De Belgische standaard

591 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 10 Fevrier. De Belgische standaard. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/6t0gt5g586/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4dc Jaar ■ W 15 tb86) Zondag 10 en Maandag 11 Febraari 1918 «iiij Sï.MÏ a»B&«isu feji itas*a«e# |,jg ^ taiêS Xeliat&c \ E te 'tlsméi «aici fr, j.yg I RStMife J.83 «Bougea Ml Bmtlga 't 1mm€ s t SMtni fr.ç.ge S muâtes sjese sgsgaéus s.ge ■ri DE BELGISCHE BTAnDAARD « fifa Cof ville gSBDI|5 C?S FAÏiSfl S.l«la» a»ftisoa- digiajsa i &.,S3i. tfe rej-«l BSCiiAMBB «slgsas overesa-resut. C H T - B A A H T ^ , SsipalN, t, Rsykeri, t. isrtraa^ ?sa ésr Mm!** Dr Yaa d« P«m, Dr. J. Vaa de WMtjm, Jaaï fcilUawt, Dr L. De Wolf, J. Simens, 0. Watte*, Adv. M, Baels, Hilarfon fhaaa DE TOESTAND -w, . —$ - - De Vredeson derh ïo de-iuyen te Brest-Litowsk De Trs^ïïbespiekûi^en te Brest-Litowsk hsbben il schrikkelijk veel iskt doeiî vleei* ea ea de menschen geraksn er r.îet meer wijs uit. Eergisîer werd gesegd dat de on-derhandeliiigeu voor goed a%ebroken waren, |ister dat mea op 't punt^was se af te brekfn, heden dat ze niet efg«broken zijo, maar dal de afbreuk wel zoa kunnen gebeurtn omdat ron Kulhmann en Ciernia caar Berlijn waren getogen waar zs formcele in-iichtingea hadden ont?angen om de oadsr-baadeUngen af te brekea. Zoo toorgesteld is die ieiing heelemaal onjuist. We sullen dan ook eens trouw de gebeurtenissen van Brest-Litowsk weer-geven,Waaneer de onderhanieliogen begonnen, werd er «lechts luescfcen twee partijea ge* redekaveld: langs dea eenen kaat de Rcs-sen bij monde van Trotsky ca coESoorten, lacgs den anderea kant de Duitschars ea Oostenrijkers bij monde Tan voa Kahlmann en Gzernin, De onderhandeliagen liepen niet soo vlot van stapel, gelijk mea had verwacht. De Daitschers wilden «îc rossische voorstellen in hnn voordeei wijingea ea de onderhandeliagen wcrdea voor een veertiental dagen geschorst. Waauter de beine partijen weer te gaar kwamen rees een dorde partij op die de sa-ken ep de lange baan deed schuivea.De staat van Ukranie, btd sich tôt ccafcariktlijke repubiiek ui'geroepea en een efcaardigÏBg van 't Ukracische voik kwam afzonderlijk op 001 dea vrede voor het Ukanîsche veik te sliiiten. De beide partijea erkenden Ukranie het recht toe aelfstandig op ie tredeo, maar de onderhandeliugen moesteu weeral tea acht d»gea versckorea wordea om de wederzijd ' ache afvtardsgÏDggu toe te iaten de nieawe vooisleilen in te cfudeert». Binst die scèi dagen gebeurdea woadere zakea. De msxi-listen die met ieede eagea de z^ifâtandigheid van Ukranie aansagea gebraikten aile œidàth om ia dit laad, twist en twee«sracht te doen heersoben. 't Ge»o!g wëS mi rcht ss*gea er te Brest Litowak vier p&rtijen n-rî^gen-woorfiigd warea : «Se russiûcbe, d« «suitsch-oostenrijksche, de eeisîe ukisu.»scbe afvaar-^igîng en een nkreniscbe affaardi|ia| voor het Noordergeieeltg vaa ht t land lat 2jch afgeacheard had. Beide aftsardigi^gea wilden spreken in naam tau 't Ukr ukche ▼olk. Wie mtegeLwcordigde er. fcigeniijk dit volk. De afvaaidigiDg van 't Noerden, aegde Trotsky. De tfraardiging vaa het overige gedeelte van 't kal bsweerden de anderen. Op i Febraari werd dit geschil voor goed geslecht. De Ukianischs afvaardiging van 't noorden werd niet cfficieel erkend. Dit werd gestemd nadat Lubitiski, voor de cer-ate akranicche afraardiging, de xaken in haa waar daglicht had gesteld. Zija verklarisg kwam hierop n*er : « Trotsky heeft heegenaamè geeu recht ïich te bemoeifB met de inwendige asr-ge legenbeéen vas een ztifaîsndifeE sieat, Hij had dus ack geta rtcLt een sqhtnrlng te verwekken in ons mid^en ea âese J aa^el-wijze ahmede hit f;it daaruitvSoeieî d,is te verwerpen. Op i4 Jacnari werd Ukraoie tôt ïelfstandigen staat uitgcroepen en door de ander* laadea erkend Welau, 't is slechts nadiea dat <?o scheuriiigsbewegiDg «oor Trotsky is op touw gezet. Trotsky trapt aldos de heiligste rechtea van een volk met de Yoeten. Hij zosd benden gewapînde tri an c en om et ne te genrevoiutie nit te lotis en Niet gîlakksade, stichtie feij te Khsr-koff tes«fîOQdejiijke Usriiâssie repubiiek die slechts op ?ier asnhaogers kan bogea I Deze viKr a*nh8ng?rs zija bandlaDgers vsn Trotsky, Hït Ukranische volk hseft zija afraer-d:jing gekoien voordien. Wij vertegenwoor-digea dit volk. Wij willea den vrede. Wij willen van niemand afhangen ; noch van Trotsky noch van <fe Éateiate, noch van de middenrijken. » Graaf Czernin legde dan de verklaring af dat Oostanrijk en Daitschland Ukranie als zelfstandige staat erkenden en dat *ij wil-dea onperhandelen met de eerste afvaardi-KÎDg.Trotsky moe»t^er hethoofdblj neerleggea en de vergaderii g gin g niteen tôt 3 Febr. De vredcshonderhandelingen gingen tus-ichen de drie partijen aangekneopt wor^en, wanneer Kinland liet wetea dat het als irkende zelstandige staat aaa de vredeson-derhandelingen wilde deelaemen. Het werd toegestaan. Nu wordsa de oad«rhaadelicgen gevoerd tusschen Daitschland en Oostenrijk «ener-lijds ea Raslaod, Fiiiland, Ukranie ander-zijds. Afzonderlijke ocderhandeliugen hebben ook plaats tusschen Ukranie en Turk ye. Wat s al het gevolg wezen ? Voor loover de ialichtipgea toelaten te beslniten, mogen we aarneBsen dat de vrede in de eersis dagfn aal gesloten worden tusschen DuitschlacdjOostsBrijk en Finland en Ukranie, tusschen Turkeye en Ukranie en dat het Rasland van Trotsky «avermij-delijk xal mosten volgea. BfN VOOR . mm SOLDATES Het Standpunt der Vlamiagen Wij, Vlaiaiagens wij willea hartstochte-lijk onszelf zija, maar de ielfbewusten ou-der QiiBf zij die z<ch door g een eskele polit:eke misleidiug lietea mseslepsn, aij wiiiecs tea aaciien vaa hua voik slechts rerscbijcen als verkordsgers vaa nituwe lijden en ciet als handlasfers vaa het ceo af het atder macbtig rijk Zii willen een taicere vl*g, zij willea oisasu ;«ta«t en sterk itaan in eer vrij land. En wanneer de Via aaiiigen zoo optradeD, dan kuitcen sij niet ùleen met hua Wsalache landgenooten beat jfer de fc&au, maar #:aa brengen zij ook ri eemde ^ o'kerec lot fcet iayicit, dat d; Vlaamschc bewegingde noodlarakelijke sirijd s voor de wedergeboorte vaa een volk, dat dchzelf moet zija, osn, saar de waordea vaa lug. Vermeylen, Earopeesch te worden. Aaa gern ecktle regeering vaa een dier aachtige mog«adhedea vragen wij, dat zij dch met de Viasmsche kwestie inlate. Voor ie Csntralen geldcn mcer dan ooit de woor-ien: « handen af vkn de Vlaamschc vlag>, Zeven reken censuur J. Hoste. (Vrij Beigië i i-i- 18) Het Vlaamsche Vra&gstuk. We ontvangen heden belangrijke lijdin-7en betreffende de Vlaamsche zaak in Beigië kunnen ze heden niet mededeelen, daur mejn dé*monmogelijkheid sijn ze de :ensuur [voor te leggen. Ooplogs tijcilngcrt HET PROCES BOLO Gister visrds zitting. Hst balang <"eser littisg lii|[iade g^tuigenis vaa Gh.Hombert, gewezan b?stuurdcr vaa u L*: Journal. ,, Het orgaau vaa het openbaar miûisterie verweet Humbert de hand gelescd te heb-bsn aaa tractatics waarouder het duitsch ge!d stak. Humbert zegde : Gij spreekt tegea mij een echt rekwisitorium uit. ladien ik schul-dig ben, doe mij aanhoudea. Ea de zaal juichte toe. Dï adrokaat van Ch. Humbert vdllende spreken werd belst het te doen. De eerste mùi& op m tegea het ÀMihanscb leger De ''Tuscania,, getorp^deerd Het Engelsch Admiraalschap meldt dat âe overzetboot " Tuscania ,, in den nacht ran 5 Febraari werd getorpedseri. De Tascania „ vervosrde Amerikaansche treepen. Er waren in 't geheel 2397 personea aaa boord. Mec waet dat tôt hedea 2187 perso* Ben gered zija t. w. 76 offîcieren en ig35 soldaten. De " Tuscania „ was een «chip vaa 14,348 ton en slechts ia igi4 gebouwd. ûe Vredesonderhandelingen te Brest-Litowsk Heden wordt bericht dat mea een af-brtken der vredesonderhandeliiigen was voerziea tusschen Daitschland en 't Ruslacd vgn Trotsky. De beraadsla|icgen zouéen alleea nog gevoerd worden met Ukranie en Finland. We lietea zulks voorzien in or. s hcofd-ariikel van heden, Een belgisch vlieger verloren Oaderiaitesa^t Vertangen de welgekende vlieger, is van een vliegtoeht niet terugge-keerd. Hij was te Kales met eea nieuw vliegtoestel opgestegen. Men deakt dat Vertoogen ia zee is gevallen. Hindeoburg ia Belgiê Uit Amsterdam wordt aaa de Daily Chronicle geseind dat Hiadeaburg ea Laden-iorff hua groot boofdkwarti r hebben over-^ebracht ia de onmiddelijke aabijbeid van Brus'el. Vaa een aiaderen kent mddt men dat de Duitschen zinneas zijn de bollaadsche grecs ?oor een maacd te siaiten. De werksfakiogea in Europa SPANJE : Uit Spanje wordt bericht dat tr een gegronde vrees bestaat voor een algemesne werkstaking. De troepea coudes gecoosigaeerd sijzz en de ministerraad heelt in bijsonder zitting de itr;ngste verweermaatregelea moeten ne-mea.Duitschland. De werkstakingen zijn om Eïgfcns geëindigd. Hier en daar opstootjes. Oostenrijk. Te Weenen zijn er nog dage-lijks cpsiooîjcs, maar sonder oo|eablikke-lijk belang. Holland Te Amsterdam en Rotterdam behbea de dolkers 't weik s i! geiegd. ï PARUS meldt : De Franschen hefebeffî aen duitschen haadslag isaar Craonce "afge- : sSageo. Na een geweldig bombardement pleegden d: Duitschers handslagen op den rechter- ] Maasoerer en in Opper-Elsa». Ze werden teruggwârevea, Kieedia^ isor C-ersferiaasrdss onder de hoegâ b«sc':erœin^ vaa het Amtrikaaijsch Rood-Krais Gdristijjd 5i, Rue Désiré Dehors, S te Adresse. Oader hat vaorîitlerschap vaa den Mi&is ter van burgerlijke en îxiiitaïrs lutendaacie ea met de steun vaa het ^Amerikaansch Rood Kruis, komt het ksmiteit vaa het werk der " Kleeding voor Gereformeerden,, gesticht te worden. Het werk heeft voor doel burgerkleedij te beiorgea aaa onze gertfarmerde soldatea, ook aaa de onbe* middéldea die ia verlof sonder soldij gesttld wordea. Het hoafikomiieit is gevestigd te Havre (Ste Adressa) 5o, Rue Désiré Dehors ; zijne werkiag zal gepaardgaan met desc der bij-zondere komiteiteiten, die zich reeds hezig-houden met het kleedea der ssldatea die tôt het burgerlevea terugkemn. Het werk der Kleeding voor gereformeerden ,, levert eene velledige kleedij aan de volgende kategoriëa : 1) Vrijgestelden deor bepeald ef tijdelijk reform ; 2) la verlof. zonder soldij gestelden en de tôt reform voorgesteldea. (in 't geval dat de militaire overheid het gepast acht dat het komiteit taaschenkome^en voor soo?eel zij een jaar dienst tellen, 't sij op het Lfront of in den rug van het leger). Het werk treedt ia voege van af i Janua-rikigi8 sonder terugwerkende kracht. Het Komiteit bshoudt sich verder het recht, bij-sosdere gevallen te onderzoekeu van solda-tea die in verlef soader soldij gesteld zijn of gereformeerd, voor diea datam. De kleedij bestaat uit 't volgende : 1 paar schoenen voor werkliedea voor bedienden 1 burgerkcstuum voor brdienden voor werklieden 1 haisdoek 3 paar maschetteu 3 balskragen 1 hemd 1 oadtarbrotk 1 lijfrck 1 paar keusgu 1 p«ar breteilen 6 witte feeusdoekea. Op ket oogenblik dat de gereformeerden zoo talrijk worden en de moeilijkhedea om zich kiesdij aan te schaffca grooter en groo-ter, as! dit werk de besie diensten bewijzen. Groot sal onse daakbaarheid zijn voor h«t Amer kaeusch Rood Kruis dat zoo innig de belaagea onjtr [soldaten beV.ariigi, vooral van <?ieg«ne welke siekten of oorlogskwet-suren voor den dierst vaa het Vadsrland ongeschikt makea. L3 Hârre, den 3i Jacnari 1918, DIT DEN ZAK Op3i Jan. gaven de «Chansonniers da front» een liederavond te W 3 Hedjes en 1 stroof waren vlaamsch, 11 liedjes en 1 stroof waren frassch, *ok de sketch. De brabançonne die het feest sloot, koa aaders niet of fransch zija, * * » Op Zondag 3 Febr, was er op 't middag-uur apptl en mededeeli&g der weekorders ia de le Comp, vaa Z i52. Ailes was ia 't fransch ea voor de Vlaiaingea « la même chose ». Bfllo w zijne Eeclrs Zij, die hier de artikeieu o^er « De saak Cailiaux » gtlezsa hebbcu, zullea ai dade* lijk snappen waisrarer het gaat. Bolo-pasja's procès is te Parijs begoanen, Bol» staat te recht voor verraad door gemeen-schap oaderhoudea te hebben met dea vij-aad., Met hem wordt ook sija sakeamaa Porchère geoordetld, De zaal vaa het Assisseahof sit stamp-vol, Bolo wordt ingeleid. Hij siet er hoog* hartig uit ea beeft eea heel dossier mede. De namej van de getuigen worden op» leroepen, B Js> heeft er talrijke doea dag-Faarâen, mue ds heift sijn niet gekomen ; eeiisdeels cmiàt se in den vretm^e ver-blijren en... vijauden zijn; anderdeels omdat sij self vssUitten, zooals Caillaux in Frankrijk en Paveiustedt in Amerika. Monier, gewesen Toorzitter van het Assis» senhof, ook sis getuige door Bolo gedag-raard, heeft zich doen verontschaldigen en sie gewczea eerste spaansche minister graaf is Romanoaes, bieef iiever thuis. Onder ie door Bolo gedagvaarde ea aanwesige getuigea benndeu sich de gewezea minister Barthou en Mgr Bolo, sijn broeder. Eea eerste incidentje grijpt plaats waar de advokaat van Bololpasja het verschijnea «ran de Eiet-aaawesige getuigen eischt. Door de jury vei worpen. De eigeulijke ziitiog begint met de lezing ran de beschuidigingsakts opgtmaakt door kapiteia Boachardon. We vernemen daar-ait:« Op igjsrigen ou^erdom bzgiat Bolo lija leren. Hij sal er geraken, waat hij heeft eene physieke voorkomeaheid ea voornaamheid die de deurea openbreekt. Dertig ja?r iaog speelt hij met de menschea, wentelt hij in de duisenden, stroopt hij do loedzakkig^n ea komt zich te Parijs vesti-gen, dwsar hij een laxueus huis open'iield toor aile ministère, potentaten, ens., dio tijne vriendschap zcchten. « Bolo leidde tin schitteread levea met het geid vaa sija tweede vrouw (hij had zijn eerste latea sitleu), maar 't koa niet blijven iuren en op 't oogenblik dat de oorlog ait* brak, wts het voor Bolo een zekerheid ;ewo?dea dat hij wel gezien was en rijk, maar dat d« grondyesten vaa zijn rijkdom tau 't wa&keleu waren geraakt. « Hoe dese op 't inéesstorten staande fortaia wadtfroœ gesteyigd ? Door toedoen fen dea duiischea miaister von Jagow.» De beichuldigii-gs-kt verhaait thans hoe Bilo is te werk gegaan, Bolo komt ia betrekkiog met dea Khedive rm Egypte, eea Turk, door toedoen van ien italiaan Cavallini, gewesen volksver* tegenwoordiger. Door den Khedive ont-rangt hij twee miliioea frank dnitsch geld m den titel van pasja. Hij sal in rail, in Frankrijk de openbare opinie trachten te itemmen voor eea toenadering met Duitseh> land, tea keste vaa Eageland. Bolo doet rerschilleude reizen in Zwitserland, na zijn sakenman Porchère er heen gezonden te bebben om sich te overtuig'eh indien de Khedive al of niet gatastig is gestemd, Weinigen tijd later verirekt Bolo-pasja saar Amerika, zoogezegd om papier-aan-koepea te doea voor het parijzer blad « Le loaraal 0. Hij keert weer zoader... papier maar met tien miliioea frank op zak, die tiij door toedoen vsn den daitsebea gezant iroa Bernstorff, heeft gekregen. Uit tel*-jrammen gewtossld tusschen von Bernxtorff sa voa Jagow blijkt het tea duidelijkste iat dit geld rechtstreeks ait Daitschland nras verzondea geworden bij .middel van $v«rdrachtelijke ohccks. Pai in Fraakrijk

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes