De Belgische standaard

317 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 25 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/9k45q4sd8c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

.*< i70,52i) lu? Zaterdag 2E November 1916 ,oiEaiiTifiu»! g. •=— -J— fmr totdat»* >Y\ | anaîsd (■ *"®5 à gMardsn a-50 ^IBtasdsa 3"7S HM SitîÙliM i» n to*& I BMUisjid S. ï-7S S *a*»ad«'J i-5o g tj*£<L'.dca S"35 f kwd I mt&uà U fc-gc g maakdea f-c» m*ad*s* H* DE BELGISCHE STAnDAARD >PSTKL es BBHEER i Vtèla «Ma CoçuiHs» «eediïK JCW PAS*** Cleine aKiikeuât-gitiges j,^ IT é« t<tgn- îuckmes- ; ?oV g«as Ov«ress-ksmttt.RTC T^rn-R-ACHI b A A h, r /n ^5^* - % S&ghttP^fôtàluui^igV1 ;""""" Xldcfeas Pe«tci Vaste Medcworkers : M. *. Belpstire, L. Duykeri, P. Bertrand Fan tter Scheidtn, Van de Perret D* h Van de Woestyne, Jnnl Filliaeri, D'L. De Wolf, J. Simonê, [0. Wattez. laii tan ùe M. Dr AUGUST LAPORTA. Nieteckelzij die srtaan in het vuui met kogel en gewesr zijn mannen vac de daad. Rseds vôor Usa strijd, in daget van vrede bceft Viaaaderea mannes ge-had wier lsven een bestendige daad was, Nu ia het esrste woord aan de wapenee, maar wanaeer wa wser vesademen kuc-nen en de rust is weergekeesd in he1 land, zullen zij hun segei>rijke arbeid kunnen bervatten. Dr A. Laporta is een dier maonen vas de daad. De « Stem uitBeljgië » hseit oaiacgs 2îjn beeld gegeveo, sooalâ weden dokloi sedetî jaresa bebben geziea op oase gouw- en landdag®e,op o,us® studenten-bouden en sociale vereeugingsn : mei eijxi twee sachte, goedige oogee, waai zulfce ope», eerlijke aiei door spiegelt ; zija bieed bsenderig voorboofd en 21 j a litgen donkeren baatà. Ben sterke wil in een zwak iicbaam. Zijn esrste daad heeft hij verricht in gicb self. Hij heeft zich opgewerkt tôt wat bij wfczca wii.de : een toonbeeld van een katbolîek Vlamfeg. Zijn leyen is één gtbed, en, als Viaming is er gess minate amet op deze nedgtige figuuf. Hd woord dat bij spre kt en schrijft tôt wis oader oi boren hem staat is vlaamsch. Zijn bois ia vlaamsch en het wooed dat hem wordt toegeaproken ait den mond sijner kinderen ia vlaamsch. Wekigea hebben zoo volledig hun ideaal in zich kunnen verwerkea. Door de gewstecs-volien arbeid van elken dag beefî hij,li|k de goudsmeden der midddeeuwen, vas zijn leven gemaakt een der zuiverste kuiiatwerken waas we 00k de volçecde studentengeslachten moeten naartoe kidao, bewonderend en dankbaar. Maar 00k naar buiten is heel dit ievsn, eea lev*n van daad geweest. Al wat hij had, zijsï geid en sijlt goud en zijta tijd st«ld« hij ten dienste van Vlaander^n's wsder-geboorte. DT Laporta heeft nooit eea uur verloren dia hij biatedsn kon aas etn vlaamsch wsrk.Htt « Davidsfonds », het « A. N. Verbond », de « Hooge-achooluitbreiding », aile verceniginges die werkten in den laada aan de groot-heid van Vlaaoderen ; aile vereenigin-gen die werksaam waren om den socia-lsn nood van on a volk te helpsn en tî heelen, vonden in D'Lsporfaeen vastec steun en een wijsen raadgever. Hij is cen man waar ge op bouwea kunt. Hij is eenleider voor Viftaederea, oiet zoo »cer door sijn woorâ daîi door zijn daad. Alteen de gistrouwea vaa de a huize weten wat er in bij * den doktor » in de Eifeelstraat, te Lisr, besproken werd, beraddtrd, bëraamd en baalist. Vôor ds strljd begoa ter vertlaamscbing van om middelbaar ®n hooger ondermjs werd eea krijgsraad g^houden bij Dr Laposta. Maar voofai was tfijn iavloed grool op 0SjZ3 studéerende jsugd. Ma^r da® twiatig jasets he«ft oaza kssapsascbap dsa ssgen§e?osld van djn wesk, ba-wust of onoewast. Al had bij, ia de kat-3te jaren voora?, bulp van trouwe, jong<;; daadvaardigs viiandec, bij hai uitgsvea van «Ds Studê^t», hsôl bet werkdroeg toch het mesk van zijs raad, gijn geesS en zijn wil om Vlaar;<kren te doeu groeien ia zija ks8p?ESch£p. De duitsche obussâD hebben den be-minnelijken man met vrouw en kinde ren verdr«ver^uit zijn hui» en çljne rua'à-ge atad. Hij moeât een toavlacbtaoord soeken in Bngeland. Maar ik hoop daî, met rolgonde Lsnte, jo»g Vlaanderen dat wacbtend ataat ia de loopgrachten, hem terug zal voeren in een vrijer land en een grooter Vlaanderen. Dr Laporta, ik wou dat ik u vôor mijn manschappsa bresgen moebt en hun kon zeggen : Mijn jongens, vôor u ataat een der edclste figuren vaa Vlaanderen ; daar staat een man van de daad vôor u. Biedt hem 'tgeweer. Aug. Van Cauwelaert, Oaderluitenant. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Aaa de jsBgeos ait Waasland Wij vroeges om de juiste adresser» (militair idres en tehuis; van ai de Wafcischa JoHgen» aat het 00g op de uit«e?e vac eea streek-i!&dje « Het S sets WatsUntî ». Mâg ik die adrssgen aismsds het lîsuws lit da feireck verwachtsa uiterlijk tegen . Decëtnjber ? Onderof. Handrik Heyaaav, Hospiîaai 4, RENNES (France). BsLtaljousteest voor B 225 III Bavredigend ! Niefc éé s hebben we ten 'oll* deze voldoeaing gehad ! Wat ocs ûaestal werd opgediscM was bijna a! Fransch oor een bij&a uiteluitead Vlaamsch publiai m daaibij was het affecaf onkieich. Wat ait ooeg«1 bsstond liet maa liever bestaao en leerlijk was de gedgchta daaraevens aader ipbouwecd werb te acheppec. Dit werd ge-iaaa mat welgeslaagden uitslag I Iader zijn leel wat de t&al aangaat, en degelijke, lach-ustverwekkeade opvoîringeitol met bekwa-ne sjiele^e : voor eea eerste maal beloolt het en blosieads toekomst. Eî was een geroak an verwoaderlsg door de toeechouwert* chaar ; < 't Vlaamsch 00k had ditmaal zijn ilaats, 't was deftig, toch ccht plealarig » en lit was au de eerste maal na zootecl oege-onde kost. De caam van dan nieuwen Tooneelkring ? îxcelsior ! ? Naast dit ailes een bekwame en echt be-;aafde gcbilder die obs hecrlijk werk al«rer-le voor tohermen. De H. BëStuarier zal liever hebben dat ik mm onbesproken laat : het zij zoo en beil ïxceisior ! Vooruit Joageas ! Dit ts navolgecswaardig! Souwt op 1 M. Vas Schelvenbovs. DE OPROEP TOT 0NTWIKKEL.9E KRACHTEN 1k fead geen oagelijk vartfouwen te etellsn q de toewijding en cflervaarîigûBid oBzer ifltwi-kksidea. De toetredisgen kwamaa in ;root getal toe ; veis brisvéa vragen om ant-?oord : wanneer dit vrat uiîbiijft, wil het liet a&nzisn aia een teekeà van weinig be-angsteilicg. Ik wii op aile brievea per-oonlijk act^oordea en vraag dgaroca wat fëduld. Nu wij het getal lesraars kennea, bebben vlj de noodige boskea bssteld ; wij zaîlea •Snsen enkeis d&gea le^îa^rs en lesrliâgsn ast elkaar in batrdkkisg stdlan. Zjo de •aaken op den verwachtôn âaînm . teekomen topea wij met ongtn twaecten leergang te )«gis&en ro&d lô D«Cèmber. /. Van den HeuvH, Aalmoezsmer, B 264 2 Bat. B. L. SOLDATEN, eischt ia de lospgrachtea DE BELG8SCHE «TAHÛAAKO » aan aile Militaire Verkoopert. DE TpESTAND j De gelalsterkte der legers n » • • 1 • a a. J! .. xjeiaitgrijftc ;ehocden zoowel in dea duitichea rijksdag vaar de pooischa groep sioh tegan de onaf-unkelijkheid vas Polen hecft v»rklasrd,zoo> ang Duitschland de verzekeriag niet heeft »egeven dat 00k het poolsch grondgebied van Pruisen bij Polen zal gehccht worden en dat Polaa heelemaal zelfstasdig zal bestaau ; als a de irat&scbe kamer waar, na een woelige sittisg, gewijd aan de besprekiag van de »ederzi)dsche opofferingen vervrekt door het ndienen vas een wetsontwerp tôt iadeelisg 1er klas van 1918, tôt het houden van een 'ebeime zittijd i* besloien om asns voor goed !s?.s zaak « en famille » al te haspelen. Eq deze. bdde gebeurteniesaa nopan oqb ?eaige woorden te zeggen over ds get&l-steskte ea de manaenreserven der oorlog-roerende partijen. Alhoswsl het oprichten vas Polen toi on-'fhackelijke staat hoofdzakelijk tôt dosl iceft maanen aaa Duitschland te bezorgen, tlhoewel de oetvoeriagen van Belges er op dat Duitschland veeleer hisrin een aiddel ziet om zich meer handarbsid aaa te schafien, dan wel om de werkloosheid teg&n ;e gsaa, mo«t daaruit niât aoodaakelijk be-iloten worden dat de manaenreserve van duitschland uitgeput gera&kt. M«a heelt dtijd te veal gespsculeard daarop om bij oas rerwsrriag te brengea en roekelooze hoop. Duitschla&d heeft geea onmiddellljk tekort taa maanen. Oit wordt eerstens beweicc ioor de statistieke». Duitschlaxd heeft eene >evolki»g van 65 raillicen zielen. Zija oor-iogsverliezen, 'i zi\ vier miliioeo^ zijn gsta liiputtiagabewijs in verhoudisg de ge-;alien ois door de begrippen der slaathais-îoudkucde verstrekti Het wordt vsrvolge&s jbwszss door de oorlogsfeiten zelf. De Russen stoaden op 't puât Kovel en -emberg in te nemen (ofifeasisf van Brousi-off). Ds OostenrijkBch« noordsrvleugel was îiteeBgeal&gen. Duitschland z^sdt voldoeade nanecbappen af aaar 't bedrdgds puut en ?oa Licsingen hersttH het evenwicht §q ssvrijdt Kovel en Lemberg. RoemeniS rokt Tranijrlvanie binaea en Iringt op zekere puntea tôt tachtig kilome. ;er vcoruit. De Oostesrijkers gaan in aftocht. Duitschland zeadt von Falkenhaya mst seaigs hondderdduizenden Daitschers oa ;wee maanden nadian zit hij veaitig kilo-xeters diep in Roemeaië zelf, bedrelgt de itad Craiova, het veidedigiagscentruai vaa It rijke Valachie-provincie. Het zendt von dackensen die Dobroudja ianeemt. Pas gistexen vrroveran we Mosastir en sijn we in de meeaiag dat de Bulgaren volep tan 't wijken zijn of vacdaag moeten we be-itatigen dat in de tijdspacae tac é->a d%g en •8Q nacht duitsche legers worden saamçe-rokken die Gsneraal Sarrail aog barde noten inllen te ksakea geveî?. Mtar ^olea en België ? zal mes opwerpeu, 3at ia in deze zaak gelijk ia aile zaken. 3uUgcMaad voorsiet en neemt zijn voorzor-jea. Het ia bâter te voorziea sn voorzorgen 9 aemsn, dan in den blinde te we*ken om ater te mosten erkenaen dat er erg is gefa&ld ^eweest. Dsitscbland he«ft geen tekort aan reserres. Heeft de Entente er? Hoegecaarad ;.iet, maar 't is de indeelisg die gebreke «aat. Na twee jasr en kaSf oorlog heeft de f&nsche volksmtegeawoordiger Favre in le laatste zitting der Fracsche kamer een; lilan aeergelegd die welsprekead is. Frank* 'ijk leverde é^a man op ses, Etigelasd^lerett :enop tien, Itaîis een op slf, Rusland eea op wintig. De fraasche verliezen zijn in ver-îouding met de aagelsche vaa dsie tôt ean. 3e goede rekeniagea maken de goeds vriaa-lea en aan de ses abaormalen opofferings-oestand zij» vele betreursnswaardige feiten a wij tan. Het zoa voor obs Belges, hoogst telaagtijk wezen te weten welke het belgisch >roceat is ia het geven vaa maoschappen. la | le geval mogen we, naar de gekcade getallec sk'éu^ad, îoeh esn preesnt vac éiii )oraitzetteo. En dan di®nt sog iagtzlen dat ua dea laatste» eprmp hdt grootsia gs~ selte beîaoghebbenden v?g bleef. e Gezantea der Middetirijten lit GrieMud geborsteld. Athenen, 24 Nov. —' Admirasl Dartige seft de gezaatea van de middecrijken over grens dsea zettea. Waabt ! 't Was 1b iea sektor vaa Dixcûad?, binst ;en der droere s^rare nachten, in wier don-^erheid d'obuasen vol grammeade woede )nlploffen en de kegds bits langs de )oren fiuitcn, dat we keaais maakfea. Alras vaîan wa vrisndes en in de vertrouwelijk- ; leid oaser avondwandelicgen, kon ik io zijn| ichoone zial echouwec, die wa» ongereptJ ilank es zuiver als zija oogsa, die straalden} ft)l sp?aakelend lôTaa en wiliea. \ Lacg had hi] te middea onverschilligaarés ; sa godsdie£Stbaters geledi «s zag hij niet; )p_ naar God, m&ar leel^ie ia eea klearloosen ; -oes van gemakzucht. i Maar d'oorlog kwsm es aïs een vrijwilli- ! [sr toog hij ten velde voor 't Recht. Midden ' vapanremoes en gsvaar vond hij Qod weer, ia va» stosde &f bioeide zijn skb o?»n «n ^ierd d@ heerljjkô lelie die ik kec? en sachf sa ^aardeergE,,. Zekeren da§ kwiten 't &Uaï?8 „ 's ga op 'grlo! Baar P*rys I Hij vertrok ©n aa icht dagen kwam hij tera^, gekaakt en ga-srokea. Ds leîie van £ija ziale verweikt «a >«2Wadderd ! Hij hsd aaa den guides gilt-ieker der lichtstad geprosfd en gedro^ken ! r^ee dagen iaîer msest hij aaar 't hospi-sel !... En zoo zija er hoadsrden l Om âan s'ande, :en nacht schijiageaot, vgrlagen zij zich be-jsden ds disiea, vgrgeka gij soms eea heer« ijk vsrisdeg, varg^tsn zij de grootheid vaa ma w&zes. Om wat dierlijk geeot maksn :ij sich onbsk^aam, het Vadaïlaad, «ise in éïHtiVQ Ujdea toch al oeze beat?, oisze sulv*rste krschteo toskomea, verder 4te dis-î»n. Zij doodea ia sich zelven, door lage hifîenvoldoeniog, ds kiem vaa het to^kcm* itige Vaderlaad, dat grooter, »?kler, gloria. rollei* sou moefaa verrijzen uit dien weseld-storm her'ssoansB, hsroverd ten prija» vaa t eenigste wat wij, Belgen, wij, Viamiagen îizitten, door 't veil hobbsa van ons bloed, ras oss joage Sevon I Makkerg, denkt er toch aan. Hoc hooger l© sedeiijks peil vaa eea volk staat, ;hod ;rooter het ii. Oass voorvsderen waren diep ledelijk en wares groot. Houiea wij cas âia raderen stseds waardif, zij dis 't vsrmoehtcn le bswoadsriiig a! te dwiagcn der Bâties, [e afgunet te verwekken van koaiages en fixera. Wakan we over ons «elven. Waken we >ver onze zial, opdat ,ws oabevrctsâ do [agenda zonae der toekomst ^sogen te Ê>»vet iea, en mede wciken kuanca aan Yi&as* lerca8 heropbouw, opdat *e net esa rain ;eweten, het hootd hoog, voor osze œoeder aogen versckijnea an ia voll« waarfesid gs-uigea : „ Moede?, mija sials is oa^9r*pt ge-slevea, vroom es reia zooals gij ]zz hebt ;ekend ! " L. K. Laatste Tijdingen over den Oorlog BELQISCH FRONT (28 Nov. 20 uur,>. — Arttllerie-strfld in de treek van Bamscapiile en Munncksnsvm. îommecstrfld bij H«t Sas. Dp de Somme (Londen 23 Nov. 15 uur.) — De vjjacd be-:hoot den dag ea nacht door oes nieuw ont wesrsfyden de Ancre. ^Parijs 23 N»v. 15 uur.) — Kalme nacht. Vlieger Kungtsset schoot zijn 22° tegea-rever nees bij St. Christ. Bommen op leebrugge Verschi leîida BfiiachQ vliegmachianaa eija 4 bommen gaan werpsn op de torpiiîeurs n op de mole v&n Zeebrugge. Eea torpilleur du getroffen zljns 08 Oostenrijkers in Rn@^@nie (Gerè/e 23 No?. 15 uur.) — Ambtelijke )uitsck@ berichkû meldsn dat Craiova p 21 dezer door de Duitsche troepea is h§~ et. Craiova heeft eea bevolkiag van 46.000 ielen, is ds booldstad van Valachie en de ijsonderste grsaamsrkt d««sr streek. Zij assît eeae onloocheabars^ strategische be-■ekenls.De dood van Frass-M. Het overlijdea van âen Knizer van Oostea-ijk wordt officleel bevestigi. Hij is geater-en Dissjag avond, osa 9 uur. Ksiser Willem zal de begiaving bijwoaga. Da verïlageahsià is te Weeaea groot. De troosopvolger die ia Transylvanie echt is gister te Weenes aangckomen. Het 1 aarts*hertog Karl-Fraas-Joief, zoos van aartg-hertog Otto, 2d* nés! van keizer Fiaaa» Joztf. AaïtS'hurtof Otio, geboren in 1865 sterf in 1906. Hij was ds zoon vaa Karel Lada-wtjk, i'wteûs biosder de» Keizers. D« eersta 'broeder v?aa keizsr Msxîmiliaan dia ia Ms-xiko gedood werd opl9Juni 1867 en ®cht-geïioot was van Cftarlotte, prirsts va» Bdgîë, hedôa nog in 't kastssl van Byu-choute.Aarts-hsrtog Frans-Ferdiaa&d te Sarajevo veimoerd, was de aoos van Karel-Lodawgk. Teleorammen 24 Not. 8 qht OP DE SOMME 1 (Parijs 24 Nov. 7 uur.) — Alleen ;artillerie-strijd. (Londen 24 Nov. 7 uur.) — Artille-rie-strijd weerszijden de Ancre enom HsbuUrne. iVooruitiaiijj benoorden ionastir . (S&îoaiki, 24 Nov., 5 uar.) — De etrijd outwikr.elt zica midden moeilijfenedea be-; noordea Maeastîr. De vijand heeft grsote versserkiisgen oatvaagea. DeFratsche tree-pes hebben Dobromir beset ; de Serviërs , Paralovo. De Italianen miefeen vord-ri: geu W. Mocsaiir e , zij btreikten Hotosova( met Prtspa). Meer dan 300 krijasgerasgeuen vklea in ooso hasden. Bij ie Rosmenon. BOEKAREST 23 Nov. 15 u. — In Moi-dfcvse, de Prahova- sn Oltvalieien geea «vij-zigiag. Da valiei vaa Jlul ia ontruimd. Ia Dobroudja bezetten wij Tasla eo TaharPaias,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes