Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

304 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 04 Juillet. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Accès à 22 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/x34mk66k8t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ifl pfennig âweife Utocaett'Ku^^e (B«) 10 Bfetmfa Belgifcher Kurier £3t iiffctcts ^Ameitutia Set Sclgif<5e StarJet «tfdjeiitt ht 8t2|ycl *Sfl«<S (<u»B SonninaS) jtociœal ougei SRonfi Mtmlttag. Sic Cifte Huêgabe (A) criéjciut jebcn ïtadjmiiioa. Sic gtseitc Suêgabc (I CEfdgeint morgcttâ. eiuîcniiungtn ftnïi nut an Me BiStiftleitang, ai«St en cinjclne $ec(on( 30 îi^tca. Sût tmocrlonat ctngcfaabfe Wii«nlltit>fe lûnn Icine «etoôfjt Sbcrnomotcn toerbi Set Seing tantt tard) Me $t>[tan(ial{e» obet butdj tmfcte SctricMffcDcs etfolgea. ScjngS» ptciS monatlid) fixt beibe StuSgoben jufamntcn ®î. 3,75. Hnjcigen: 3eilc 50 ïf, SRellnwe 9L1.5Q.' XcIegramm.STbrefîe: Sutietaei(«8tui|c!. 8<mït>erbinbnttg: ®cufffiie 35anî, SriifîcL 6 bled). jtunbcit bet Sificiflltilung: 11—12 unb 5—6. Bcf(ïj5fiêftenc Sruffel; (£ocn(t be ©tq<3tro6c 1. Jîummcr 159 Brûffel, ©iensfag, 4. Juft 1916 I 2. 'fafiraati Hufiiictie îlnatiffe iibctall abaeroieîeti. Der Wiener amtliche Bericht. WTB. Wien, 3. Juli. Asatlich wird verlautbart: Russischer Kriegsschauplatz. In der Bukowina nichts von Belang. Die Kampfe beî Kolomea haben an Umfang zugenommen. Ein starkerîei'ndlicherVorstolî westlich der Stadt : ist durch Gegenangriîî zum Stehen gebracht wor-? den. Sudôstlich von T1 u m a c z, wo deutsche und ôster-' reichisch-ungarische Truppen im Geîecht stehen, b r a c h ' eine in VA Kilometer Frontbreite angesetzte russische Reiterattackeim Artillerie- und Infanterieîeuer z u -I s a m m e n. lui Raum siidlich von Luzk gewann der : Angriïî der Verbîindeten abernials Raum. Westlich | nnd nordwestlich von Luzk wurden h e î t i g e I russische VorstôBe abgeschlagen, ebenso [ scheiterte eine ïeindliche Reiterattacke in der Gegend j Zloczewka. Nordôstlich von Baranowitschi wiesen deutsche und ôsterreichisch-ungari-sche Truppen starke durch heftiges Artilleriefeuer vorbereitete Angriffe ab. Die Kampfe sind noch nicht vôllig abgeschlossen. Italienischer Kriegsschauplatz. Die lebhafte Tâtigkeit der îeindlichen Geschutze und Minenwerfer gegen die Hochflâche von D o b e r d o nament-lich gegen den Abschnitt siidlich des Monte Dei Sei Bu si hait an. Stellenweise kam es auch zu hart-nâckigen Handgranatenkâmpfen. Im Mar-m o 1 a t a - Gebiet und an unserer Front zwischen B r e n t a und E t s ç h wurden wieder mehrere Angriffe des Feindes abgewiesen. Im Raume des Montel n ter-rot t a brachte Leutnant Kaiser n>it einer sechs Mann starken Patrouille des k. u. k. Landwehr-Infanterie-Regi-ments Nr. 26 von einer gejungenen Unterneh-m u n g gegen ïeindliche Msschinengewehre 266 Italiener, darunter vier Oîfiziere als Gefangene zuriick. An anderen Stellen wurden gestern t4 Oîfiziere und 336 Mann geîangen genommen. Sûdôstlicher Kriegsschauplatz. Unverândert. Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes, v. Hoefer, Feldmarschall-Leutnant. iSetlf4« Bogfott gegenilbee Sdpeijec H|ret)f«brifea. | Etgener 2)ïaljt6eridjt be§ 33elgifdjeit $urier§. g. 3. Qult. 2)te &oùtifcf)e geitung lafjt ftcf) auë 3 û 11 d) braljten: i 5Serner 2tëfetetluttgen pfolge ïjaBen f a m i I'i dj e Sereine ltttb SerBàube ber b e u i f dj e n $ u to e ï i e r e, ; © o I b * unb ©ilBerfdjmtebe fotoie ber 11 § r e n= ï> ï a it dj e iiBer 15 gaBrifen bet 2B e ft f dj to e t j ben | S o t) ï o 11 berpngt, in cil fie Punition fût ^ranïretcfj unb ; Qsngïanb erjeugett. Serais 4 00Q ©etoerBetreiBenbe Ï;a6cit I ftc§ bent ©fjèrrauëfdjufj gegeniïBer berpflidjiet unb eë fet eine i Sctoeguttg im ©ange, bajjaudjbicSetbajtbeDefter* [ïeidjsUngarttë ben gïcidjen Scfdjlufj faffen. 2>ie ICStfihjetj fiiïjrte jaljrltdj in itormaïen im ^aljr fût etoa 32 SDctïïionert granlcit llïjreit itacfj Seutfdjlanb au§. Met Die œffiMe» tfgetiberiftfc. WTB. Soitftantino^cï, 3. (Simili^.) j 2er ûiuiiidjc rup*tfd)c SBertdfjt bom 28. melbet, rufft-f^e Stèieilungeu fjatten iit ber ©egenb bon $3 a n e in 3tid)= tung auf 9JÎ o f f u ï uttfere £ru^en auë iïjrat ©teïïuttgeu getoorfen unb fie ttadj SBeften jurutïgebrangt. Siefe 25 e = Ijau^tung ift boïlftattbtg erfunben. Sei fRe-b û n b u 3 bïeiSen bie bon ûïïen ©eiten burdf) unfere Srufj^en fiebtangteu Sîuffeit feit ÎOionaten in bet ©efenfibe, oÇne ben geriitgfieit Sdjritt bortoarts tun p ïonnen. 33et ben O^e^ ïcitioneit in bet ©egenb bon SBane ^anbelt eâ fic^ nur um u n = Sc&eutc n be ^ u f o m m e n ft o fj e gtoif^en unferen Sïuf= Ïïaïungêa6tet(ungcn unb ruffif^en ^raften, bie ï e t n o r t = ïi^en Kl^ataïter r^aben. Um i^re SHeberlagen an ber Sïaulafuéfrout unb nnntentïic^ in ©ùb^erfien ju betfc^Ietern, ÇaSeit bie Kitffen bie ©etoo^eit angeitommen, tu i^ren amificfjen 33cric§teu ^oitfdjritfe gegen 93ïoffuI, Siarbeïr unb Ërjtng^iûu ju melbeit. SBir glaubten, ba| felBft ber tuffifcfje ©cneraïftaï» e3 miibc fciit mugte, Ëeftanbig btefe erfunbenen Ersâïjïujtgeu foioie btefe 3îid)tungen §u toieberïjolen. SBtr tuûrben jeboef; attdj mcf)t erftount fein, toenn bte 3îuffen mit tlnberfroren^cit ctiteê £pge§ bte Slicïifimg anbern unb i un§ er^afiïen irùrben, bag fie gortfdjriite in ber Sîtc^tung auf | Sîonftoniittopel, Stfejanbrette ober Sagbab gemad^t ^aBett. fiiefenuetlnfie tes Buffet in OftgaKjie». Jaff eine fjaïbe lÏÏiUiott ïote unb Uerttmtibefe. WTB. aBtCtt, 3. Suit. Sîuê bent Sricgs^reffeguûrttcr toirb gemel&et: (Vk-fûitgeîtettauëfagen, aufgegriffene SKelbungen, fotoie fonftigcé ÎDlûteriaï crmogli^en ntinmeljr cin cnnafjcrttbeè S3ilb iibeï bte ruffifd)en SScrïuftc toafjrenb ber Ie|tcn Offenftbe. Scan ge^t nis^t fe^I in ber Stmtaïjttte, bafj ^tnter ber gront fiit jebcn Sru^enïor)3et 50 6ié 75 b. bes Seftanbcë an ©rfa^tru^en bercit gefteEt tuorben toarett. SetfjJtelétoeife Ijafie, um eineâ unter uttgcjii^Iten Seif^ielen anjufiiljren, baê 53. ruffifdje Sttfantcrieregimettt boit ber in Cftgalijien fam))fettben 2Ir= mee 2etfdji£ï>) am 6. Suni 3250 Sftanit, bter lage fpafer nur me^r 800. Gê b e r I o r alfo 2450 ober 75 b. ■%>. SIm 14. Su«t tourben 2200 9Jïantt drfû^ eiitgefteKt, îcomit baë SRcgtment îuieber anna^emb .triegèftarfc erreiefife. Slbcr ft^on am 21. toarett unter 8 Stom^agniett 5 itueber g S tt a 11 ûufgeticBen, toa^renb 3 «ur 20 biê 50 ©e= toefjrc ja^Iten. Slefinli^e SerpUniffe ergeben fic^ alê JÇoIge ber maffcumorberifc^ctt îaïtiï ber ruffife^ett gelb^errett Bet bett nteiftett 2ruj3^enfor)3ern unter 33ruifiIoit)§ SBefeljl. Sliïe berlafeliAen 2(nga&ctt ftimmen barin iibereitt, bag bte bet ber ruffif^en JÇelburmee bereitgeftelïten, bt§ $u bret SBierteln bcê SamJjfftûnbeë betragenbett (Srfa^tru^en pr ffltebergetoinnung ber boEen Sriegêftârfe ttic^t me^r ausrei= c§en. tttu& auë Ërfa|Ior>)ern neueê SîûHonenfutter Qeran= gel^olt toerbett. 35ûê t u f f i f à) e <S ii b h) eft ^ e c r ïjat ttt etttcttt ^riegêmoitat ïaum toeniger atê 50000 0' 5Dianu a» 2oien ttttb SOerhmnbeiett eingebûfit. Set Stieg m S ce. WTB. Sœfterbûst, 3. §uli. 2Ia^bê melbet auâ Si eut a: Ser uorisegif^e $amt>fer „9K o £ i n a" fefcte ^tes bie SKanuf^aft beâ Samips fer§ ,,2 e a tt o" ber SB 11 f o tt s 81 « t e att Sanb. $er Xamjjs fer „2eano" hjjiïbe bon eittem feinb(t(|en Unterfeetoote bcr s îenît. " ; " 3ung'0effetcei$ und (eine fitoMeme. &• 3Ber in ba§ SBefen ber ^abëburger SJconatc^te unb tljter pïùnftigeu SIufgaÊen, fotoie tfirer tnneren ^am^fe tiefer ein« brtngett totll, tituç ftcf) auf einen aïïgemein eurojjdtfc^ett, min* beftenê afiet mitteleurofjdifi^en ©tanbfîunït fteïïen. SScitn ba§ Sluslattb liber ofterreid^ife^e SSer^dltniffe aui ben Slrtifeln !|o^ft einfeitiger 5)3arteibldtter ober auë bemagogife^en 5fteben u&erlebter fJoIitifcEier 5f5arteten ftd) informiert, bamt rnufe e§ iiber bas ®ottauretd) ju boïïftanbig falfc^eit SIttfcf)auungctt ge* langen, tote eë tatfadilic^ burdj lange ga^rje^nte Bië pm Slus&rucfi beë SSeltïrtegeê ber gaE toar. ©crabe aber ttt Seutfdjlanb muj? mait — fcljoit mit SIM» ftcfjt auf ben toerbenben mttteïeurofmtfdjen ^taatenbunb — ftd) pteur bte 53arteteit, bte biê jum .trtegêausèruc^ auf ©ruitb beraïteter 2îerfaffungèeinrtd)tungeu unb eineë rucfftanbigett s45reffegefe^eê, bie berftf)tebenen Sorperfdjaften in ©emetnbe, Saitb unb iftetcf) unb bte fogenannte offeittlidje ïïîetnung be» ï»errf(^ten, alê Sluébrud ber grofjen SBoIïëmaffett ber ®îon» ardjie p Betrac^ten. Siefe BaBett toiiljrettb beë Srtegeë Betoiefen, bajj fie un* Bebingt reidjêtreu finb. @ie fittb entfc^iebene SBerfec^ter beë ôfterreidjifdjeit 9îetc^êgebanïenë unBefd)abet ber 3îerfd)teben» ïieit ber politifdjert unb toiitfcfiaftltdjen Slnfdjaumtgen, ber natioitalen unb îottfeffioneHen Sifferenjett. ©fjejteE bie uationalen ^amjjfe, bte trn Sutereffc ber 2)lanbatêf3oIttil tu aEen nationalen Sagem bieë= toie jenfeitS ber Seita mtgeïieuer aufgeBaufdjt tourben; ^aBen ittdjt fo feÇr tljrc Itrfacfie iit ber poïtjetljntfdjen 9latur beë Sonaureit^eë, aïs in ber £atfadje, bafj unfere feit 1867 Befteljenbe Sîcidjëbcr' faffung toeber ber 3îeidiëein^ett nod) ben uationatMtureïïcn Sebiirfntffen ber jtoolf SReidiëbôIïer genitgenb 3îcdjmtng tragt. ®er GI)ata!ter eineë SBotferreidjeë ïommt im Sualtëmuë nidjt pm StuëbrucE, man fieljt, I)ort unb Iteft tmmer nur bon ben gtoet ©taaien Cefterretd) unb llngartt, aBer bon ber burdj bie |3ragntatifd)c ©anîtion getoa^rleiftete Gsinljett ber §abë» Burger 50bnar<^ie, bon ber unerlafjlidjen uationalen 2IB= grenpug ber — bieë= unb jenfeits ber Seita tooljuenbcit — 55oIîer, alë 33orauëfe|ung eineë bauernben ^riebens unter t^nett, reben unb fd)reiBen bte berfd^iebettett Slntoaltc bcr= morfcfjlct „fiiftortfd)er ©taat§redjte" uttb beë Sronenlditbcr parlilulartëntu'ë tttd)të. Sic ^toetteilung ber ÎOÎonardite ijat aBer ittdjt nur bte 3cattoriaIitdtcufrage ber 23îonardjie geloft, toetl fie ïeine natto= nalen ©eBiete fdjuf, foubern bielmeljr nodj ïoat^Ii^tert, ba fie bie Seutfdjen, 2fqet|ofIotoacfcn, Stut^enen, Stumanen ttttb ©erBoïraten bon i^ren Srùbertt in llngarn trennt. Saë Sonauretd) ïjat feit bem §aÇre 1867 tooI)I gemeinfame Singe» ïegett^eiten unb eine gemeinfame Stadjëtegierung, aBer ïein gemeinfanteê Ketcp^arlament, foubern nur jtoct getrcnnt funïtionterenbe ©eïegationen. 0o toettig aBer biefe i^ren SlufgaBen geuugten, fotoenig eutfaradjen bie 5j3arlamentc unb Sanbtage in Betbett SReidjsIjdlften iïjreit eigcutlidtcn SlufgaBen, toeil fie itid)t ©tatten fitr fjofitibe ïulhtrcEe uitb toirifdjaftlidjc SIrBeit, fonbern S3rutftatten ber nationalen uttb Sïaffeitbcr* Ijet^ung toarett, tooBei in jeber dation bie d)aubiuiftifdjen ©e^ fd)aftëf)oIitiîer ben SRuf nad) itattonaler SBerflaubigung alë „nationaIen Serrai" Bejeidjneten. îBie oft ïonitte id) baïjer bor itriegsausBrud) bon SIBgeorbneten ber berfe^tebenften Sîattonalitaten in ben Siaumett beë ofterretd)ifd)en 5IBgeorb» iteienljaufes bie Sorte pren: S'a toarum faerrt man ttidjt enblid^ biefeë âaus unb oïtro^iert nid)t eitt ofterreic^ifc^eë 2cattonaIitdtengefei3, toeldjeë nationalen grtebett fdjafft unb eine neue ©eft^aftêorbnitng, bie alleu OBftruîtionen (nutt l^atten toir in Ijolbcr 2I6toed)f(ung Bereitâ eine tfcf)edufcf)e, beutfdje, aiïfjoïnif^e, rut^enife^e unb fitbflatoifdje DBftntïtton) fiir bte ,3ufmtft unmogli^ madjt. StBer biefe 5)5arïamentëmùbigïeit; bie unter ©etoàBIteu unb iit Ijofjeïent ©rabe unter ben cinfidjligen SSa^Iertt trn toeftlii^en ïeile ber ïïîottardjie bor ^riegëauêBru^ ^errfc^tei ï)aoe id) aui^ Bei beit probujterettben ©c^td)ten llngarn= îtïoatiens borgefunben. ©o fagie mtr bor etnigen Qa^ren ein beutfcfier ^olitiler auë ©ûbungarn: „SSerttt man îttcf>t iit ben Sàîtbertt ber ©t. ©tefanëïrone eBenfo tote itt ben Iget^ratëlanbertt baë- aÏÏflemeitte aletd&e. birefte ^aBIrec&t -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brüssel du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes