De Belgische standaard

154 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 12 Mars. De Belgische standaard. Accès à 27 juin 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/6h4cn6zx16/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

l8te Jaar. — N° 24 ——— x&a8JMK**Gauttmmr -, «*cc raunra. J» Vijf centiemen het nummer Vrijdag 12 en Zaterdag 13 iaart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en L&nd < DE BELGISCHE [STANBAARO » vsrschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : vo«r de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. Bestut^er : ILDEFONS PEETER3, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS4#. E. BL-PAIRE, L. DUYKEHS, Victor VAN3HAMBEREN, Bertrand VAN DER SCHELQEN, Juul FULBERT, Firmin DEE'REZ. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Ze.dijk DE PANNE. | Aankondi:. ingen : 0.25 fr. de regel. — Re'-rkrncn : 0.40 fr. de regel. 'Vluchtelingen : 3 inl*. sscî-ingen vnn 2 regels, 0.50 fr. Ode aaacs. Hel^ië. Vol bewondering opgedragen aan onzen grooten Koning en onze dappere soldaten. Er was een landeke zoo kleen, Maar groot was het door 't harte. En nu, heeft he4 zooveel geleen Nu is het groot door smarten, 't Was Zomer, en het golvend graan, dat reuz'lend wiegde in bieede velden, Leek als een gouden golvenbaan. — een zee van hoop — van Maaâ tôt Schelde ! Het volk er vrij zijn taie sprak En kunsten baarde en weelde.... wijl, levenwekkend, ieder tak Een vogel droeg die kweelde... Z6ô lag het zonnig landschap daar met wijde vergezichten — een doek der Primitieven, waar de zieletoortsen lichten !... Doch plots Een klots der wilde zee die bonst op 't onverwachts de ree, en door den storm gedreven doet zij de pijlers sneven.... Zoo doet onverhoed, met bliksemschicht de donder, 't zwaar gewrieht der eikentronken beven der zomerzon'ge dreven... Harop ! 't is oorlog ! hoort ge 't niet ? De oorlogstij rolt in 't verschiet. .. Ziet ginder waar het Oosten klaart Daar komt een zwarte krijgsgevaart ? Den wolkenloozen hemel Verduist'ren door 't gewemel Van stalen mannen, van stalen peerden Hoort gij 't gerinkel niet der zweerden ? Hoort de klaroenen schetteren Hoort de wapenen kletteren Het tikke-tikke-tik der hoeven 't galop der renners zoeven, En zwaar, daartusschen als een donder — een duivelsch wonder — 't ljsbranden van die vuremonden, die d'oorlog over 't vrëdig landje konden.... 't Is krijg, eilaas ! Want 't snoode Duitschland schond zijn woord En brak d'onschendbre grens van 't vaderoord !... De Hunnen rukken aan Maar pal daar staan Een Vorst, een Leger, en zie De gansche ziel der Natie ! « ONS BKLGIE KRIJGT GE NIET » zoo klonk een vorstenstem, « 'N KRIJGT GE NIET » echôede 't volk met Hem. « NOOIT ! » riepcn duizend Vlamen en schaarden machtig samen van Woeringhen van Groeninghen « NOOIT ! » en duizend lansen Deden leeuwen dansen ! « NOOIT ! » riepen duizend YValen > van uit cl'Ardennendalen van Franchiinont de heldenmond riep « NOOIT ! » wel duizend malen. « NOOIT ! » dit zweren Vlamen, Walen ! Dit « NOOIT ! » 'n bleef geen ijdel woord Maar staat in menig Belgisch oord in 't bloed geschreven ! En Luik, en Sernpst en Melle en Haelen En Waelhem, zullen eeuwig talen « HIER KWAMEN HUNNEN SNEVEN ! » Der vuige roovers wilde vloed Verteerde in laaie vlammengloed De Dyle- en Denderstedén. En vrouwen, kindren vielen neer Doorstoken door d'Uhlanenspeer. — den heldendood ze leden ! 0 KOM, 0 HEILIGE WREKER KO M ! » En zie ! ginds aan den YZERKOM daar staat d'aanbeden, de \ orst met zijne heldcnschaar ! Een zege in ieder dorpje waar de Belgen streden !... 't Is winterÉijd, de storm breekt los De winden zwiepen veld en bosch met aakligheden.... Doch neen, daar naakt het Lentetii « HOUD AAN ! DE ZEGE IS NABÏJ ! 't Is lang genoeg geleden ! De vijand vlucht ! De zonne gloort Op 't lieve vrije heidenoord. En vrouw en kinders komen thans En groeten U met lauwrenkrans ! « O DIERBRE VORST, 0 ZEGEPAND VAN 'T EEUWIG-VRIJE VADERLAND ! MIJN GROOTSTE EER, O BELGIE MIJN IS THANS UW KIND TE ZIJN ! » « Théo Walter. De Duitsche strategie op'î oostellijk front Het Austro-Duitsch front strekt zich uit op 600 kms. van Rumenië tôt de Baltische zee, en wordt gehouden, naar aile waarschijnlijk-heid, door 100 legerafdeelingen,d. i. ongeveer twec millioen man. In 't algemeen genomen, nemen de Austro-Duitsche operaties den vorm aan van een dubbelen enveloppeerenden aanval.De rcchte vleugel overweldigde Boekowina, en tracht de verbindingen van de Russissche légers in Galicië met Podolia en Volhyniaaf te snijden. De linker vleugel vecht in Oost Pruisen en Noord Polen, op de Narew, de Bobr eu den Niemen.Tusschen de twee is een betrekkelijk zwak eentrum, uitgestrekt van de Bzura tôt midden de Carpathen. De meeningen verschillen omirent de kraehten der Austro-Duitschers op de ver-sehillende fronten; maar we zullen vvaar-schijnlijk niet ver mis zijn, indien we ver-onderstellen dat er 44 afdeelingen in de Carpathen aan 't werk zijn, 26 in 'tWesten van Galicië en van Polen en 30 in 'tNoorden van Polen en 't Oosten van Pruisen. De grootste kraehten zijn in Galicië vergaderd, maar de meeste troepen bestaan er uitAustro-Hongaren, die tôt nu toe onbekwaam bleken de Russen op 't open slagveld het onderspit te doen delven. Oostenrijk aanziet dit punt zeker als het bijzonderste, want een succès hier be-liaald zou Galicië en Przemysl bevrijden, en de Russissche bedreiging opde Hongaarsche grens verwijderen. Graaf Tisza moet wel overtuigd zijn dat Rumenië voor 't oogenblik nog niet in de bres zal springen, want een aanvalvan harentwege zou een niet te onder-schatten gevaar voor de Austro-Duitsche troepen verwezenlijken. Tôt nu toe hebben aile pogingen om de Russen uit de Carpathen weg te slagen ijdel gebleken.Het Russisch front is er sterk geor-ganiseerd; nergens hebben de Oostenvijkers iets kunnen verrichten : noch op de Dunajec, noch in deDukla-Lupkow- of Uzsok Passén. Maar, oostwaarts van Uzsok-Pas, is gansch het deel van Galicië bezuiden de lijnWy:;;;kow-Halicz — tôt aan den Dniester in handen der Oostenrijkers.'tValt nu tezien of het Russisch leger van Galicië genoeg troepen uit zijne eigene reserven of uit die van Zuid-West Rusland kan bijroepen om het vooruitgaan der Oostenrijkers verder te beletten.De Duitsche kolommen die zoo hard streden te Kos-ziowa, zonder echter te kunnen doorbreken, werken oostwaarts om de enveloppe^rende beweging op den rechten kant te vervoegen —'t staat klaar dat het gevaar voor de Russen langs dien kant komt, en ernstig zou kunnen worden indien ze geene maatregelen nemen. Op dit front der Carpathen moeten de Austro-Duitschers erg lijden van de koude en van de moeilijke communicaties; en we moeten aannemen dat de vooruitgang van den rechtervleugel sncl was; enkel omdat hij op geen ernstigen tegetfstand schiet. De Russen moeten noodzakehik'tgevaar, dat hun linker-vleugel bedreigt, ahvert-n; daarom zi,n ze beziggroote renforts op te roepen. 't Is overi-gens gemakkelijk.r voor hen de Oostenrijkers te bevechten op het kleiner front dat y.i] nu bezetten, dan op de uitgestrekte lijn, die een tijd lang, hunne kraehten tôt verder in 't zuiden uitrekte. Op de frontlijn, van de Dunajec tôt de Bzura, gebeurt er niet veel meer dan demon-straties en artillerie gevechten. Die lijn is zeer uitgestrekt en geen der tegenstrijders nam tôt hiertoe maatregelen om op groote schaal de offensief te nemen. In Oost Pruisen wordt er energieker ge-handeld. Toen het 10e Russisch leger naar den Niemen teruggedreven werd door légers veel meer in getal, nam Groot-Hertog Niko-laas 't besluit terug te trekken tôt achter zijn forten lijn, langs den Niemen, de Bobr en de Narew, waar hij over groote reserven kon beschikken, en weldra de offensief her-nemen. Dit laatsie begon reeds op 19"" Febr. en schijnt wel algemeen te zijn. De grootste krachtinspanning komt van't front Osowiec-Novo Georgiewsk, met het doel weer in Oost Pruisen binnen te dringen en de verbindingen der Duitsche troepen met het Noorden te bedreigen. En reeds behaalden de Russen meer dan een succès, eene zegepraal, te Prasnvsz. Het dooit reeds overal in Polen : Vistula en Niemen, en aile andere rivieren zijn weer bijna onoverkombaar, en geen der beide par-tijen was bekwaam te profiteeren van de korte vorsten die tôt tweemaal toe de Vistule met ijs bedekte. Moeilijk kan men zich operaties voorstellen plaats hebbend onder ergere toestanden van weer en grond, en 't valt niet te verwonderen indien de nieuwe Duitsche troepen op 't uiterste front, het afmattende ervan beginnen te gevoelen. Voorzeker heeft de Duitsche staf geen twee millioen mannen opzulkenongunstigen grond ILaatste JEl ericl • ten. In Befgië. — Rond Nieuwpoort en Yper hevig artilleriegevecbt Te Westendc vernieldeii wij Duitsche batterijen. - Hevige kanonschoten op zee. Avecappelle wierd beschoten. Ten Oosten de Sleenstraat (Zuiden van Dixmude) hebben de Duitschers een hevigen aanval gedaan ; maar wij hebben ze met welgelukken if-geslagen.In Champagne. — De sneeuwvîâgen verhinderden het werl . Te Souain bemeesteren wij Duitsche loopgrachten. Te Perthes wonnen wij loopgrachten en een bosch ; nutteloos poogde le vijand het bosch weer in te nemen ; veel krijgsgevangeiieii vielen in onze handen. Tusschen Mesnil en Benuséjour verloren wij eenige loopgrachten die wij gisteren ingenomen hadden ; doch te Noord~Oor:en Mesnil gingen wij voor ait. in de Vogezen, hevige stormloop der Duitschen die den heuveltop van Reichaekerkopf innamen ; doch door een tegenaanval wierden zij weer terug gedreven met groote verliezen. In Elzas mislukken twee Duitsche stormloopen. doen vooruitgaan, op een front van 600 kms. en niettegenstaande 'tslechte seizoen, zonder hecl krachtige redenen. Deze zijn ongetwij-feld, de vreos voor 't uitbreiden der Russiche kraehten tegen voorjaar en zomer, alsook de volstrekte noodzakelijkheid de Russische legers te verpletteren vooraleer ze te formi-dabel worden. Zeker is de Austro-Duitsche offensief niet zonder eenige kans van succès, indien de Russen eene verkeerde beweging doen; en — dank aan hunne spoorwegen, hebben de Duitschers reeds gedeeltehjke successen behaald. Maar ieder keer 00k werd ondervonden dat, naarmate de operatjies verder kwamen te ge-beuren van de Duitsche spoorwegen, en de Duitsche bevelhebbers te strijden hadden tegen dezelfde moeilijkheden als de Russen vooral wat communicaties,logeeren en voed-sel betreft, !e snelheid enzekerheid dereerste dagen afneemt, terwijl de prachtige hardnek-kiglieid der Russische troepen den vijand begint uit te putten. Een Duitsche aanval wordt minder schrikwekkend, naarmate de Duitschers in Rusland dringen, en tôt hiertoe hebben ze er nauwelijks een voet gezet. Hecl zeker is het 00k dat, indien de Austro-Duitschers enkel twee millioen soldaten ginder in lijn kunnen stellen, ze dan niet moeten hopen ie;s beslissends op het Oosterlijk front te behalen. Om Rusland binnen te trekken, moet men over een geweidig leger beschikken, over eene groote meerderheid in getal, enditisonmogelijk zoolang de Bondgenooten in 't Westen niet verpletterd zijn ; en daar is geene kans tôt hiertoe. Het ergste dat de Russen kan treffen, is dat ze weer terugge-dreven worden, en dat, door een of ander ongeluk, 1 unne legers van malkander ge-scheiden worden en door grootere kraehten onder handen genomen en vernietigd. Dan alieeii zou Duitschland een blijvend succès beiiak n. ÎLiar 00k daa. voor is er geene hoop meer ! De geschiedcnis zal zeggen oi het wijs was in 't midden van den winter de Russen aan te vallenjmaar 'tis duidelijk dat,indien Duitschland geen echten zegepraal behaalt, en de legers ook ginder tôt loopgrachten hunne toevlucht gaan nemen, het moeilijk zal worden voor de Austro-Duitschers een front van 600 kms. te verdedigen tegen de toenemende Russissche kraehten, en nog moeilijker hunne kraehten giiider te verzwakken om eene offensief te beginnen in 't Westen. De Austro-Duitsche offensief zal zeker een moreel en politiek uitwerksel hebben wat de Balkans aangaat, maar dat uitwerksel zal te niet zijn indien onze operaties in de Dardanel-len tôt het vallen van Constantinopel leiden, eene gebeurtenis die het gansche zicht der zaken zou veranderen. De Duitsche verliezen. Het is natuurlijk zeer moeilijk de verliezen van den vijand vast te stellen, maar volgens de bekentenissen huiiner gevangenen, kunnen wij bestatigen dat onze schattingen nog onder het echte cijfer zijn. Een regiment had tinst eenen aanval van 15en Februari zeven honderd dooden. Een bataljon jagers verlùor den 8e" Januari bijna al zijn officieren. Eenige ziekeiw. rplegirs en brancardiers zeggen dat, ze sédert drie weken aile nachten van 350 tôt 400 erg gekwetsten moeten vervoeren en verzorgen. " Kriegsfabel " Uit «.De Tijd ». Pater Bern. Duhr, Jezuiet, heeft een voor-treffelijk zuiveringswerk verricht door de uitgave van een boekje, getiteld : " Kriegs-fabel", waarin hij aan de hand der feiten de beschuldiging weerlegt, als zouden in België en elders Katholieke geestelijken hebben deelgenomen aan den franc-tireurskrijg en zelfs op gewonde Duitsche soldaten en het Roode Kruis hebben geschoten. Van aide beschuidigingen, welke indertijd in sommige_bladen, brisven van Protestant-sche soldaten en de gruwel-litteratuur hebben geloopen, is nagenoeg niets overgebleven, en eerst nu de waarhei t vrij voliedig bekend is, blijkt de afschuwelijkheid van de aanklachten, hier des te erger, daar zij tegen den geestelijken stand gericht waren. Het meest opmerkelijk is wel, dat het Duitsche Ministerie van Oorlog en de militaire autoriteiten onwillekurig ertoe hebben mede-gewerkt, om de waarheid aan het licht te brengen. Telkens heeft zich het Katholieke Informatiebureau Pax voor aile afzonderlijke gevallen rechtstreeks tôt deze ovërhedan ge-wend, om een officieel onderzoek uit te lokken en daarvan de resultaten t;; vernemen. Op een paar gevallen na heeft het Ministerie van Oorlog telkens bevonden eu ofificieel bekrach-tigd, dat de bôvenbedoelde aantijgingen be-1 usten op misverstand of îaster. Mogen de " Kriegsfabel " van Pater Duhr algemeen verspreid worden,ook in het buitenland, opdat de openbare meening in Europa en Amerika met bevooroordeeid wordt: door beschuidigingen, waaraan die schijn van waarheid ontbreekt. iv. - .^-\œaaûttvj&xx.iszets |IRIEKEdLAN0, Het ministerie is hervormd onder voorzit-tersschap van M. Gounàris, minister van oorlog. Aan de bilitenlandsche zaken staat Zogra-phos.Het is waarschijnlijk dat ueze laatste de neutrahteits-politiek niet zal volgen in den strijd tegen Turkijen. De Houding van den Pans. » Woorcien en Daden - Keeren we terug tôt de Consistoriale aan-spraak. Dat de Paus niet onwerkzaam bleef op diplomatisch gebied, bewijst zijn droeve klacht : De maanden, helaas, volgen op de maanden, en nog komt zelfs geen hoopstraal ons de mare verkondigen dat weldra deze oorlog, ofiiever dezemoorderijen, zullen op-houden... Konden wij er toch de smartalijke ge volgen van verzachten? Tôt dit doel werït-ten wij tôt nu toe, uit al onze kracht, ge weet het en we zullen niet ophouden hei te doen, zoolang de nood het zal ver g en.... Merkt daarbij den striemenden zweepslag op dien hij slaat, als hij verklaart dat het nie-mand geoorloofd is, het Recht en de Recht-vaardigheid te krenken... Lijk hij, Wreker der eeuwige wet en waarheid, het aan Mgr. Odelin bekende, heeft hij met dien zin, de eérste stelling eener sluitrede neergezet. Aan ons de minor er achter te plaatsen en het besluit te trekken. Wie i amers pleegde onrecht? \\;ie bereidde ersinds lang dien oorlog, met een rooversdoel? \'.:ie schreed er België's bedem over,spijts 'tgegeyen woord? Wie moordde en plunderde er al wat we liefst bezaten hier ter wereld : onze vrouwen, mannen en kinderen, onze huizen en eigendom-men, onze priesters en kerken?!! Vvat had België dan.dat onhartig volk gedaan, om zoo onmenschelijk vertreden en vertrappeld te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes