De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave

188 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Juillet. De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave. Accès à 24 mai 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/pg1hh6d21d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

OEENE PLICHTBN ZONDER RECHTEN EEN VOOR ALLEN — ALLEN VOOR EEN GEENE RECHTEN ZONDER PLICHTEN De Belgische Boekdrukkersbond Vlaamsche Uitgave :::::: Verschijnende den l8,en en den 15"6" van iedere maand : : : : : Officiëel Orgaan van het : Belgisch Boekdrukkersverbond België : 2 franken per jaar Vreemde : 3 franken per jaar : Op voorhand betaalbaar : Ailes wat Redactie en Bestuur van bet blad betreft, vôôr den 5de" en den 203,en elker maand te zenden : Ossenmarkt, 25, Antwerpen 1NHOUD: Te onderzoeken Kandidaten. — Mededeelingen van het Midden-Bestuur. — Ons jaarlijksch Congres. — Jammerlijke Mentaliteit. — De Tentoonstelling van Leipzig. — Briefwis-ling : Antwerpen. TE ONDERZOEKEN KANDIDATEN BRUSSEL Sylvain, Henri, Brussel ; Kestelaut, Georges, komende van Rijsel ; De Coster, Lod., Brussel; Faes, Jules, aan-geslotene van Antwerpen ; Smits, Richard (persleider) aan-klever ; Vandenberghe, Carlos, aanklever ; De Grève, Leopold, aangeslotene van Rijsel en oud lid van Brussel. CHARLEROI Jozef Martinet, Aiseau ; Armand Lecocq, Ligny ; Frans Goreux, Fleurus ; Léon Colicis, Gosselies ; Léon Frocheur, Rêves ; Karel Leblanc, Courcelles ; Alexis Thibaut, Wal-court ; Emile Delporte, Jumet ; Arthur Hemaux, Tamines ; J. Daix, jumet ; Oscar Cornet, Jumet. Mededeelingen van het Midden=Bestuur 26 Mei 1914 De zitting wordt ten 8 1/2 ure geopend, onder het voor-zitterschap van confrater Conrardy, voorzitter. Aanwezig : Conrardy, Vanderlinden, Van Haesendonck, Theunissens, Geerts, Vandervoorde, Stordeur en Water-schoot.Verontschuldigd : De Bolle, ongesteld. — Het Midden-Komiteit onderzoekt de vraag om ont-slaging van den stakingspenning, vanaf Ootober 1913, uitgaande van Bergen. — Na gedachtenwisseling, wordt besloten die afdeeling te ontslaan van den stakingspenning gedurende het tijdperk der staking, 't is te zeggen, voor een duur van drie maanden, al de andere bijdragen verschuldigd blijvende. — Brief van Verviers, bericht dat de toestand der twee confraters, die een kontrakt hebben, geregeld is, daar de patroon er in toestemt de bijloonen te betalen. — In nota genomen. — Brief van Verviers, betreffende eene aanwerving te Luik. *— Het Midden-Komiteit blijft bij zijne zienswijze. Brief van Aalst, betreffende den leerjongen-machien-zetter. — Confrater Waterschoot wordt met de stappen des-betreffende gelast. — Brief van Antwerpen, betrekkelijk confraters van Lier, die in deze stad werken. — Verschoven tôt na afloop van het Congres van La Louvière. — Brief en tariefontwerp der afdeeling La Louvière. — Na onderzoek, wordt die zaak verschoven tôt de volgende zitting. — Confrater Theunissens geeft verslag over den staat der onderhandelingen betreffende den afgescheurden bond (!), gesticht ter samenwerkende drukkerij van Cuesmes. Ondanks de tusschenkomst der gezellen Maroille en Bastien, mislukten aile pogingen tôt verzoening tegenover de partijdige gezind-heid en kwade trouw van sommige individus, in gemelde drukkerij werkende, waarvan het beheer zich niet op de hoogte wist te toonen van den toestand en waar het minimum-I°on zelfs niet betaald wordt aan de leden der vermaarde scheurmakersvereeniging. — Na gedachtenwisseling, wordt de Samenwerkende Drukkerij van Cuesmes in index geplaatst en de leden van den scheurmakersbond, overigens meesten-deels in schuld bij de afdeeling Bergen, worden uit de Federatie gesloten. Op 28 Mei zal te Bergen eene vergade-ring gehouden worden om de vier aangeslotenen, die in genoemde drukkerij werken, daaruit terug te trekken. De tekst van onmiddellijk te drukken plakkaten en omzend-brieven wordt opgemaakt en dadelijk zullen zekere stappen gedaan worden. Vervolgens zal beraadslaagd worden over de andere maatregelen welke men bij deze gelegenheid zal dienen te nemen. — De federale Schrijver deelt zijn jaarlijksch verslag mede, hetwelk eenparig wordt goedgekeurd. — Het Midden-Komiteit onderzoekt vervolgens de reke-ningen der Federatie en neemt zijne laatste schikkingen voor het Congres. — De Schrijver beklaagt zich over de nalatigheid van sommige afdeelingen om te voldoen aan de vragen om inlichtingen, uitgaande van het Midden-Komiteit. Trots de verschillende oproepen, heeft op het oogenblik eene afdeeling de inlichtingen nog niet verschaft onmisbaar tôt het opmaken der jaarlijksche en verplichtende statistiek, waarvan daardoor de afkondiging hangende blijft. — Die toestand zal aan het Congres medegedeeld worden en maatregelen zullen genomen worden om daaraan in de toekomst te verhelpen. — De zitting wordt te middernacht geheven. ONS JAARLIJKSCH CONGRES Onzejaarlijksche zitdagen van 31 Mei en 1 Juni, te La Louvière gehouden, deden goed werk af. De afgevaardigden, die uiterst wel onthaald werden door onze confraters van het Centrum, verloren hun tijd niet in nutteloos gebabbel. De ontvangst der Congresleden had 's Zondags, ten 11 1/2 ure, plaats. De voorzitter der afdeeling, onzen verkleefden en verlichten makker Drug-mand, verwelkomde hen in uitstekende termen. Vervolgens bracht hij op treffende wijze hulde aan confrater Dupont, ondervoorzitter, die een der stichters was der Afdeeling en sedertdien onafge-broken in het Bestuur zetelde, waaraan hij zijne voile verkleefdheid wijdde. Als blijk van sympathie overhandigde hij hem zijn kunstig uitge-voerd portret. Na een kort antwoord op de welkomrede door onzen confrater Conrardy, voorzitter der Federatie, sloot deze zich, namens het Midden-Bestuur, aan bij de kleine betooging ter eere van confrater Dupont. Vervolgens werd de eerewijn geschonken. Ten 2 ure stipt, vingen de werken aan van het Congres. Wij hebben niet tôt taak verslag ervan tegeven, daar dit in brochuur verschijnen moet. Wij zullen nochtans beknopt de genomen beslis-singen vermelden. Maar vooreerst moeten wij zeggen, dat wij gelukkig waren de meeste confraters terug te vinden, die reeds vroegere Congressen bijwoonden, wat niet weinig bijdroeg om aan de besprekingen ruimte en diepte te geven. Deze waren kalm, opgehelderd door feiten en argumenten, aantoonende dat de verschillende kwesties aan de dagorde ernstig bestu-deerd en overwogen waren. Met vreugde heeft men kunnen bestatigen, dat de gedachten bepaald gevestigd zijn ; alsdan mag men de stellige hoop koesteren, dat de door onze Federatie in de laatste jaren verwezentlijkte voor-uitgang gelukkige namorgenden zal hebben, indien onze bestuurders, zooals men overigens niet kan betwijfelen, voortgaan zooals voorheen blijk te geven van toewijding, werkdadigheid, takt en krachtdadigheid en, vooral, indien zij geholpen worden door de massa der aangeslotenen, die ijverig moeten medewerken aan het werk van documentatie en propaganda, noodzakelijk voor nieuwe veroveringen en tôt versterking onzer rangen. * * * De werkzaamheden van het Congres begonnen om 2 uren stipt. Laat ons zeggen, dat het gevuld verslag van den Schrijver en dat van den Schatbe-waarder met éénparigheid werden aangenomen, en bepalen wij ons voor heden bij het geven der besluitselen betrekkelijk de kwestie van het beroepsonderwijs en die van het wetsontwerp op het instellen van kommissies van arbeidsgeschillen en de inmenging van derden bij stakingen en gemeenschappelijke doorzendingen. Confrater Theunissens zette de kwestie uiteen over het beroepsonderwijs. Nabespreking, werden zijne besluitselen éénparig aangenomen onder den volgenden vorm : « Voor de kleine nijverheden is de Staat dus geneigd alleen het leerlingschap op het werkhuis te begunstigen. » Gij ziet wat geploeter in dat ailes. De gemeentelijkè machten, van den eenen kant, vervolgens de provinciale besturen, nemen initiatie-ven. De Staat heeft ook het zijne en de werkman wordt geschommeld naar believen der ingevingen van de theoricussen van het beroepsonderwijs. « Wij hebben groot gelijk gehad de voorhoede te nemen en aan te duiden wat onze verzuchtingen waren. » Laat ons dus, tôt besiuit, van ganscher hart werken opdat eene wet gestemd worde voor het technisch onderwijs. De verplichting voorschrij-vende, aan de provinciale raden een gezag en een zeer ruime macht van initiatief latende, zal die wet — op gevaar af nogmaals eene façadewet te zijn — moeten voorschrijven : de verplichting — wij dringen aan op dit punt — het verblijf op het werkhuis, de gemengde komiteiten, den vorm van het gemeenschappelijk leerlingkontrakt en, voor aile leerlingen, als intrede in het werkmàns-leven minstens den ouderdom van 14 jaar. VIJF-EN-TWINTIGSTE JAARQANG — N[ 13 10 Centiemen per nummer 1 JULI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave appartenant à la catégorie Vakbladen, parue à Brussel du 1889 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes