De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave

131 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Juin. De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave. Accès à 25 mai 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/d50ft8f95h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Belgische Boekdrukkersbond Vlaamsche Uitgave :::::: Verschijnende den lsle* en den isaep van jedere maand : : : ; : Officiëel Orgaan van het : Belgisch Boekdrukkersverbond i België : 2 franken per jaar Vreemde : 3 franken per jaar : Op voorhand betaalbaar : Ailes wat Redactie en Bestuur van bet blad betreft, vôôr den 5don en den 20s,en elker maand te zenden : Ossenmarkt, 25, Antwerpen 1 N HOU D: Te onderzoeken Kandidaten. — Bericht. — Adresboekje. — Mededeelingen van het Midden-Komiteit. — Propaganda en Aanwerving. — De Vereenigingen van het Boek. — De Poets is gespeeld. — Brief uit Zwitserland. — Briefwisse-ling : Antwerpen. TE ONDERZOEKEN KANDIDATEN BRUSSEL Letterzetters : Kinard Jozef, van Brussel ; Delsupexhe, Jan, aangeslotene van Verviers ; Tinel Franz, gewezen lid ; Sylvain, Hendrik, van Brussel ; Van Hove, Georges, van Luik ; De Grève, Leopold, van Brussel ; De Vrees, Emiel, aanklever ; Till, Lod., gewezen lid; Kestelboot, Georges, komende van Rijsel ; Pire, Florimond, gewezen lid ; Delsart, August, idem. Persleiders : Janssens, Servais, aanklever ; Fischer, Alfons, Duitsch aangeslotene ; Gerval, Frans, aanklever. LA LOUVIÈRE Rimbert, Victor, 26 jaar, van Petit Enghien, oud lid van Brussel (werkelijk lid) ; Van Meekeren, Hendrik, 22 jaar, van Geeraardsbergen (werkelijk lid); Taelman, Camiel, ZI jaar, van Manage, oud werkelijk lid. OOSTENDE De Schuytter, Gaston, uit Brussel, drukkerij Bouchery. Missiaen, Prosper, aanklever, drukkerij Lacour. Loy, Arthur, aanklever, drukkerij EHeboudt. BERICHT > ■# i—_ l i ■ w i ■ i De Duitsche Federatie meldt ons het in index plaatsen der tirma August Aretz, te Rheydt, voor weigering zich te gedragen naar de prijzen van maakloon. Het is aan de Belgische aangeslotenen volstrekt verboden met die firma in onderhandeling te treden of er werk te aanvaarden. ADRESBOEKJE Blz. 9 van het boekje. — Antwerpen : J. De Zutter, schrijver, Lange Congostraat, 64. Blz. 27. — La Louvière : Voorzitter : j. Drugmand, rue de Belle-Vue, 183 in plaats van 181 ; Schrijver : J. Deltenre, rue Ferrer, 85 ; Schatbewaarder en viaticum : A. Saussez, rue Gustave Boël, 37, na 19 uren ('s Maandags en 's Zater-dags, na 17 uren). Blz. 35. — Mechelen : Schatbewaarder : A. Roggemans, Nijverheidsstraat, 35. Viaticum: L. Rellemaekers,Berthoudersplein, 1, van 12 1/4 tôt 1 1/4 ure. Blz. 43 van het boekje. — Doornik : J. Autem, schrijver, rue des Fabriques, 107. Mededeelingen van het Midden=Bestuur 28 April 1914 De zitting wordt ten 8 1/2 ure geopend, onder het voor-zitterschap van confrater Conrardy, voorzitter. Aanwezig : Conrardy, Vanderlinden, Van Haesendonck, Theunissens, De Bolle, Vandervoorde, Stordeur en Water-schoot.Verontschuldigd : Geerts, belet. — Brief van Kortrijk, bericht dat de Federatie van het Boek zich aansluit bij de wenschen der Midden-Besturen in de kwestie van het tarief. — ln aanmerking genomen. — Brief van het Internationaal Secretariaat, bericht de opzegging van het kollektief kontrakt der Zweedsche Federatie, door de beide partijen. De werkersvereeniging vraagt zekere verbeteringen, terwijl de patroonsvereeniging integen-deel beperkende maatregelen voorstelt. De onderhandelingen duren voort. — Brief van Gent, teekent verzet aan tegen het zenden aan de afdeelingen der brochuur over het wetsontwerp Hubert, uitgaande der Syndikale Kommissie, en vraagt ten welken titel genoemde Kommissie in onze besprekingen gemengd is. — Hoewel 't Midden-Komiteit erkent, dat wij, als Federatie, niets te maken hebben met de Syndikale Kommissie, meent het, dat onze onafhankelijkheid ons in kwesties van algemeen belang niet moet noch mag beletten aile inlichtingen en bewijsstukken te verzamelen, welke nuttig kunnen schijnen welke ook hunne bron zij. — Brief van Brugge, bericht dat, trots de verbintenissen door den bestuurder der drukkerij Sint-Catherina aangegaan, drie onzer leden, sinds verscheidene jaren in de drukkerij gebezigd, afgedankt werden, terwijl de over eenige maanden aangeworven renegaten aan het werk mogen blijven. — Daar de Schrijver niet meer handelen vvil met den bestuurder in kwestie, wordt, na gedachtenwisseling, confrater Water-schoot gelast zich naar Brugge te begeven. — Brief van Bergen, vraagt ontslagen te worden der betaling van den stakingspenning voor den laatsten trimester van 1913, om reden der kosten, veroorzaakt door hare beweging. — Na bespreking wordt besloten een omstandigen staat te vragen van den geldelijken toestand dezer afdeeling. — Brief der afdeeling Waver, vraagt ontslagen te worden van het Congres. — Aangenomen. — Brief van Doornik, betreffende zekere kandidatuur in de afdeeling Brussel. — Het Midden-Komiteit beslist dien brief te behandigen aan Brussel, met gunstig advies voor de aanneming. — Confrater De Bolle deelt de klachten mede van som-mige afdeelingen over het laattijdig verschijnen der kandi-datenlijst van Brussel, door dit feit belettende ten gepasten tijde aile bemerkingen te doen. — Het Midden-Komiteit deelt die zienswijze en zal de afdeeling Brussel verzoeken de kandidatenlijst te laten verschijnen in het blad van den 15" elker maand. — Brief van Aalst betreffende een lynotype-zetter in deze stad gebezigd en het aanleeren der linotype door een jongen die onlangs de school verliet. — De Schrijver deelt het onder-houd mede, dat hij desaangaande had met den betrokken machienzetter. — Het Midden-Komiteit zal zich inlichten over den toestand der betrokken drukkerij en zal de noodige stap-pen doen om een einde te stellen aan dezen zakentoestand. — Brief van Luik, deelt de briefwisseling mede met Verviers gevoerd aangaande een lid dezer afdeeling, dat te Luik werkt zonder zelfs de afdeeling dezer stad ervan te verwittigen. — Het Midden-Komiteit acht de opmerkingen der afdeeling Luik gegrond en zal aan de betrokkenen de noodige bemerkingen doen. — Brieven van Antwerpen en Lier, aangaande de genomen maatregelen voor wat de leden van Lier betreft die te Antwerpen werken. — Na onderzoek, beslist het Midden-Komiteit die kwestie te La Louvière, .na afloop van het Congres, te behandelen met de twee voornoemde afdeelingen. — Brieven van de Bonden der Clicheerders en der Letter-gieters, berichten, dat zij het voor het oogenblik niet nuttig achten de onderhandelingen te hervatten voor hunne aan-sluiting bij de Boekdrukkersfederatie. —* Het Midden-Komiteit kan enkel dit besluit betreuren en hoopt de twee betrokkene bonden binnen kort tôt betere gevoelens te zien komen. — Brief van Verviers, meldt den toestand van sommige leden en vraagt het gedacht vau het Midden-Komiteit. — Dit meent, dat genoemde confraters niet in regel zijn en hunne werkvoorwaarden moeten doen wijzigen. — Brief van den Korrespondent, orgaan der Duitsche Federatie, vraagt inlichtingen over het betalen van het viaticum in België. Er zal op geantwoord worden. — Confrater Theunissens geeft verslag over zijne afvaar-diging op de algemeene vergadering van Bergen ; deze wordt goedgekeurd. — Confrater Theunissens geeft bijzonderheden over de onderhandelingen, gedaan met de afgevaardigden der Boek-binders- en Steendrukkerscentralen en Syndikale Kommissie, bij de volksvertegenwoordigers Bastien en Maroille, betreffende de scheurmakers der drukkerij van Cuesmes. Deze zaak schijnt op weg tôt schikking, daar gezel Bastien uitdrukkelijk zijne medewerking beloofd heeft ; nochtans slentert zij, ten gevolge van den moedwil der afgescheurden, die de kiezing willen laten voorbijgaan, daar zij voor het oogenblik te veel in beslag genomen zijn. — Het Midden-Komiteit, na gedachtenwisseling, beslist eene bijeenkomst te eischen der afgevaardigden met de afgescheurden binnen de acht dagen, zooniet zal het zijne bedreigingen van index uitvoeren. — Brief van La Louvière betreffende het aannemen eener vrouw aan de kas. — Confrater Theunissens geeft verslag over de stappen desbetreffende gedaan, welke hij denkt geslaagd te zijn, daar hij van de betrokkenen geen nieuws ontving. — Goedgekeurd. — De Schrijver geeft verslag over zijne afvaardiging op de Jaarvergadering van La Louvière, die zeer talrijk was. Deze confraters bereiden zich voor om een nieuw tarief aan te bieden, onder voorbehoud van goedkeuring door het Congres. Met het vooruitzicht op eene mogelijke beweging, werd de maandelijksche bijdrage van fr. 2.50 op 4 frank gebracht. — Goedgekeurd. — De Schrijver geeft verslag over den toestand te Antwerpen, waar de steendrukkers besloten zijn hun tarief aan de patroons aan te bieden. Eene vergadering van den Steendrukkerskring zal plaats hebben met afgevaardigden van al de groepen der boeknijverheid, om maatregelen te nemen door den toestand vereischt. — De Schrijver roept de aandacht in van het Midden-Komiteit op de Jubelfeesten, door den Boekdrukkersbond van Luxemburg ingericht op 31 Mei en 1 Juni. Hij betreurt het samenvallen dezer verjaring met het Congres van La Louvière, maar meent, dat gezien de diensten door den Boekdrukkersbond van Luxemburg bewezen aan de Belgische Federatie, het den plicht is van het Midden-Komiteit zich officieel te doen vertegenwoordigen al was het slechts door één zijner leden, bereid om dit lid op het Congres te verontschuldigen. — Na gedachtenwisseling wordt die zienswijze gedeeld. De afgevaardigde zal op de eerstkomende zitting aangeduid worden. — Confrater Waterschoot herinnert aan de vraag, door het Internationaal Secretariaat in naam der Internationale Federatie overgemaakt voor wat betreft het aannemen der werktuigkundigen-linotypisten.geroepenom in zekere huizen de zetinachienen in goeden staat te houden. — Die vraag OEENE PL1CHTEN ZONDER RECHTEN EEN VOOR ALLEN - ALLEN VOOR EEN OEENE RECHTEN ZONDER PLICHTEN VIJF-EN-TWINTIGSTE JAARQANG — N[ 11 10 Centiemen per nuramer 1 JUNI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave appartenant à la catégorie Vakbladen, parue à Brussel du 1889 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes