De Belgische standaard

269 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Mai. De Belgische standaard. Accès à 24 mai 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/ms3jw87z64/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4^ Jsuur - 11*97 Zondag 19, Maandag 20 en Binsdag 21 Mei 1918 Abonubmbhtb* bj —O— r'ij Voer Soldâtes 6 "j I tnaaad fr. 1,35 gy a mMndu 3,50 | | InaandeB 3,75 !*J 0 f'"-1 Ni«t Soldâtes j (/ ia 't laad. ^ 1 maaad fr. i,75 x a maaaden 3,50 3 maandea 5,35 y Buitea 't laadi -1 maand fr. 3,50 v a maandta 5,00 K'- mi -0— DE BELGISCHE STAnDAARD - -'.1 Wéê&mi ®psti! £ ahit Villa " Ma Coquilh Seedljk DK PANNI Kleine «anko dlgingen : 0,251. dereg ^ REOLAMEN Tolgena over eenkomat 1*êU Bt»4*m»rksft : M| i. ialpatra» X<» 0«yfc«§, Pîj É«rir«B<S faa isr SsheUfoat, te faa di Pem, Dr. I» ¥ia ** WeestyM» l*wl Yttliaart, Dr !.. P« Woll, f* SImmis, 0. Wgftes, Aiv.,M. Badt, Miiaricii ïkana ... 1 Pinksteren. De hoogdag vsq Sioxes herineert «se t hengsiljku gebearteais voor het heele measabdom. De Zen^lag v&n d$a H Gessl s over de apsstden en 4e discipelen vaa Km jj tas, wss de piech'ige bez^eling v*a het ) werk van «en [god«lc!l|kan Za<igm%ker, de ; bekrachtifing vaa de sîichîing der Ksrk. jj Z5j was de hciiige bruiloft der Kerk met j haren goddslijken Bruidegom, de H, Geest, die haar van dieu dag t f, door aile eeuwen heen, op wonderbare, msagdelijke wijse son bevrachtea, en tôt geestehjke moeder maken van aile toekomende kristene volke ren. (Volksmfsboek, bis 796 ) Als een rnkwind konat de H. Ge«st orer de eerate kristene gemgmte user, en daalt orer de apoatelen end§r ém form fan m-rîge iosgsE. Hat rerstasi ?aa éie «envoc-dige atsfeipperslîedsn woîét ouistrasid door htt llcht van 't geî«of, gâôâ*t ssj beter #? godd<?li|k«a ® ysteriën fcegri|pea 0e Krisius ksn veropeçbaard bai. Hon ^îl woïâi asnfeTuurd àcor êcs» iaaiendec îiefd«|logi. V®r?oeri door eeb godddijke geeatdrilt, veïlaten iij h et Gêna-kel, m pre^ikea r6or de toegfiSroomde ▼olksmenigte dsn Krisius. dien àd iai®E ter dood bruckten, en dit glorierol rerrees* Maar terers herlnsert dit fesst de werking van den H. Geest in ors, Hecrslpu blijven gamob vreemd aan die t?ooatvclfo waarbe den, aan bet b?s«f van de goddelijke waar-digheid die ban iiel en ban lichaasa ver> werves door de kswanieg van den H. Gee»t Naobtanc, de H. Geeaî zeadt sijûe fesadea ©ver de zlelen met een oEbsgrijpslijke vrij-gevigheid. Door het doopsel wordt de Kris-tsn herboren in hst water en dan H, Geest, Door bet vormsël wordt zijn aie! geiaerk teeke&d met den zegsl van den H, Gsest. Door ket H> Sakrament des Antaars ont-vaagt bij in sijn bari het Lsm Goda dat ta hst H, Mtsoff tr werà gesleoht door d<s w«r-kirg vsa den H, Gaesî. Ûao? d« bieobt wor den bem ei|e soeden vergaven, eu oa^vaogt bij, door de absolatie ç-aa den priester, de genade van àrn H. Ge« st, Door bet heïlif Oliesei ¥*oreit hij gezniverd vas de o*erhlijf g«ls der zonde, en wordt hij getroest en gestsrkt in sijn docésfisjd door den H Gsssi. Door hst Prieatersc ap ont?asgen de dienaars des Hcersrs door «en driednb-bsk handoplcgging van den biaschop de Dvervlosdîge genade van den H. G-est, Door 1 het buwelijk wordt bet verbond tnaschao ! m«n en vroaw b la Kris'as blosd, i sn sabecksn sioh de «cbtellagen we^rïijds ien H, Gsest. Vo'gt daarblj dat, ten ge rolge vaa die aUstortifcg zijner gsnaiea, d@ E3. Gssist kosîî woaen la dsn ziel van den < tristes, en sy& liebaam iawijdt tôt zsjn 1 tempeL De verzwakkii'g van dea gelooîsgesst, de ] ïawetenibeid in zaks godsâiesst, hebben ^ lie verbevene waarbgian ts 7eel ait het o«g 1 ioeffi verliezen. Zoo wae bet niet bij ds s frite kriâtenen, die van het geloof het begin i tel van heel ban handelwijsg mkkea, die i Dfisten te lijdcn, en te s*er?es voor banne i jrinciepen. Ala zij voor hns recbters ge- 1 îracht werden, en met aileriei fûlterisgcn t jsire'gd, antwaoFdden sij ; " De p'jaigia-1 ien sobrikken oc s nist af, want da'age& | : 3hd fci oss-î" De H. G««?«t gsf aan de f a narteiaars die godd»Mjke at^rkte Ait, hen | ised jafcglen van vreafdê midden ban | j m$.ngv. f « — « * la die orertalgisg van 4e inwo-gl tsêf van dea H, Geest iigt nog heden den ' a ililfg te ?ind«B ?a» den be!d$«>moed van i< le b»st®n onaer joegens, die, door de v«el-1 b aldige communie gesterkt, s&st opgeraimd s temoeà, de ontberiogen en de lasten vaa 1 Il IWIWIHIHIIII—MIIMIt lli'lliHfiil—< >1——I———MHifc ilrtiliM ■—III—ilMW dea oorlof dreg^iî. die sterïiRfS kantian als de pïicbt fcet vergt, saet dea ^re^c ia bet haït, met Mes laoh op itppen, met deî zoete ev?rfuîg!og dat d« iossige ^ers^nigiîfg ; die se reada in âit levea met Goà oader» bieldea, oia^®rgioorbagï* sai nrwesenlijkt worden feïîrbeïen, Mochtsn ails oase kristeae josgaas op 't Piaksterenfeest den troaw, die» sij aaa God in 't doopsel pswerea bebbea, d@or dea œoad vaa peter ea mster en diea zij op dea g«zegeadea dgg baaasr Eerata Gammaai* vernieuwdea, iad&cbiig sijn, m voortaaa leren met het bewastsïja ^aa hua goddehjke waardigheid : Zij aolien sr door mear «grbied verwerves voor ban liehaam, den tempel vaa dsa H, Ggest, en îa baa haadelwijse strèvea naar eea grootsr ; over» eeastemming met de kristene gedacht«, die zij, Goi disk, tôt ia ée diepste v^zeia vaa ban bart vastgeaakerd dregea. A. Q. Bericht sa» de in Frankrljk ferblijïende lezianea in Belgische Militairea. De Commf'ssie der wooastvergoedisgea, < t® Havre, mesnt de saadpcht der geiiaaen van militairea te moeten vestigen ©p de ^oardeeies, dis bet koniBklijk bîslait van ao Msart 1918 haa opleverea kan. Da wooestvergoeding s«l, zooels voor- f heea, aitbataald worden aaa de gczifinea van militairea die de miiitlevergoeding aiet i ontvangen, maar aaa dewelke de Franscàe j regëariag hetsij militaire toelagea. hetaij | Tiaohtelia|sgeld toekeat. Laidass de nieawe bepsliagea. zal de < wooosiferg^ediag daarenboven tsegêkead ? werden, van den ien April 1918 »f, aaa de gezinnen die rccht hebben op de militfe yergoeding. maar wier middelea van bestaan ] als onvoldoeode beschoawd wsrdsa met ï het oog op baaae iasten en op de tegea-wcordige levecsroorwaardea vaa bet land | «?aar ii| ve?blij?ea-. ■ H«t konïaàlijk bfslait van ao Mssrt 1918 laat des toc ter zalféer tsjd èa de militie-^ergoediag èa de woosstvcrgoediDg te ont-rsageo, «aaaser heî gesia van dea u ili-iaïr over eea onvoldoends iak@men bs- i lohikt, Voor Ffa^itrijk werd de sorg 0® te be- ' jalen oî dit al dan aiet hst gérai is} toever- '$ :roawd aaa de Cemmissie der woonstver-1 ' ^«dingeiï te Havre, 11 De geziaaea ?an ^hitair^n, «ut d« mifi-1 -;is«ergo£fJiwg oatrafgea, mogea aaa den 1 ' îeer Minister van Binnenlan^scht zahen 1 D'enst vaa mslitie'rerfoedirgef») mue aaa- j ^ra?g «laren csa daarenboven de- oorst- 1 s-^rgae liafea te bekomen. Het bedrag der 1 f?rgo«dIr g blijft vastgesteld op 3o frank < roor de g?me®aten vaa rater daa 3.ocu in-1 ' ^oa?rs tn op 20 frack voor de gemeaatsa | ' ?aa minder dan 8,roo iawoners ; daarHj J i ioa&t *îcb vosges eene v«rhoo|ing 10 of J r.5o fraak per kiad, asar gelaî3g de be- .1 SEffijkhïid van de gemeeutf. | « De ggzinnen vaa militairea, wier toeataad t ' foiœeres stean sfu cocdrg mskec, i ' aflea, bsbahe de militierfrgoediag ea de 1 lisrborea bedoeide veigoediagea, 00k eene i ' iîj»ergosding kaanen bekomea welke niet i ' necr zal mogen bedragen daa bet rerschil I afschen bet bsdrag dier militievçrgeedipg | a bet badrag der Frsagche toelagea vastge- ^ ïeld bij de wet vaa 4 Anpuaias *917. [ 1 Op de^e w'jss, ka ?aen de gsiieaen '?sa , l Qï'ftaîren. die de mifîticrergosdiaf ont van* *' c ■m en hcfeeefdg sijo» bij toepssgiag vaa de ï • *■ rigisebe wet, des^îfds v«"goeéiagea bfko- , 1 ( en -1< deze die boa stoaden werden ter- ■ 1 53a ^ b?j toepacuicg vaa de Fraasob® wets-11 escbikkiogen. i b De Voersitter. | Bar i n Gilles de Pélichy. f « DE TOESTAND! 3 De tegenhanger van " Mittel-Europa " Het siiehten van " Mittel-Earopa " is |s- \ psard gegaan met 't stichtea van sen an der \ verboad dat op haadelsgsbie^, sijn waardi- { gs tsgenfeanger mag geaoesad. Nadst îtalîs, \ Fraakrijk ea Ecgeland door wederzijdscbe geaomea besSaiten baa, bacdelaverdrag^n hersien ba'ldea en ia zskersa «in de ia?oar-rechiea op prodaktea van lcvass/ereischtea ea aii?erh^!âs^es8a verraSlea hadJea ver-klaard^ sijn d ase drie.hndsa ia sverleg met de Vereeaigde-Staten vaa Amerika, aan 't b*raad«lagen gegaaa om eea eeoaomiseh f verboad te etiohtea. Tôt esd echt verboad ] is het tôt acg tee aiet gekomea, ssaar wel tat esa everasakonaat vsa tijdelijkea danr : Ê < tet brt einde. vas de a oorîog, Dosr ieze ) • overeeakomst werdi iussletaa de wedêrsijd-, sche aijrsrbei<a ea laadopbreagstsa onde? ëé.ss lel^ing te brsDgea. De Veree-ig "e-Staten waren als van selfs aaagednid om die i lei&ag wasr te nesaea Dit is îhaus erkead. I Fraafcrijk, Ecsgelaad, Italie ea de Vereeaig-| de Staten bebbsn besloten ia gemeeazaa» o?e?icg al haa voorbrengstea ^esamcbjk sn naar verhoadiaf te verdeelea. Dit is opzet-telijk gsdaau Oia dsn oorlog op eeouomiseh gebied, met welslagec, trgea de middearij-kea vol te kaaaea hoaden. Voôr de Vfreenigde Staten ia dea oerb g trasiea werd er mcermalen geziaspeeld op het feit dat de blokas nooit op velledige wijze zea kaaaea werken. Daitschland im-mers was bij maobtc, oareehSstï-eeks, ailes ait de Nieawe-Wareld t* trekkea, en de b«-perkingea die de boadpsGoten braohten ia I het vervoer vaa alierhaude warea, blekea aiet bij machte o"5® eea overwiaaiog door aitboageriag te reraekerca. Waaneer de Verseaigds Staten icgrepea, 1 waa '1 gersar veor DaUgeblaad beei erastîg ; I m«ar wat hst ia 't Wèstea verleer trachîte | hst ts Ter5?aaealijke;i ia 't Oosîea ea de revoîaîie ia Kaslaad, werkte hier Doitrcb-iacd ia de hsnd. ( Mittel»Earopa " is daar-?f;n de bekroaiag geweest. De boadgsaootea beseftea dat het oogea-bltk gekomea was ©m krachtdadig tegea op ie tredea. Na lanfe oaderhaa-leuBgeakwam i iiet «coaomisch verboad tôt staad, en Daiîscbisnd zal samacbiig weaeia met ziia | ' Mittel-Earep \ "-sticlîting daariegen kap « ;e hoaden. • ( Hst Pcoaemiscb rgrbaad heeft a'eobts eea ijddîjken daar. E n aadeie oplossieg was ] roor 't ©ageablik 00k niât noodig. Imsms le Boadgeaôbtea kearea de wijaigiBgan lis door bet verdrag vaa Brest Litowsk ia îet siateasteisêl vaa Middea-Earopa ge-) urden, niet goed Bij de bespreking«a vaa 11 ici algeme^n vredesrerdrag sal de vreds 1 ran Brest-Litowsk ®ok te bf rde komeai ea >awettig erkead worden. BijgeroI|e aal dittel-Earopa, ia zekerea sia, nitgedaao îebben. , We habbea den vij»ad «lit wapea ait de d tand willaa nemen met er eea gelijkaardig r e saaedea, Daarem dit verboad. fc i Door een ongeval op de zetterij zijn jj lerichi/lende artikkelen voor dit nummer 1 ^ 1 estemd niet kunnen geplaatst worden. | 1 a « Hooft's Ware-N«r in de vuurlinie », - eene bijdrage over een tooneelstuk van d ïooft dat opgevoerd wordt op ai Mei en ' t: olgende dagen door Dr. De Gruyter en n ijn vlaamsche tooneelgroep in de tcfiouw• a urgen der Koningin. wakkeren ten zeente aile soldaten f d an deze feesten bij te wonen. | 1% m es ig&r.e* a, I m f- BELGfiSCH FROlVT De daitsche Yliegers bombardeerea M Belgiscb bospltaal m Kales 10 doodeo en 20 gekwetsten 17 Mei, 20 uur. — la den nscht van i5 tôt 16 deser hebben daiisene vliegera bos®-msn geworpen op het Be?g!soh bospiteal van Kales. Tien verpleegde soldaten werden gedood en ao aaderea gskwstst, la weerwraak vaa de b*»ebietiag van Pol-licchove, Elseadamme ea Leysels bebbgn ffij de daitsehe barakkemeatep a&ar Wes-teade ea Esssen besoboien. A^ijudaat vlieg t DcMeulemeester sohoot zija iosa tegesstrever aesr bovsn bet bcsch ' van Hoathnlst. ! Oeea wijziging op het Praosch-Engelsch froat Parijs ij Mei} 20 uur. Hedge Egchte-îijke fotachietiDg in de strsek vaa Hailles aear Mesnil, Wij sloegen em vijaadelijkga aan.aiafiade sîrcek vaa Caosy-s-Metï. Wij brschtea 4o krijgsgeTaagca^a op. Op dea saidclijkea oerer der Oise verijdelden ; wij eeadaitÊobe aaniatspoging. Parijs 18 M fi, 7 uur. Nids te meiden teasij de gewoaa artillerie- bedrij?igbf id sp het freoi t«o N. en ten Z is Av?e. Londen 77 Mei, 20 uur. — Z. Atrecht sloegea wij «m Moyenneniiie «sa rit af. Groo?e arîillerie-bsdrijvlghiid op he«l bet freut. Londen 18 Mei, 7 uur — Wij pleegden een haisd&fog in den onatiek vaa Bsaaaenî Hamel ea aam«n krijgsgerasgeEea. N. Merris hebben wij eea v jsadeiijksa post iageaoman. Vredesonderhandelingen tusschen Ukranie & Rusland (Stockholm / 7 Mei ™=- bijzonder tele-ï gram). — De minister vaa baitealaadscht; a zaken vaa de Rossiaebe Soviet-regeeriog I beeft aan dea voorzittsr der Ugrsnischs | repnbliek aangevraagd de vredeseaderbap- S ieJiagen te begianea ep 22 Md ta Kieff. (Men weet dat Trotsky ea Lçniœe tet|nog g ,oe Ukraaie al* repabiiek aiet haddea erkcad i ia gewapeaés benden in Ukrar-ie op platî- 1 îeriog aitgeaondea hadtfea), îeemsDie us de fiessarabische I proïincie krijgéD. Uit Boekarest worât gassioâ d.i Mar- ' [bilomaa verklaard hegfi dat Roemaaie in , uil van Dobroadja, de Bessarabische pro. iaoie sal krijgcn, | De Daitschm blijTeo stem. j; Geneve ij Mei (bijsoader tclagram).M«n i1 erwec^l het daitaohe offés?si«f in de eerste I âges, maar " de daitsebe berichten latea f • iets vermoeden. Sinds vier dagen beataat ï 1 •t dnitsoh bericht slecbts ait v|eï. woordea: I 1 aiets eaa te stippea Op éeo oacht krijgi Parijs | weemaal bezoek van duitsche! vliegers. j j la den naebt vaa Woenadag tôt Doadfr-11 »g poegden Daitsebe vliçgersescsdriilen 1 areeiqaal Pariis aan ts vaïlea d« eerate f i issi in dsn r6or«, de tweede maal in 4ea | ^ anaeht. 11 Ze werden door hei versperviaf alçe> | reven, \ \ - - r I VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Aaîmoezenier Bcm Franco de Wyels i 3 Voorbeea pri^r van de abdij der Beae dic'.ijnen vaa Afflighes;, die luoga! erg ge , kweîs3. werd, ss&ar sa aaa de bettrbaâd ia i oat?ifif het Rtddsrscbap îa de Kroeserd stt'iî de volgsnde vermeliicg : .] de Wyeîs, Esisl Louis, tosgevoegd aai moezeaier van 2.a t l»s, 3e J. ie Bat.,batoon [■ de gsdaret.dg sîfti 44 m^anden frontlerei | een toewijîivg ea opçflsrisîg zonder wser gade. W as sietë» misden hat gevaar on i bnip en vertroosiing aaa de gekwetsten t j bezorgen.. Vergeseidc aitijd de soldatsa rai | aijn bataljon die op geraarlijke rerkeanin| î giegsa. Was in sijn priesterlijke bedieaiai l steeds de opbenrder van het '' moraal ,, et 'ï de vaderkndslkfds der msnsea. Werd \ ïee^s mecrmalen voor «ija heldhafiig ge i drag op bet legeriagorde gebracht Wi?rd voorheen re'êd's twseœaal sa is t-u vo»r sen derie msal erg gekw têt ge cordes, tijdens em rit ia de^ iks hij vrijwiilig zija mannes vergegêlde. Wss reeds drsger ran he< aorbgskrais.» ; We weBS-ihsn oasea gaderdea medewer-ker bartelijk geîak ep feapae het beste voir ®eo sposdîg es roiledig herstel. Oaza gevangenen in Duitscbland Da Spaansche seadiag die ?a Febraari ja-atst de gerangeaea kampea ia Daitschland besocht ; beeft, betrtffande de Belgea, vol« gaade stai'stiak opgemaakt ; Te Heidelberg (offici«reaka®p) zija op-gealoten : 1 luitsaant-feaeraal, 3 hoogere officierez, i5 officiersa vaa Î9gerea graad, 3 ordoBaa&ceB, 1 pries ter ea verrcbilîende bargerlijkë krijfsgeraBgeoen. Te Hamborn is er éen Belg. Ta Hameln zijn 7977 Belgen mitagaders 29 lickendiet^rs opj?s!ot®a, la het ga^ang vaa Cleves reïblïj?«sn 8 Bîlgee ; ia de btaal-fabviek«n r^in Bochum 4 B#Vt«n ; {« Heine 81 Belgen ; in 't bospiîs»' vso Buernig 1 Beïg. i4 Befgea weïkea ia den koolpat Wil-heJm te Merseburg (Sakser) ; te Bonn en-burg (Westfalea) werkea 5 Belges, te Kiel 1 Bdg ; ts Stendhal (Sakssn) 2 ea te Diez (Hessea) 26 Bslgen. Ts Strasburg sijn 2 beîgische hoogere offseieren, 16 kapiteinen, 70 laitenaaten en 1 ordonoasc? gsTsngea geLcniao. la het %amp vaa Bonn a/Ri/n sitfen ïo5 Bîlgen ; ia 't feaaap van Poggenmoor (H^jciova?) 178; te Oberhaasen 63 Bel«ea ; le Parchim (Mïckïeaabarg) ziitœ 114 Bel-jea ia 't kamp en 2.i58 iaeen atrafgeboaw. Veïders warden nog een vijftigtal Belgea in rerschillande hospitaîen aangetroffen Al de^e gevaageaea sijn, de officierea iltgezoaderd, barferlijke geraisgeBea. Men aag sr gérant nog zoorsd bij tellsn, traits de drie bijsoaderste gevaogenkampen ïlet veraoemd zijn. Mea weet daarbij dat oegeveer 35.000 Belgiscbe «oldaten in Daifscbland gevangen lits,en. Een briefje uit bet berte van Viaanderen Beste Nicht, Uw broeder heeft n;>g «î vse! geiaden in ist be^ia vaa dea oorlog, waat dasr beeft a?jg eea skchte kapitd» gèweest. G'j *Mt varwoîidsrd dat ik w«gg«koman »en ; mgar aïs de Daitschers a kwamen -Aea voot ts gaan werken, dan was hat aaar te gaan, oftewel naar Daitschland. Het spijt mij niet dat ik ovei*gekoaaen en,en ben veel liever aaa 't fronfaaa dezen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes