De Belgische standaard

254 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 13 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 20 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/zg6g15vs2p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

«if Doi.derdag 13 December 1917 Eisssi iatm i*. T. U <* SMi 5r.s* : S»1 ' #♦ DE BELGISCHE STANDAARD «Mal**» 1 0 P 8 T XI sa SSESI1 ¥ÏU<A % a Ms Ca«*iil gSEÏÎïX m fàhhi , t &l«ina *ant« y cO digiaîjea Î t 8,861* é« tu. BBUX^MS f TOlg«HI OUÏ* fcomft- A 4,*gwa Ihit Mtdmerker» : M. 1. Beipalre, L, Duykers, P. Bertraad Van d«r Scheldaa, Dr Vaa da P«rra, Dr. J. Vaa de Woastyne, Jtmï FiS|i*eri, i»r L- De Wall, J. Siiaons, G. battez, A4 y- H, Bsels, HHarion Thaii» , - m «TinwiwTî — Tfn—î ,- r~>—r^'-r--' ■ Ons hoofdartikel «Et-n Vraag, enz., > werd geeensureerd. In Holland Haarlem (Eigea bericht) Ja Jef, het liet er hiet berocrd ait.We krijgen op 't oogeablik a4o gr- brood pe? dag, dos een gosda 5 sneetjaa en dan hecl kleiae per dag. Br lijn msnsehea die beslist hor-ger lijdea en ik self heb oak- meer dan ©en» honger geledeD, rechlnit gesprokeu. Eog 91S ik gren kïat fruit van 70 kgr. ran hui gekregen had, sca ik nog elkea dag honger Jijdei» Th&rs cet ik mija buik toI «an appe-len. Fa 't mooîste îs ist de tha&s aanwezige Toom ^d, dus d* pas bicnergekotncn oegst er bij begrqpw», maar hoogslens tôt Jatiaari à Februari atrekt. Op het oogenblik dat ik a dit sctarijf is mea te Amsterdam weer op-staud a«n 't maken. De winkels worden g^plnoderd. Ook in Rott rdam roert het. De algemeene opi&ie is dat 't er erg salgaan smiven. 't Kan eok niet uitblijven, maar 't kan ook niet helpen. Obvlogpi $ijctirtg4»ït BELQISCH FRONT 11 Dec ao uur. — Da twee îaa'sce dsgea | zwakke artilleriebedrij «gheid. Franteb-KEgiisch F?«at \ PARUS, 11 Dec, i5 uur. — Patroelje-| gercchten naar Tahure en in eeaigs sectors | ran Opper Eiias, " j LONDEN, 11 Dec. i5 uur. — Weerszij-den de Searpe en N. de Leye groote artille-riebsdrij * igheid. la dezeifde strcken bi-schoot is Tijand vcrsahiilenda dorpen. Gister a?ond vielan de Doit «chers aan 0. ; Epechjr. Ze werden afgaslagen. Op hsi ge-Teahtafrout van Kamerijk patroe!jegev««h-ten.De ReToluti® im Portugal 5 De Voorzitter der Republiek aangehouden ' Aihoewel de kafmte hersteld is, smcait het toch nog in Portugal. De omwentelaars ; hebben de ontbindiug der Kamers en het t ontslag *an den Voor*itter der Republiek gevraagd Daar deae " weigerde werd hij | aanfeheuden. I Âl ds politiekegerangeneu lijn in vrijheid ^esteld. I De warboel in Rusiaod. Er achijnen moeilijkhedes opgcn sen ta aija tusscheû de Dmische ea Russische onderhàâdelàars voor deii Vr®de.Daitsch. iaad wscht de sameasteUmg ran de Kamers af en daar schijoen de Euaxitaahsun in r minderheid te zullen xijn. 1 Van een aaderen kaat ekcht Fmlaad de ? | Wégsecdiag der aldaar verblîj vende Rus-; siiche troepen. lAmerika leeût nog tien mlllioen aan België 1 Uit Washington wordt bericht dat de > Aaserikaaasche schatkist nog tien millioen " fraak aan de Belgische Regeering geieead | heeft. Generaal Pétain op het belgisch front Generaal Pétain is maandag het belgisch f front komen bezoeken. Hij werd door den I Koaiog en zijn staf opgewacht. Hij woonde t de wapenschouwiag bij en décor®erde gsae-| raien De Ceuaiack en Ruqaoy jmst het gro»t lint van het eerelegioen. iàm&- PARIJS-meld : Middelmaiige artillerie-) sîrijd op heel het froat, ROME raeld : Artillerie strijd tnsschea pe, de P'a^e en op de Brenta aLseolc ©p de kaat ,?e i Esn vijandelijke aaayal op 't middea fr»n ^|w«rd LONDEN m«yt : Wij plcegden handsla 30* gen afcar Haîlach en Z Armentières ei Ker brachten krijgsgevangenen op. Pe" Op 11 dezer hebben odic vliegers muni ige ti^werkbuizas en spoorwegkruispuaten if E?aitEchIaad gaan bombardteren De orer *ri trokken iocht Ueeft de juiste opmerking *ar der? uiislsg belet. >p- 1 roestarid De inneming van Jerusalem !# We krcgea ia de i*atste dagen zooreel vi slecht nïeuw3 te hoaren dat we ons, oai ht het goede aieuws ran de ianemiDg van be Jerusalem oprecht eecs œogen verheugea. af He«l de katholieke wereld «al raa Treuf- • de oppsproicgen zijn bij 't veruemea Tan . dit aieuwsbsrisht ea het f«it dat da Eagel- Ja . I eehe miaister Bocar-Lavr, het ia hst Loger- w , hui», bij het begia vaa de ziliing bekend ii| ■ maakte als s«ne overwiaaiag van de grootste h< ■ zedelijke draagkracht, toaat geaoeg aaa dat ec men bij oas d«a iavleed Tau Swt katkoli- T cisme ia decea oorlog ea de grooischs bttee- oj ksais die aaa de veriosâifig van de H Slad n( is geheeht, niet meer m «g oadsrsehatten hi ef oatkeaaea. Ofigeiwijfeld «al die oferwianing een r * groetea weerklaak Tiadea ia het turksche t # rijk, dat de eeuwen door tegen het Westen ° * t oorloogde oui Jerusalem onder de Halve ^ I Maan te houden Het is dus aiet alisea sea ' • 3 J \ overwicaing die albea *ija beiaag ontlai^at > aaa dea sîrijd di« thans gsToerd wordt ^ ^ | zclf, maar die als de bekroaing mag aanii&n | Taa eea e*uw@alais^en Teldtochf, die met e( | afwissdeade kan*?n werd doorgeToerd, {j î tasschen de Haive Maaa en het Krais. Wij, v Bdgt , rnojea bijjoaderbjk fr-r sijn op _ het aaadeei dat wij ia d sen strijd geaomea g > hebben en N't roag waarlijk bejamiaerd ' wordsa dat de B/Jgen in de plechtige ia- ^ treda welke de eagelscha geaaraal. Alieaby j, ; ia de. H. Stad hedaa zal doea,aiet Tertegea- B woordi|d inilen zija,D«Ke iatrede krijgt eea T ' bijzeadere yerheveue beteeksais, n» Tooral g j dat wij onze zaak, de saak ?aa de eer, het y I recht ea de rcchtraardigheid, tijdelijk, °P * de Westersehe slag?eldea weerom zien " : bedreigd. | I In de Turksche middeas sal, sooals het 8! [e oit bfiTeastaaade geaoegzaam kaa afgeleid n ? worden, deze gebeurteais eea teneerdruk- À ketdea weerbots hebben. Ea, we hebben t( : het genoeg gezien in Itaiië, deze oorlog k | kan groete keateringea beletea als de 0 zedelijke ondergroad vaa eea Tolk, veor v | eea oogeablik is aangetast. De eerstvolgea- v f de dagea zallea het uitwijsen indien de 1 , iaceming Taa Jerasalem ook haar weer- e j11 klaak zal hebbea gekad ia de gelederen v 10 van de turksche légers ea dan zoa eea alge-a" meeae aftocht aaar 't Noordea, en een op- tocht Taa oaizeatwege nsar Damascus, * mogen sagaziea. Voor wiedeTarken kent, ^ is zuiks niet oaaiogeîi)k. e De iiiB.i»ïag vaa Jérusalem is daarbij i e. aog eea oTerwisiuir.^ op ocs zelf ia diplo- ï oï&Usch opzkht, Impars, we otogeu het % we! bekeaaea, dâ berrijdiog Taa de hsiligs » îS Plaatisn bkef sooiaag ait cmdat wij sslf 1 sî' 100 laug draaidea e«a rergaiijk te treffan ; nt hst H. Laad en Kleit-Asia aaabalaagead, * dat «lk«a boadgsuoot bavredigaa moest. 11 1 Het schsen wel dat da oplostiag Taa deza 1 eQ kiesche zaak op te wi!iek?urige wijze door diplomatea werd doorgedreTeii, vermits ' }j raa een akkoord-gaan nooit iets tsiecht ( jn kwara. De iaaemiRg van Jerasalem is hat zekerste bewijs dat de B^a^feaootea aile « kleiazielige belaagea op zij hebbea gelegd t om aileeu het groote doel voor oogen te 1 hoadea. En dat is al veel, waat is het ge- * harrewar orer !t bezit Tau de Dardaaellen \ niet eea der stroakelsteeaeo, waarever I Rusland ea ook de Entente zijn gerallea ? < la krijgskaadig opzicht is deie orerwia- < ninar ook niet Taa hélant? ontbioot. Immers 1 l \ wille» de Ta^kea een tegeawerkiag beprex vra daa zaiba za dedalijk halptroepea k®s Ten, te sturen die aaders naar Macsdoni war^n overgebrgcbt. Mea moet immers^nii vergeten dat de wspaiisliîsîaud ook d fronten tsu Armïaië ea Kaukasas onm I ea dat bijgtfolgs eau g<"oot gedselté de al «aar liigecdje troapen ss Trijgekomea. D :l vijaad zal ze ia Middea-A^ia moeten o| a houdea ea dat is Toor 't oogeiiblik, t« n : bster Toor oas, daa se aaar Earopa te sis i. nfdrijrea, We mogea echter ons «pijt uitdrukkc a dat op dit oogeablik geen honderd duizeu • * Japaouers te Jerusalem legeraa, daa kadds wij wel gr*ote diagea kaaaea bcwarkstei d ligen die eea h*«le kaaUriag iadaa teosian e hadd?n ?erwskt, Maar L#«y ! 't klijkt k! 't eca spijt. Dit aeemt eskter niât w«g dat d i- Tarken i* Palestiaa e«a nadarleag kekka 5* opgcloopen die aiet alleaa ts Koastauii d Dopel maar ook te Weeaea ea te Berlij n haar wecrslag zal hebben. van EN VOOR ONZE SOLDATEN Almoezaniar Ryckebaar raraarémerkt. We veruamen gister een aieaws dat ieder-eea zai rerheagga die almoezeuier Ryeka* boer kfat — ea wie kect hem niet den bravée, gosdbprtigea en dienstwilligen »riead — Aîmo z«nier ftyiskeboer is Tarseremerkt gewordea iaet h«î. Oorlogskruis. Volgeads eer Toile vtrmeldiog ward hem toegrkertd : « heefi biettjfgenstaande lija hcog a oaderdom aijû badieaiog Tan al-mcMzeaier ia ,bet reldlegar troawelijk Ter-Taidtot so Janaari 1915 «a werd Tan dan af gehecht eaa eea hospùaaldieost .van 't froat, waar hij zijn heiliga bedieaing met «en ba-wcnderenswaardig<s toewijdiag rerrult. » Oqz« bes'e gelakweQSckea. 1 Eea kl ont j* suiker Of osse sûldaatjes etsa kloatje saiker lus# ten 1 Bijsoaderlijk au dat de saiker za* kwakrijgs is. Als mea in 't begin Taa d«l oorlog, saiker at als brood, daa koa aaa weleeas de saiker missea, maar aa... mat recht om eea kloatje. Weet mea dat de suiker, de Ujdaa door,. een Taa de gezoehiste bestanddeelsn was Taa oaza Toedicg ? Oader de rageeriag Taa Headrik IV werd de suiker per one* Terkaaht bij da afo4r!<tkvrs. ia 1700 was de saiker nog um wselde-artikel. lu Frankrijk fabriaasrda mie er aaawelijks la 't gehecl eea aillioaa kilogramraei'. De berolkicg badrosg daa it miliioea ziclea. Dat miak dat iadere iawa* aer amper twse oocea saikar per jaar sasaht vererberen, We kaanen das aag aiet ' klagea 1 In i84» vrsrdaa resds ia Fraakrijk karaa de 100 milliosa kilogram gafabriaaard aa s heden tan daga is da wereldapbraagst gsf 1 schat op twaalf millioaa tan. De saiker wordt meest Taa al getrokkea i uit de smikerbseten, oegereer de helft vaa , de opbreagst. 't Is echter maar ia 1810 dat deie oat-dekking gaàaaa wsrd door daa franschea scheikaadige DeTaux, die zijn breret orer-: liet aaa dea aijTeraar B?ajamia Deles*ert. . ] la België had de saikeraijTerheid eea > ^rcote aitbreidiag gecomea. Belg i was hat ■ luilekkerlaod Taa de saiker gewordea. Tij« 1 dans de besettiog feeeft Daitschland de twea ■ derdea vaa zija Toortaad saiker ia Belgié 1 gefabriceerd. ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes