een paar dagen la-lor ontsnapte zij.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes