Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

172 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 02 Septembre. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Accès à 22 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/r49g44k113/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

X*' 10 pfennig; 5tueife Utotgett'^iusgabe (B.) 10 pfennig WWWWMWIB.W JW P nnfflawt.nr Belgilcher Kurier 9îr8ff|tep $er S c I g i î <fj c «arîce crfdjcint itt Staffc! iaslitf) (oudj 3ottn!na3) jtocimo! Hitler ïïicntaa tuumiitafl. Xtc g r (t c ïujjtbc (A) «fdjeint jebett SiadjmtSfaç;. $ic .3 to c i t c 3 u S g 0 b 0 (B) trfdjeiat motflcnâ. eitifcttîningco ftitb itur an bïe edjriftleiiung, nidjt oit cinjclttc ^crjoncn JB ridjictt. Sût rnibcrlafcgt «ingefatiMc SKatmftrtytc ternit tcinc «etooijt iibctnommcn tocticu. ^$^eifun$ $ct Scjtis ïornt îmrif) bte ^Soffûitftalfcit obet îmtcfj uttfcic ®c<ric68(teBc» crfulgett. Sejttgs* t> t cts manuitici) fiit Bciic HuSgabctt jufuramctt 2H. 3,75. 2t u 5 c t g c tt : 3etle 50 $f., Steïtomc ÎDt 1,50. 2 c t c a t a m m = 51 b t c î f c; £imeta«it=S3riiifcl. Sattlbctbinbung: 25cutfcf)c Soit (, aruîfcl. Sptedt* fiuttSctt Set ©(ÇriftleitttHg: 11—12 unb 5—6. ©efipjtéftette Sriijfct; Cornet bc ®tcj»®tra6c 1. Jîummet 210 Brftffel, Scmttadenb, 2. Septembet 1916 2« jflfttgcmg Lürtifcher Sieg im kautafus. 5000 tëefanaene. Der Wiener amtîiche Bericht. Wien, 1. Sept. (Amtlich.) Russischer Kriegsschauplatz. Frontgegen R u m a n i e n. Bei 0rsova und Herkules Fiirdô wurde der F e i n d auch gestern abgewiesen. Sonst ist es nir-gends zu wesentlicbem Kampfe gekommen. Nagy Szeben (Hermannstadt) und Sepsi-Szent Giiorgy sind der allge-méinen Lage nach bereits vorgestern gerëumt worden. Heeresfront des Générais der Kavallerie Erzherzog Karl. In der Bukowina und in Ostgalizien gingen die Rus-s e n wieder zum Angrîîî iiber. In den Karpatheu und bei Stanislau wurden sie uberall abgeschla-g e n. Nôrdlich des Dnjestr im Mundungswinkel der Zîota Lipa griîf der Feind auf 24 Kilometer Front an. Nôrdlich von Mariampol und bei Zawalow scheiterten aile Anstiirme. Bei Horozanka wurden unsere Linien iiber den Ort zuruckgedruckt. Bei Zborow kam ein starker russischer Angrifî, nachdem er einen begrenzten ôrtlichen Erîolg errungen hatte, durefa Gegenangriff zum Stehen. i — Heeresfront des Generalîeldmarschalls Prinzen Leopold von Bayern: Die Armee des Generalobersten v. Bôhm-Ermolli v e r e i t e 11 e bei Beropelniki einen russischen V o r -s t o B. Bei der Armee des Generalobersten v. T e r s z t y-a 11 s s k y drang der Feind an einzelnen Stellen in unsere Linien ein. Ein Gegenangriff deutscher Truppen warf ihn wieder zuruck, wobei er zwei Offiziere, 407 Mann als Geîangene einbûBte. SiidwestiichKaszowka schei-terte ein V o r s t o B des Gegners. Itaîienischer Kriegsschauplatz. Im Kustenlande wurden gestern mehrere Abschnitte un-serer Front zwischen dem Monte Santo und dem Meere von der feindlichen Artillerie zeitweise lebbaît beschossen. Sudlich von Salcone und westlieh Lakviezai ging feindliche Infanterie zum Angrifî vor. Unser Feuer zwang den Geg-ner iiberaîl bald zuriick. Sûdôstlicher Kriegsschauplatz. Keine besonderen Ereignisse. Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes, v. Hoeîer, Feldmarschall-Leutnant. 3twi ftitfifc^e Betitfjfe. .SojtftûittinsiJîcI, 31. SCuguft. S)ûê §auptquariier teilt mit: iîauïafuâa^roxtt: SCuf bent redjten $IûgeI g'eïtttgteëunferettSruJjpert trb£ _be§ ftarïen SBiberftanbeê beê $cinbeê unb bet, ©egett= attgriffe, bte er itt berfdjiebenen Slbfdjnitten mit frange» fiiï)rten SBerftarfuitgen unternimmt, aïlmafjlicfj b a § 31c I Suer r_eidj en, ba§ fie mit i'Çren Éngriffen berfoïgten. Sic 3£ it g r t f f e bie ber g c i ît b geftern mit cittent £eiï feincr ©treitmacçit in biefent Slbfcfjnitt unternaïjnt, tourben b o 11 i g a B g e f d; I a g c tt. Ser ^eittb tourbe barauf itberrafdjcnb attgegriffen, «ttb toir nafimen ifirn SBeute ab. 2tuf bem I i it = ïen £?Iûgeï ïeiite icic^tige ^am^p>anbluttg. SSott beit ii 6 r t g e n grontert ift iticfjté aSid;tige§ melben. WTB. ®onîtanttnoi5£Î, l.< ©cjjtember. bem (c|ten ûmtîî^c» .ÇecicS&crtrfjt fjaben bie 2«ifen auf bent linïeu glilgcï en bec Hauïûfuâfront 2Vs fcinbli^c Sibiftoneu bonïotuutcjt jcï = f)>ïcitgt unb 5000 Œefangcitc geatodjt. Su^erbcnt Jnurben incfjrere Çàcîdjii^c, ÎDÏûî^incngctocljre un'o foiîftigc SBûffen erbeutef. Sic balgotif^e ScieggeitlSrang. WTB. Sofia, 1. Sc^tcmôer. uœ 10 llfjc botntiltûg^, tourbe bem (jiciigeit iumaîit= fdK't ©eiattbiïtt bte Rttcgscrîfanir.g iibergeBen. gïii^marflenê lourbe tst bc» Strofeen baê ^rtcgë = S'lûntfcft ûnge= f^lûgÇît. Die Operafienen in lajeioiiieii. al. SubaJjeft, 1. ©eftember. (5)3rtb.^clcgr.) Xet <»ofiotcr 33eric^t«îtotter be§ §(5 Csft mclbet, bte a n b e r m a 3 e b 0 it t f d) e tt gront etîamiiftett jiittgfien Grfoîge fi^ern îtai^ Sluîtc^t ntofegebenbeï Sîtetfe ben fiulgcmfdjett unb beutféjett Sruppcn unerfdjiitterltdje Stetlungen befonberê lûttgë b«£ ©truma btë jum agatfc^ett SKeer. Dftmasebomen raumten bie Gngfattber bai ganse ©ebict biê jur Struma unb bië junt 2Jleer boKftiiîtbtg. 21H c befeftigten (SteUuitgcn bïcfcr ©egenb ge= langten Mttbcrf<f)ti in bulgariftîK §anb. On 3Scftmg3cbonicn ift bte .fefttgîeit ber feinbli^en Slngrtffe ungetoaljnltcf) grog. nntet famïsft ber Setnb gerabcju Bcrjloeifclt. zk. ©enf, 1. 8'cpfcmber. ('prib.^elegr.) 5)er SOÏûtin melbet cuê SltÇen, bajj bie 5S u I g a r e tt Saro^on unb ©ïeftî^erai befet^t ^abett. ®ie 6. grkcf)ifcE)e Sibifion, bie in (£IeftI)erai ftattb, er'fjteït ben Se= feï)t, ftcf) nad) ®ere§ juritclsujie^eti. Bùlganens IfffiaiL * 2Bie$t, 1. ©etitember. 2Jngeftc^4ê ber berfc^tebeKcn ÏOiefâiîttgcn ber feiubîicfjcu greffe betottt ber B n I g a r t f dj e 65 e f a n b t c X 0 f dj e h> in ber 3îettcn greten greffe, ba§ S n I g a r t e n b t § 3 u œ & tt b e b c S ® ï t e = g c ë unb iiber baë ©nbe §tnau§ mit f einen S e r b ii n b c t e n ©cijuïtcr an Sà^uttcr ge^t. £û'tfijé)e Utîelle ûhev llumamen. Sîonîtanttne^eî, 1. @e|5t. 2)er X a it t tt fe^ïeibt: ,;2)er SSierBunb anttoortet mit ber ^elbenmûtigett, madjtigeit Sinïjeit feincr §eere auf ben Serrât, ben ©old), ben Sftumâttien feit jtoei ^a^rctt ^eirnlid) gegett .unfere Serbûitbeten gejiiiït ïjielt." — £ a tu f 11 = i = Éfïtar fc^rciBt: „9îuntauien, baë ïjinter ben fieBenï>ùrgi= fd)en ^Hufionett I)erlief, fetet fciitert Seftanb in ©efafjr. 9îa^ bem feften Ëntfi^Iuîj beë Ssierbunbeê tnirb boit eitter rumani= fd^ett |>egemDnie auf bem SBalfan ïei-rte 3iebe fein biirfen." — Ëimniitig brittgen bie Slâtter tïjre .guberfic^t auf ben ©nb^ fteg junt Stuêbrud. (Seitere Siadjridjten iiber Sulgarkn an ait^erer ©telle.) Dec âofflMtaeaititt tes Ëtgetter 2>ral;tberid)t beë Sclgtfdjett SurterS. m. SBerltn, 1. ©eptentber. 2Bte ibir erfa^ten, ibirb ber 3^^ t i dj § t a g a m 2 6. @ e => t e nt b e r jur bteêja^rigen §erbfttagung toieber 3 u f a m * m e n t r e i e n. ^ic nâc^fte SBbdie ift eine S3ef£red}Urtg beê 3îeid)§fansïer§ mit bett ^arteifii^rern beabfi^tigt. 2)er -Sîeidiêïattsïeï unb ©taatêfeïretar 25r. § e I f » f e x i d) fittb ïjeutc ftu% auê bem ©wfeen jSaujJtqnartter MSÉ SerïiJtAWrui2C'îç|ït! des Situe tes pQlidft^eH 5toifc^e«afts in ftaifteW. 1 ®ie tarifer rtiften fic^ fb langfant fitr ben 3"fûwtmên» tritt beê 5{5arlantentê. ^ritïier toarett bie 21us6Itc!e auf bie bcginnettbc S^eaterjeit uttb auf bie §erï>ff= unb SBinteïmoben tueit tbid;tiger alë bie politifc^en ïèetteranfagen. 5ttber be= ïanntXicfj fte^en (nad; bent flaffifd} getobrbenen Êletneuceau= 28ort) bie Seutfdjett immer ttbd) in 9îbi)btt unb bie „SSbdjeâ" laffen ttbd) immer gur ^6d)ften SBut ber €ltyfécr.®etoaltigen ben (£jj3re^ug SBerlin—2iÛe bcrïe'^ren. llnter biefett Um= ftanbett berlieren bie 9îac^mitiagêunterl)aïtungen ber SSantcit bet ^umpelma^er (bb biefer beunruïjigenbe 5Rame nbd) int* mer nidjt geanbert ift?) unb ber 2l£èritif=$fatfd) int ©afé be la 5paij bebentenb an 28id}tigîeit. 9)îarS regiert _ bie ©tuitbe unb 9ïïarê ift toieberum auf§ engfte mit bett Oninjc SRitte berbunbmt. ®ett militarifc^en Sricg fûï»ren bie „^bi£uê" uttb ben ^blittf^en bie fbgenannten SSblîsbertreter im 5païai§ Sburbott. Sic regierenbett §erren fe^ett nicf)t o^ne SBaitgett ber SESieberïe^r ber Slbgebrbneten entgegen. £rb| ber màrdjen^aften tagtaglt^en ^erf^ntetterungeit, bie bon ber §abaê=2lgentur an §unberttaufenben bon Sbdje» bbrgenbmmen inerben; trol? ber ïjunberitaufenbc bon Sbd)e§, bie au^erbem tagïid) elenb att Sungerquaten fterben; trais ber entfe|Iid)ett 3ReboIution, ©traftenme^eleien uttb fonftigen Si» taftro^en in Seutfc^Ianb toirb SSrianb bo^ feitt Scrfprcdjett | tt i d) t etttlofett îontten; foin SBerfpredjeit nant(id), ben ^rteg biê SBinteranfang gïorrei^ ju beenbtgeit unb ba§ e^entalige Sieutfdie 9iei(^ itt èeutefe^en an feine 9îacE)bartt ju berteileit. SSafiir tbirb 5ftibbt mit ciuem SJIumenftraufe tteuer ©teuertt uttb mit eitter neuen ®aueran!ci£)c ïontmcit; uttb aufserbent toerbett ttod) eittige ganj aïte unb cittigc gattj juttge Qaï)r= gange einberufen iberbett — ttebett ben bor eut ^aar SJJbtta^ iett ttod) g a n 5 ï i d) 2)ienftunfdbigèn, bte toie burcfj gecn* jauber in,5it)ifd)eit toaïjrc §erîuleffe getoorbett fittb. ©itt neueê Seifpiel offenbar beâ bon îtRauriee Sarrèê fo ^ac^ge= ^riefetten „miracle français!" Siirfen toir franjbfifcfiert uttb ettglifcben 93Iàttcrit gïaxt= bett, bann gel)t e§ in bett 5BergnùgungêIo!alett bon ^Sarië ganj fo §u toie in ^riebenêaeiten unb aui| bie ©tra^en seigett bte aïte belannte franjofifdje «©ittenftrenge". ^n bett Sfieatent tberben bie „S8bd)eg" mit ©efang unb ^attj abgefd)ïa^tet, unb l aïïeê in aïïent ift bie SriegSbegeifterung nicf)t nur erïiebettb, fonbern aud) berauf^ettb. Seiber ift ba§ aïïeê aber nur bie Dberfladje. 3)ic Sinïe broï)t, bie SRibotf^en ©teuerforberun-gett abjuïe^nett, benn Sîibot, ber ebenfo toie 5poincaré unb Sriattb nur ein ^btttmiê ber ©rbpourgeoifte ift, toiH bie grofeen ©elbbiirfen fd)btten unb bie ïleinen in ibrer ^atribti-fdien ©ebefreubigïeit nid)t befdjranïen. 2)a§ ift fa immer in ber 3îepublif ber Siberté, fraternité, ©galité fb getoefen, unb ^aurèê unb pelletait ï)aben biâ julefet auf bie auffallige ïatfadje Ijingetoiefen, bafs itt _5preu^en«®eutfd)ïanb toal)rr;aft bentolrattfc^e Sîeuermtgen itt fisïalifdjett unb fogiaïett ^rageit mit grb^ter 2eid)tigïeit burc^gefitïirt toerbett, bie im grattf-reid) ber „Justice sociale"=SReïïame auf uuùbertotttbbaren SBiberftanb fto^en. ' 2Saë Çaben bie 9îabi£cden unb ©osialifteu baritbcr geprjnt unb getoettert, baf$ bte ^errf^enbeu Sïaffcn unb 5parteien in ^ranîreicf) toeber fitr eine fcfjaxfe Ëtu» ïommett» uttb Sermogcnsfteucr nadi fur eine cntntalige SBefp abgabe ttad) beutfdient SSorbiïb ju tîaBen finb. ^e|t tm firiege — fo erâa^ïiett bie offiaioê getoorb^nett ©osiatiften — foïïte atteS anberë toerben. Sic „ï)eilige gmigïeit"- foïïic audj in ©elbaugclegenïjeiten Stimule feient. Ihtb mtn ift'â ba-mit nidjtë. Sa§ ®It)fee toilï mit fetnen Sîintftent bie jdjtoer* gepruften ïOlitlioitarc ftf)onen, unb bte gememen Serte bon ber Dbpofitiott erintteru taftloâ an bie IHegieruttgêfcer^te^cu unb erflarctt fred), bafe 3ïibot§ f?inan;.= trnb ©icuerplan v tt = attne^mbar ift. Unb babet banbclt eë ficç bod) nur tttn bie la^erlidje .ftleinigïeit bon 900 'Dciïïionen neuer Slbgaben ober â(bgabenerf;o£)ur.gen! SSas foïï bas erft toerben, toetttt baâ neue griebcnsbubget bbn ettoa 10 SJiiiïiatbett inê ©îeid)-getoid^t ju bringen fein toirb? 33tr toiffen niegt, ob bie neue parlametitartfdie ©aifott toirflid) fo ftùrmifaj fein toirb, toie mûn in tarifer f3blitifd)ett Sïreifen annnimmt. Saê SSerlangen nad) neuett ©éteint-fiçungen ïagt berntuten, bafj bie Srife eï)er ttbd) eitte 2îer» |d)iirfung erfa^rett I)at. 2Bir biirfen babei aber iticï^t itbw* J fe|en, b_a| biefc grtfc borlaufig immets trnr i n n e r ^qïtrt{d§tcç

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brüssel du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes